0216 387 0 388

VERASET İLAMI NEDİR?

veraset ilamı nedir

 

Kişi, yaşamı boyunca herhangi bir yolla mal varlığına sahip olur. Kendisi vefat ettikten sonra atadığı veya yasal mirasçılarına mal varlığı intikal eder.  O yüzden vefat eden kişiye miras hukukunda miras bırakan da denir. Miras bırakan kendi mirasçı atamış olabileceği gibi yalnızca yasal mirasçıları da olabilir. Mirasçılar farklı farklı oranlarda miras üzerinde hak sahibidirler. İşte bu mirasçıların kimler olduğunu, hangi oranlarda mirasçı olduklarını öğrenmek için mirasçı tarafından veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması gerekir. Aksi bir durum olmadıkça veraset ilamında isim ve payları yazan kişiler miras üzerinde payları kadar hak sahibidirler. Ayrıca belirtmek gerekir ki veraset ilamı ve mirasçılık belgesi aynı şeydir. Miras hukuku avukatlık hizmetimiz ile ilgili detaylı bilgiye Miras Avukatı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Veraset Nedir?

Veraset, bir kimsenin ölümü üzerine mevcut mal varlığının kanuni mirasçılarına intikal etmesidir.  Miras bırakan kişiye muris, mirasçılarına varis, ikisi arasındaki münasebete de veraset denilmektedir. Ölümle murisin malları, bir bütün olarak doğrudan doğruya ve kendiliğinden mirasçılara intikal eder. Sonuç olarak veraset bir servetin el değiştirmesi anlamına gelmektedir.

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı, yasal veya atanmış mirasçıların talebi üzerine yetkili merci tarafından verilen ve mirasçının, mirasçılık sıfatını ispat etmesine ve bu sıfatla tereke üzerinde tasarrufta bulunmasına yarayan bir belgedir. Hasımla yürütülen dava sonucunda verilen karar, taraflar için kesin hüküm oluşturacağından ilam niteliğindedir. Çekişmeli yargı sonucu alınan bu belgeye veraset ilamı denir.

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras bırakanın mirasçılarının kim olduğunu ve kanuni miras paylarını gösteren belgedir. Uygulamada genellikle veraset ilamı ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Üç yolla çıkartılabilir. Birinci yol sulh hukuk mahkemelerinde çıkartılmasıdır. Miras bırakanın ölmeden önceki son ikametgah adresinde bulunan sulh hukuk mahkemesine dilekçe ile başvurulur. Mahkemenin yapacağı tahkikat sonucunda verilir. İkinci yol ise noterde çıkartılmasıdır. Herhangi bir mirasçı tarafından notere başvuru yapılır, noter tarafından nüfus kayıt örnekleri de incelenerek çıkartılır. Üçüncü yol ise “e-devlet” sistemi üzerinden çıkartılmasıdır. 2018 yılı itibariyle başlayan uygulama ile birlikte 1990 yılı sonrası ölen kişilerin T.C. kimlik numarası girilerek veraset ilamı çıkartılabilir.

Veraset İlamı Süresi Kaç Gündür?

Veraset ilamı süresi kural olarak herhangi bir süreye bağlı değildir. Veraset durumunda bir değişiklik olmadığı hallerde veya veraset ilamına itiraz edilmediği müddetçe veraset ilanı geçerliliğini korur.

Veraset İlamı Süresi Kaçırılırsa Ne Olur?

Veraset ve intikal beyannamesi vermeyen kişiler cezai yaptırımlara maruz kalabilmektedir. Kişilerin mükellefiyeti, miras olarak kalan malların idarece tespit edilmesi anından itibaren başlamaktadır.

Veraset İlamı Kaç Günde Çıkar?

Veraset ilamı, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapılması halinde yaklaşık 1 haftada çıkarılmaktadır. Notere başvuru halinde ise veraset ilamı aynı gün içerisinde çıkarılır.

Veraset İlamı Ücreti Ne Kadar 2021?

Veraset ilamının noterde düzenlenmesi halinde ödenmesi gereken ücret 136 Türk Lirasıdır. İki nüsha talep edilmesi halinde 156 Türk Lirasıdır.

Veraset Ve İntikal Vergisi Nedir?

Veraset yoluyla malların bir şahıstan başka bir şahsa ivazsız olarak geçmesi, mevzuata göre vergi konusunu oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir şekilde ivazsız  olarak bir şahıstan diğer bir şahsa intikali, veraset ve intikal vergisine tabidir. Ayrıca, bu kişilerin yabancı ülkelerde aynı yollardan mal edinimleri de bu verginin konusuna girmektedir. Böylelikle vergi, veraset yoluyla el değiştiren servet ile ivazsız bir nitelikte elde edinilen servet ögeleri üzerinden alınmaktadır. Mevzuata göre verginin mükellefi, veraset yoluyla veya sağlar arası bir tasarruf ile ivazsız bir biçimde mal iktisap eden gerçek ve tüzel kişilerdir. Veraset yoluyla intikallerde mükellef, kanuni mirasçılar ile varsa atanmış mirasçılardır.

veraset vergisi 2021

 

Veraset İntikal Vergisi Ne Zaman Doğar?

Mevzuata göre mükellefiyetin başlangıcı;

 • Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde,
 • Beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen durumlarda karşılıksız geçen malların vergi dairesince saptandığı tarihte,
 •  Terekenin yazılması, defter tutma ya da resmi tasfiye durumlarında mahkemece bu işlemlerin tamamlandığı tarihte, başlayacaktır.

Veraset İntikal Vergisi Beyannamesi Nedir?

Veraset ve intikal vergisi beyan esasına dayalı bir vergidir. Mevzuat gereğince, veraset yoluyla ya da diğer biçimde karşılıksız mal edinenler, edindikleri malları bir beyanname ile bildirmek zorundadırlar. Veraset yoluyla intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;

 • Ölüm Türkiye’de meydana gelmişse, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde,
 • Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mükellefler yurt dışında bulunuyorsa, ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,
 • Ölüm yabancı ülkede meydana gelmiş mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,
 • Ölüm yabancı bir ülkede meydana gelmiş ve mükellefler de ölenin bulunduğu ülkede bulunuyorsa ölüm tarihi takip eden  4 ay içinde ,
 • Ölüm yabancı bir ülkede meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı ülkede bulunuyorsa ölüm tarihi takip eden sekiz ay içinde,
 • Gaiplik durumda gaiplik kararının ölüm siciline işlediği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

Veraset Davası Nedir?

Miras hukuku oldukça geniş kapsama sahiptir. Bu sebeple açılacak miras davalarında davaya konu olan uyuşmazlıkların sebeplerine göre farklı türde miras davaları açılmaktadır. Bu farklı türdeki miras davalarından biri de veraset belgesinin iptali davasıdır. Miras bırakanın ölümü sonrası veraset belgesinde yer almayan mirasçılar, veraset belgesinin iptali davasını açabilmektedirler. Veraset belgesinin iptali davası Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

Noterden Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Notere veraset ilamı için giden kişinin nüfus kaydından vefat eden kişiye mirasçı olduğu anlaşılıyorsa noter, başvuru sahibine veraset ilamını verir. Şayet noter veraset ilamını vermiyorsa Sulh Hukuk Mahkemesinden bu ilam çıkarılabilir.

E-Devlet Veraset İlamı Alma

E-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına “veraset ilamı sorgulama” yazmanız halinde karşınıza çıkacak ekrana bilgileri yazıp veraset ilamı çıkarabilirsiniz.

Veraset İlamı Yetkili Mahkeme Neresidir?

Çekişmeli yargı sonucunda alınan veraset ilamı, kesin hüküm teşkil eder ve artık iptali istenemez. Ancak yargılamanın yenilenmesi şartları gerçekleştiğinde iptal edilebilir. Veraset ilamının iptali için yetkili mahkeme, mirasçılardan her birinin oturduğu yer mahkemesidir.

Veraset İlamı Ne Zaman Çıkarılmalıdır?

Hem yasal hem de atanmış mirasçılar tarafından mirasçılık belgesi çıkartabilir. Miras bırakanın vefat ettiği tarihten itibaren en kısa sürede çıkartılmalıdır. Atanmış mirasçıların hak sahipliğine öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde kimsenin itiraz etmemesi halinde hak sahiplikleri kesinleşir ve mirasçılık belgesini alırlar. Ancak mirasçılara muris tarafından taşınmaz malın kalması halinde mirasçıların 3 ay içerisinde veraset ilamını çıkarması gerekir. Çünkü taşınmaz mal kalan mirasçılar, emlak vergisi mükellefi olacaktır.

İntikal Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın vefatı ile murisin bıraktığı her türlü taşınır, taşınmaz mal ve nakit mirasçılara yasal düzenlemeye uygun şekilde intikal olur. İntikal için öncelikle veraset ilamı alınır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere; murisin yasal mirasçılarını ve bu mirasçıların miras paylarını gösteren bu belge sulh hukuk mahkemesinden ya da noterden alınır. Veraset ilamı alındıktan sonra intikal işlemlerine başlanır. Veraset ilamını alan mirasçılar, murisin taşınır ve taşınmaz mallarını gösterir belgeleri, bu malların ölüm tarihleri itibariyle değerlerini gösterir belgeleri, ölüm belgesi ve veraset beyannamesi ile murisin son ikametgâhının bulunduğu yer veraset vergi dairesine başvurur. Veraset vergileri mirasçılar tarafından ödenir. Daha sonra vergi dairesinden miras kalan malların mirasçılara devrinde sakınca olmadığı yazısı alınır. Verilen bu yazıyla gerekli yerlerde intikal işlemi yapılır.

İntikal İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Veraset belgesi almak için taraflarca getirilmesi gereken belgeler şunlardır:

 • Mirasçının kimlik belgesi
 • Murisin ölüm belgesi
 • Veraset ilamı istemini içeren dilekçe gereklidir.

Mirasın intikali için taraflarca getirilmesi gereken bazı evraklar vardır. Belgeler;

 • Mirasçıların kimlik belgesi
 • Fotoğraf
 • Veraset belgesi
 • Terekede taşınmaz varsa taşınmaza ilişkin tapu senetleri ve DASK poliçesi
 • Terekede taşınır varsa trafik tescil belgesi vs. banka cüzdanı gibi belgelerin taraflarca getirilmesi gerekmektedir.
Veraset İlamının Önemi

Mirasçıların tamamını ve pay oranlarını göstermesi sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Miras hukukunun başlangıcıdır. Bu belge ile birlikte mirasçılar paylarını öğrenir ve o oranda miras paylaşımı gerçekleştirilmeye çalışılır. Pay oranlarının mirasçı tarafından net olarak bilinmesi miras paylaşımı esnasında oluşacak eşitsizlikleri de engelleyecektir. Veraset işlemleri ve miras ile ilgili sorularınızı sayfanın altında yer alan form aracılığıyla iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

31 Soru

 • Ebru aslan 3 Nisan 2021 22:18

  Veraset ilamini kardeşim çıkarttı annem ben kardeşim imzaladık fakat babamın üzerine bir arsa çıkıyor ama icra var bu yüzden kardeşim ve annem reddi miras yaptı dava daha sonuçlanmadi ben reddi miras yapmadım peki ben onların davasının sonuçlanmasını bekleyip öylemi intikal yaptırmalıyım yada direk noterden mirascilik belgesi alıp intikal yaptırabilir miyim nasıl bir yol izlemeliyim acaba

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 16:32

   İntikal işlemi için davayı beklemenize gerek yok.

 • Fatma Altuntaş 19 Şubat 2021 10:01

  Merhaba annemin babasından kalan arsası vardı onu satmış ve şuan kendi adına bankaya hesap açtırmış biz dört kardeşiz ve annem kendisi bi veraset yazmış tabikide bunun yasal olması lazım bizde bunun için ne yapmalıyız birde noterliğe gitsek annemin gelmesi gerekir mi ya da veraset yazdığı kağıdı götürmemiz mi gerekir

  • Besler Hukuk 21 Şubat 2021 14:08

   Her mirasçı notere giderek veraset ilamı çıkarabilir.

 • Zeyu 9 Şubat 2021 12:58

  Annem vefat etti annemin babasindan miras arsasi var bu arsadan babaya ne kadar pay duser ve cocuklara ne kadar duser tesekkurler

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:11

   Mirasçıları bilmemiz gerekir.

 • Serpil Deniz 5 Şubat 2021 20:46

  Veraset ilami nedir…biz noterden mirascilik belgesi çıkarttık.. bumudur…

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:48

   Evet odur.

 • Mehmet yazgan 30 Ocak 2021 12:11

  Merhaba
  Annem yurtdışında vefat etti
  1 kız kardeşim var yurtdışında yaşıyor
  Annemin üzerine 1daire var
  Nasıl bir yol izlemeliyim
  Tsk

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 14:38

   Veraset ilamı alarak intikal işlemi yapmanız gerekir.

 • Halil Sizer 30 Ocak 2021 01:43

  75 yaşındaki babam diğer çocuklarının hayırsızlığından ve eşimin ona olan iyi hizmetinden dolayı gelinine oturduğu içinde gecekondu olan arsayı satış yolu ile verdi…8 yıl sonra da vefat etti…
  Ölümünden 6 yıl sonra da evlatlar ortaya başka yerde ki 2 arsa hâlâ babamın üzerinde satalım diye ortaya çıktılar ve babamın eşime satış yolu ile verdiği arsadan haberdar oldular ve avukata verip mahkemeye gidicez dediler… Onlar mı kazanır biz mi?

 • Gül 25 Ocak 2021 15:52

  Merhaba. Annem vefat etti 2 yıl oldu. Herhangi bir veraset ilamı başvurusu yapmadık. Annemin bir mal varlığı falan da yok. Ancak dededen kalma tarlalardan hisse gelirse yalnızca o olabilir ilerde. Bu verset ilamı başvurusunu mutlaka yapmamız gerekiyor mu yapmasak da herhangi bişey olur mu?

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 16:40

   Bir şey olmaz.

 • Nihal Kayar 23 Ocak 2021 13:20

  Merhaba efendim size bir sorum olacak müsadenizle benim kayınpederim yılbaşı akşamı vefat etti. Bir kaç gün sonra eşimin abisi veraset ilhamı için başvuru yaptı ve aldı fakat vasiyet name adında bir mahkemeleri var biz buna anlam veremedik verasete eşim abisi ve annesine sekiz pay kaldığı yazıyor peki bu vasiyet neyin nesi

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 14:51

   Miras bırakan vasiyetname düzenlemiştir.

 • SEVCAN artunç 7 Ocak 2021 10:16

  MERHABALAR 3 KARDEŞİZ BABAMDAN AYNI BÖLGEDE 3 AYRI YERDE 3 ARSA MİRAS KALDI.BİRİ 220 METRE BİRİ 200 METRE BİRİ 120 METRE.DİĞER KARDEŞLERİM ARSALARIN HEPSİNİ SATALIM HER BİRİRMİZE DÜŞEN PARAYI BÖLÜŞELİM DİYOR. ANCAK KARDEŞLERİME GÜVENMİYORUM BU OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİRİM.DAHA VERASET İLAMİ YAPMADIM.TEŞEKKÜRLER.

 • Hülya erler 5 Ocak 2021 23:37

  Notere veraset ilamı için gittiğimde Sistem sulh hukuk mahkemesine yönlendiriyor nedeni ne olabilir?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 14:06

   Nüfus bilgilerinde eksiklik vardır.

 • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 13:04
 • borga akvardar 30 Aralık 2020 19:24

  e devletten veraset ilami cikarmak gibi bir secenek bulunmuyor, vefat edenin tek varisiyim ancak tc kimlik numarasi ile sorguladigimda bir kayit bulunamadi diyor, vefat edenin bir mirasi yok ise kayit bulunamaz mi yoksa baska bir durum mu var?

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 13:42

   Notere başvurabilirsiniz.

 • Mehmet öztürk 27 Aralık 2020 13:41

  Merhaba biz veraset ilamı vereli yaklaşık 7 ay oldu karar açıklanmış fakat kesinleşmedi yazıyor. Bu ne demek oluyor?

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 18:21

   Karar taraflara tebliğ edilmemiştir.

 • Faruk akdeniz 13 Kasım 2020 20:03

  Slm veraset ilamını yaptırdm sorguladıgımda e devletten kesinlesmedi yazıyo bu nekadar bir sürede kesinlesir veya neden kesinlesmedi tazıyo

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 15:47

   Mahkeme kesinleşme şerhi düzenlememiştir henüz.

 • cihat güngör 20 Ağustos 2020 09:13

  merhaba babam vefat etti malvarlı var kardeşlerim satmak istemiyor ben mahkeme yoluyla sata bilirmiyim teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 13:46

   İntikal işlemi yaptıktan sonra ortaklığın giderilmesi davası açabilirsiniz.

 • Gökhan Ayar 4 Mart 2020 17:37

  Merhaba, erkek kardeşim yaklaşık 4 ay önce vefat etti. Kendisinin üzerine kayıtlı 1 adet dairesi ve farklı yerde 600 m2 tarlası mevcuttur. Kendisinin hiç çocuğu yoktur, evlatlığı da yoktur. Anne babası ve büyük anne ve büyük babası da kendisinden çok daha önce vefat etmişlerdir. Eşi hayattadır, 4 tane öz kardeşi vardır bunlardan 1 tanesi daha önce vefat etmiştir ama vefat eden kardeşin başka çocukları vardır. Ayrıca 6 tane babadan öz olan üvey kardeşleri vardır. Sorum şu; Ölen kardeşimin mevcut mirasçılarının pay oranları hakkında bilgilendirilmek istiyorum. Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 5 Mart 2020 11:45

   Noterden veraset ilamı çıkarmanız halinde miras hisselerinizi görebilirsiniz.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI - TAZMİNAT HESAPLAMA
  İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  6 Aralık 2019   İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza...
 • İstihkak Davası
  İSTİHKAK DAVASI NEDİR?
  22 Kasım 2019   İstihkak davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istihkak ne demek ile başlamakta fayda var. İstihkak, Arapça kökenli bir kelime olup hak kazanma, hak kazanılan şey...

BENZER BAŞLIKLAR

 • ÖDEME EMRİNE İTİRAZ
  ÖDEME EMRİNE İTİRAZ
  5 Mart 2019   Ödeme emrine itiraz, borçlunun borcunu ödemesi için alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme emrine ilişkin itirazdır. Ödeme emri, ilam yani mahkeme kararı...
 • İSTİRDAT DAVASI NEDİR?
  İSTİRDAT DAVASI NEDİR?
  4 Aralık 2020   İstirdat davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istirdat kelimesi ile başlayalım. İstirdat, Arapça kökenli bir kelime olup verilen şeyin geri alınması demektir. İcra hukukumuzun sistematiği, ...
 • İHTİYATİ HACİZ NEDİR?
  İHTİYATİ HACİZ NEDİR?
  7 Kasım 2019   İhtiyati haciz, para ve parayla ölçülebilen teminat alacaklarına özgü takiplerde alacaklının korunması ve takibin semeresiz kalmaması için getirilmiş geçici bir hukukî korumadır.  İcra ve...
 • TESPİT DAVASI NEDİR?
  TESPİT DAVASI NEDİR?
  3 Mayıs 2019   Tespit davası, bir hukuki ilişkinin ya da hakkın varlığının ya da yokluğunun mahkeme kararıyla saptanmasıdır. Bu dava sadece hukuki ilişkinin varlığının tespitinde açılabilir. Tespit...
 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
  İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
  29 Mayıs 2019   İlamsız bir icra takibinde borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine yedi gün içerisinde itiraz edebilir. Usulüne uygun yapılan itiraz ile takip durur. Takibin devam...