Skip to content

TAPU İPTAL DAVASI

Doktor Hatası Tazminat Türleri

Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya da ticari akit yoluyla el değiştirmesi devredilen tapunun yetkili makamlar tarafından tescil edilmesine bağlıdır. Yapılan tescil tapuyu devralanı o taşınmazın resmi sahibi olduğunu gösterse bile bazı durumlarda yapılan tescil işlemine itiraz edilebilir.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle
 • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle
 • Hata, hile, korkutma gibi irade bozuklukları sebebiyle
 • Vasiyetnamenin geçersizliği sebebiyle
 • İnanç sözleşmesine dayalı olarak
 • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle
 • Hatalı kadastro tespiti nedeniyle
 • Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle vb. sebeplerle tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedir?

Kardeşten mal kaçırma olarak da bilinen muris muvazaası, ailelerin tek bir çocuğa ya da sadece erkek çocuklarına miras bırakmak istemeleri nedeniyle uyguladıkları yöntemdir. Miras bırakan tapuda satış işlemi yapar fakat aslında taşınmazını bağışlamaktadır. Bu gibi durumlarda sözleşmelerin geçerlilik şartları arasında yer alan muvazaalı işlem olmaması şartı yerine getirilmediği için devir geçersiz olacaktır. Muvazaalı işlem sonucunda yapılan işlemden zarar gören veraset ilamındaki mirasçılar tenkis davası açabilecekleri gibi tapu iptal ve tescil davası da açabilirler. Muris muvazaasına ilişkin Yargıtay Kararları’nda bu tür durumlarda tapunun iptaline karar verilmesi gerektiği ifade edilmektedir;

“Mirasbırakanın kızları ile arasının bozuk olduğu, davalının tek oğlu olduğu, taşınmazın ara malik adına kayıtlı olduğu dönemde davalının kullandığı, mirasbırakanın mal satmaya ihtiyacının olmadığı, davalının alım gücünün bulunmadığı, bedeller arasında fahiş fark olduğu anlaşılmakla temlikin ara malik kullanmak suretiyle mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla yapıldığı anlaşılmakla davanın kabulüne karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.” (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/17162 E. 2020/1514 K. 04.03.2020 T.)

Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?

Tapu iptal davası için herhangi bir genel zamanaşımı süresi ya da hak düşürücü süre öngörülmediğinden, aradan uzun yıllar geçse dahi açılabilir. Müvekkillerimiz tarafından zaman zaman 10 yıllık tapu bozulur mu? gibi sorularla karşılaşsak da çoğu davadan farklı olarak tapu iptal davası genellikle süreye tabi olmaksızın açılabilmektedir.

Tapu İptal ve Tescil Davalarında Hangi Mahkemeler Görevli ve Yetkilidir?

Taşınmazın büyüklüğü, taşınmazın niteliği, maddi değeri vb. gibi karakterine bakılmaksızın tapu iptal davalarına bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu tür davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Birden fazla taşınmaza ilişkin olarak açılan tapu iptal davaları taşınmazlardan herhangi birinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir.

Tapu İptal Davaları Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal davaları ne kadar sürer sorusunun cevabı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Muris muvazaası davası yani miras mahkemeleri için belirlenen hedef süre 730 gündür. Ancak bu süre mahkemenin iş yoğunluğu, uyuşmazlığın niteliği, toplanması gereken deliller vb. hususlara bağlı olarak artmakta ya da azalmaktadır. Bu nedenle tapu iptal davalarının ne kadar süreceğine dair kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Ancak tapu iptal davalarının ortalama iki yıl içerisinde sonuçlanacağını söylemek mümkündür. Yerel mahkeme süreci bu şekilde olmakla birlikte, davanın istinaf süreci hakkında ayrıntılı bilgi için şu makalemizi inceleyebilirsiniz: İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer

Tapu İptal Davası Zamanaşımı Süresi Nedir?

Tapu iptal davasında genel bir zamanaşımı süresi söz konusu değildir. Tapu iptali için gerekçe olarak gösterilen hukuki sebebe göre zamanaşımı süresi değişmektedir. Yargıtay Kararları da bu doğrultudadır:

” Bir kısım davalıların zamanaşımı itirazında bulundukları da göz önüne alınarak davanın, dava konusu satış vaadi sözleşmesinin yapıldığı 07.06.1961 tarihinden 46 yıl sonra açılmasının TMK’nın 2. maddesine uygun düşmediği gerekçesiyle reddine karar verilmiş ise de tüm dosya kapsamından ve özellikle taraf tanıklarının beyanlarından satış vaadine konu yerin, sözleşmenin yapıldığı tarihten bu yana davacılar tarafından kullanıldığı anlaşıldığından, mahkemenin dürüstlük kuralına aykırı olarak dava açıldığı yönündeki gerekçesi yerinde olmadığı gibi bir kısım davalıların zamanaşımı itirazı da kötüniyete müsteniddir.” (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2020/848 E. 2020/3141 K. 12.03.2020 T.)

Hile Nedeniyle Tapu İptali Zamanaşımı Ne Kadardır?

Hata, hile, gabin ve ikrah gibi iradeyi sakatlayan nedenlerden birine dayalı olarak tapu tescil edilmişse, bu sebeplerin öğrenilmesinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde tapu iptal davası açılmalıdır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Gayrimenkulün aynına ilişkin tüm davalar, tapu kaydında taşınmazın mülkiyetinin sahibi kim gözüküyorsa o kişiye açılır. Kayıtlı malikinin ölmesi halindeyse davanın malikin mirasçılarına açılması gerekir.

Taşınmaz Mülkiyeti Nasıl Kazanılır?

Kural gereği taşınmaz mülkiyeti tescille kazanılır. Tescil için ise geçerli bir hukuki sebep ve tescil talebinin olması şarttır. Tescille kazanımlarda gerekli olan geçerli hukuki sebep genellikle taşınmaz satış sözleşmesidir. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında kural tescille kazanma olmasına rağmen istisnai olarak tescilsiz kazanım halleri de mevcuttur. Bu haller 8049 sayılı Medeni Kanun’da miras, cebri icra, işgal, kamulaştırma, mahkeme kararları olarak sayılmıştır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı olarak da tapu iptali mümkündür.

Bozulmayan Tapu Var Mıdır?

Tapu tescili hukuka aykırı ise süresi içerisinde açılan dava sonucu bozulmaması mümkün değildir. Her türlü hileli tescil dava yoluyla ispat edilerek iptal edilebilir.

Tapuya İtiraz Süresi Kaç Yıldır?

Kadastro tespiti yapılarak edinilen tapulara 10 yılı içerisinde dava açılarak itiraz edilebilir.

Yolsuz Tescil Nedir?

Yapılan tescil işlemi eğer geçerli olmayan sebepten veya gerçek olmayan bir sebebe dayanıyorsa yolsuz kabul edilir. Yolsuz tescil durumunda gerçek hak sahibi ile tapudaki hak sahibi uyumsuzluğunun düzeltilmesi için dava açılması zorunlu kılınmıştır. Yolsuz tescil aynı zamanda resmi belgede sahtecilik suçunu teşkil ediyorsa suç duyurusunda bulunmak da mümkündür.

Tapu İptal Davaları Hangi Durumlarda Açılamaz?

Tapu tescil işlemi yapılmamış taşınmazlarda şayet mülk devlet hazinesine aitse ve taşınmazı kullanmakta olan kişi en az 20 senedir bu taşınmazı kullanıyorsa taşınmaza ücreti karşılığında öncelikli olarak sahip olabilme imkanına sahiptir. Bu şartlarda yapılan tescil işlemi aleyhinde dava açılabilmesi mümkün değildir. Önemli nokta en az 20 yıldır kullanılan taşınmazın devlet hazinesine mi yoksa özel kişilere mi ait olduğunun saptanmasıdır. Eğer mülk özel kişilere aitse bu durum başka biri tarafında izinsiz kullanım işgal olarak kabul edilir ve süresiz olarak dava açılabilmesi mümkündür.

Releated Posts

477 Yorumlar

 1. Merhaba

  2016 yılında babamdan satış yolu ile ev satınaldım, elimde banka dekontları da var. bedel de rayiç bedelin üstündeydi. Babam 2023 te vefat etti ve ben de reddi miras yaptım. Babamın Alacaklıları tapu bozup, tasfiye da davası açabilir mi?

 2. Merhaba , cevaplarınızı gördüm çok ilgilisiniz teşekkürler.
  Dedem babama miras bırakmamak için başkasına mülklerini sattı ve o da amcama tekrar satış yaptı. Çocukları sadece babam ve amcam. Bazı yerlerini de boşta bırakmış babam ve amcam ortak gözüküyorlar.
  Yaptıkları bu işlem üzerinden 20 sene geçtimi tam bilmiyorum. Dava açılsa babam bu gayrimenkullere mirasçı olabilir mi? Bu dönemde satılan mülk var ise ödemesi alınabilir mi?

  • Tapu iptal davalarında zamanaşımı söz konusu değil. Dava açabilirsiniz.

 3. 2015 yılında bir ev aldım. Tapu benim üzerineydi. Babam bana biraz destek oldu o dönemde. Parayida elden verdi. Ben biraz kredi çekerek bir ev aldım 55 bin TL ye. Babam 2019 yılında vefat etti. Ben evi 2023 yılında sattım. Kardeşlerim babamın verdiği paranın onlara ait olduğunu söylüyor ve benden pay istiyorlar. Beni tehtit ediyorlar hatta. Dava açma ve kazanma hakları varmıdır. Kendime ait olan evi sattım.

  • Tapu iptal davası açamazlar.

 4. Merhaba bize ait ve kullandığımız araba yolu komşumuz tarafından kapatılmak isteniyor. Kadastro geçerken yol geçirilmrmis ve yolu biz 20 yıldır kullanıyoruz. Yol onların tapusunda görünüyor. Her kavgada yolu kapatacağız diye tehdit ediyorlar. Bu yolu nasıl yasallaştırabiliriz. Satın bize diyoruz satmıyorlarda.Yolu betonladık zaten 20 senedir kullanıyoruz.

 5. Merhaba,

  Abim ile annem 7 yıl önce yüzde elli ortak ev alımı yaptılar. Tapu ortak.. Ama ödemelerini bankaya hep abim yaptı. Annem babam da yeri geldi çalışarak yeri geldi emekli maaşlarını da verdiler. Şimdi bazı nedenler ile aramız bozuldu ve bütün borçları bankaya ben yatırıyorum o yüzde elli hakkı da alacağım sizden diyor. Böyle bir hakkı var mıdır ? Ayrıca bankaya 1 veya 1,5 yıl gibi hala kredi borcu var. Öyle bir durum olabilme ihtimali var ise kalan borcu annem kendi adına bankadan erken kapatma yapsa durum düzelir mi ? Zamanında bankadan kredi çekerken de ev ortak olacağı için annemin imzasını da almışlardı. Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

  • Annenizle inanç sözleşmesi yaptığını iddia edip ispatlayabilirse tapu iptal davasını kazanma ihtimali olabilir.

 6. Dedem 18 yıl önce anneme evini sattı 2 yıl önce vefat etti. Şimdi çocukları anneme tapu iptal davası açmak istiyor. Kazanabilirler mi ne yapmalıyız

  • Aslında satış değil de bağış yaptılarsa kazanma ihtimalleri yüksek.

 7. Tapu alicıya verdim .alici hapsi gir 19 yıl bekledim kalan 140 evru almadım kardeşleri beni beklettiler şimdi alici acaba bu karayı size verdim diye hatırlıyor halbuki böyle bir para yok şahitler var evimi kiraya verdiler bir kaç kişiye formalite satiş yaptılar ve maalesef evinde şimdi kendisi oturuyor dava açmak istiyorum

  • Aradan 19 yıl geçtikten sonra bedelin eksik ödendiği gerekçesiyle dava açmanız mümkün görünmüyor.

 8. Hocam merhaba
  Babam üzerine olan tapu amca ile ortakti kentsel dönüşüme girdim babam onun haklarını verdi gittik belediye de protokolleri yaptık iki tane 2011 ve 2020 yillarinda tapusunu da verdik şimdi dava açmış benim hakkımı tam verdiler diye elimizde 3 tane protokol var ikisi belediyede yapılmış biri de 4 şahit arasında imzalandı bu durumda dava kazanmabilirler mi

 9. Merhabalar. Dedem 1999 ylında ben hayatta iken mal mülk benim ben öldukten sonra kızımındır miras yazısı belirterek tapularını annemin uzerine yapmıştır.sağlığında da benim yerlerimi kimseye verme diye Annemi tembih etmişti.2005 yılinda dedem vefat etti.teyzemin çocukları miras talebinde bulunmaktadır.burda varis durumu nedir.teşekkürler.

  • Mirastan mal kaçırma davası açabilirler. Ancak belirli şartların varlığı halinde sizin de davayı kazanma ihtimaliniz mevcut.

 10. Merhaba biz 7 kardeşiz 3 erkek 4 kız babam kızları çocuk yaşta çalıştırıp 9 daire yaptı.ve hepsini 3 abime paylastirdi. Tapuda satış göstermis bizim haberimiz olmadan 15 yıl geçti korkum bu daireleri başkasına satış göstermeleri babam yaşıyor fakat yatalak ve hiçbir şey hatırlamıyor tapu iptal davası yada saklı pay davası açabilir miyim nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Babanızın vefatı halinde tapu iptal davası açabilirsiniz.

 11. Ben 3 müştereği (3amca çocukları) olan bir arazinin bir payını yani 3te 1ini aldım. Üzerinden 4 ay geçti Müştereklerden biri dava etmiş nasıl bir yol izlemeliyim. Olaki onlara geri verdim araziyi ücreti nasıl belirlenir. Noterden herhangi bir işlem yapmadık bilgilendirmek için

 12. Merhaba babam sağ yalnız abim babamın aklına giriyor her dediğini yaptırıyor babam her şeyi abinle yaptım herşeyi onun sayesinde kazandım diyor babama yer sattırıp bir kısmını elden bir kısmını hesaba yatırtıyor abim kendi hesabına babamın yıllardır bahçelerden aldığı mahsülleri kendi satıyor babamın üstünde bir kuruş parası yok şimdide babam hepinizi sildim diyor benim yanımda sadece oğlum var diyor sağlığında yerler satılmasın diye birşey yapılabilirmi belliki abime vekaletname vermiş babamada sağlık raporu almışlar sağlık ocağından yeri kendi isteğiyle sattı diye ama para babamın üstünde deyil ayrıca 9 kardeşiz 6 kız 3 olan 8 kardeş dava aç ayı düşünüyoruz ne yapabiliriz

 13. Efendim biz 6 kız kardeşiz babamızdan kalma köyümüzde bır ahşap evimiz var kardeşimiz den 4 tanesi evi satmak istemiyor 4ü bir olup biz yazın buraya nefes almaya geliyoruz diyorlar ben satılmasını istiyorum veya öbür kardeşim le hakkımızı verin diyoruz yanaşmıyorlar sizde gelin kullanın diyorlar ne yapmalıyız yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla

 14. abim babamın vekaletiyle birisine arsa verdi.karşılığında daire alacaktı.ancak daire almadığı gibi parada alamadı .karşılığında aracı olan kişiden senet alındı ancak parası ödenmedi.senet veren kişi alıcıyı bulmuştu.alıcı farklı senedi veren farklı kişi.dolandırıldığımızı düşünüyoruz.bu durumda tapu iptali olurmu.yada dolandırıcılık davası açılabilirmi.yardımcı olun lütfen

 15. merhaba dedem 1 yıl önce vefat etti annem ve ben dedeme 25 yıl karşılıksız baktık hep birlikte oturduğumuz daireyi annem ve bana yüzde 50 yüzde elli satış verdi annem gelini ben ise torunu oluyorum dedemin babam hayatta fakat eve gelmiyor bizden ayrı yaşıyordu babam dedemin yasal mirasçısı dedem öldü halamlar babamın kardeşleri dava açıcaklarını söylediler eğer açılarsa tapu iptali gerçekleşirmi dedem sağlığında çok zor günler geçirdi kanser hastasıydı son günlerini yatalak geçirdi bize satışı ölmesine 3yıl önce yaptı sonra vefat etti…

 16. Tapu tescil edildi mahkemeyi kazan dim karşı taraf üst mahkemeye gitdiler 9 ay oldu daha ne kadar bekliyeceğim

 17. Eşimin iki erkek ikide kız kardeşleri var.babaları 1993 de vefat etti,iki erkek kardeşi tapusuz olan arsayı Tapu kadastro geçecek diye üç kız kardeş ten evde imza almışlar. şimdi sizin hakkınız Yok diyorlar. Kızların hakları varmı acaba

 18. Merhaba, babamın adına arsa ve apartman vardı. Annemle babam boşanma zamanında babam üstüne kayıtlı arsa ve apartmanı kardeşinin üstüne satışını yapmış. Bizim bunlardan haberimiz yoktu. Babam bir hafta önce vefat etti bizde bu şekilde öğrendik. Acaba mirastan mal kaçırma davası açabilirmiyiz?

 19. Dedem yaşarken evini teyzemle anneme bırakmak istedi teyzemde yakın bir arkadaşının üstüne satış yaptırdı dedem kanser hastasıydı 6 yıl önce vefat etti annem evden hakkını istiyor teyzemde vermeyeceğini söylüyor evi sözde satın alan kişide teyzemin yakın arkadaşı olduğu için teyzem ne derse onu yapıyor annem dava açabilirmi nasıl bir yol izleriz

  • Aralarındaki ilişkiyi ispatlarsanız açabilirsiniz.

 20. 15 Yıl önce Dedem babamin üzerine arazi yapmiş diger mirascı kardeşler bunu kabul etmiş dedem ve diğer mirascı kardeşler vefat etti babamda vefat etti diğer mirascıların mirascıları bu arazi için herhangi bir dava açabilirmi

 21. Mrh benim babam yaklaşık 20 yıl önce şizofren tedavisi oldu ve akıl sağlıgı pek yerinde degildi bundan 2 yıl önce devlet hastanesinden akıl sağlıgı raporu almak istemişler pisikatriyeden geçememiş ve akıl sağlıgı raporu alamamışlar sınrasında noterden kız kardeşime vekalet verip evi vekalet yoluyla satmışlar ve babam 75 yaşındaydı ev satıldıkdan 1 ay sonra babam vefat etti ben dava açsam kazanma şansım nedir ….

  • Satış esnasında ayırtım gücü yoksa kazanma ihtimaliniz yüksek.

 22. Merhaba.Turkiyeden daire almak istiyor kardesim.Sorumuz su,satin alicagimiz kisi bir kac sene ve yahut ay sonra gelip ,ben vazgectim tapu iptali yapabilirmi?Ne olur ne olmaz diye size danismak istedim.Boyle birsey mumkunmudur?Ve olursa ne yapilabilir?

  • Haklı bir hukuki gerekçesi yoksa keyfi olarak yapamaz.

 23. Merhaba
  Öncelikle diğer kullanıcıların sorularını cevaplamanizi ve ilgilenmenizi Takdir ediyorum.
  Benim bir sorum olacak , cevap verebilirseniz çok memnun olurum.

  Komsum evini kızı 8 yaşındayken kızının üstüne yaptı. Kızı büyüdü 35 yaşına geldi ve babasıyla evlendikten sonra ters düştü. Tapuyu kızının üstüne yaparken kullanım hakkı komsumdaydi . Şimdi komsum tapu iptal davası açmayı düşünüyor.
  1. Açabilir mi ?
  2. Açarsa sizce kazanır mı?

  Teşekkürler

  • Bir yıllık dava açma süresi var maalesef.

 24. Merhaba 2021 Nisan ayında devlet bankasından ihale ile daire satın aldım. Müteahhit ile arsa sahipleri arasında sözleşmeden doğan sorun yaşanmış inşaat halen devam ediyor site şeklinde 330 dairelik proje dairemin olduğu blok daireler tamamlanmış ancak daite dışı ortak alan eksikleri mevcut iskanda yok. İlerleyen dönemlerde arsa sahibi ile müteahhit arasında hukuki olarak sorun olursa tapu iptal davası ile tapum iptal edilir mi.

  • O aşamaya gelmiş inşaatta fesih olmaz merak etmeyin.

 25. Merhaba. 2016 da bir ev satın aldik. 5 yıldır oturuyoruz. Evi satan kişinin 2014 te karıştığı bir kaza nedeniyle mahkemesi varmış tazminat davası. Simdi.mal kaçırmaktan bize ev satana ve bize dava açmış. Evi aldığımız kişiyle öncesinde hicbir tanışıklığımız yok. Bu olaydan da dava tebligatı gelince haberimiz oldu. Tapu iptali olur mu nasıl bir yol.izleyelim tesekkurler

 26. Merhaba, babam 5 yıl önce oturduğumuz evi kardeşimle benim üzerime satış göstererek devretti, o dönemde evin üzerinde yüklü icra borcu vardı, borcu kardeşimle beraber biz ödedik, babam 1 ay önce vefat etti, halen ödenmemiş icra borçları olduğunu biliyoruz, reddi miras yapsak, alacaklılar tapu iptal davası açabilirler mi?

 27. Merhaba,
  Babam 1989 da ev yaptı (tapusu arsa olarak geçiyor)Annem 1996 yılında vefat etti.Babam 1997 de evlendi tekrar.1998 yılında evi benim üzerime yaptı normal satış yoluyla,şimdi üvey anne babanız vefat edince dava açacağım diyor.ev zaten ikinci evliliğini yapmadan mülk edinilmiş.Bu durumda üvey anne dava açsa herhangi bir şey hak edebilirmi?evi ben 18 yaşında iken satış yaptı bana.

 28. Merhaba 1994 yılında 1250 metrekare babam bir yer aldı. Komşumuz olan kişi şufa davası açtı ve tapu bozuldu. Mahkemeye gitmediği için mahkeme takipsizlik kararı verdi. Halihazırda içinde 3 katlı bir ev var. Tekrar tapu alabilirmiyiz veya zilliyet hakkına yönelik bir yol izleyebilirsiniz şimdiden teşekür ederim

  • Takipsizlik nedeniyle dava düştü ise tapu iptali olmamıştır ve tapu halen size aittir.

 29. Mrh babam yaklaşık 16 yıl önce noter satışı ile arsasını satmış 4 yıl önce bize miras kaldığını ver istersek tapuya gelip satış yapabilieceginizi söylediler bizim daha öncesinde noter satışı ile satıldığından haberimz yoktu bizde sattık simdi daha önce noterden satışı ni yaptıkları kişi dava açmış tapu iptali davası sizde davayı kazanma ihtimali var mi

  • Arsanın kullanımı alan kişilere geçtiyse kazanabilirler.

 30. Biz 6 kardeşiz 4 kız 2 erkek babam erkek kardeşlerime ev ve dükkan verdi kızlara birşey vermedi bu durumda kızlar ne yapabilir.Bir ikinci sorum babam tapusunu verdiği dükkanı daha sonra dava açarak geri alabilirmi.

 31. Merhaba
  Dedemden babama miras kalan tarla ve ev var 2012 yılında tapusunu aldık biz bu evde oturmak istemiyoruz kiraya çıkmak istiyoruz amcamlar ve halalarım tapuyu bozdurabilir mi? hakları yok aslında çünkü hepsine tarla verilmiş herkes hakkını almış ama yinede bozdurabilirler mi?

  • Saklı paylarını aşan miktarda mal verildiyse açamazlar.

 32. Merhaba,
  Anneannem 2010 yılında 75 yaşında iken 2 dönüm yer satmış. Sattığı kişilerin biri hiç para ödememiş, birisi 10.000 tl elden vermiş. Bankadan ödenmiş bir dekont yok. Diğer sattığı kişilerden biri teyzemmiş fakat hiçbir ödeme yapmamış. 2009 yılından beri annemannem hasta idi, fakat hastalığının tam tanısı(Raporuyla) 2010 yılında bu satıştan 1 hafta sonra alınmış. Alzheimer tanısı konmuş. Anneannem 2018 yılında vefat etti, bu satışın iptali olabilir mi? Olursa nasıl olur?

 33. merhaba benim avukatım yok kendim ne yapa bilirim itiraz ederken muris muvazaası ve Teskin saklı paylı icine yazsam bir sonuc ala bilir miyim
  Teşekkürler

 34. Yabancı ülke vatandaşına ev sattım. Zorunlu yaptırdıkları Ekspertiz raporunda evin bulunduğu ada parsel yapı yasaklı alan olarak ilan edildiği yazdığını bilerek evi satın aldı. Şimdi bana dava açmak istiyormuş. Tapu iptali olurmu?

  • Bildiğini ispatlayabilirsiniz olmaz.

 35. Merhaba dedemin arsalarını başkaları kullandı yıllarca tapusu olmadığı için hazineye kalmış nasıl olduğunu bilmiyorum.3 aile dava açtı ama dedemin ardalar için vergi verdiği ispatlı keşif yapılacak kazanma ihtimali varmı?

  • 17.03.2011 tarihinden önce 20 yıl kullandılarsa kazanma ihtimalleri var.

 36. Merhaba, dedem 2016 yılında vefat etti. Annem ve dayım olmak üzere 2 çocuğu var. Dedem 2012 yılında bir dairesini dükkanda çalışanın üzerine satış göstermiş ve bundan 4 gün sonra da dayımın eşine satış yapılmış. Daha sonra da 3.kişilere satışı yapılmış. Annem bu konuda dava açıp hakkını alabilir mi ?

 37. Merhaba annem 2016 da kız dardesime satıs olarak göstemisler ben o sıralar almanyadaydım haberim yoktu verdiginden bunuda paspor giriş çıkışlarında ispatladım Tapu ve tescil davası actık annemden tehtit ederek ve korkuturak almış dedik teyzem anneni dövüyormuş dedi ve ellinin üstüne vurmus foto da vardı makemeye sunduk tapuda tınık gösterilen şahız makemede aynu köydeniz dedi ve uzak akrabayız dedi ama ayını köyden degiller aralarında 3 km var akraba baylarıda yok bu sebeble mahkeme bizim tapu ve tescil davasını reddine karar verdi istinaf mahkemesine itirat ede bilirsiniz dedi bizimde o parselde hakkımız var dedik ama galaya almadı hakim ve tanıkın aynı köyden degil dedim tapuya bakın adresine ama bakmadı istinafa itiraz edersek ne olur ve muris muvazaası ve Teskin saklı paylı olarak ihtrazda bulunsak sonuc ne olur bu konuda ne yapmalıyım yardımcı olur musun saygılarımla

 38. Merhaba.
  Annemin babasından kalan tarlaların tümünü erkek kardeşi üzerine verdiler. Tarlaları kullansın diyerekten. Sonrasında bu tarlalardan biz çocukları olarak hak talep edebilir miyiz.
  Teşekkürler.

 39. Merhaba
  Oturduğum ilde emlakçı ilanı görüp satın aldığım evin tapusunda satın alma işlemi sırasında tapuda herhangi bir şerh,tedbir yoktu tertemizdi, ödemeleri bir kısmını tapu sahibinin hesabına bir kısmını banka kredisi kullanarak aldık.evi satın aldıktan 1 yıl kadar sonra tapu iptal davası açıldı, satın aldığımız tapu sahibi ve bir önceki tapu sahibi arasında alacak verecek sorunları olduğu için noterden satış vaadi yapılmış fakat tapuya hiç bir şekilde işletilmemiş,benim satın aldığım kişi davayı kaybederse evimizin elimizden alınması söz konusu olabilir mi?
  Teşekkürler

 40. Merhabalar;
  Dedem sağ iken evi babama “Görme kavliyle” yani ben ölene kadar bana bakarsa bu ev oğlumun olacaktır diyerekten 2 şahit eşliğinde tapuyu babamın üzerine devretti.
  Vefattan sonra diger kardesler bu durumu bozdurabilirler mi.

  • Bu tür sözleşmelerde resmi şekil şartı var. Dava açabilirler.

 41. 30 sene evveli eşimin babası malları bõldū eşime bir dônūm öbūr kardeslerinde rızası olmak şartıyla fazla mal verdi şimdi geri istiyorlar bide tapusunuda verdi baba şimdi geri istiyorlar mahkeme verirmi onlara tekrardan bozabilirlermi

  • Tüm mirasçılara saklı payları kadar mal verildiyse dava açsalar da kazanamazlar.

 42. Merhaba! Kolay gelsin ben 2017 yilinda mutahitden banka yolunilr daire aldim dailer aldikdsn sonra mutahit dairyi bitirmdi ev sahipüniki bziiö dariyi birir yer saihip mutahit mahkemeye verdi bizde mahkemlikmolduk 15 daire var 10 kişi bir olduk 8 inci mahkemdyik hala sonuclanmadi nasil bir yol cizebiri yaridimci olbirmisniz

  • Kazanma ihtimalleri yüksek. Anlaşma yolunu deneyin.

 43. Arsa sahibi müteahitin binayi sizlesmw dısinda yaptigini soylerek bizle birlikte 7 evsahibine tapu iptal acti.Evi alan 6.kişiyiz Sonuc ne olur acaba

  • Kaybetme ihtimaliniz yüksek. Arsa sahipleriyle anlaşıp kendiniz inşaatı tamamlamaya çalışın.

 44. Merhaba,
  2 ay önce tapu bedeli düşük gösterilerek karşı tarafın vekalet vermesiyle inşaat firmasından ev satın aldım. Tapuda gösterilen bedelin tamamını banka yoluyla gönderdim. Dairenin tamamı bitmediği için 5000tl lik sözleşme yaptık ama verdiği sözleri tutmadı bende parasını eksik ödedim. Şimdi iptal davası açacağını söylüyor. Böyle bir hakkı var mı? Tapuyu kayınpederimin üzerine devretsem hak talep edebilir mi?

  • Tapu iptalini gerektirir bir şey yok. Merak etmeyin.

 45. Merhaba bizim fındık bahçesi var 2008 de kadastro gecti, tapu bize 26 ocak 2009 tarihinde kesildi. Kişi ise 15 ocak 2019 tarihinde dava açtı. 2 yıl sürüyor iki kez bilirkişi gitti 29 nisanda yine mahkeme var kişi hak edebilirmi?


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir