0216 387 0 388

MİRAS AVUKATI

Miras Hukuku Avukatı

 

Miras avukatı, miras hukuku alanı içerisinde ortaya çıkan ihtilafların çözümünde başvurulması gereken ilk kişidir. Miras hukukunun miras kanunu adında bir kanunu bulunmamaktadır. Miras hukuku TMK içerisinde düzenlenmektedir. Miras hukuku, ölen veya gaipliğine karar verilen bir kişinin geride bırakmış olduğu mal varlığının dağıtılmasına ilişkin hukuki düzenlemeleri içermektedir. Gaiplik, bir kimseden uzun süre haber alınamaması halinde ilgililer tarafından mahkemeden kişinin ölümüne karar verilmesinin istenmesi ve mahkemenin bu yönde bir karar vermesi halidir. Bir nevi hukuki ölüm halidir denebilir. Ölen kişiden kalan miras bazen borca batık olabilmekte ve getirisinden çok götürüsü bulunabilmektedir. Miras avukatı borca batık terekenin nasıl reddedileceği konusunda da müvekkillerine yol göstermeli ve onları muhtemel zararlardan korumalıdır.

Miras Avukatı ve Mal Kaçırma Davası

Mal kaçırma davasının açılmasının nedeni muris muvazaasıdır. Peki muris muvazaası ne anlama gelmektedir? Muvazaa kelime anlamı olarak danışık, danışıklık anlamına gelmektedir. Muvazaa hukuki anlam olarak ise görünüşte geçerli olan ama tarafların kendi iradelerini yansıtmayan ve aralarında hükümsüz olması konusunda anlaşmaları durumudur. Muvazaanın amacı mal kaçırmadır. Miras hukukunda yapılan muvazaaya da muris muvazaası denmektedir. Muris muvazaası iki aşamalı olarak gerçekleştirilebilmektedir. İlk olarak yapılan sözleşme ile dış dünyada bir görünüş ve algı yaratılır. Bu ilk sözleşmenin altında ise muvazaanın taraflarının gerçek iradelerini yansıtan bir işlem yer almaktadır. Örnek olarak bir babanın iki çocuğundan birini diğerine göre daha çok sevmesi ve öldüğünde sevdiği çocuğuna daha fazla malı kalmasını istemesi halinde bu çocuğuna evini bedelsiz olarak vermesi ancak diğer çocuğu hak iddia edemesin diye satış gibi göstermesi verilebilir.

Mal kaçırma davasının kazanılabilmesi için söz konusu muvazaalı işlem mutlaka ispat edilmelidir. Ancak görüldüğü üzere muris muvazaası ispatı zor ve tecrübe gerektiren bir durumdur. Miras avukatı, miras hukuku alanındaki güncel Yargıtay kararlarına ve hukuk alemindeki son gelişmelere hakim olmalı her an bilgisini taze tutmalıdır. Deneyim ve tecrübe sahibi bir miras avukatı tarafından temsil edilmek muris muvazaasının ispatı konusunda olası hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçebilmektedir.

Veraset İlamı

Veraset ilamı, mirasçılar tarafından çıkarılması gereken bir belgedir. Veraset ilamı sayesinde mirasçı hangi oranda hak kazandığını öğrenebilmektedir. Veraset ilamı üç şekilde çıkarılabilmektedir. İlk olarak ölenin son ikametgah adresinde bulunan sulh hukuk mahkemesinden çıkarılabilmektedir. İkinci olarak noter aracılığıyla da çıkarılması mümkündür. Son olarak ise e-devlet üzerinden 1990 yılından sonra yaşanan ölümlere ilişkin veraset ilamı sorgulaması yapılabilmektedir. Veraset ilamı çıkarılması ile iş bitmemektedir. Söz konusu malların intikali için de bir takım başvurular gereklidir. Kapsamlı bir iş olan veraset ilamı ve intikal meselesi, olası bir aksamada haklarınızı tam olarak alamamanıza ya da vergi idaresince cezai yaptırıma katlanmanıza sebep olabilir.

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Vasiyetname, ölen kişinin son arzularının ve mallarının nasıl paylaştırılmasını istediğinin yer aldığı yazılı veya sözlü bir beyandır. Vasiyetname resmi makamlar huzurunda, kişinin kendi el yazısı ile veya sözlü olarak yapılabilmektedir. Ancak her bir vasiyetname şeklinin geçerli olabilmesi için belirli şartlar öngörülmüştür. Günümüzde kişiler genellikle kendi el yazıları ile vasiyetname düzenlemektedirler. Hukuk düzeninde vasiyetnamenin düzenlenmesi belirli şartlara tabi olduğundan bu şartları taşımayan vasiyetname geçerli olmamakta ve ölen kişinin son arzuları yarım kalmaktadır. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için miras avukatı danışmanlığında düzenlenecek vasiyetname sayesinde ölen kişinin son arzuları herhangi bir aksama yaşanmadan yerine getirilebilir.

Tenkis Davası Ve Miras Avukatı

Türk Medeni Kanunu, mirasta saklı pay kurumunu düzenlemiştir. Saklı pay sahipleri, miras bırakanın çocukları, eşi ve ana-babasıdır. Miras bırakanın sağlığında yaptığı birtakım tasarrufların, saklı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi halinde tenkis davası açılabilir. Tenkis davasını yalnızca saklı pay sahipleri açabilir. Tenkis davası açılmasında istenen faydaya erişilmesi için saklı pay sahiplerinin haklarını iyi bilmesi gerekir. Zira tenkise tabi olan kazandırmaların tespiti çok önemlidir. Bu bağlamda saklı pay sahibi mirasçıların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için miras hukukuna vâkıf bir avukatla çalışmak yerinde olacaktır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, kişinin hayatının sona ermesine kadar bakılması için yapılan sözleşmedir. Bu sözleşmeyi yapan kişi, kendi ihtiyaçların için başkasından yardım almaktadır. Bu yardım karşısında da kendisine bakan kişiye belirli bir karşılık vermektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme kapsamında; kendisine baktıran kişi, bakımı sağlayacak kişiye malvarlığının tamamını ya da belirli bir kısmını verir. Buna karşılık bakımı sağlayacak kişi de bakacağı kişinin ölümüne dek ona yardımcı olma ve bakma borcu altına girer.

Miras Paylaşımı Davası ve Miras Avukatı

Miras paylaşımı, vefat eden veya gaipliğine karar verilmiş olan kişinin mal varlığı değerlerinin mirasçıları arasında paylaştırılmasıdır. Paylaşımlar genellikle gürültülü ve anlaşmazlıklarla dolu bir süreçtir. Mirasçılar arasında çıkan bu tür anlaşmazlıklar sonucunda kimi hak sahipleri hak ettikleri mal varlığı değerlerinden haksız olarak mahrum edilmektedir. Bu tür haksızlıkların yaşanmasının engellenmesinde en büyük yardımı alanında uzman bir miras avukatı yapabilir.

Vefat eden tarafından atanmış bir mirasçı belirtilmediği sürece vefat edenin tüm mal varlığı yasal mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır. Bu kişilerin kimler olduğu ve pay oranlarının ne kadar olduğu kanun ile düzenlenmiştir.

Paylaşım davası, hak sahiplerinin tereke üzerinde mal varlıklarının nasıl paylaştırılması gerektiğine karar verememeleri durumunda söz konusu olmaktadır. Bu durumda her bir hak sahibi terekenin mahkeme tarafından paylaştırılmasını isteyebilmektedir. Miras paylaşımı davasında hakim tarafından kanunda belirlenen şartlara uygun olarak kademeli bir işlem gerçekleştirilir. Söz konusu işlemler detaylı olduğu ve teknik bilgi gerektirdiği için mal paylaşımı davasının hakimin hata yapma ihtimaline karşı uzman miras avukatı tarafından takip edilmesi hak sahiplerinin faydasınadır. Miras avukatı, paylaşım davasında her bir hak sahibinin yasal payını tespit eder, hukuki zeminde olayın doğruluğunu değerlendirilir ve hakim tarafından verilecek kararlardaki hata payını minimize etmede önemli rol oynar. Davanın vekil ile takibi hak sahibinin hem zaman hem para bakımından yararına olacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras bırakanın ölümü ile mirasçılar, miras bırakanın malları üzerindeki ortaklıklılarını sona erdirebilirler. Malvarlığının nasıl paylaşılacağı hususunda mirasçılar anlaşamazlarsa taraflar Sulh Hukuk Mahkemesi’nden ortaklığın giderilmesini talep edebilirler. Bu talebi her bir mirasçı yapabilmektedir. Ortaklığın giderilmesi, satış veya taksim yoluyla yapılmaktadır. Söz konusu malların değeri, büyüklüğü ve cinsi ortaklığın giderilmesinde önemlidir. Bu sebeple ortaklığın giderilmesi, tarafları her zaman memnun etmemektedir. Ortaklığın giderilmesi davası neticesinde oluşabilecek bir hak kaybının önüne geçilebilmesi için miras hukukunda ve gayrimenkul hukukunda uzman, tecrübeli bir avukatla çalışılmalıdır.

Mirasın Paylaşılmasında Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Davası

Miras bırakanın ölümüyle mirasçılar, kalan mallara elbirliği mülkiyeti ile sahip olurlar. Elbirliği ile mülkiyette, mirasçıların mallar üzerinde hangi oranda hak sahibi olduğu belli değildir. Bununla birlikte mirasçılar, kalan mallar üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri paylara da sahip değildir. Bu dezavantajı kaldırmak için mirasçılar bir araya gelerek paylı mülkiyete geçiş için anlaşabilirler. Taraflar bir araya gelmiyorsa, taraflardan her biri paylı mülkiyete dönüştürme davası açabilir. Uygulamada el birliği mülkiyeti ile alakalı en sık karşılaşılan sorunlardan biri de miras bırakanın bankada para, altın vb. menkul değerlerinin olmasıdır. Elbirliği ile mülkiyet halinde taraflar bir araya gelmedikçe banka bu malları mirasçılara veremez. Ancak paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası ile her bir mirasçı bu parayı bankadan alabilir.

Mirastan Feragat Nasıl Yapılmalıdır?

Miras bırakan ile mirasçı arasında yapılan ve gelecekte doğacak mirastan belirli bir karşılık alınarak ya da alınmayarak vazgeçmeyi konu alan bir sözleşmedir. Mirastan vazgeçme pek çok dinamiği içinde barından bir meseledir. Bu sebeple iyi düşünülüp hareket edilmelidir. Mirasçı haklarının farkında olmalıdır. Miras hukuku avukatına danışılmadan mirastan feragat sözleşmesi yapmak gelecekte büyük pişmanlıklara sebebiyet verebilir.

Mirasın Reddi ve Miras Avukatı

Mirasın reddi genellikle terekenin borca batık olduğu durumlarda gündeme gelmektedir. Miras hukukunda kişinin ölmesiyle birlikte bütün mal varlığı değerleri borçlar da dahil olmak üzere atanmış ve yasal hak sahiplerine kalmaktadır. Miras hukukundaki bu ilkeye külli halefiyet ilkesi denmektedir. Yasal hak sahiplerinin terekeyi kabul etmesi gibi bir durum yoktur. Yani tereke kendiliğinden ölüm haliyle birlikte geçmektedir. Yasal hak sahipleri borca batık bir terekeyi istemiyorlar ise miras avukatı aracılığıyla ya da doğrudan kişinin kendisi dava açmak zorundadır.  Dava ölümden itibaren 3 aylık süre içerisinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü bir süredir. Miras avukatı vasıtasıyla açılacak dava hukuki olarak daha fazla güvence sunmakta ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybı yaşanmasının önüne geçmektedir.

Mirasın Reddinden Dönme Davası

Aldatıldığı, korkutulduğu veya yanıldığı için terekedeki hakkını reddeden mirasçı tekrardan bu hakkına kavuşabilir mi? Elbette bu hallerin varlığının ispatı halinde ortada sakatlanmış veya geçersiz bir irade beyanı söz konusu olacağı için iptali mümkündür. Ancak reddin iptalinde söz konusu hallerin kanıtlanabilmesi oldukça zordur. Bu durumların kanıtlanabilmesi için mutlaka deneyimli bir miras avukatından yardım alınması gerekmektedir.

Besler Hukuk Bürosu, miras avukatı olarak hizmet vermekte ve miras hukukundan kaynaklı her türlü uyuşmazlık halinde  müvekkillerine hukuki danışmanlık, dava takip ve mahkeme kararlarının icrası hizmeti sunmaktadır. İstanbul miras avukatı olarak öncelikli ilkemiz uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözümünü sağlayarak müvekkilimizi dava masraflarından kurtarmak ve zamandan tasarruf etmelerini sağlamaktır. Davaların takibi ve kararların icrası sürecini başından sonuna kadar uzman avukatlarımız aracılığıyla takip etmekte ve her aşamada şeffaflık ilkesi doğrultusunda müvekkillerimizi bilgilendirmekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

88 Soru

 • Tolga DERE 4 Nisan 2022 21:43

  Annemgil 3 kardeş dedem kendine ev aldı parası yetişmediği için torunu olarak evin 3/1 parasını ben kattım dayım ve teyzemle konuştum ilerde 3/1 alırım geri kalan 3/2 3 kardeş bölüşürsünüz diye fakat ben işimi sağlama almak istiyorum nasıl bir yol izleyebilirim noter huzurunda imza mı almam gerekir yoksa dedeme vasiyetnamemi yazdırmam gerek

  • Besler Hukuk 6 Nisan 2022 15:12

   Bir avukata başvurarak vasiyetname düzenlemesini isteseniz daha iyi olur.

 • Ahmet engin 29 Mart 2022 15:34

  Babam sağlığında oturduğu tek katlı evi müteahhide verip üstüne 4 kat çıkıldı tapularin 2 sini sattığı kişiden 4 ay sonra erkek kardeşimle birlikte biz aldık banka uzerinden herhangi bir para transferi olmadı elden verdik babamız 2 yıl önce vefat etti diğer 2 kizkardesimiz bizi mirasdan mal kaçırma söz konusu diyerek mahkemeye verdiler tapulari bozdurmak istiyorlar şansları varmi tapu yu gercekten bozdurabilirlermi saygılar

  • Besler Hukuk 31 Mart 2022 12:54

   Belirli şartların varlığı halinde davayı kazanma ihtimaliniz mevcut. Bir gayrimenkul avukatına başvurmanızı tavsiye ederim.

 • Sinan gülmez 18 Mart 2022 22:14

  Merhaba iyi günler babamdan tatla kaldı miras olarak 6 kişi yani 6 paydaşız benim hakkımla birlikte 4 payım var 3 kardeşim bana sattı diger 2 pay erkek kardeşlerimin almak istiyorum faiş bedeller istiyolar nasılsa almak zorunda diye yoksa başkasına satmakla tehtit ediyolar diger 2 payı nasıl alabilirim sonuçta babamdan kalan bir yer başka birine satılnasını istemiyorum

 • Hatice doğan 23 Ağustos 2021 22:05

  Babam vefat ettı arsayı annemin üstüne yapınca annem abıme devredebilirmi tapuyu yani abıme devrederse tapuyu biz hıc hak sahibi olamayız dimi

 • M Ç 23 Ağustos 2021 00:41

  Hayirli gunler annemin dukkani var 5 kardeşiz babamla bitlikte 6 mirasciyiz annem vefat deli cok yil oldu benim borcum var reddimiras yapmadim babam vefat ettiginde babamin hissesi kime kalir

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 18:00

   Reddi miras yağmadığınız için siz dahil tüm mirasçılara kalır.

 • Mahmut Dinçer ÇOLAK 29 Mayıs 2021 20:36

  İyı günler avukat bey, mirasımı eşime değil, 9 yaşındaki ogluma bırakmak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?

 • Samet koşar 29 Mayıs 2021 02:42

  Babalar köydeki yeri bölüşemiyolar tarlaları falan bunu mahkeme yoluyla nasıl hallederiz

 • Fatma tavas 14 Mayıs 2021 11:32

  Evlendiğim eşim in ilk hanımından bir çocuğu var benim çocuğum olmaz ise ölmem durumunda miras o çocuğa giderim vasiyatmame ile reddedebilirmiym

  • Besler Hukuk 16 Mayıs 2021 16:59

   Eşiniz sağ olursa gitmez.

 • Neşe savcili 21 Nisan 2021 15:02

  Merhabalar annem vefat etti bizde iyi kardesiz annemin üzerine tapu yok ama annemin babasinn gayrimenkulleri fazla tapu dedemin üzerine ama dayilarim kardeşime kağıt imzalatmislar ilerde mal paylaşımı olursa “ben hakkımı aldım” diye.dedem vefat etse de benim hakkımi kardeşim satmış oldu .eğer dedem vefat ederse ben mahkemeye verip bu kararı bozdurabilir miyim ? Cevaplarsanız çok sevinirim .iyi calismalar

 • Ahmet tuncer 14 Nisan 2021 01:23

  Merhaba. Dedem 1995 yılında vefat etti. Dedemin 4 çocuğu var bende bir çocuğundan oğluyum. Dedem zamanında çok yerler almış ancak aldıkları yerleri hep diğer çocuklarının üzerine yapmış kendi üzerine ve babamın üzerine birşey yapmadığı için biz hak talep edemiyoruz. Sorum şu ki bu şüpheli işlemler için bir dava açılamaz mı yani amcamlara kalan yerler o yaştayken alım güçleri olmayacağı için bozulamaz mı bu işlemler lütfen bir yol gösterin meblalar çok yüksek

 • Oya Er 31 Mart 2021 18:16

  Eşimin ve benim ikinci evliliğimiz.Eşimlen anlaşmalı evlilik yaptım,eşim bana bir ev alıcaktı anlaşmamızda. bundan 5 yıl önce bana 200.00TL para verdi. il de oturuyoruz, ilçede bu paraya ev bulamadım alamadım.İlçe biyerden topraktan girerek 2 tane ev aldım o paraya.Evler benim üstümde.Bu arada eşim vefat etti bundan eşimin çocukları miras hakkı alabiliyormu bunu öğrenmek istiyorum

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 15:51

   Katılma alacağı talep edebilirler.

 • Nuran Olmuştur 17 Mart 2021 02:17

  Merhaba dedem öleli 10 yıl oldu ondan kalan mal varlığı dayılarım ve annem tarafından paylaşılamadı annemde vefat edince cocukları olarak bizde hisse sahibi olduk 4 dayı ve 4 kardeş olarak kaldık mahkemeye gidip evlerin satılması için dilekçe vermek istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekli mahkeme süreci nasıl ilerler bilgi alabilirmiyim

 • Ayla Gül 15 Mart 2021 15:34

  Merhabalar dedemiz yakın zaman vefat etti 10 çocuğu var.ama annemizi de dedemden önce kaybettik. Biz 4 kardeşiz. Annemin kardeşleri dededen kalanlar için toplanmışlar ama bize ne gel diyen var ne su sızın olsun diyen ölmeden önce zaten yeri alıp üstüne geçirenlerde varmış biz sonradan duyduk şimdi kalan bankadaki para ile tarlaları paylaşıyorlar bizi çağırmadılar dedenin tc sinide bilmiyoruz veraset ilamı için ne yapabiliriz annemizin nüfüz kağıt örneği yetermi noter den çıkarmak için. Yada ölüm belgesiyle gitsek çıkatırmı noter.

 • Ali İhsan soygan 23 Şubat 2021 19:13

  Ölen babanın evi kız çocuğuna mı kalır

  • Besler Hukuk 28 Mart 2021 17:17

   Orta Çağ’dan mı soruyorsunuz bu soruyu?

 • Elif Süzer 28 Ocak 2021 14:06

  Sayın avukat bey 90 yasinda olan anneannemiz eşinden kalan miras hakkını torununun çocuğuna bırakmak istiyor,imza yetkisi var mıdır? Böyle bir şey yapabilir mi?Bu konu yüzünden miras paylaşımı yapılamıyor ikna olmuyor.

 • Abdullah savaş 15 Ocak 2021 03:46

  Hocam merhabalar. Babam 95 yasinda vefat etti. Esi (annem) ve 5 cocugu hayatta. Kardesimin bi tanesi babam ölüm döşeğindeyken internet bankaciligi ile rahmetli babamin hesabindan yaklasik 200bin tl kendi hesabina bağış adi altinda para transferi yapmış ve hesabı kapatmış. Rahmetli de ertesi gün vefat etti. Biz cenaze, mevlut falan derken veraseti cikartana kadar tabi 2hafta geçti. Verasetle bankaya gittigimiz de bize bunu soylemediler daha dogrusu ayni bankada 3 adet mevduat hesabi varmis. 1 tanesini kardeşim sıfırlamış. Kalan 2 mevduat hesabindan bize dusen mirası aldık. Ama yukari bahsettiğim konudan biz daha sonra öğrendik. Biz bu parayla ilgili hak talep edebilirmiyiz? Nasil bi yol izlememiz gerekiyor? Bi fikir verirseniz memnun olurum.

 • Sevgi Nur 5 Ocak 2021 00:48

  Daha önce vasiyet olarak biyolojik anneme ev bırakmamla ilgili sormuş olduğum soruya
  Saklı payı ihlal ederseniz tenkis davası açılabileceğini yazmışsınız, saklı payı ihlal etmemek ve tenkis davası açılmaması için resmi olarak ne yapmam gerekiyor.Ayrıca kardeşlerimin de benim gibi resmi olarak değil ama biyolojik olarak annemiz.

 • Mustafa UÇKUN 4 Ocak 2021 22:36

  Merhabalar benim sorduğum soru cevapsizmi

 • Duygu 2 Ocak 2021 11:47

  merhaba, 10 yıldır tapu tescil iptal davamız var. dava devam ederken taraflar olarak 4 yıl önce anlaşma sağlayarak müteahhite kat karşılığı vermek üzere sözleştik. fakat söze uyan kişiler (17 kişi) sadece biz olduk (3 kişi ) ve noterde sözleşme yaptık. davamız hala devam ediyor arsanın üzerinde şerh var buna dayanarak müteahhit davayı tarafları ikna edip ise baslayacagini soylemisti. süresiz sözleşme yapıldığının farkında değildik ne yazık ki.. verilen sözler tutulmadığı gibi dava sonunda karşı taraf aynı müteahhite vermeyeceğini söylüyor, cayma bedeli olarak 500 bin yazildi muteahhit sozlesmeyi fesih etmiyor fakat 4 yildir sozler yerine getirilmedigi icin ve karsi taraf ayni müteahhite vermeyeceği için bizde sözleşmeyi iptal etmek istiyoruz bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor yardımcı olabilir misiniz ? teşekkür ediyorum.

 • Sevgi Nur 1 Ocak 2021 15:55

  Hayırlı günler öncelikle bu hizmetiniz için teşekkürler, resmiyette değil ama biyolojik olarak annem olan birisine ben öldükten sonra hissesi sadece kendime ait mal varlığımdan evimi bırakmak istiyorum bunun için vasiyet yazdım, bu vasiyeti ne yapmam gerekiyor ve biyolojik annem, kesin bu evde hak sahibi olabiliyor mu

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 15:17

   Diğer mirasçılarınızın saklı payını ihlal ederseniz tenkis davası açabilirler.

 • Gamze yılmaz 31 Aralık 2020 02:27

  Merhaba dedem vefat etti ve onun Erzurum’daki tarlaları devlet tarafından kullanılmış ,bizde başvurduk ve ağustos ayında miras pay edilmiş olarak e devlette görülüyor. 4 aydır ama hiç ses seda yok. Tarlalarin parasını nasil alacağız ve ne zaman alabiliriz .Bir islem yapmalımiyiz bilmiyorum 5 ay geçti neden para verilmiyor bizlere

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 14:14

   Kamulaştırma yapıldıysa işlemi yapan kuruma başvurmanız gerekir.

 • Mustafa UÇKUN 27 Aralık 2020 16:26

  Merhabalar amcam çocuksuz olarak öldü biz arsasını yeğenleri olarak mütaite verdik ve 4 daire aldık herkez dairesini sattı bir ben satmadım sim di çocuğu olduğunu idda eden bir kişi cıktı soy bağı ve miras için dava açtı bu süreç nasıl işler dna olumlu sonuçlanırsa ne gibi hak sahibi olur bu kişi aile ödevlerinden hiçbirini uygulamamış şimdiye kadar babasını ret edmis

 • Aliriza yesilay 26 Aralık 2020 01:07

  Selam, 5, 5 sene oncesine kadar annemin bankadaki 900 bin dolar babamdan kalma parasi vardi, 4 kardesiz, buyuk olan mutaahitlik yapan, o donemde kiz kardesimin arsasina insaat yapmak uzere kat karsiligi anlasmislar.bu konularda para icin yapmiyacagi hic bi sey olmiyan abim, kiz kardesimle birlikte annemi bi sekilde kandirarak 540 bin dolarini abime havale etmisle, bunun dekontunu yeni buldum, geri kaln parayida elden almis.durumu cok cok iyi olan birader bozuntusu, bugun yarin diyerk beni hep oyaladi
  Ve annem vefat etti 23nisan 2020de yine bana seni ihya edicem yalanlari ile kandirmya basladi durumum hic iyi degil . Sonuc… hocam colugumuzu cocugumuzu ve beni ki (şu an mesane kanseri oldum sadece 1500 tl emekli maasim var.) Ne yapabiliriz ne yapamayiz allah icin bana yardimci olun eger oluru varsa sizinde pay almak suretiyle bi girisimde bulunabilirmiyiz(NOT
  ANNEM 1932 DOGUMLU PARAYI ALDIGI ZAMAN 80 YASLARINDAYDI SAGLIK RAPORUYLAMI PARAYI ALDI YOKSA ENTIRIKAYLAMI) SAYGILAR

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 17:04

   Saklı payı ihlal maksadıyla yapılan karşılıksız kazandırmalar için 1 yıldan önce olsa dahi tenkis davası açılabilir.

 • Nuriguvendi 25 Aralık 2020 23:14

  Selamlar babam vefat etti mirasina ölmeden önce şer koydurtmustuk bakici kadin da bizim şerin üstüne oda icra koymuş ve ustune gecirdigi tasinmazlarda var biz ne yapabiliriz acaba geri almamiz icin nasil bir yol izlemeliyiz tskler

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 16:34

   Nasıl geçirdiği ve bunun hukuka uygun olup olmadığı önemli.

 • nicati aydın 23 Aralık 2020 10:17

  Günaydın, Mahkemece 3 kişi ölü olan tapu maliklerinin veraset ilamını çıkarılması için süre ve yetki verilmiştir, bu 3 kişinin veraset ilamını almak için tek dava açılabilirmi

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 18:19

   Her kişinin veraset ilamı için ayrı dava açılması gerekir.

 • Murat kıran 21 Aralık 2020 16:01

  Hocam dedemin 2400 metre kare arasına dedem 35 yıl önce ev yapmış sonra babami kardeşi öldürmüş 1980 yilinda babam olmuş 2 yil sonra dedem olmuş şimdi mal paylaşımı yapacağız üç parsele bölünecek arsanın içimde 3 tane ev var ben babamin yapmış olduğu evi istedim ama babamı öldüren amcam 20 yıldır bu evi gasp edip kullanmakta ve ben buraya 150.000 Tl masraf ettim evraklar var buradan çıkmam diyor sonra ben dedim şahit lerim var bu evi babam yaptığına dahil 50 60 kişi diye sonra madem bana 150.000 babanın yapmış olduğu masrafı ver ben diger hisseye geçeyim dedim kabul edecek gibi değiller ben dava açsam eşit paylaşım diye mahkeme babanın yaptığını şahit gösterirsem ve bababami bu evde olduğunu dosya kayıtlarına girermi bu açıdan mahkeme bu cinayet durumu göz önünde bulundurup babanın evini bana verirmi bu amcam hem bababimi hem annemi ve büyük abim intihar etti bunların gördüğü için şimdi 20 senedir de öbür abim kayıp ailede tek ben kaldım hakim bu durumu göz önünde bulundurup bana evi verirmi birde bunlar yaptığı masrafı benden alırmi bunlar 25 senedir bu mülkiyeti kullanıyorlar ve hiç kullanım bedeli odemedilet bana geri dönüş yaparsanız memnun olurum Telefon numaram var görüşe biliriz isterseniz

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 14:45

   Buradan çözülecek bir iş değil bu. Bulunduğunuz yerdeki gayrimenkul avukatına başvurun.

 • Aygün Özer 20 Aralık 2020 22:29

  Babam 1 yıl önce vefat etti ve biz kardesler arasında mal hiç konusmadık.Babamın üzerine olan arsa için hissedar görünmüyoruz.Yani adımıza hiç tapu kaydı yok .Neden gözükmüyor olabilir

 • ebru kıyak 11 Aralık 2020 18:13

  Merhaba benim babannem nüfus kayıtlarında görünmüyor kimliğinde baba adı yazıyor.ama babasının üstüne bi kaydı yok bu nedenle kalan mirastan faydalanamıyoruz bu durumda ne yapmamız gerek

 • Mustafa Ekşi 8 Aralık 2020 21:10

  Merhaba benim babam öldü dedem hayatta babamın 5 kardeşi var dedemin mirasından bana pay düşer mi

 • A.ç 6 Aralık 2020 17:22

  dedemin 2 kız 2 erkek evladı var. 30 yıl önce erkek çocuklarına miras paylaşımı yapmış. kız çocuklarına mirastan pay vermemiş. dedem sağ. vefat durumunda mirastan pay alamayan kız çocukları miras davası açabilir mi? açılması durumunda mirasta değişiklik olabilir mi? erkek çocuklar mirası çocuklarına pay etmesi durumunda kızlar yine miras talebi için davacı olabilir mi?

 • hasan çavuşoğlu 6 Aralık 2020 17:04

  dedemin 2 kız 2 erkek evladı var. 30 yıl önce erkek çocuklarına miras paylaşımı yapmış. kız çocuklarına mirastan pay vermemiş. dedem sağ. vefat durumunda mirastan pay alamayan kız çocukları miras davası açabilir mi? açılması durumunda mirasta değişiklik olabilir mi?

 • Kalkan 5 Aralık 2020 22:39

  5 mirascıyız arsa tabusu olan 5 katlı dairemiz var ,kız kardeşimin 150.000 TL vergi borcu ve 2 icra takibi var,reddi miras hakkını kulanarak hakkını bir başkasına devredebilirmi bi sorun cıkarmı.bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum.Sağlıklı mutlu günler dilerim

  • Besler Hukuk 9 Aralık 2020 17:56

   Mirasın reddi işlemini yaparsa kendisinin mirasçısına kalır.

 • A.ç 3 Aralık 2020 13:16

  dedemin 2 kız 2 erkek çocuğu var. tüm mirasını 30 yil evvel 2 erkek evladına paylaş tirmis. dedem sag. vefat ettiğinde kız çocukları mirasa itiraz davası açabilir mi? cevap acabilir olursa mirasın kan bağı olmayan kişilere satışı olması durumunda yine mirasa itiraz davası acıkabilir mi?

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:23

   Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası açabilirler. Üçüncü kişilere satış durumunda durumdan haberdarlar ise onlara da dava açılabilir.

 • Azra çelik 18 Ekim 2020 00:59

  2kat yapılı 3 kat ruhsatlı müstakil ev 2 kardeş miras paylaşımı nasıl yapılır? Büyük kardeş 2. Katı istiyor ve üstüne kendi kat çıkmak istiyor.

  • Besler Hukuk 18 Ekim 2020 18:11

   Tüm katlar için miras paylaşımı yarı yarıya olur. Hisseli olmasın istiyorsanız tamamen kendi aranızdaki anlaşmaya kalmış.

 • GÜLŞADE ÇELİK 14 Ekim 2020 09:36

  2001 YILINDA ANNEMİN OLAN ARAZİ EŞİMİN ÜZERİNDE DEVREDİLDİ İKİ KARDEŞİZ ABİM DAHA ÖNCE ANNEMİN MİRAS EVİ SATILIP PARASINI ALDIĞI İÇİN ARAZİNİN BENİM OLMASINI KABUL ETTİ FAKAT BEN YİNEDE ABİME BELLİ Bİ MİKTAR PARA ÖDEYECEĞİM FAKAT ABİM BOŞANDI İLERDE KIZLARI MİRAS DAVASI AÇABİLİR Mİ BEN ABİME PARA ÖDEDİĞİMİ NASIL İSPATLARIM İLERİDE BİR SORUN ÇIKMAMASI İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ ANNEM SAĞ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

  • Besler Hukuk 14 Ekim 2020 15:15

   Burada anlattığınız gibi kimin ne aldığını içeren bir protokol imzalatın abinize.

 • Murat çelik 20 Eylül 2020 00:05

  Hayırlı akşamlar. Babamın sağken bana bir daire kardeşime bir daire verdi. Kardeşim kendi dairesinde 15 sene oturdu. Benim dairemde annem babam kaldı. Babam vefat edince annem bana verilen daireyi kardeşime onun dairesini bana verdi. Arada fiyat farkı ve benim aşka evde oturmuş olduğum 14 senelik bşr lira bedeli var. Annem onlardan yana oluyor. Maduriyetimş nasıl giderebilirim. Şimdiden teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 21 Eylül 2020 11:05

   Saklı payınız ihlal edilmediği için yapacak bir şey yok maalesef.

 • Reyhan Usta 5 Ağustos 2020 12:44

  Merhabalar.
  Teyzemin (diğer teyzemin oğluyla birlikte) 2 mirasçısından biriyim. Kendi oğlu yok,eşinden 14 yıl önce boşandı ve karşılıklı olarak feragatname verdikleri için herhangi bir bağı kalmadı.Boşanma sürecinde teyzem bana “vasiyetname ile tüm mal varlığını bıraktı”.zaten o zamandan beri de bakımını ben üstleniyorum.
  Teyzemin vefatı halinde yaklaşık 8000 m2 olan bir tarlasında tek hak sahibi ben mi olacağım,yoksa itiraz ederse nasıl bir süreç ve paylaşım gerçekleşecek)
  Teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 16:42

   Ölünceye kadar bakma sözleşmesi imzalayın. Murisin vefatından sonra dava açılırsa saklı payı olan 1/4’ünü alabilir.

 • ateş hekimoglu 16 Mart 2020 00:12

  halam hic evlenmedi cocugu vs. yoktu kanserdi ve vasiyetini noter esliginde hastaneden saglik raporu vs. tum prosedure uygun sekilde yazdirdi
  vefatindan sonra mirasci olan kardeslerinden sadece birisi vasiyetine itiraz etti saglik raporunun ve vasiyetinin tekrar incelenmesini istedi ve vasiyet iptali davasi acicagini bildirdi. nasil bir surec bekliyor bizi ve vasiyet iptal edilirmi edilirse neden edilir ve sonraki surecte neler olur
  simdiden tesekkurler

  • Besler Hukuk 17 Mart 2020 14:49

   Mirasçılardan birinin saklı payı yani normalde alacağı hissenin yarısı kendisine verilmediyse davayı kazanabilir.

 • Derya OZUTEMIZ 9 Mart 2020 12:39

  Iki kardeşiz annem kendi üzerine olan evi kardeşime verebilirmi akıl sağlığı yerinde annemin

  • Besler Hukuk 9 Mart 2020 12:52

   Bağışladığı halde satış gibi gösterirse vefatından sonra muris muvazaasına dayalı tapu iptal davası açabilirsiniz.

 • Yaşar Kaya Gevşemezoğlu 9 Mart 2020 00:48

  rahmetli dedemin noter huzurunda yapmış olduğu bir vasiyet var elimizde 28.06.1991 tarihli
  dedem 17.08.1992 de vefat etti
  kalan mirası ile ilgili bir işlem yapılmadı diye biliyorum
  miras kalan tarla ev vb şeyler için bir başlasi işlem yapip üzerine geçirmişse suçmu
  bu vasiyetle işlem baslattabilirmiyiz

  • Besler Hukuk 9 Mart 2020 10:16

   Suç teşkil etmez. Başkası adına kayıtlı ise tapu iptal davası açmanız gerekir.

 • Serpil Tayfur 8 Mart 2020 09:36

  İyi günler benim babam öleli 25sene oldu ama haklarımızın yararlanamayan maddi durumumda yok silah bıcak gibi şeylerle kanınızı içerim diye tehdit ediyorlar amcalarım ın çocukları bizimde kimsemiz yok 25senedir 25milyonşarını yemedik uslaşmıyorlarda ne yaba bilirim

  • Besler Hukuk 9 Mart 2020 10:11

   Tam anlaşılmıyor ne öğrenmek istediğiniz. 02163870388 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 • Ali Us 6 Mart 2020 21:15

  iyi günler . dedemden 5 yıl önce satın aldığım taşınmazı dedemin çocuklarından nasıl koruyabilirim ?

  • Besler Hukuk 7 Mart 2020 16:34

   Gerçekten satın aldıysanız endişe edecek bir şey yok. Bağışlandıysa yapılan işlem etik değil yardımcı olamam.

 • Murat aslan 5 Mart 2020 09:03

  Merhaba. Dedemden kalan kiracısı olan iş yeri(dükkan) annem ve dayım ile eşit paylaşılacak. Kirası da ortak bir şekilde alınacak. Ancak dayım anneme hiçbir şekilde hisseni satamazsın devredemezsin demiş. Bu durumda annem vefat ettiğinde hissesi bana kalmayıp dayıma mı geçmiş olur? Veya annem sağlığında bana devredemez mi? Böyle bir hakkımız yok mu?

  • Besler Hukuk 5 Mart 2020 11:57

   Anneniz kendi hissesini istediği gibi devredebilir. Vefat etmesi halinde dayınıza değil çocuklarına ve varsa eşine kalır.

 • Oktay tiryaki 22 Şubat 2020 14:04

  Merhaba. Uzun yıllar süren bir miras davamız var. Hayatta olmayan birçok varis var onların da bir sürü çocuğu ve bazıları yurt dışımda ollduğu için mahkemelere de katılmıyor annem en büyük varis. Devletin verdiği avukat başka avukat ayarlayamazsınız dedi bir başka avukatsa mirasın yarısına yakınını verme şartıyla davayı alırım dedi. Yarısı 300 bin lira para eder. Tüm avukatlar böyle mi ve biz mahkememizi diğer varislerden ayırıp sonuçlandırabilir miyiz? Teşşekür ederim.

  • Besler Hukuk 22 Şubat 2020 17:03

   Her avukat emeğine istediği değeri biçebilir. Kabul etmek veya etmemek sizin tercihiniz. Diğer varislerden ayırarak davaya devam etmek mümkün değildir.

 • Poyraz Kadi 19 Şubat 2020 09:30

  Selamlar. 1933 tarihinde vefat etmis babaannemin babasinin yuklu miktarda mal varligi varmis..bunun ile alakali bir hak talebim olabilirmi?

  • Besler Hukuk 19 Şubat 2020 11:33

   Sizden önceki mirasçılara intikal yapılmamışsa ve üzerine kayıtlı mal kaldıysa hak iddia edebilirsiniz.

 • NACİ EŞER 18 Şubat 2020 16:13

  merhaba,17 yaşındaki oglum dedesinden alt soy olarak 1/3 mirascı konumunda, mıras kalan gayrımenkullerden birtanesi şu sıralar satılacak,satış sırasında iş maddi paylaşıma gelince oğlumun velisi olarak parayı ben mi alırım veya oğlıma hesap acılıp bankaya mı konur para,ayrıca kullanma hakkı olurmu veli olarak benim,teşekürler

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2020 16:26

   Velisi olarak sizin bildireceğiniz herhangi bir hesaba ödeme yapılabilir. Ancak para çocuğunuza ait olup onun ihtiyaçları dışında kullanmanız hukuka aykırı olacaktır.

 • Ali AK 11 Şubat 2020 04:13

  1843 doğumlu büyük büyük babaannemizin annesin den bize kalan mirası bu üst soyumuz un soy adı olmadığı için alamıyoruz. miras oldukça yüklü.

  • Besler Hukuk 11 Şubat 2020 13:49

   Kadastro öncesi tapu kayıtlarına ulaşılamıyor maalesef.

Popüler Başlıklar

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

Benzer Başlıklar

 • BOŞANMA DİLEKÇESİ NEDİR?
  BOŞANMA DİLEKÇESİ NEDİR?
  2 Haziran 2023 Boşanma dilekçesi, eşlerin boşanmak için mahkemeye sunması gereken boşanma davasının ilk adımı olan yazılı belgelerdir. Boşanma dilekçesi aracılığıyla iddialar, deliller ve talepler belirtilerek mahkemeye sunulmalıdır....
 • TELİF HAKKI NEDİR?
  TELİF HAKKI NEDİR?
  24 Mayıs 2023   Telif hakkı, bir fikri veya sanat eserini meydana getiren kişilerin eserlerinin üzerinde hak iddia ederek tasarruf yetkisinde bulunma hakkıdır. Hukukumuzda, Fikir ve Sanat Eserleri...
 • MAĞAZADAN ALINAN ÜRÜNÜN İADESİNDE TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?
  MAĞAZADAN ALINAN ÜRÜNÜN İADESİNDE TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?
  12 Mayıs 2023   Tüketici hakları, tüketimin bu kadar arttığı günümüz dünyasında bilinmesi mutlaka gerekli olan haklarımız haline gelmiştir. Zira, hukukumuz tüketici haklarını 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında...
 • İŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?
  İŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?
  11 Mayıs 2023 İşçi çalışma saatleri, işçilerin haklarını korumak adına İş Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Her çalışan ne kadar süre ile çalıştırılması gerektiğini haklarını koruyabilmek için bilmelidir. Bu yazımızda...
 • ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?
  ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?
  30 Aralık 2022   Alkollü araç kullanma, Türk Ceza Kanunu madde 179 kapsamında yer almaktadır. Bu durum kişilerin ve trafiğin güvenliği için son derece önemli bir konu olup,...