0216 387 0 388

MALA ZARAR VERME SUÇU

mala zarar verme cezası

 

Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu’nda başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılmaz hale getirmek veya kirletmek olarak tanımlanmıştır. Başkasına ait bir hayvanı öldürmek, kullanılamayacak hale getirmek veya değerinin azalmasına sebep olacak davranışlar da bulunmak da mala zarar verme suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Mala Zarar Verme Suçu Şartları

Mala zarar verme suçunun oluşması için fiili gerçekleştirmede kast bulunmalıdır. Yani başkasına ait mala taksirle zarar verilmesi halinde mala zarar verme suçunu oluşturmaz. Fiil bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmelidir. Zarar verilen şey başkasına ait bir mal veya hayvan olmalıdır. Kişinin kendisine ait bir mala zarar vermesi halinde söz konusu suç oluşmaz.

Mala Zarar Verme Suçu İşlenme Şekilleri

Mala zarar verme suçunun işlenme şekilleri kanunda yer alan tanım içerisinde tek tek sayılmıştır. Bu tanıma göre mala zarar verme suçu şu şekillerde işlenir:

 • Yıkmak
 • Tahrip etmek
 • Yok etmek
 • Bozmak
 • Kullanılamaz hale getirmek
 • Kirletmek
 • Sahipli hayvana zarar vermek veya öldürmek

Basit Mala Zarar Verme Suçunun Cezası

Mala zarar verme suçunun basit şekilde (aşağıda nitelikli hallerinden bahsedeceğiz) işlenmesi halinde mağdurun şikayeti üzerine faile 4 (dört) aydan 3 (üç) yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir. Aynı zamanda yağma suçunun işlenmesi halinde fail ayrıca cezalandırılır.

Mala Zarar Verme Suçunun Nitelikli Halleri ve Cezası

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamu yararlanmasına ayrılmış her türlü mala,
 • Doğal afetlere karşı kullanılması amacıyla ayrılmış her türlü mala,
 • Devlet orman statüsündeki yerler hariç olmak üzere, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna,
 • Grev veya lokavt hallerinde işçi veya işverenlerin yada sendikalarının veya konfederasyonlarının sahibi olduğu veya kullanıma tahsis edilen her türlü tesis veya eşyaya
 • Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının sahibi olduğu veya kullanımında olan her türü tesis veya eşyaya,
 • Kamu görevi sona ermiş olsa bile (emekli, istifa vs.) kamu görevlisinden öç almak maksadıyla malına zarar verilmesi halinde;

bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

Malı Zarar Verme Suçunun Cezasını Ağırlaştırıcı Sebepler

Mala zarar verme suçunun, yakarak, yanıcı veya patlayıcı madde kullanılarak, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, nükleer, kimyasal, biyolojik silah kullanarak veya radyasyona maruz bırakmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek olan ceza bir kat oranında artırılır. Suç sonucunda kamu hizmetinde, haberleşme istasyonlarında veya ulaşım ağlarında aksama olması halinde verilecek olan ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Mala Zarar Verme Suçunda Ceza İndirimi ve Şahsi Cezasızlık Halleri

Mala zarar verme suçu, ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenirse bu suç sonucunda verilecek olan ceza, yarısı oranında indirilir.

Eşlerden birinin, üst soy veya alt soyun veya bu derece kayın hısımlarından birinin, evlat edinen veya evlatlığın, aynı konutta yaşanan kardeşlerden birinin zararına işlenmesi halinde fail akraba hakkında ceza verilmez.

Mala Zarar Verme Suçunda Uzlaştırma, Etkin Pişmanlık ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Adli Para Cezası

Mala zarar verme suçunun temel hali uzlaştırma prosedürüne tabidir, bu sebeple öncelikli olarak uzlaştırma yoluna gidilmektedir. Söz konusu suçu işleyen kişi kovuşturma başlamasından önce pişmanlık göstererek mağdurun zararını karşılaması halinde verilecek olan cezanın üçte ikisine kadar indirim yapılır.

Faile 2 (yıl) altında bir hapis cezası verilmiş olması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Suç kapsamında yaptırım olarak adli para cezasına hükmedilmesi de mümkündür bu durumda ayrıca hapis cezası verilmez.

Mala Zarar Verme Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı

Mala zarar verme suçunun temel şeklinin takibi şikayet şartına bağlanmıştır. Fail ve zararın öğrenilmesinden itibaren mağdur tarafından 6 (altı) ay içerisinde şikayette bulunulma hakkına sahiptir. Mala zarar verme suçu hakkında uygulanan zaman aşımı süresi 8 (sekiz) yıldır.

Mala zarar verme suçu çok rastlanılan bir suç tipidir. Bu suçun yargılaması sırasında hak kaybına uğramak, mağdur olmamak için uzman bir avukat tarafından temsil edilmek faydanıza olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir