0216 387 0 388

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer? Kaç Yılda Açılır?

Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya da ticari akit yoluyla el değiştirmesi devredilen tapunun yetkili makamlar tarafından tescil edilmesine bağlıdır. Yapılan tescil tapuyu devralanı o taşınmazın resmi sahibi olduğunu gösterse bile bazı durumlarda yapılan tescil işlemine itiraz edilebilir.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle
 • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle
 • Hata, hile, korkutma gibi irade bozuklukları sebebiyle
 • Vasiyetnamenin geçersizliği sebebiyle
 • İnanç sözleşmesine dayalı olarak
 • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle
 • Hatalı kadastro tespiti nedeniyle
 • Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle vb. sebeplerle tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Nedir?

Kardeşten mal kaçırma olarak da bilinen muris muvazaası, ailelerin tek bir çocuğa ya da sadece erkek çocuklarına miras bırakmak istemeleri nedeniyle uyguladıkları yöntemdir. Miras bırakan tapuda satış işlemi yapar fakat aslında taşınmazını bağışlamaktadır. Bu gibi durumlarda sözleşmelerin geçerlilik şartları arasında yer alan muvazaalı işlem olmaması şartı yerine getirilmediği için devir geçersiz olacaktır. Muvazaalı işlem sonucunda yapılan işlemden zarar gören veraset ilamındaki mirasçılar tenkis davası açabilecekleri gibi tapu iptal ve tescil davası da açabilirler. Muris muvazaasına ilişkin Yargıtay Kararları’nda bu tür durumlarda tapunun iptaline karar verilmesi gerektiği ifade edilmektedir;

“Mirasbırakanın kızları ile arasının bozuk olduğu, davalının tek oğlu olduğu, taşınmazın ara malik adına kayıtlı olduğu dönemde davalının kullandığı, mirasbırakanın mal satmaya ihtiyacının olmadığı, davalının alım gücünün bulunmadığı, bedeller arasında fahiş fark olduğu anlaşılmakla temlikin ara malik kullanmak suretiyle mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla yapıldığı anlaşılmakla davanın kabulüne karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.” (Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/17162 E. 2020/1514 K. 04.03.2020 T.)

Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılır?

Tapu İptal Davası

Tapu iptal davası için herhangi bir genel zamanaşımı süresi ya da hak düşürücü süre öngörülmediğinden, aradan uzun yıllar geçse dahi açılabilir. Müvekkillerimiz tarafından zaman zaman 10 yıllık tapu bozulur mu? gibi sorularla karşılaşsak da çoğu davadan farklı olarak tapu iptal davası genellikle süreye tabi olmaksızın açılabilmektedir.

Tapu İptal ve Tescil Davalarında Hangi Mahkemeler Görevli ve Yetkilidir?

Taşınmazın büyüklüğü, taşınmazın niteliği, maddi değeri vb. gibi karakterine bakılmaksızın tapu iptal davalarına bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu tür davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Birden fazla taşınmaza ilişkin olarak açılan tapu iptal davaları taşınmazlardan herhangi birinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir.

Tapu İptal Davaları Ne Kadar Sürer? Muris Muvazaası Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu iptal davaları ne kadar sürer sorusunun cevabı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Muris muvazaası davası yani miras mahkemeleri için belirlenen hedef süre 730 gündür. Ancak bu süre mahkemenin iş yoğunluğu, uyuşmazlığın niteliği, toplanması gereken deliller vb. hususlara bağlı olarak artmakta ya da azalmaktadır. Bu nedenle tapu iptal davalarının ne kadar süreceğine dair kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Ancak tapu iptal davalarının ortalama iki yıl içerisinde sonuçlanacağını söylemek mümkündür. Yerel mahkeme süreci bu şekilde olmakla birlikte, davanın istinaf süreci hakkında ayrıntılı bilgi için şu makalemizi inceleyebilirsiniz: İstinaf Mahkemesi Ne Kadar Sürer

Tapu İptal Davası Zamanaşımı Süresi Nedir?

Tapu iptal davasında genel bir zamanaşımı süresi söz konusu değildir. Tapu iptali için gerekçe olarak gösterilen hukuki sebebe göre zamanaşımı süresi değişmektedir. Yargıtay Kararları da bu doğrultudadır:

” Bir kısım davalıların zamanaşımı itirazında bulundukları da göz önüne alınarak davanın, dava konusu satış vaadi sözleşmesinin yapıldığı 07.06.1961 tarihinden 46 yıl sonra açılmasının TMK’nın 2. maddesine uygun düşmediği gerekçesiyle reddine karar verilmiş ise de tüm dosya kapsamından ve özellikle taraf tanıklarının beyanlarından satış vaadine konu yerin, sözleşmenin yapıldığı tarihten bu yana davacılar tarafından kullanıldığı anlaşıldığından, mahkemenin dürüstlük kuralına aykırı olarak dava açıldığı yönündeki gerekçesi yerinde olmadığı gibi bir kısım davalıların zamanaşımı itirazı da kötüniyete müsteniddir.” (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2020/848 E. 2020/3141 K. 12.03.2020 T.)

Hile Nedeniyle Tapu İptali Zamanaşımı Ne Kadardır?

Hata, hile, gabin ve ikrah gibi iradeyi sakatlayan nedenlerden birine dayalı olarak tapu tescil edilmişse, bu sebeplerin öğrenilmesinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde tapu iptal davası açılmalıdır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Gayrimenkulün aynına ilişkin tüm davalar, tapu kaydında taşınmazın mülkiyetinin sahibi kim gözüküyorsa o kişiye açılır. Kayıtlı malikinin ölmesi halindeyse davanın malikin mirasçılarına açılması gerekir.

Taşınmaz Mülkiyeti Nasıl Kazanılır?

Kural gereği taşınmaz mülkiyeti tescille kazanılır. Tescil için ise geçerli bir hukuki sebep ve tescil talebinin olması şarttır. Tescille kazanımlarda gerekli olan geçerli hukuki sebep genellikle taşınmaz satış sözleşmesidir. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında kural tescille kazanma olmasına rağmen istisnai olarak tescilsiz kazanım halleri de mevcuttur. Bu haller 8049 sayılı Medeni Kanun’da miras, cebri icra, işgal, kamulaştırma, mahkeme kararları olarak sayılmıştır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı olarak da tapu iptali mümkündür.

Bozulmayan Tapu Var Mıdır?

Tapu tescili hukuka aykırı ise süresi içerisinde açılan dava sonucu bozulmaması mümkün değildir. Her türlü hileli tescil dava yoluyla ispat edilerek iptal edilebilir.

Tapuya İtiraz Süresi Kaç Yıldır?

Kadastro tespiti yapılarak edinilen tapulara 10 yılı içerisinde dava açılarak itiraz edilebilir.

Yolsuz Tescil Nedir?

Yapılan tescil işlemi eğer geçerli olmayan sebepten veya gerçek olmayan bir sebebe dayanıyorsa yolsuz kabul edilir. Yolsuz tescil durumunda gerçek hak sahibi ile tapudaki hak sahibi uyumsuzluğunun düzeltilmesi için dava açılması zorunlu kılınmıştır. Yolsuz tescil aynı zamanda resmi belgede sahtecilik suçunu teşkil ediyorsa suç duyurusunda bulunmak da mümkündür.

Tapu İptal Davaları Hangi Durumlarda Açılamaz?

Tapu tescil işlemi yapılmamış taşınmazlarda şayet mülk devlet hazinesine aitse ve taşınmazı kullanmakta olan kişi en az 20 senedir bu taşınmazı kullanıyorsa taşınmaza ücreti karşılığında öncelikli olarak sahip olabilme imkanına sahiptir. Bu şartlarda yapılan tescil işlemi aleyhinde dava açılabilmesi mümkün değildir. Önemli nokta en az 20 yıldır kullanılan taşınmazın devlet hazinesine mi yoksa özel kişilere mi ait olduğunun saptanmasıdır. Eğer mülk özel kişilere aitse bu durum başka biri tarafında izinsiz kullanım işgal olarak kabul edilir ve süresiz olarak dava açılabilmesi mümkündür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

47 Soru

 • ismaill 17 Eylül 2020 19:44

  Merhaba
  Dedemin adına olan tapunun üstüne 2016 yılında ev yaptık.
  Dedem 2019 ocak ayında bizden habersiz tapuyu başkasına satmış
  Tapuyu alan kişi bizden evi bosaltmamizi istiyor
  Tapuda ev kerpiç olarak görünüyor…
  Bununla ilgili olarak bizim yapabileceğimiz birşey var mı Hocam
  Yaptığımız evin bedelini isteyebilirmiyiz yada arsa nin bedelini verip tapuyu geri alabilirmiyiz…

  • Besler Hukuk 18 Eylül 2020 10:53

   Evin size ait olduğunu ispatlamak için muhdesatın aidiyeti davası açabilirsiniz.

 • Adnan KAYA 17 Eylül 2020 18:23

  Sn. Üstadım Selamlar.
  Evlilik öncesi almış olduğum birisi tapulu, birisi Kiptaş sözleşmeli şahsıma ait iki adet dairemi evlendikten altı yıl sonra satarak
  bir daire aldım. Yeni aldığım dairenin tapusunu eşimin adına yaptırdım. Şu anda Eşim ağır kanser hastası, daire bankada ipotekli şu anda satışa çıkardım fakat satışın gerçekleşmesi için vekalet alamıyorum çocuğum ve eşimin ailesi tarafından engelleniyorum. Daire her halükarda satılacak banka borcu yapılandırma yapıldı taksitler şu anda ertelenmiş durumda ödeyemeyince banka satışı yapıp parasını alacak fakat kağıt üzerinde şu anda ben hiç bir hakka sahip gözükmüyorum.
  Bu durumda eşime güvendiğim için o zamanda tapuyu hiç bir şart koşmadan tapuyu adına yaptırdım fakat şu anda ben
  mağdur durumdayım çocuğum 21 yaşında fakat hiç konuşamıyorum ve anlatamıyorum tek umudum hukuka kaldı.
  SORUM:Eşime ait tapuyu iptal ettirip, kendi adıma alabilme şansım varmıdır.
  Teşekkür ederim Saygılarımla.

  • Besler Hukuk 18 Eylül 2020 10:49

   Hiç kimse kendi muvazaasına dayalı olarak hak iddia etmez. Yapacak bir şey yok.

 • Mustafa tokatli 26 Ağustos 2020 20:54

  Merhaba

  Yıllardır oturduğumuz ev yeşil alan çıktı tapusunu da paramız olmadığı için alamadık x bir inşaat firmasının sahibi kendi üstüne tapuyu aldı sonra oda adabazina devretti ada bazida abimin ustune verdi daireleri kız kardeşlerim bu durumdan rahatsız ve dava açmışlar kazanma şansları çok yuksekmidir çok merak ediyorum

  • Besler Hukuk 27 Ağustos 2020 12:31

   Kazanma ihtimalleri var tabii ki. Ancak davanın takip edilişine ve delil durumuna göre değişebilir.

 • Ömer Faruk 20 Ağustos 2020 02:09

  Merhaba kolay gelsin annemin babası vefat etmeden önce tüm mal varlığını 2 oğlu arasında paylaştırıp birisi eşi üzerine diğeri kendisi üzerine almış annemler 5 kız kardeşe bişey bırakmamış bunlardan 2 kişi dava açmak istiyor ama diğer 3 kız kardeş hiç bişeye karışmadan mal sahibi olmak istiyor ,olabilir lermi yoksa sadece dava eden 2 kişi mi hak kazanır

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:05

   Tapu iptal edilerek miras oranında tescil edileceğinden dava açmayanlar da hak kazanır.

 • Semra Özer 18 Ağustos 2020 16:48

  Merhaba, annem vefat ettiğinde annemin baba hakkı abim ben ve babama bölündü daha sonra babam evlendi sonra babam da vefat etti annemin baba hakkından üvey annem yararlanabiliyor mu hissesi var mı ?

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:13

   Üzerine kayıtlı her türlü mal miras hissesi oranında paylaştırılır. Malın nereden geldiğine bakılmaz.

 • Özlem tekayak 14 Ağustos 2020 05:01

  Merabalar babam 2017 yılında bahçesi vardı parayla bana fstklıgını satttı aynı gün devlet hastanesin den akıl sağlığı raporunda aldı .banka faturalarmda var şimdi iki kez kardeşim kabul etmiyorlar tenkis. Davası açtılar annem vefat etti babama ben bakıyorum.babamın gecen yıl ayzaymr hastalığı ortaya cktı bunlar bunu öne sürerek babamı kandırdı elinden aldı diyorlar. Sagiken babam gecen ay dava açtılar ne yapmalıyım.avukat tuttum ama yinede sizin bilginize ihtiyacım var