0216 387 0 388

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul avukatı, gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde kilit role sahiptir. Gayrimenkul hukuku, eşya hukuku çatısı altında her türlü taşınmaza ilişkin düzenlemelerin bulunduğu bir hukuk dalıdır.  Günümüzde en çok ihtilaf çıkan bölümlerden biridir. Apartman, daire, arsa, arazi, ev ve birçok taşınmaza ilişkin düzenlemeler barındırmakta ve bu nedenle Türkiye’de uyuşmazlıkların birçoğunun kaynağını oluşturmaktadır. Tek bir kanunda toplu olarak düzenlenmemiş olması ve diğer hukuk dalları ile bağlantılı olması nedeni ile karışık ve teknik bir hukuk dalıdır. Yargılama masraflarının yüksekliği ve belirli zaman sınırlarının bulunması gibi etkenler de göz önüne alındığında mutlaka bu konuda uzman ve deneyimli bir gayrimenkul avukatının yardımına başvurulmalıdır. Hukuki destek olmadan yapılacak hamleler geri dönüşü zor ve parasal olarak zorlayıcı olabilmektedir.

 

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescil davası kanuna aykırı olarak ya da yolsuz şekilde düzenlenmiş olan tapu kaydının düzeltilmesi istenerek açılmaktadır. Bu dava tapuda malik olarak görünen kişiye karşı açılmaktadır. Eğer malik olarak görünen kimse ölmüş ise davanın mirasçılara yöneltilmesi de mümkündür. Tapu iptal ve tescil davaları taşınmazın aynına ilişkin davalardan olduğu için kesin yetki kuralı gereği söz konusu taşınmazın bulunduğu yerde açılmak zorundadır.

Tapu iptal ve tescil davası birçok nedenden ötürü açılabilmektedir. Tapu iptal ve tescil davasında zamanaşımı iki türdür. İlk olarak olağan zamanaşımına göre haksız yere tapu siciline sahip olan kişi 10 yıl boyunca taşınmazı davasız ve aralıksız iyi niyetle kullanırsa 10 yılın geçmesiyle mülkiyeti kazanır. Eğer söz konusu taşınmaz tapuya kayıtlı değil ise bu süre 20 yıldır ve iyi niyet aranmaz. Gayrimenkul avukatı tapu iptal ve tescil davalarının açılmasına sebep olan nedenin somutlaştırılmasında yardım alınabilecek kişilerdir. Birçok nedene dayalı olarak açılabilen böyle bir dava da dava açma nedeninin doğru şekilde tayin edilmesi gerekmektedir. Bu hukuk dalı karışık bir yapıya sahip olduğu ve birçok kanun ile düzenlendiği için alanında uzmanlaşmış bir gayrimenkul avukatından hukuki yardım almak önem taşımaktadır. Tapu iptali ve tescil davası ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Gayrimenkul Avukatı ve Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası ya da izale-i şüyu davası taşınmaz hukuku esaslarına göre görülen bir davadır. Taşınır ya da taşınmaz bir mal üzerinde ortaklar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda başvurulan bir yoldur. Ortaklığın giderilmesi davası ile söz konusu mal üzerinde ortaklığın ortadan kaldırılması istenmektedir. Her bir ortak bu davayı açma hakkına sahiptir. Ortaklığın giderilmesi davasının sonucunda hakim tarafından söz konusu mal ile ilgili düzenlemelere göre tarafların talepleri de dikkate alınarak karar verilmektedir. Farklı olasılıkların gündeme geldiği böyle bir dava da hukuki yardım alınması istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını engellemektedir.  Gayrimenkul avukatı tarafından davanın takip edilmesi hem farklı farklı düzenlenmiş sürelerin geçirilmemesi konusunda hem de istenen sonucun alınmasında önem arz etmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Gayrimenkul Avukatı ve Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul Avukatı ve Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, sözleşmedeki şartların yerine getirilmesi halinde söz konusu taşınmazın satışı için asıl sözleşme yapılmasını talep etme hakkı tanıyan bir ön sözleşmedir.  Kısacası asıl sözleşme için taahhüt niteliği taşımaktadır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi resmi şekilde yapılması gereken bir sözleşmedir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi taraflara ayni hak tanımamaktadır. Bu nedenle tarafların sadece talep hakkı bulunmaktadır.  Hukuki destek alınmadan yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri sonucunda kişiler dolandırılabilmekte veya geçersiz şekilde yapılan sözleşme sonucu talep hakkını kullanamamakta ve mağdur olmaktadır. İleride ispatı güç durumlarla karşı karşıya kalmamak için bu tür sözleşmelerin imzalanması aşamasında dahi  gayrimenkul avukatına danışarak işlem yürütülmelidir. Taşınmaz satış vaadi hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşmanız mümkündür.

 

Muhdesatın Aidiyeti Davası

Muhdesat, bir arsa üzerinde bulunan ağaç, bina, tesis gibi yapıları ifade etmektedir. Muhdesatın aidiyeti davasında davacı tarafından muhdesatın kendisine bırakılması istenmektedir. Bu dava arsanın tapuda kayıtlı tüm maliklerine karşı açılmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Şufa (Önalım) Hakkı

Şufa hakkı paylı mülkiyete konu bir taşınmazda taşınmaz maliklerinden birinin payını 3. bir kişiye satması durumunda diğer taşınmaz maliklerine öncelik tanıyan bir haktır. Yasal önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Yasal önalım hakkı kanunlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu hakkın kullanılabilmesi için herhangi bir sözleşme yapılmış olmasına gerek yoktur. Paylı mülkiyet içerisindeki ortaklardan birinin payını 3. bir kişiye satmaya karar vermesi halinde kullanılabilir hale gelmektedir. Sözleşmeden doğan önalım hakkı ise taşınmaz malikinin ve önalım hakkı tanıyacağı kişinin noter huzurunda yaptıkları ve tapuya şerh ettirdikleri türüdür. Şerh edilmekle birlikte önalım hakkı sahibi her malike karşı bu hakkını kullanabilmektedir.

Şufa hakkı her iki durumda da dava yolu ile yerine getirilmesi istenebilen bir haktır. Gayrimenkul avukatının önemi bir kez daha bu hakkın dava yoluyla istenmesi durumunda kendini göstermektedir.  Avukat sadece dava takibi için başvurulması gereken bir yer değildir. Aynı zamanda şufa hakkı sözleşmesinin hazırlanması sırasında da başvurulması gereken ilk kişidir. Zira hak düşürücü sürelerin geçip geçmediği ve sözleşmenin şekil şartlarının tam olup olmadığı veya şerh verilip verilmediği en iyi gayrimenkul avukatı tarafından incelenerek ortaya konulabilir. Şufa hakkı ve şufa hakkı davası ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Yargıtay kararları ışığında gelişen ve kanunda karşılığı bulunmayan bir sözleşmedir. Günümüz ticari hayatı çerçevesinde önemli bir yere sahip olan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gayrimenkul hukukundan doğan uyuşmazlıkların ana noktalarından birini oluşturmaktadır.

Bu sözleşme yüklenici ile arsa sahibi arasında gerçekleştirilen iki tarafa da borç yükleyen bir yapıya sahiptir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi karma yapıya sahip bir sözleşmedir. İki ayrı sözleşmenin birleşiminden oluşmaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri resmi şekil şartının arandığı sözleşmeler kategorisinde bulunmaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

En çok karşılaşılan sözleşme tiplerinden biriside kat karşılığı inşaat sözleşmesidir. Çok yaygın olması nedeniyle uyuşmazlık sayısı da fazladır. Yapısının karışık olması ve uygulama ve içtihatlar ile gelişen bir yapıya sahip olması nedeniyle konusunda uzman bir gayrimenkul avukatının yardımı elzemdir. Gayrimenkul avukatı karışık yapıdaki bu sözleşmeye ilişkin güncel hukuki duruma ve Yargıtay tarafından verilen son kararlara ve içtihatlara hakim olmak zorundadır.

 

Gayrimenkul Avukatı ve Kiracının Tahliyesi

Gayrimenkul avukatı kiracı tahliyelerinde de danışılması gereken kişilerdendir. Kiracının tahliye edilebilmesi için çeşitli nedenler öngörülmüştür. Örneğin apartmanda yaşayan diğer kişileri rahatsız etmesi, kira bedelini ödememek, kiralanana gösterilmesi gereken özen ve dikkati göstermemek. Kira sözleşmesine ilişkin yapılan hukuki düzenlemeler çok büyük oranda kiracıyı korumaya yönelik düzenlemelerdir. Bu nedenle kiracının tahliyesi davasını açacak kişilerin kanunla sıkı şartlara ve sürelere bağlanan bu davayı avukat desteğiyle açması en doğru yol olacaktır. Kiracının tahliyesi davası ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Gayrimenkul Avukatına Danışma

Besler Hukuk Bürosu, gayrimenkul avukatı olarak profesyonel yaklaşımı ile müvekkillerine yaşadıkları sorunlarla ilgili detaylı ve aydınlatıcı bilgiler sunarak akıllarındaki soru işaretlerini gidermeyi en temel görevi olarak görmektedir. Müvekkillerimize her türlü gayrimenkul projesinin tüm safhalarında hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta ve ileride ortaya çıkabilecek ihtilafları önleyici rol üstlenmekteyiz. Önleyici hukuki danışmanlık hizmetimiz sayesinde müvekkillerimiz hem zamandan hem paradan kar elde etmektedir. Önleyici hukuki danışmanlık hizmetimizin yanı sıra gayrimenkul avukatı olarak tapu davaları, kamulaştırma davaları ve ortaklığın giderilmesi gibi davalarda müvekkillerimiz adına dava takibi ve verilen kararların icrası gibi işlemlerde bulunarak haklarına kavuşmalarını sağlamaktayız. Aklınızdaki soruları avukata danışma bölümünden bize sorabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 Soru

 • YAŞAR YILDIZ 25 Haziran 2020 19:02

  Babama dedesinden kalan 1950 yılından beri kullanmakta olduğumuz uzerinde evler ve ahırların olduğu arazimizin bitişi olan mera arazisini nasıl alabiliriz.bu arazi için babama 3 adet meraya tecavüz davası açılmış bu davalardan babam berat etmiştir. Kararda bu arazinin babama dedesinden kaldığı yazmakta dır.arazimizi uzerinde 70 yillik amaçlarımız mevcut.hukuki yönden bu araziyi alma hakkımız var mi acaba en son 1994 yilinda kadastro geçmiş babam ıtiraz etmeyerek hakkını kullanamamış
  yaklaşık 10 Dönüm olan bu arazinin etrafı da 70 taş duvarla çevrili haldedir. Bu arazinin bitişiğinde tapulu arazimizde 11.5 Dönüm dur
  Hukuki olarak bu araziyi nasıl alabiliriz
  Bilgi verirseniz memnun olurum Iyi çalışmaları

  • Besler Hukuk 26 Haziran 2020 13:03

   Araziyi mera kapsamına alınmadan önce kullandığınızı ispatlayabilirseniz davayı kazanma şansınız olabilir.

 • nergiz balpınar 3 Haziran 2020 12:09

  2 ay önce taşındım.eve yerleşirken 3.günde kapıma emlakçı geldi.dedi ki evi gezdirmeye geldik.(bu arada covid var).ben o şokta eve aldım gezdiler. ev sahibiyle konuştum.emlakçı bana söylemişmişş..söylese kira kontratına madde ekletirdim dedim..neysee sonunda emlakçının bana söylemediği çıktı. 3.günde artık almıyorum.evime giremezsiniz dedim.bu bayram öncesi aradı ne zaman taşınıyorsun hemen satmam lazım.dedi..delircem..bunları çekeceğime hemen bu ay sonu bulup taşınırım dedim..daha ay sonu gelmeden yine 2 gün önce mesaj atmış.taşımıyor musunuz diye..mağdur ediyormuşum onu..iyice gerildim..daha 2 ay bile dolmadan taşınma masrafını tekrar yapacağım.mağdurum deyince pardon dedim kim mağdur.sanki haklıymış gibi uzunnn cümle kurup duruyor..böyle sorunlar olunca eve yerleşemedim bile.arada ikide bir arayıp mesaj attığı için zaten huzurda bırakmadı.ben bu yalancı emlakçıya verdiğim komisyonu,taşıma paramı vb.haklarımı geri almak istiyorum..bunun için nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

  • Besler Hukuk 3 Haziran 2020 15:36

   Ev sahibinin canı istediğinde kiracıyı evden çıkarma hakkı yoktur. Onun isteğini yerine getirmek zorunda değilsiniz. Bu nedenle taşınma ve diğer masrafları iade talebinde bulunamazsınız.