Skip to content

GAYRİMENKUL AVUKATI SORU SOR

Tapu Avukatı İstanbul

 

Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde kilit role sahiptir. Gayrimenkul hukuku, eşya hukuku çatısı altında her türlü taşınmaza ilişkin düzenlemelerin bulunduğu bir hukuk dalıdır.  Günümüzde en çok ihtilaf çıkan hukuk dallarından biridir. Apartman, daire, arsa, arazi, ev ve birçok taşınmaza ilişkin düzenlemeler barındırmakta ve bu nedenle Türkiye’de uyuşmazlıkların birçoğunun kaynağını oluşturmaktadır. Tek bir kanunda toplu olarak düzenlenmemiş olması ve diğer hukuk dalları ile bağlantılı olması nedeni ile karışık ve teknik bir hukuk dalıdır. Yargılama masraflarının yüksekliği ve belirli zaman sınırlarının bulunması gibi etkenler de göz önüne alındığında mutlaka bu konuda uzman ve deneyimli bir gayrimenkul avukatının yardımına başvurulmalıdır. Hukuki destek olmadan yapılacak hamlelerin geri dönüşü zor ve parasal olarak zorlayıcı olabilmektedir.

Gayrimenkul Avukatı Davada Zorunlu Mudur?

Türk kanunlarına göre, ceza hukukunda birkaç istisnai durum haricinde hiçbir dava avukatla yürütülmek zorunda değildir. Gayrimenkul hukukuna ilişkin davalarda da avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak taşınmaz hukukuna ilişkin davalar teknik yanı ağır basan, uzmanlık gerektiren davalardır. Davanın usulüne ya da esasına ilişkin yapacakları bir hata, davanın seyrini değiştirir. Bu nedenle taşınmaz davaları alanında uzman bir avukat ile takip edilmelidir.

Gayrimenkul Davaları Hangi Mahkemede Açılır ?

Gayrimenkul davaları genellikle Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülür. Yazılı yargılama usulü uygulanır. Bu da demek oluyor ki yazılı yargılama usulüne riayet edilmediği takdirde taraflar hak kaybına uğrayacaktır. Örneğin delillerin mahkemeye sunulması için mahkemece verilen kesin süreye uyulmazsa söz konusu delillerin mahkemece dikkate alınması mümkün olmayacaktır.

Tapu Avukatı Tapu İptal Davalarında Neler Yapar?

Tapu iptal davası kanuna aykırı olarak ya da yolsuz şekilde düzenlenmiş olan tapu kaydının düzeltilmesi istenerek açılmaktadır. Bu dava tapuda malik olarak görünen kişiye karşı açılmaktadır. Eğer malik olarak görünen kimse ölmüş ise davanın mirasçılara yöneltilmesi de mümkündür. Tapu iptal ve tescil davaları taşınmazın aynına ilişkin davalardan olduğu için kesin yetki kuralı gereği söz konusu taşınmazın bulunduğu yerde açılmak zorundadır. İstanbul’da bulunan gayrimenkul sayısı çok fazla olduğundan tapu avukatları İstanbul’da bir çok davayı takip ederek uzmanlaşmışlardır.

Tapu iptal ve tescil davası birçok nedenden ötürü açılabilmektedir. Tapu iptal ve tescil davasında zamanaşımı iki türdür. İlk olarak olağan zamanaşımına göre haksız yere tapu siciline sahip olan kişi 10 yıl boyunca taşınmazı davasız ve aralıksız iyi niyetle kullanırsa 10 yılın geçmesiyle mülkiyeti kazanır. Eğer söz konusu taşınmaz tapuya kayıtlı değil ise bu süre 20 yıldır ve iyi niyet aranmaz. Gayrimenkul avukatı tapu iptal ve tescil davalarının açılmasına sebep olan nedenin somutlaştırılmasında yardım alınabilecek kişilerdir. Birçok nedene dayalı olarak açılabilen böyle bir dava da dava açma nedeninin doğru şekilde tayin edilmesi gerekmektedir. Bu hukuk dalı karışık bir yapıya sahip olduğu ve birçok kanun ile düzenlendiği için alanında uzmanlaşmış bir gayrimenkul avukatından hukuki yardım almak önem taşımaktadır.

Gayrimenkul Avukatı Ortaklığın Giderilmesi Davasını Nasıl Yürütür?

Ortaklığın giderilmesi davası ya da izale-i şüyu davası taşınmaz hukuku esaslarına göre görülen bir davadır. Taşınır ya da taşınmaz bir mal üzerinde ortaklar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda başvurulan bir yoldur. Ortaklığın giderilmesi davası ile söz konusu mal üzerinde ortaklığın ortadan kaldırılması istenmektedir. Her bir ortak bu davayı açma hakkına sahiptir. Ortaklığın giderilmesi davasının sonucunda hakim tarafından söz konusu mal ile ilgili düzenlemelere göre tarafların talepleri de dikkate alınarak karar verilmektedir. Farklı olasılıkların gündeme geldiği böyle bir dava da hukuki yardım alınması istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını engellemektedir.  Gayrimenkul avukatı tarafından davanın takip edilmesi hem farklı farklı düzenlenmiş sürelerin geçirilmemesi konusunda hem de istenen sonucun alınmasında önem arz etmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili detaylı bilgiye bu konudaki sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Gayrimenkul Avukatı Tarafından Nasıl Düzenlenir?

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, sözleşmedeki şartların yerine getirilmesi halinde söz konusu taşınmazın satışının yapılmasını talep etme hakkı tanıyan bir ön sözleşmedir.  Kısacası asıl sözleşme için taahhüt niteliği taşımaktadır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi resmi şekilde yapılması gereken bir sözleşmedir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi taraflara ayni hak tanımamaktadır. Bu nedenle tarafların sadece talep hakkı bulunmaktadır.  Hukuki destek alınmadan yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri sonucunda kişiler dolandırılabilmekte veya geçersiz şekilde yapılan sözleşme sonucu talep hakkını kullanamamakta ve mağdur olmaktadır. İleride ispatı güç durumlarla karşı karşıya kalmamak için bu tür sözleşmelerin imzalanması aşamasında dahi  gayrimenkul avukatına danışarak işlem yürütülmelidir.

Emlak Avukatı ile Kamulaştırmanın İptali Davası Açabilir Miyim?

Kamulaştırma eski deyimiyle istimlak, kamu yararı düşüncesiyle şahsın sahip olduğu bir taşınmazın devlet mülkiyetine geçirilmesi amacıyla uygulanan işlemdir. Kamulaştırma, idare tarafından tek taraflı bir işlem ile yapılır. İdarenin aldığı kamu yararı kararı her zaman haklı değildir. Bu işleme karşı idari yargıda dava açılabilir. Kamulaştırma kararının iptali kararı alınırsa, dava taşınmaz sahibinin lehine sonuçlanacak ve gayrimenkul kendi üzerinde kalacaktır. İmar hukukuna hakim bir avukat, birbiri içine bu denli girmiş davaları sıkı bir şekilde takip ederek, gayrimenkul sahibi şahsın menfaatlerini korur.

Muhdesatın Aidiyeti Davası Nedir?

Muhdesat, bir arsa üzerinde bulunan ağaç, bina, tesis gibi yapıları ifade etmektedir. Muhdesatın aidiyeti davasında davacı tarafından muhdesatın kendisine bırakılması istenmektedir. Bu dava arsanın tapuda kayıtlı tüm maliklerine karşı açılmaktadır.

Önalım Hakkı Davası Nasıl Açılır?

Şufa hakkı paylı mülkiyete konu bir taşınmazda taşınmaz maliklerinden birinin payını 3. bir kişiye satması durumunda diğer taşınmaz maliklerine öncelik tanıyan bir haktır. Yasal önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Yasal önalım hakkı kanunlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu hakkın kullanılabilmesi için herhangi bir sözleşme yapılmış olmasına gerek yoktur. Paylı mülkiyet içerisindeki ortaklardan birinin payını 3. bir kişiye satmaya karar vermesi halinde kullanılabilir hale gelmektedir. Sözleşmeden doğan önalım hakkı ise taşınmaz malikinin ve önalım hakkı tanıyacağı kişinin noter huzurunda yaptıkları ve tapuya şerh ettirdikleri türüdür. Şerh edilmekle birlikte önalım hakkı sahibi her malike karşı bu hakkını kullanabilmektedir.

Şufa hakkı her iki durumda da dava yolu ile yerine getirilmesi istenebilen bir haktır. Gayrimenkul avukatının önemi bir kez daha bu hakkın dava yoluyla istenmesi durumunda kendini göstermektedir.  Avukat sadece dava takibi için başvurulması gereken bir yer değildir. Aynı zamanda şufa hakkı sözleşmesinin hazırlanması sırasında da başvurulması gereken ilk kişidir. Zira hak düşürücü sürelerin geçip geçmediği ve sözleşmenin şekil şartlarının tam olup olmadığı veya şerh verilip verilmediği en iyi gayrimenkul avukatı tarafından incelenerek ortaya konulabilir.

İnşaat Hukuku Avukatı İle Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nasıl Yapılmalıdır?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Yargıtay kararları ışığında gelişen ve kanunda karşılığı bulunmayan bir sözleşmedir. Günümüz ticari hayatı çerçevesinde önemli bir yere sahip olan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gayrimenkul hukukundan doğan uyuşmazlıkların ana noktalarından birini oluşturmaktadır.

Bu sözleşme yüklenici ile arsa sahibi arasında gerçekleştirilen iki tarafa da borç yükleyen bir yapıya sahiptir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi karma yapıya sahip bir sözleşmedir. İki ayrı sözleşmenin birleşiminden oluşmaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri resmi şekil şartının arandığı sözleşmeler kategorisinde bulunmaktadır.

En çok karşılaşılan sözleşme tiplerinden birisi de kat karşılığı inşaat sözleşmesidir. Çok yaygın olması nedeniyle uyuşmazlık sayısı da fazladır. Yapısının karışık olması ve uygulama ve içtihatlar ile gelişen bir yapıya sahip olması nedeniyle konusunda uzman bir gayrimenkul avukatının yardımı elzemdir. Gayrimenkul avukatı karışık yapıdaki bu sözleşmeye ilişkin güncel hukuki duruma ve Yargıtay tarafından verilen son kararlara ve içtihatlara hakim olmak zorundadır.

Kiracının Tahliyesi Gayrimenkul Avukatı Tarafından Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul avukatı kiracı tahliyelerinde de danışılması gereken kişilerdendir. Kiracı tahliyesi için çeşitli nedenler öngörülmüştür. Örneğin kira bedelini ödememek, kiralanana gösterilmesi gereken özen ve dikkati göstermemek vb. Kira sözleşmesine ilişkin yapılan hukuki düzenlemeler çok büyük oranda kiracıyı korumaya yönelik düzenlemelerdir. Bu nedenle kiracının tahliyesi davasını açacak kişilerin kanunla aranan sıkı şartlara ve sürelere dikkat edecek bir avukat desteğiyle açması en doğru yol olacaktır.

Kadastro Sonucu Verilen Tapunun İptali Davası Nedir?

Kadastro, ülkede düzenli ve sağlam bir tapu sicili oluşturmak amacıyla bütün arazi, arsa ve mülklerin yerlerinin, sınırlarının, değerlerinin ve hukuksal durumlarının kayda geçirilmesi ve plana bağlanmasıdır. Gayrimenkul avukatı, kadastro işlemi sonucunda hak kaybına uğrayan bir taşınmaz sahibi varsa tapu iptal ve tescil davası açar. Avukat bu davayı, tapu kayıtlarını ve kadastro tespit tutanaklarını inceleyerek açar. Türkiye henüz kadastrosu tamamlanmamış ülkedir. Dolayısıyla kadastro işlemi sonucunda ortaya güncel meseleler çıkmaktadır. Özellikle zamanaşımı meselesine ilişkin bir hak kaybı uygulamada sıkça görülmektedir. Bu gibi hak kayıplarına uğramamak için güncel meseleleri takip eden bir gayrimenkul avukatıyla çalışmak sizin faydanıza olacaktır.

Miras Hukukuna İlişkin Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Taşınmaz sahibi öldükten sonra taşınmazlara ilişkin birtakım uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Muris muvazaası yani mirastan mal kaçırma ve mirasçının saklı payına tecavüz uygulamada en çok rastlanılan meseleler haline gelmiştir. Muris muvazaası, vasiyetnamenin geçersizliği vb. sebeplerle tapu iptal davası açılabilmektedir. Miras hukukundan kaynaklanan davalar, diğer davalara nazaran daha fazla sayıda taraf içermektedir. Bu sebepten ötürü davalar uzun sürmektedir. Davanın uzun sürmesinden ötürü bu davaların bir avukatla yürütülmesi, dava taraflarının faydasına olacaktır.

Gayrimenkul Avukatına Soru Sorabilir Miyim?

Besler Hukuk Bürosu, gayrimenkul avukatı olarak profesyonel yaklaşımı ile müvekkillerine yaşadıkları sorunlarla ilgili detaylı ve aydınlatıcı bilgiler sunarak akıllarındaki soru işaretlerini gidermeyi en temel görevi olarak görmektedir. Müvekkillerimize her türlü gayrimenkul projesinin tüm safhalarında hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve ileride ortaya çıkabilecek ihtilafları önleyici rol üstlenmekteyiz. Önleyici hukuki danışmanlık hizmetimiz sayesinde müvekkillerimiz hem zamandan hem paradan kar elde etmektedir. Önleyici hukuki danışmanlık hizmetimizin yanı sıra gayrimenkul avukatı olarak tapu davaları, kamulaştırma davaları ve ortaklığın giderilmesi gibi davalarda müvekkillerimiz adına dava takibi ve verilen kararların icrası gibi işlemlerde bulunarak haklarına kavuşmalarını sağlamaktayız. Aklınızdaki soruları aşağıdaki bölümünden bize sorabilirsiniz.

0 0 oylar
İçeriği Oylayın

İlgili Makaleler

Abonelik
Bildir
guest
1K Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Tuba Süren
Tuba Süren
2 yıl önce

Merhaba, 30.06.2021 tarihinde babam eski binasını yeniden yaptırmak için bir müteahhitle anlaşıp Arsa Payı Karşılığı inşaat sözleşmesini noterde imzaladılar. %55 babamın %45 müteahhittin şeklinde sözleşmeye göre babam hisse devrini yaptı. Müteahhit satıştan sonra kendisinin olacak iki daireyi satıp alıcılara hisse devri yapmış. Sözleşme tarihinden beri inşaatın başlaması adına herhangi bir çabası yok ruhsat yok. Sözleşmede inşaatın başlangıcı için herhangi bir süre yazılmamış. Ekonomik krizi bahane edip inşaata başlamıyor. Biz sözleşmeyi fesih etmek ve hisseleri geri almak istiyoruz ancak sözleşmede tek taraflı fesih yapılamazda yazıyor. Bu durumda babamın ne yapması gerekiyor. Bilgi verirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar

Hüseyin cengiz
Hüseyin cengiz
2 yıl önce

Merhabalar sorun şöyle
Ben 2019 yılında emlakçıdan bir ev aldım ev için banka kredisi kullandım
Evi 185 binlira aldım tapuda emlakçı evi satış bedeli 130 bin gösterdi.
Şimdi yıl 2022 evi satıyorum 460 bin lira ya bana gayrimenkul artış vergisi çıkıyor ne yapmalıyım

Oğuzhan ünal
Oğuzhan ünal
2 yıl önce

Merhaba
Benim bir dairem var dairede oturan kiracı 10 seneye yakındır kiracım ve muhitte çok ucuza oturuyor enflasyon malumunuz. Ben kendisini evden çıkarmak istiyorum nasıl çıkarabilirim

Havva adıgüzel
Havva adıgüzel
2 yıl önce

Mrhbalar benim sorum şöyleki,babam, ben ve kız kardeşlerim (5 kız kardeş) mirasından az pay alsın düşüncesiyle daire ve arsalarını satış yapıyormuş gibi gösterip erkek çocuklarına (2erkek ) devrediyor tabi bunu resmi olarak satış gibi gösteriyor bunu durdurmak için veya bu yolla erkek çocuklarına verdiği gayrimenkulleri geri alma hakkımız var mı

Simay Bıçakçı
Simay Bıçakçı
2 yıl önce

Merhaba. Biz kirada oturuyoruz öğrenci evinde annemle kalıyoruz. Kontratımız haziranın12 sinde dolmakta. Bu evde 3. yıla girdik. 900 olan kiramız 950 yapıldı. Bu ücreti de her zamanki gibi düzenli olarak öderken 18 ekim 2021 de birden bire çok ucuza oturuyorsunuz kiralar çok yükseldi güncelleme yapalım, Şuanki kiralar 1600 civarında size de artış yapmak istiyoruz dendi. Böyle bir hakları var mıdır. Bizim Haklarımız bu konuda nelerdir? Mahkemeye vermekle tehdit de ediyorlar.

Samet Can
Samet Can
2 yıl önce

Merhaba, kirada oturduğum evin Ekim ayı itibariyle 1 yıllık yaptığımız sözleşme sona eriyor evde oturmaya devam etmek istediğimi emlakci ya bildirdim ve bana tefe tüfe enflasyon (%15,78) oranının üstünde zam yaptı. Bunu yapmaya hakkı var mı ben bu oranın üzerinde zammı kabul etmeyip enflasyon oranı üzerinden anlaşma talep etme hakkına sahip miyim? Ayrıca bildirmek isterim ki: Bitecek olan kira sözleşmesinde artış oranı TEFE+TÜFE oranının yarısı kadar artış yapılabilir yazmaktadır. Bu maddeye istinaden bunun dışına çıkılmasi mümkün müdür? Ayrıca şuan ki enflasyon oranını da parantez içinde belirttiğim gibi %15,78 olarak bilmekteyim bildiğim bu oran yanlışsa düzeltebilir misiniz. Emlakci bana maksimum yasal olarak bu oranların üzerinde zam yapma hakkına sahip midir? Herşey için şimdiden teşekkür ederim. Cevabınız hareket etme açısından benim için belirliyici olacaktır teşekkürler.

Okan Türk
Okan Türk
2 yıl önce

Benim dairemde kira sözlesmem olmadan kalan bir aile var onlari dairemden cikarmak istiyorum Ben baska biriyle sözlesme yapmistim onlarin yerine baska bir aile oturuyor ben de cikmalarini istiyorum bunu avukat araciligiyla cikartmak ne kadar sürer ve ne kadar maliyeti olur??

Olcay yilmaz
Olcay yilmaz
2 yıl önce

Merhaba ben olcay yilmaz müteahhitin sattigi daire tapularini iptal edebilirmi sozlesmeye uyun teslim etmedigi icin

Bekir capan
Bekir capan
2 yıl önce

Merhabalar gayrimenkul ile ilgili sorum olcak sizlere şimdiden yardimlariniz icin tşk ederim dedem vefat etti babamda vefat etti dedemden babama arsa kaldı babam ölmeden önce 10 kardeş oldukları icin 5 kardeşinden 5 hisseyi satın aldı diger kalan 5 hisseyide amcam almak istedi fakat büyük amcamin hissesinde sgk den dolayi kamudan haciz cıktı o yüzden diger amcam 4 hisseyi alabildi hacizli olan hisse icinde aralarında sözleşme yapmişlar şu anda bizim arsa üzerinde 5 hissemiz var diger amcamin ise 4 hissesi var ve biz arsamizi bölüp ev yapmak istiyoruz fekat diger amcam kabul etmiyor biz hacizli olan hisseyi de satin almak istiyoruz hacizli hisse sahibi amcam ise bizim alip bu arsayi kurtarmamizi istemiyor biz ondan habersiz hacizli arsayi satin alabilirmiyiz şimdiden yardiminiz icin cok tşk ederim

Erkan özlü
Erkan özlü
3 yıl önce

Babamla ortak tapulu dairemiz var kiracı oturuyo kira sözlesmesi benim üstüme çıkmaya yanaşmıyo 4 yıldır oturuyo sadece ilk sene sözleşme yaptık hissemi babama devretsem çıkarma hakkına sahip olurmuyum.

Yusuf kondakçi
Yusuf kondakçi
3 yıl önce

Merhabalar , bizde bir ev sahibi olmak istedik. Mağduruz öncelikle şöyle belirtim ben İstanbul da ikamet ediyorum sahibinden.com dan bir ev bulduk Osmaniye kadirli ilçesinde ev sahibiyle iletişime geçtik konuştuk ev sahibi bize evin videosunu tapusunu vs attı fiyatta da anlaştık ev için kredi başvurusunda bulundum garanti banksından kredim onaylanması için kefil ayarladık ekspertiz için 1100 tl ücret ödedim ekspertiz eve gidip değer biçti rapor yazdı vs. Herşey okey dedik ve ben uçak bileti alacağım tapu almaya gitmek için ama bu şerefisiz ev sahibi vazgeçtiğini söyledi evi satmaktan boşuna gelme dedi resmen başımdan kaynar sular döküldü . Hayırlısı değilmiş dedik adama dedim expertiz paramı gönder o zamn beni mağdur ettin dedim adam resmen banane diyor göndermiyor ne yapmam gerekiyor

Remzi Yaman
Remzi Yaman
3 yıl önce

Merhaba
1/2 Hissedarı olduğum arsanın,diğer hissedar kendi hissesini satmayalım ikiye bölelim dediğim
halde benden habersiz hissesini satmıştır. Alan şahıs bize dava açmıştır.
Bu arsa ikiye bölünebilecek durumdadır.
sulh hukuk mahkemesiden gelen yazıda
Konu=Ortaklığın giderilmesinde ibarettir diyor.
Açıklama=Taşınmazın alanı itibarı ile aynen taksimi mümkünse değildir.
Rızan taksimi de mümkün olmadığından ortaklığın satış yolu ile giderilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.
Biz bu arsayı iki parçaya bölebilirmiyiz.
Nasıl hareket etmeliyim?

Demir kaya
Demir kaya
3 yıl önce

Avukat bey merhaba eşime bosanma davası açtım evlilik öncesi bir daire aldım babam hediye etti şimdi evi satmak istiyorum eşim aile konutu serhi kondurmamış 1 buçuk sene evli kaldık onun rızası olmadan evimi sata bilirmiyim ütfen yardımcı olursanız çok mutlu olurum teşekkürler

Nurşen kaya
Nurşen kaya
3 yıl önce

1995 yılında daire karşılığı mütahite verilen arsada bina yapıldı fakat binamızın şuan kat irtifakı da iskânı’da alınmadı sözleşmeyi babam vefatinden 4 yıl önce yapmıştı şimdi miras bizde iskân alması ve eksikleri tamamlaması için mütahite karşıdava açabilirmiyim zaman aşımı varmıdır çünkü haksız mal edime var sanırım yardımcı olursanız sevinirim

Yasemin demir
Yasemin demir
3 yıl önce

Merhaba ben eşimden anlaşmalı boşandım nafaka ve mal istemedim.tokiden bir ev vardı borcu 100 milyardı bunu ben ödedim eşim söz verdi ev senin dedi ama bankada faturalar onun üzerine yatırıldı benim adım yok bende sadece bankadan çektiğim dekontlar var şimdi evi vermekten vaz geçti paramıda vermiyor dava açsam bir sonuç alabilirmiyim ev onun üstüne

Nilay certel
Nilay certel
3 yıl önce

Merhabalar miras paylaşımı hakkında sorum olacaktı dedemin ve 2 kardeşinin bina ve dükkanı var dedem vefat edince babam ve amcam mirasçı oldu babam vefat edince de biz 3 kardeş mirasçı olduk binanın satılması durumunda para kaça ve nasıl bölünecek biz babamın payını mi 3 e bolecegiz yoksa biz 3 kardeş hissedar sayılıyor muyuz şimdiden teşekkürler

Adem durak
Adem durak
3 yıl önce

Merhabalar bir sorum olacaktı.Babam 2014 yılında vefat etti üvey kardeşlerim annem ve ben dahil 9 kişiyiz üvey kardeşlerim babamdan kalan heryeri mahkemeye verdi ihale usulu ile satışa çıktı evin ihalesini ben aldım üvey kardeşlerim ihalenin usülsüz olduğunu idda ederek ihalenin feshi davası açtı yalnız ihalede herhangi bir usulsüzlük yapılmadı buna icra müdürü tellal polis ve bekçi şahit oldu . Duruşma mart ayının onunda olacak ilk duruşmada biter mi ve bölge mahkemesine itiraz edebilirler mi ?

YUSUF KALA
YUSUF KALA
3 yıl önce

2005 YILINDA BİR EV ALDIM.
TOPRAK TAPUM VAR AMA DAİRE TAPUM YOK.
FAKAT NOTER ONAYLI FALANCA YERDEKİ FALANCA KATTAKİ ŞU DAİREYİ BANA SATTIĞINA DAİR MÜTAHİTTEN NOTER TASTİĞİ VAR .
İMAR YOK.
MÜTAHİT TAPU VERMEYE YANAŞMIYOR .
HUKUKEN NASIL BİR HAKKIMVAR?

YARDIMLARINIZ İCİN ŞİMDİDEN SAĞOLUN

Aynur Doğan
Aynur Doğan
3 yıl önce

Merhaba biz avukata dava parası ödedik bi 40 bin lira civarı ev mirastı bölüştük yalnız biz diğer kardeşlere açtığımız davayı geri çektik daha sonra avukat bize dedi ki çektiğiniz davanın parasını geri alacaksınız yalnız aradan 1 ay gibi bi süre geçti biz avukatı aradığımız zaman bize o para size geri dönemicek keşif yapıldı uzlaşma yapıldı falan filan dedi ama bizim bunlardan haberimiz yok bize parayı geri vermiyor ve hiçbir şeyden de bize haber vermedi bu ne kadar doğru olabilir anlamış değilim bunun için ne yapabiliriz

Emine Nurhayat Aladin
Emine Nurhayat Aladin
3 yıl önce

Merhaba miras davasında avukatla izaleyi şuyu davası açtık dört kişi biz karşı taraf yedi kişi benim hisse payım 1/2 avukata toplam yirmibin lira ödedik onbinlirasını ben verdim dava açıldı bilirkişiye verildi 26 martta duruşma var ancak ben avukattan memnun değilim beni ve diğer üçümüzü yeterince bilgilendirmiyor telefonlara çıkmıyor ben azletmek istiyorum kendisine mal satışındanda pay vermek istemiyorum verdiğim ücretin banka dekontuda mevcut azlettiğim zaman tekrar benden pay isteyebilirmi meslektaşınız ama ben memnun değilim teşekkürler hayırlı sağlıklı günler dilerim

Adem durak
Adem durak
3 yıl önce

Merhabalar bir sorum olacaktı.Babam 2014 yılında vefat etti üvey kardeşlerim annem ve ben dahil 9 kişiyiz üvey kardeşlerim babamdan kalan heryeri mahkemeye verdi ihale usulu ile satışa çıktı evin ihalesini ben aldım üvey kardeşlerim ihalenin usülsüz olduğunu idda ederek ihalenin feshi davası açtı yalnız ihalede herhangi bir usulsüzlük yapılmadı buna icra müdürü tellal polis ve bekçi şahit oldu . Duruşma mart ayının onunda olacak ilk duruşmada biter mi ve bölge mahkemesine itiraz edebilirler mi ?

Yusuf Türkmen
Yusuf Türkmen
3 yıl önce

Merhaba. Kısaca ozetliyim sorumu. Annem 2 inci evlilik yaptı 14 yıl evli kaldi eşi vefaat etmeden 2 yıl önce oturduğu evin %50 hissesini anneme devir etti tapuda devir ederken bana ölene kadar bakacağına baktığı takdirde olacağına dair not düşürdü. Ve annem son güne kadar hatta son 1 yıl hastane vs. Herşeyi de yanında idi. Çocuklar vefaatan 6 ay sonra. Dava açtı ve babama bakmadı. Onla ilgilenmedi biz bakmadık diye dava açtı fakat babasının yanında bile değillerdi. Hastanedeki bütün kayıtlarda annem var. Hastaneden evrak ala bilirix diye umut ediyorum. Bu davanın sonucu ne olur. Ve daha sonrasında hakaret vs. Diye dava aca bilirmiyiz ben bu işte iyim diyen bir avukat varsa konuşup danışıp gerekirse anlaşmak istiyorum

Adem durak
Adem durak
3 yıl önce

Merhaba iyi akşamlar , benim annem ve dayım iki kardeş bulunduğumuz köyden 2006 yılında tapu kadastro geçmiş dayım dedemin evini komple üzerine yazdırmış bundan dedem öldüğü zaman haberimiz oldu .Daha sonra dayıma evin yarısını istediğimixi söyledik bizi tehdit etti ve daha sonra anneme evin yarısını sana vrreceğim diye kandırmış tapuda hiçbir işlem yapılmadan annemin hesabına para 4.000 tl para yatırmış. Yakın zamanda dayımın yanına gittim ve konustum benide tehdit etti tapu iptal ve tesvil davası açsak kazanabilirmiyiz veya baska ne yapabılırız?
Teşekkür ederim.

Bahar esen
Bahar esen
3 yıl önce

74 yaşındakil bir kişinin imzaladığı senet kanunen ne kadar geçerli

Nurşen kaya
Nurşen kaya
3 yıl önce

Kardeşler Arasında yapılan kayıtsız şartsız.bedelsiz ve (ivazsız) Hibe
İlerki tarihlerde sorun yaratır ı zaman aşımı varmıdır

Arif kelepircioğlu
Arif kelepircioğlu
3 yıl önce

Babamdan kalan köydeki eski evimizi abim yıkıp ev yaptı benden izinsiz bende ortaklıgın giderilmesi icin dava actım bu durum da eski evle ilgili hakklarımız nasıl alabiliriz

Salim Tozlu
Salim Tozlu
3 yıl önce

Merhaba askere gidicegimden dolayı evi bosalticam kira sözleşmesi 1yil 6 ay 6 ay oduyordum kirayı 1 Şubat da ikinci 6 ay vericem ama Mart’ta askere gidicem için bir kira depozitomda var ev sahibinde şubata onu say 1 Mart’ta evi bosaltiyim dedim kabul etmedi depozitoyu vermiycem sana diyor Şubat kirası yolla eğer yollamazsan mahkemeye veririm kalan 6 ayın parasında alırım diyor bana ev sahibine 17 Kasım da askere gidecegimi söyledim WhatsApp da konuşmalar var ss leri de var ayriyeten evi bosalticagimi 1 ay önceden de söyledim askere gidicegimden dolayı sözleşme fes olursa cezası varmı ev sahibi mahkemeye verse haksız mıyım ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz teşekkürler

Muhammet Demir
Muhammet Demir
3 yıl önce

Merhabalar kolay gelsin ;
Dedem bana ve kendi çoçukları dahil olmak üzere aklı dengesi raporu alarak satış olarak 9 yıl önce daire verdi.Dedem vefat etti kendi çoçukları tapu yu bozabilir mi ? iyi çalışmalar.

Eda Ertem
Eda Ertem
3 yıl önce

Merhaba kanser tedavisi gören bir yakınım ölmeden önce noter imzalı vasiyet name ile bir ev vermişti fakat ölümünden ikibicuk ay önce evi noter aracılığıyla uzaktan sattı ve gördüğü tedavi neticesinde karar verme yetkisi yoktur tapu itirazı ve muhtemel sonuc ne olur acaba..

Muhammet Demir
Muhammet Demir
3 yıl önce

Merhabalar kolay gelsin;
Dedem bana ve kendi çoçukları dahil 9 yıl önce aklı dengesi raporu alarak satış olarak bana bir daire verdi,ve dedem vefat etti.şimdi kendi çoçukları tapuyu bozabilirler mi ?

Neslihan bal
Neslihan bal
3 yıl önce

İyi günler ev bakmak için emlâkciya gittik yer gösterme kağıdı imzaladık bu bize bir sıkıntı olurmu acaba merak ettik teşekkürler

HALİME DEMİR
HALİME DEMİR
3 yıl önce

MERHABA Bİ SORUM OLUCAKTI.BABAM 1 YIL ÖNCE VEFAT ETTİ.ÖZ TEK ÇOCUĞU BENİM.ANNEM YANİ EŞİ SAĞ 2 KATLI MÜŞTEREK EVLERİ VARDI BABAMIN ANNEMLE 1 YILDIR DAVA SÜRÜYOR HALA MİRASIMIZ BÖLÜŞÜLMEDİ. ÇÜNKÜ 30 YIL ÖNCE BABAM KARDEŞİNİN OĞLUNU EVLATLIK ALMIŞ VE 2 YIL SONRA NÜFUSUNDAN SİLDİRMİŞ.MİRASDAN PAY ALABİLİRMİ

Fikri kodal
Fikri kodal
3 yıl önce

Merhaba. Oturduğum dairede 2.5 yıldır kiraciyim. Apartman 9 yaşında. Yönetim apartman ortak alanı merdiven demiri ,merdiven duvarları, doğalgaz boruları, apartman giriş kapısını boyatacak. Ve daire başına 400 tl tutar düşüyor bende bunu ev sahibi odemesi gerektigini söyledim ama onlar bunu benim ödeyeceğimi söylediler çünkü ben kullaniyormusum. Bu tutarı kim ödemesi gerekiyor

Murat guner
Murat guner
3 yıl önce

Merhabalar
Toplamda 9 hisseli parseli yapılmış bir sanayi arazimiz var bu arsayı satmak istiyoruz hissedarların 8 kişi satilmasini istiyor bir kişi satilmasini istemiyor , alacak kişide inşaat ile kapalı alan üretim tesisi yapmak istiyor.satisinda problem olmayacağını ama alan kişi kapalı alan yapınca satmayan bir kişi tarafından sorun yaşar mı?alan kişinin sorun yaşamaması icin muhafakatname önerdiler ama satmayan kişi onunda imzalamayacagini söylüyor ne yapmamız gerekir?yardımlarınız için teşekkür ederim

Kamuran
Kamuran
3 yıl önce

Merhaba, Ananem hayattayken dayımla birlikte notere gidip bütün mirasını onun üzerine geçirmiş fakat dayım hariç hiçbir çocuğunun bundan haberi yoktu, vefatından sonra annem iptal davası açtı akıl sağlığının yerinde olmadığını ve rızası dışında olduğunu düşünüyor fakat davayı kaybettik, sonrasında dayım 4 kardeşine vasiyetin tenfizi davası açtı masrafları 4 kardeşinin ödemesini istedi ve davayı kazandı, bu durumda nasıl bir yol izlenebilir, tek kişinin itirazı işe yarar mı?

Mehmet Karaaslan
Mehmet Karaaslan
3 yıl önce

Merhabalar babam dairesini yesilkartı iptal olmasın diye yengemin üzerine yaptı şimdi yengem dairesine sahip çıkıyor. Şahitlerimiz de var bir şey yapabilirmiyiz

Basri Aslan
Basri Aslan
3 yıl önce

Merhaba bizim bir evimiz var ve ev 4 kişinin üzerine hisseli. Hissedarlardan birtanesinin borcu var ve icraya düşmüş durumda. O icraya düştüğü için bizim hisselerimizde zorla satışa çıkarılır mı? Borçlunun borcunu ödeyebilecek durumumuz yok evimizin tamamı zorla satılır mı acaba?

Aydın GÜVEN
Aydın GÜVEN
3 yıl önce

Merhabalar;
Halam vefat etti cocuklari yok halamin annesi babası da yok ,halamin mirası kocasi ve kardesleri arasinda kanunen mirascilik evrakinda bölüşüldu sorum şu ölen halamin kocasi şuan sag vefati durumunda halamdan eşine sirayet eden miras payi halamin kardeşlerine mi gider yoksa kocasının kardeşlerine mi

hasan şahin
hasan şahin
3 yıl önce

merhaba iyi günler biz 4 kardeşiz babamla annemin(ikisi de ölü ) ortak oldukları bir arsa var 314 metre kare 185 babamın, 129 annemin.kardeşimden biri 129 metrekareyi habersiz üstüne bağışlama altında bizden habersiz almış.bu davayı şahitler huzurunda kazanırmıyız .

Nuray Kahraman
Nuray Kahraman
3 yıl önce

Bir yillik kira sozlesmesi imzaladim.3 aylik kiraciyim.bana resmi kurumda lojman cikti.ev sahibi zararimi vereceksin diye ithamda bulunuyor.lojmanin ne zaman cikacagi belli degildi.bu durumda lojman cikmasi mücbir bir duruma giriyor mu.ne yapabilirim.

serhat kocapınar
serhat kocapınar
3 yıl önce

Öncelikle merhaba..elimizde bir emlaçı alıcı ve satıcıyla olan tapu satış sözleşmesi var.tapu değeri 175 bin bunun yarısını nakit ödenmiş kalan yarısı da tapudan sonra ödenmek şartıyla satış işlemleri başlamış ve tapuya müracat edilmiştir.fakat tapu üzerinde haciz ve rehin olduğu için satıcı tapu devrini yerine getirememiştir.bu nedenle satıcı ödenen miktarı senet vermiştir ve onuda ödememiştir.tapuyu kızına devretmiş.bu tapuyu yada ödenen parayı hangi davayı açarak yada hangi yolu izleyerek çözebiliriz..şimdiden çok teşekkürler

Mesud kdm
Mesud kdm
3 yıl önce

müteahhit ile yarım daire icin imzalayıp anlastim belediyeden yoğunluk az çıktı düştü denildi. Yerimiz üç kardeşin. Biri yüzde 50, diğer ikimiz yüzde 25 hakka sahip idik. İki daire , bir bucuga düştü denildi. Bir ay oldu imzalayali , anlaşmayı iptal edebilir miyim?

Zehra.....
Zehra.....
3 yıl önce

Benim üstüme iki ev var. Daireler Önce eşimin üstüneydi eşim bana tapuda sattı. 2009 yılında tapuyu aldım üstüme. Boşanma durumunda eşim hak iddia edebikirmi

Mehmet
Mehmet
3 yıl önce

Tapusunu devir ettiğim
Mülkiyeti bana ait olan dükkanımı 25.12.2020 yılında 1.000.000.₺ ‘ye sattım. Alıcı 500.000.₺’yi peşin 350.000.₺’sini araç geriye kalan 150.000.₺’sini de 25.01.2021 tarihli 1 aylık Çek verdi. Emlakçıyada 5.000.₺ vermiş. Dükkanımın değerinin % 50 nin altında ucuz satıldığını daha sonra fark edince 29.12.2020’de sattığım kişiye pişman olduğumu söyleyip mülkiyetimi geri vermesini söyledim. Tapu, Noter, Emlakçı vb. verdiği masraflarıda karşılayacağımı söyledim. Ama alıcı mülkiyeti ucuz aldığını bildiği için kabul etmedi. Mülkiyetimi geri almak İçin HUKUKEN nasıl bir izlemeliyim.

D...a
D...a
3 yıl önce

Cvp verdiğiniz için teşekkürler

Caner değirmen
Caner değirmen
3 yıl önce

Arsam üzerine 6 daire yaptım bunun 3 tanesini akrabalarıma sattım ama ortada resmi bir satış olmadı tapu yok ortada 1 tanesine kiracı yerleştirdim şahsım olarak elektrik su aboneliği akrabama ait aramızda başka sebeplerden dolayı anlaşmazlık çıktı dairenin su saatini kapatırmış resmi kuruma baş vurarak ben kendim tekrardan abone olabilirmiyim hukiki bir sıkıntı var mı ?

Melih tunc
Melih tunc
3 yıl önce

Mütahhit apartmanın kömürlüklerini dükkana katıp satmış. not ek tadilat projesi yapılmamış. ne yapılmalı

Mehmet emin aydın
Mehmet emin aydın
3 yıl önce

Tapuda şerh olduğu için üzerimize alamadığımız ve adi sözleşme yaparak üzerine ev yaptığımız taşınmazın sonrasında üzerine haciz konulmuş ise bu hacizli taşınmazı üzerimize almamız mümkün müdür? Teşekkürler.

recep baskın
recep baskın
3 yıl önce

İkiside ipoteksiz olan Kredi karti borcu ve bireysel kredi borcum yuzunden ayni bankanin yetki verdiği varlik sirketi tarafindan uzerime tapulu dukkanimi icra yoluyla satabilirmi

Dilek T.
Dilek T.
3 yıl önce

Merhaba ben 2 ay önce ev satın aldım evi alırken ev sahibi ve emlakçı evin iskanının alındığını söyledi ancak evi aldıktan sonra gelen faturaların yüksek olması beni şüpheye düşürdü araştırıncada iskan olmadığı alınmasının da zor olduğunu öğrendim dava açsam ayıplı mal olarak hukuki hakkım varmı şimdiden teşekkür ederim

ali bayhan
ali bayhan
3 yıl önce

Bana ait olan arazimden bitişik arazinin sahibi 35-40 yaşındaki 3 adet fıstık ağacını ve 10-15 yıllık ağaçlarımı 3 adet zeytin ağacımı kesmiş. Tarafıma biraz önce haber geldi. nasıl bir yol izleyelim.

D...a
D...a
3 yıl önce

Merhaba yıllar önce dedemizin mütahitten anlaşılarak bir kısmı ödenerek alınmış olan daire henüz iskelet halindeyken mütahit bırakarak kaçmıştır sonrasında babam bu evi satın almış yaptırmıştır fakat o dönemlerde dedem vefat ettiği için tapu halen onun üzerindedir kardeşler biliyor olmasına rağmen bizi yaka paça bu evden avukat yoluyla attırdılar şimdi ise mirastan men davası açmış bulunmaktadırlar bizde karşı dava açtık red olarak fakat hala kendilerince bir an önce evi emlakçıya verip satmanın peşindeler bizi hiçe sayarak mirastan pay vermemek için uğraşıyorlar ben nasıl bir dava açabilirim çünkü kardeşlerde dede evlerinde oturuyorlar biz o evin her şeyini biz yaptık iskelet halindeydi nasıl bizi herşeyden men edebiliyorlar ödenen bir sürü evrak var avukat diyorki oturduğunuza sayın tapu bizde çok iyi bizi anlayacak hakkımızı savunacak avukat arıyorum

Irem ayan
Irem ayan
3 yıl önce

Biz 5 kardeşiz anne babamiz öldü arsa ve ev paylaşımı yapmak istiyoruz ama 1 kardeş yapmak istemiyor ve 5 senedir mal paylaşımı yapamıyoruz dıger 4 kardeş yapmak istiyor dava etsek nasil sonuç alırız mal paylaşımı kararı alınır mı

Hasan Taşçıoğlu
Hasan Taşçıoğlu
3 yıl önce

Öncelikle kolay gelsin ben biraz sıkıntıya düştüm toki taksitlerimi ödeyemedim ama 1 aya kadar ödeyeceğim bu arada mahkemelik oldum yarın mahkemem var bu konuyla ilgili ne yapabilirim sözleşmenin fesh edilmemesi için

Arzu MAMUNLUOĞLU
Arzu MAMUNLUOĞLU
3 yıl önce

Tapulu arazim üzerine elektrik şirketi tahminen 1987_1988 yıllarında Trofa binası yapmışYerimden güncelleme geçmiş ve arazim eskiye göre metre kare olarak eksik görülüyor Şirket tarafıma haber vermeden kamulaştırma yapabilir mi? Tapu alabilir mi? Bu durumda ne yapmalıyım?

Hsynksm
Hsynksm
3 yıl önce

Merhabalar kolay gelsin 27 Kasım günü biz vatandaşın bir tanesi ile satış yaptık karşı taraf ödeme yapmadı ve senetezarar verdi kamera kayıtlarında var Bizim anlaşmamız hesabıma yatacaktı tapu o kişinin üstüne tescil oldu ama parayı elden verdim diyormuş senedi yırtığına dair benim şahidim de var bankanın oraya geldiğinde ödeyeceğini söylemişti ve seneti elimden çekip yirtti denetim imza ve rakam ödeme tarihi duruyor bu kişiye belediyeden aldığımız beyandi değeri yazısını verdim hiçbir borcu yoktur diye aramızda da A4 kağıdına yazdık vbelediyedeki memur beyan değerini belediyenin verdiğinden biraz yüksek olacigini söylemişti tapu harcı çıkmaz dedi biz de öyle yaptık tabudada isterlerse imzalarimizı attık karşı taraf elden verdiğini söylüyor ama anlaşmamız tescilden sonra banka hesap numarasına idi sonuç ne olur teşekkürler

Ferdi Kaymaz
Ferdi Kaymaz
3 yıl önce

Mrhblr Hocam bizim izaleyi şuyu davamız devam ediyor ,ne kadar zaman zarfında netice alınabiliyor bununla ilgili bilgi verebilirmisiniz ,ilk duruşma 14.05.2019 da yapılmıştı 03.02.2020 tarihinde davalılar itiraz Haklarını kullandılar, Şu andada Hakime Hanımın karara bağlaması bekleniyor dediler ne kadar uzatabiliyor Hakimler tam anlayamadığımız durumlar aydinlatabilirseniz memnun oluruz ,İyi çalışmalar diliyorum Şimdiden Çok Teşekkürler ,Saygılarımla .

Ercan Bey
Ercan Bey
3 yıl önce

Merhabalar. Bizim 13200 M2 yerden payımıza 370 M2 tapu hissesi düştü. Biz bu hisseli tapuyu kendi üstümüze tek tapu şeklinde nasıl geçirebiliriz? Arsa üzerinde neresinin bizim olduğu belli değil biz gidip kendi hakkımız kadar olan bölümde nasıl tarla işleri yada ev yapma işlemi yapabiliriz? Bizden başka 40 – 50 hak sahibi daha mevcut. Şuan arsayı kullanan kişiler hakkında da ayrıca dava açabilir miyiz? Saygılar

Havvanur yılmaz
Havvanur yılmaz
3 yıl önce

Ev kiramızla ev sahibinin avukatı ilgileniyor. 8. Ayda kira zammızı bize arayıp bildirmedi 11. Ayda arayıp kiraya zam yapıldığını geciken 3 aylık zammın da toplu ödenmesi gerektiğini bildirdi bizde bunun zamanında bize bildirmesi gerektiğini toplu ödeme imkanımız olmadığını beyan ettik. Kendisi yasal yollara başvuracağını söyledi bu durumda biz haklı olmuyor muyuz onun bize zamanında bildirmesi gerekmiyor mu? Teşekkürler

Fatma Ballı
Fatma Ballı
3 yıl önce

İyi akşamlar benim sorum şu şekilde bizim köye 2000 yılında tapu kadosro geldi köyün içinde bilirkisi seçilerek herkesin tarlaları yazıldı benim babamda 1951 doğumlu ve köyde ikamet etmektedir.babimda tarlaları yazıldı . O sıralar amcam Ankara’da oturmaktaydi şimdi babama dava açacağını kendi arazilerini babam kendi üzerine yazdırdığı iddia ediyor . (Babam böyle bişey yapmadı çünkü babam bilirkişi değildi .arazileri bilirkişi tarafından yazıldı) Dava açılırsa sonuç ne olabilir. Tesekkurler

Mehmet Öztürk
Mehmet Öztürk
3 yıl önce

Yeni yapılan bitişik nizam bina tapular alındı oturum yılbaşına kadar alınacaği söylendi. A bloğ içinde 8 daire var. Giriş katı komple 8 otoparklık otopark olarak bırakılmış. 2 otoparlık yer özel otopark olarak tapulandırılmış satılmış yada satılacak. Bina girişi otopark içinden konulmuş. Bu blokta oturanların çoğu asansör ve merdiven girişininde bulunduğu alana koridor yapılmasını bina dışından kapı olmasını istiyor. Bu durumda tapulandırılan iki otoparklık yer yasal olarak uygunmu, bide bu hol yapılırsa araç giriş çıkışları sıkıntılı bir hal alacak 2-3 otoparklık bir alana dönüşecek. Yılbaşından önce yada sonra oturum alınması neyi değiştirir otoparklarla ilgili bekletilen her daireye bir otopark yönetmeliği yürürlüğe girecek deniyor.

Emre Öztürk
Emre Öztürk
3 yıl önce

Kat mülkiyeti arsa payım diğer dairelere göre ortalamanın üzerinde tadilat giderlerine onlardan çok yüksek ödeme yapmamı istiyorlar. Kat mülkiyeti kanununda giderler arsa payına göre ama kullanım hakkı da aynı şekilde yazıyor. 24 senedir arsa payıma göre değil eşit olarak kullandık. Bu durumda kullanımında bana hak verilmeyen alanlar için fazladan ödeme yapmam haksızlık değil mi ? Ne yapabilirim ?

Esra tufan
Esra tufan
3 yıl önce

İpotekli bir evi başka birine devrettik ve böyle kabul etti kendi ödemeyi taahhüt etti ama altı aydır ödeme yapılmıyormuş banka bu borçtan dolayı bize ödenmesini isteyen bir yazı gönderdi bunun için ne yapmalıyız

Yunus Emre Şimşek
Yunus Emre Şimşek
3 yıl önce

2019 yılında anne ve babamı kandırıp bedava tatil kazandınız dediler gözboyama yapılıp devremülk senedi imzalatılmış senet ödemesi 2022 de bitiyor ancak biz taksitlerini halen yatırmadık almak istemiyoruz senet faizlenir mi? Fesih hakkımızı söylemiyorlar telefonları yüzümüze kapatıyorlar ne yapabiliriz?

Denizcankayaci
Denizcankayaci
3 yıl önce

Iyi gunler amcam ic dekorasyonu da dahil iliski yasadigi bir kadina 1.6 milyon tl lik bir ev aliyor tapusunu da ustune yapiyor fakat ozamanlar duygusal bir bag icindeler ve birlikte yasiyorlar lakin sonra bu kisi hem iliskisini bitiriyor ve gayrimenkulu satip gorusmeleri sonlandiriyor boyle bir durumla ilgili tapu iptal davasi acilabilirmi?

Muammer sarıbaş
Muammer sarıbaş
3 yıl önce

2008 yılında 20 bin tl peşin 60 bin tlde 5 ay sonra ödemeli daire aldım kalan paranın 50 bin tl sini de verdim kalan 10 bin tl sini tapuyu devret vereyim dedim tapuyu devretmesi 1 yıl sonra bana el atma davası açtı yerel mahkeme davayı bana verdi davalı yargıtaya temize gönderdi ve dava bozuldu yerel mahkeme tekrar yargıtaya yolladı red etti ve düzeltme yolu istedi bizde gönderiyoruz hem evden olduk hemde paramızdan oluyoruz eşyalarımızıda icra yoluyla çıkartıyor ve evi başka şahısla satıyor nasıl bir yol izlememiz lazım düzenleme yoluna gidelimmi

Uğur bulal
Uğur bulal
3 yıl önce

Babam bir tarlayı 80 yıldan fazla satın almış ancak tapu almamış bu tarla tarafımızdan bu ca yıldı kullanırız aralıksız satan şahıs aramalara rağmen bulunamamış ve vefat etmiş olması lazım biz tarlayı nasıl hak ederiz

Muhammed
Muhammed
3 yıl önce

Babamlar 3 erkek kardeş memleketten malı mülkü satıp bulunduğumuz şehirden arsa alıp en büyük amcamın üzerine yapmışlar şimdi evde ve arsada bir hakkınız yok diyip çıkarmak istiyor bu durum için ne yapılabilir bilgi verme şansınız varmı?

Drmsaygn
Drmsaygn
3 yıl önce

Merhaba kolay gelsin fuzul evime 28.11.2020 tarihinde katıldım ve 10000 tl organizasyon ücreti adı altında para verdim. 29.11.2020 iptal için gittiğimde 30.11.2020 tarihinde pazartesi günü işlem yapılabilecği söylendi. Bir ayrılma dilekçesi verdiler üzerinde ayrılmam durumda organizasyon ücreti kesintisi yapılacagı ve bu durumdan haberdar olduğumu bu duruma bir itirazım olmayacağını beyan ederim şeklinde bir madde var bu maddeyi sorduğumda uzun süreli sistemde olupta çıkanlar için geçerli dediler ve siz 2 gün olduğu için herhangi bir kesinti olmadan paranızı alacaksınız denildi bu durumda ne yapmam gerekiyor dilekçeyi imzalamazsam iptal işlemi başlatılamıyacak deniliyot ne yapmam gerek lütfen yardımcı olur musunuz?

Samet Bey
Samet Bey
3 yıl önce

Merhabalar. Benim bir tarlam var 4/3 ü bana ait. Ev yaptırmak istiyorum tarlayı imara çevireceğim lakin tapunun hepsi bana ait olmadığı için olmuyor. Kalan kısmı da karşı taraf ne satıyor ne benim 4/3 yerimi almak istiyor. Mağdurum ne yapmam gerekir ?

Sinan ay
Sinan ay
3 yıl önce

Merhaba
Pandemi sürecinde işyeri kapanan dükkan kiracımdan nisan,mayıs ayları kiramı aradan 6 ay geçmesine rağmen tahsil edemedim. Şu andada işyeri tekrar kapatıldı ve paket servis olarak çalışmakta. Şu an 3 kira alacağımı alamıyorum para kazanamadığını bahane ediyor. Sorum şu ki;
-geriye dönük ve bu ay olmak üzere icra takibi başlatabilirmiyiz?
-hangi durumlarda tahliye kararı alabiliriz
-kontratı tek taraflı fesih edebilirbimiz
-kira ödenmezse nasıl bir süreç işleyecektir
-tahliye ne kadar sürecektir
-pandemi sürecinde olmamız engel teşkil edermi?
Şimdiden teşekkürler.

Yasemin Orak
Yasemin Orak
3 yıl önce

Evimde alt kat daire boş, satılık ve emlakçıya verilmiş, daire sahibi de yurtdışında oturuyor. Sorunum şu; alt kat dairenin bütün penceleri açık, kışa girmemiz nedeniyle evimi ısıtmakta zorlanıyorum. Emlakçıyı defalarca aradım. Yakınlarına haber verdim. Ama kimse ilgilenmedi. Amacım sadece pencereleri kapattırmak, bu konuda ne yapabilirim?

Sinan karayanık
Sinan karayanık
3 yıl önce

Merhabalar ben esenyurda ev alcaktım ve gittik evleri gördük 1 tanesinde karakılçık komisyoncu arkadaş bana orda sözleşme imzaladık ben okumadım cayma akçesi olarak 9 bin yazmış ben kendi evimi satamazsam alamayacağını belirtim onlarda ozaman bu sözleşme bir geçerliliği kalmıştı dediler bizde imzaladık bn evimi satamadım 1 gün sonra noter aracığıyla cayma ihtarı gönderdim ama şozleşmeyi iptal etmiyorlar ne gibi yol izlemem lazım yardımcı olurmusunuz

Samet şahin
Samet şahin
3 yıl önce

Merhaba ben 1 hafta önce ev satisi yaptım saticagim kisi e devlet sifremi istedi randevu alcam dedi web tapu uzerinde randevuyu almis satisi gerceklestirdik farkli kişi üzerine yaptik evi odemeyide farkli kişi yapti kardeşime alicam evi diyordu kardesimi bilmiyorum 177500 tl ye anlastik 950 tl eksik yatirdi ve şu gün vericem dedi o gun aradiğimda vermedi ve tehtid etti evi ustune yaptiğin kişinin kardeşim oldugunu nerden biliyosun felan şikayet ederim seni dolandiriciliktan felan dedi boyle bisey yapabilirmi parayi ben yatirdim ama ev yok diye sikayet ederim felan dedi bu durumda napabilir

Sevim
Sevim
3 yıl önce

Merhaba babam 72 yaşında ve doğduğundan beri köyde babasının evin de oturuyor fakat oturduğu arazinin ve evin tapusu yok hazine mali yani babasına ait değil yıllardır babam oturuyor diğer amcam babam rica etti evin arazinin yanına bir ev yapmk istedi babam izin verdi amcam istanbulda oturuyor iyilik yaptı babam o da şimdi yaptığı evi yıktı başka yerden ev yaptı sadece duvarları kaldı gitti sonrasında. Yıktığı yerin tapusunu almak için babamı sjkauet etmiş ve taPou almak icin basvuru yalnız babam da yapti başvuru yıllardır otura babam benim sorum tapuyu kim alır babam alabilirim yıkık evi babam kullanıyor zaten şu an amcam yıktı gitti .ama sonrada böyle yaptı

mehmetakf peker
mehmetakf peker
3 yıl önce

selamünaleyküm dayım vefat ettihuzur evnde yaş 80 di bekardı ölmeden önce dayım hastaneye yattıktan sora yegenleri gidiyor dayıma mirasın hepsini kendi üzerine aldırıyor yegenllerin içind 1tanesi avukattı kagıtları imzalatı mahkeme günü gittiğimizde adını duyunca şok olduk itiraz etmedik fakat mahkeme 1ay sonraya ertelendi tekrar bize sorulursa itiraz etsek mirastan hak alabilirmiyim

Şahin orbay
Şahin orbay
3 yıl önce

Ben bir ev aldım aldığım kişinin birkaç bankaya borcu varmış benim haberim yok ve evi aldığım kişiye alacaklı banka muvazaa davası ile dava açmış ve yerel mahkemede kazandı ben bu kişiyi tanımam etmem bende istinafa başvurdum bu kişeyle aktabalığım yok parasını verim almışım benim be günahım var 1,5 yıl sürdü istianf davası vebanka alayhine bozma kararı geldi yani istinafı ben kazandım ama bu süreçtr banaka benim 250 bin tllik evimi 130 bin tlye sattı ben mağdurum şimdi evimi yada 250 bin değerindeki zararımı bankdan nasıl alacam yada alabilirmiyim nekadar alabilirim ?

Betül Sungurhan
Betül Sungurhan
3 yıl önce

Merhabalar birkaç gün önce bir avukat tarafindan aranip babannemin annesinden kalma bir arsamiz oldugunu soyluyor ialem yapilmasi icin butun varislerden imza toplamaya calisiyor ancak arsanin yüzde 40 ını istiyor ve imza atilana kadarda bize arsanın tam yerini söylemeyecegini belirtiyor sadece il ilce mahalle var ne ada ne parsel imza atmadan soylemem diyor bu konuyla ilgili haklarim nelerdir bilgi verebilir misiniz?Ayrica %40 çok degilmidir.Teşekkürler

Cemil
Cemil
3 yıl önce

Benim köye 2007 yılında kadastro geldi amcaoğlu bilirkişi benim yolumu kendi adına kayıt yaptırmış şuan hiç yolum yok nereye dava açabilirim

Hasan çetin
Hasan çetin
3 yıl önce

Yolun altında ve üstünde olmak üzere dedemden kalma bir hisseli tapu var.Kardeşler aralarında kendileri yerlerini belirleyip babam ve amcam üzerine ev yapmış.Yolun altında kalan kısımı halam vefatından sonra oğlu hissesini birine satmış.3 sene sonra adam yerleri izaleyi şuyuya verdi.Yer hisseli olduğundan ve üzerinde amcamın ve babamın evi olduğundan yerin satılmasını istemiyorlardı.Fakat izaleyi şuyuya gittiğinden dolayı bizimkiler yer satılmaması için avukat tutmuşlar.Avukatta amcam ve babama sözleşme imzalatmış..Maktu ücret 4000 tl ödeneceği ve mahkemede hükmedilecek değer üzerinden nisbi ücret %10 alınacağı yazıyor sözleşmede..Bizimkiler yaşlı olduğu için sözleşmeyi detaylı bilmediği için imzalamışlar…Daha sonra ise evlerimiz izaleyi şuyuya gitmesin diye adamdan yeri almak zorunda kaldık.Babamın yeterli gücü olmadğından yeri izaleyi şuyuya çıkartan adamdan ben parayla satın aldım ve adam da dava yı geri çekmek zorunda kaldı.Fakat dava sürecinde bilirkişi gelip yerlerin değerini falan çıkarttı izaleyi şuyu olursa şu fiyattan satılacak diye…

Davacı taraf feragat etmesine rağmen babamların tuttuğu avukat babamlardan %10 nisbi ücret taleb ediyor bizimkilerde mahkemede bir değer belirtilmediğinden ve karşı taraf davacı taraf feragat ettiği için bu parayı haksız olduğu için vermek istemiyorlar zaten bu parayı verecek durumları yok..Fakat avukatları ilamsız icra başlatmış sizce bu parayı babamlardan alabilirmi ?

adsiz
adsiz
3 yıl önce

oturdugum ev kardeşimle bana ait tapuda ben oturuyorum beni evden cikarabilirmi ve evi ekiye bölermi ev merada

adsiz
adsiz
3 yıl önce

oturdugum ev kardeşimle bana ait tapuda ben oturuyorum beni evden cikarabilirmi ve evi ekiye bölermi

Ahmet menekse
Ahmet menekse
3 yıl önce

Kayınpederinin üzerine olan ev cephe nedeniyle yan evle birleştirilerek mahkeme karariyla satışa çıkarılmış. Davacı olan kişi arka tarafta bulunan ev sahibi ve bu 3 parsel birleşmeden herhangi bir inşaat yapılamıyor. Davacı ile uzlaşma yolu kapalı. Mahkeme bilirkişi tayin ederek evin degerinin 277.000 yi olduğunu tebliğ ettiler. Şimdi mahkeme karariyla ev nasil satilir ihale usulü belirlenen fiyat üzerinden mi satilir yoksa %lik olarak düşüş ile mi satılır . yani 277 bin tl ile satılır mı yada %40 karariyla mi satilir

Yasemin Turhal
Yasemin Turhal
3 yıl önce

Merhaba benim babamlar 3 kardeş birtanesi %99 engelli ona babam bakıyor diğer kardeş arayıp sormuyor bile babalarından(dedemden) kalan bir ev var babama birşey olursa diğer arayıp sormayan engellinindemi hakkını o alıcak almaması için ne yapabiliriz

ibrahim
ibrahim
3 yıl önce

Merhaba hayırlı günler, tarafımıza ait bahceye gecit hakki için 2016 yılında dava açmıstik, mahkeme son kesife gelip uygun güzergahı belirledikten sonra komşu parsel sahibi belirlenen güzergah üzerine beton temel attı bunun üzerine mahkeme bu hareketi iyi niyetli bulmayıp belirlenen güzergah üzerinden beton temel olmasina ragmen yolu ordan verip davayı karara bagladı. Karsı taraf duruma itiraz etti dosyamız 2019 yılından beri istinaf mahkemesinde ancak itiraz eden parsel sahibi bu süreçte tarlasini başka birine satış yaptı ve alan kişide mahkemenin belirlemiş olduğu güzergah üzerinde bulunan beton temel üzerine iki katlı prefabrik ev yapıp tarla etrafını beton ve tel örgüyle çevirdi bu durumda ne yapılması gerekiyor. Bu arada baska uygun güzergahta mevcut ama en uygun olan güzergahı vermisti mahkeme, istinaf mahkemesine yada karari veren mahkemeye herhangi bir bildirimde bulunulması gerekiyormu, istinaf sonucu red olabilir düşüncesiyle beklemelimiyiz. Yardım ve önerileriniz için şimdiden tesekkur ederim.

seyhan sezen
seyhan sezen
3 yıl önce

benim kayınvalide var bu kişinin üzerinde bir evi var ve iki kızı bulunuyor bir kızı öldu bir kızı sağ diğer kızı bakıyor kayınvalide aczaymır bu kız kayınvalidenin evini satabilirmi ölen kızın cocuklarıda bulunuyor. bilgi verirseniz sevinirim

Aa
Aa
3 yıl önce

Merhaba sorum şu
2006 yılında yapmış olduğumuz proje dışı bir garajımız var yanımızdaki evin eski sahibi ile anlaşilarak yapildi bu garaj. evi 7 8 yil once baska biri satın aldı ufak bir anlasmazlik yasadik yeni yan komşumuz ile şu an garajı yıkacaksınız diyor proje dışı olduğu için ne yapmalıyız?Zaman aşımı bu olay içinde geçerli midir?

Seyit Kelem
Seyit Kelem
3 yıl önce

İyi günler. 2009 yılında yayladaki arsamıza kadostro geldi. Babam ve amcam kadostro görevlisine eşlik etti. 26.000 m2 olan yerimiz 2 parsele bölünmüş ve 1 parseli ortak olması gerekirken amcamın üzerine geçmiş tapusu. Bunu biz daha yeni 2020 yılında öğrendik. Bu arsa için herhangi bir işlem yapabilir miyiz acaba?

Gizli kullanıcı
Gizli kullanıcı
3 yıl önce

Annemin babasından kalan 13.400 m2 bir arazimiz var.
1/2 hisse olarak geçiyor tapu kayıtlarında.Yaklaşık 30-35 yıl önce bölünmüş.Dayım o gün bugündür orayı ekip diken süren bir adama verip mahsülünü o kişiyle her yıl bölüsüyor (hiç bir giderine karışmadan sadece bu yıl 1 ton kadar buğday almıs) bu şekilde de bizim oranın masraflarına ortak olmamızı istiyor. Ancak biz bir getirisi olmadığından kabul etmedik.Sonra bizde kendisine bu arazideki hissemizi satmak istediğimiz i söyledik kendisine çok cüzi bir rakamdan almak istedi bizde kendisinin verdiğinden daha fazlasını verelim sen bize devret dedik ancak onu da kabul etmedi.
Bir kaç ay önce gelin biz burayı kendi aramızda bölelim herkes kendi tarafını bilsin diye bir teklifle geldi ancak biz o şekilde olmayacağını önce bir haritacı ile bölünüp sonra da noterden taraflarca onaylatılması gerektiğini söyledik bunu da kabul etmedi aramızda hallederiz diyip geçiştirdi.en son kendisiyle görüstügümüzde de o arazinin içine ev yapmak istediğini belirtti (hayvancılık maksadıyla)bizde bunun tarafımızca mümkün olmadıgını söyledik egerki bunu yapmak istiyorsan
1- arazinin tamamını alıp hepsini istediğin gibi kullanılanabilirsin
2- araziyinin tamamını satıp hakkını alıp başka yerde yapabilirsin
Diye söyledik hiç bir tepki vermedi haklısınız filan diye birşeyler söyledi konu kapandı
Ben 19 ekim 2020 tarihinde köye gittiğimde bu adam kafasına göre kepçeyi çağırıp evin temelini kazdırmıs duvarları kaldırmış inşaata başlamış yapıyor yani.

Ülkü Taşdemir
Ülkü Taşdemir
3 yıl önce

merhaba boşanma yoluyla eşim,birlikte calisip aldigimiz evin kendisine düşen yari hakkini 1/2 ,1/2 olarak iki cocugumuza verdi dier yarim 4/2 hissesi de benm olmak uzere tapuda duzenlendi.cocuklardan buyugu su an 20 yaşında, küçük ise 12 yasinda ,kucugum hala velayet kapsaminda,bu evin satış isleminde nasil bir yol izlemeliyim.eski esim satis olursa her ikisinin de hissesinin payini geri almak istiyor buna hakki var mi?satisla sadece resit olan cocugumun hisse payini ödeyip,birlikte oturmaya devam ettigim 12 yasindaki oglumla sadece ikimize ait bir ev alamaz miyim? kanunen ne yapabilirim.oturdugumuz ev 49 metrekare cok kucuk,gecinebilmek icin memleketime dönmek oradan ev almak istiyorum.ne yapabilirim lutfen bana bilgi verir misiniz?

Serkan d mirtaş
Serkan d mirtaş
3 yıl önce

Satın aldığım kat mülkiyetli dairenin toprak sahibinin müteahhit le anlaşma yapıp yan duvarımı bitişik nizam yaptığını öğrendim bunu yapmaya hakları varmı itiraz etsem haklı bulunurmuyum

Ertugrul bulut
Ertugrul bulut
3 yıl önce

Merhaba ben daıremı 3 ay önce bır emlakçı ıle anlaşarak 1 ay ıcersınde satılacaktır dıye kagıt ımzalayarak anlaştık 1 ay ıcersınde satılmazsa kendısı alacağını soledı daha sonra 2 ay bekletti daha sonra paranın bır kısmını verdı evde hıpotek cıktı tapu sırasında ama ben tapuyu verdım adamda paranın gerı kalanını hıpotek kalkınca verılecegını soyledı hıpotek 2 ay sonra kalktı yanı bız onu en başta bekledık 2 ay daha sonra o bızı bekledi 2 ay tapu verıldıgı zaman beyaz bır kağıda su parseldekı elıf bulut adına olan arsanın su kadarı verıldı su kadar daha verılecektır hıpotek kalktında dıye yazarak adını soyadını ımzasını attı ve orda rakam bellı 114 bın yazıyor ama sonrasında bıze bıraz daha ödeme yaptı şuan 40 bın vereceği var ama vermiyor ben sızı bekledim sızde benı bekleyin deyıp madur edıuor evi satamadım hıpotek yüzünden dıye sureklı baskı uyguluyor zarar ettıgını ve zararını bızım onda olan paramızdan kesecegını soluyor bunun ıcın ne yapabılırım yardımcı olun lütfen sımdıden teşekkür ediyorum

Ercan çertmek
Ercan çertmek
3 yıl önce

2016 yılında kayseride bir daire aldım. Bu bina 2013\2014 de oturuma açılmış. 2014 de kira karşılığı bir karı koca temizlik için işe alınmış. Bu kadın daha sonra 2018 yılında bu binadan çıkarıldı. Benim daire 4 yıldır kirada. 2014 de yönetici ve yardımcıları kimse almış bu kadını. Kadın beni bu güne kadar sigortasız çalıştırdıkları diyerek mahkemeye dava açmış. 36 binlira ceza geldi ev sahipleri olarak ödedik. Şimdi 110 bin TL kadını haklı bularak ceza gelmiş yine ben bu cazaları ödemek zorunda mıyım.

Pınar koç
Pınar koç
3 yıl önce

Ev dolandırcılığı
3 katlı evimizin kentsel dönüşüm kapsamına soktuk işlemleri 2 hisse sahibi olan kuzenim takip ediyordu bu sebeple işlemlerle ilgili kağıtlar imzalanıyordu. Tapusu annemin üzerine olan evi kuzenim tapuda kentsel dönüşüm işlemleri için diyip imza attırıp satmış satmış olduğu mütehatiiten 2 araba ve belli bir mebla para almış annemin evinin satıldığının farkında değil işlemler için imza attığını sanıyor biz evin satıldığını yeni öğrendik 9 ay önce satış gerçekleşmiş şuan kuzenime dava açmak istiyoruz nitelikli dolandırıcılık nasıl bir yol izleyebiliriz

Nihat Sezerel
Nihat Sezerel
3 yıl önce

Tatil kentindeki evimize giren kiracıyla 1 yıllık sözleşme yapıldı.Biz yazın kendimiz gidiyorduk.Kışın öğrencilere kiralıyorduk.Son kiracı 6 aylık kirayı,elektrik borcunu ödememiş.Zaten zam da yapmamıştı.Kendimiz gireceğimiz için ve ondan memnun kalmadığımız için çıkarmak istedik çıkmıyor.3 senelik kontrat yapmazsanız 3 sene kira vermeden otururum, mahkemeye verin, nasıl olsa devlet benim arkamda mahkeme 2 3 yıl sürer diyor.Noterden 2 kez ikaz gönderdik.İcraya verdik,icra kağıdını almamış,geri geldi.Elektriğini kestirdik aldırmadı.Boşanmış,eve kadınlar getirip alem yapıyormuş.Komşular da şikayetçi. Son çare suyunu kestirsek başımız derde girer mi?Kira sözleşmesini emlakçı kaybetmiş.Mahkemeye versek sözleşme olmadığından dava uzun sürer mi,bize pahalıya patlar mı?Kiracı ayrıca eve hiç bakmamış Kendisinin dediğine göre evi 2 kez fareler basmış İlaçlama yaptırmış.Utanmasa ilaçlama parasını da bizden isteyecek.Daha önce,boya badana ve ufak tadilatlar için kira ücretinden epey para kesmişti.Önceki aylarda da düzgün ödemiyordu zaten.

YAŞAR YILDIZ
YAŞAR YILDIZ
3 yıl önce

Babama dedesinden kalan 1950 yılından beri kullanmakta olduğumuz uzerinde evler ve ahırların olduğu arazimizin bitişi olan mera arazisini nasıl alabiliriz.bu arazi için babama 3 adet meraya tecavüz davası açılmış bu davalardan babam berat etmiştir. Kararda bu arazinin babama dedesinden kaldığı yazmakta dır.arazimizi uzerinde 70 yillik amaçlarımız mevcut.hukuki yönden bu araziyi alma hakkımız var mi acaba en son 1994 yilinda kadastro geçmiş babam ıtiraz etmeyerek hakkını kullanamamış
yaklaşık 10 Dönüm olan bu arazinin etrafı da 70 taş duvarla çevrili haldedir. Bu arazinin bitişiğinde tapulu arazimizde 11.5 Dönüm dur
Hukuki olarak bu araziyi nasıl alabiliriz
Bilgi verirseniz memnun olurum Iyi çalışmaları

nergiz balpınar
nergiz balpınar
3 yıl önce

2 ay önce taşındım.eve yerleşirken 3.günde kapıma emlakçı geldi.dedi ki evi gezdirmeye geldik.(bu arada covid var).ben o şokta eve aldım gezdiler. ev sahibiyle konuştum.emlakçı bana söylemişmişş..söylese kira kontratına madde ekletirdim dedim..neysee sonunda emlakçının bana söylemediği çıktı. 3.günde artık almıyorum.evime giremezsiniz dedim.bu bayram öncesi aradı ne zaman taşınıyorsun hemen satmam lazım.dedi..delircem..bunları çekeceğime hemen bu ay sonu bulup taşınırım dedim..daha ay sonu gelmeden yine 2 gün önce mesaj atmış.taşımıyor musunuz diye..mağdur ediyormuşum onu..iyice gerildim..daha 2 ay bile dolmadan taşınma masrafını tekrar yapacağım.mağdurum deyince pardon dedim kim mağdur.sanki haklıymış gibi uzunnn cümle kurup duruyor..böyle sorunlar olunca eve yerleşemedim bile.arada ikide bir arayıp mesaj attığı için zaten huzurda bırakmadı.ben bu yalancı emlakçıya verdiğim komisyonu,taşıma paramı vb.haklarımı geri almak istiyorum..bunun için nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

Popüler Konular