0216 387 0 388

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, aile hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Boşanma avukatları halk arasında bu isimle bilinmekle birlikte nafaka, velayet, mal paylaşımı, evliliğin iptali gibi konularda da deneyim sahibidir. Günümüzde evlenme kadar eşlerin ayrılması da normal kabul edilmektedir. Türk hukukuna göre herkes eşinden ayrılma kararı almakta özgürdür.

Dava açmak için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak bu tür davalar her iki taraf içinde sinirlerin gerildiği, duygusal olarak bir yıpranmanın meydana geldiği süreçler içermektedir. Boşanma avukatları böyle bir süreçte taraflara en büyük katkıyı sunabilecek kişilerdir. En iyi boşanma avukatı taraflar arasındaki durumu en kısa ve mümkünse her iki tarafı da memnun edecek şekilde çözüme kavuşturan kişidir.

 

Boşanma Avukatı ve Boşanma Davası Nedenleri

Boşanma Avukatı ve Boşanma Davası Nedenleri

 

Gün geçtikçe evlenen çift sayısı artmakta ama doğru orantılı olarak ayrılık sayısı da artış göstermektedir. Bunun en büyük sebebi insanların artık tüm hayatlarını sevmedikleri veya anlaşamadıkları bir kişiyle geçirmek istememeleri ve bu durumdan bir an önce kurtulmak istemeleridir. Bu gibi hallerde taraflar boşanma avukatlarına başvurmakta ve evliliklerini bitirmektedir.

Boşanma nedenleri özel ve genel olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Özel nedenler zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, haysiyetsiz yaşam sürme ve suç işleme, terk ve akıl hastalığı olarak sayılmıştır. Genel neden ise evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Boşanma davası sebepleri ile ilgili detaylı bilgiye şu sayfamızdan ulaşabilirsiniz: Boşanma Davası Sebepleri

Uzman boşanma avukatına başvurulması durumunda avukat öncelikle hukuki nedenleri tespit eder ve buna ilişkin delil niteliğinde sayılabilecek hususları belirler. Boşanma avukatı hangi sebebe dayalı dava açılacağını ve nasıl bir savunma yapılması gerektiğini en iyi bilen kişidir. Boşanma avukatı olmadan açılan davalarda tarafları bekleyen en büyük risk davanın reddi durumudur. Eğer açtığınız dava reddedilir ise aynı sebeplere dayalı olarak tekrardan 3 yıl boyunca dava açılamaz. Görüldüğü üzere hukuki destek alınmadan yapılacak işlemler telafisi güç hatalara yol açmaktadır. Diğer bir durum ise hukuki vakıaların belirli koşullar ve sürelere bağlanmasıdır. Yani belirli süreler geçtikten sonra bazı ayrılık sebepleri kullanılamamakta ve hak kayıpları yaşanmaktadır. Boşanma davası avukatları hak kaybı yaşamamanız için başvurmanız gereken ilk yerdir.

Peki boşanma avukatı ücretleri ne kadardır? Boşanma avukatı ücretleri her olaya göre değişkenlik göstermektedir. Anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumunda ücretler değişkenlik göstermektedir. Boşanma avukatı ücretleri genellikle baro tarafından tavsiye edilen Avukatlık Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

 

Anlaşmalı dava açabilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu süre zarfından sonra eşler mahkemeye birlikte başvurarak veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi yolunu tercih edebilirler. Duruşma esnasında taraflar serbestçe iradelerini açıklamalıdırlar. Hakim tarafların üzerinde mutabakat sağladığı protokolü inceler ve gerekli gördüğü durumlarda değişiklikler yapar. Bu değişikliklerin taraflarca kabul edilmesi gerekmektedir. Şartların sağlanması halinde hakim tarafların ayrılmasına karar verecektir. Bu şartlardan birinin gerçekleşmemesi durumunda ise dava reddedilecektir.

Anlaşmalı boşanma ile taraflar hem zamandan hem masraflardan kar etmektedirler. Peki anlaşmalı davada boşanma avukatı gerekli midir? Boşanma avukatı, tarafların anlaşmalı olarak ayrılmak istemeleri durumunda da önem arz etmektedir. Boşanma avukatı, protokolün hazırlanmasında deneyimi ve tecrübesiyle haksızlıkların önüne geçebilmekte ve sonradan pişman olunmasını önlemektedir. Protokol ile tarafların varsa çocuklarının eğitim ve diğer masraflarının nasıl bölüşüleceği, ne kadar nafaka ödeneceği, malların nasıl paylaştırılacağı ve birçok alan netleştirilmelidir. Protokolün hazırlanmasında uzman boşanma avukatının bilgi ve tecrübesinden yararlanılmadan hareket edildiği takdirde taraflardan birinin zor durumda kalması olasıdır.

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası ile ilgili detaylı bilgiye şu sayfamızdan ulaşabilirsiniz: Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 

Boşanma Avukatı ve Mal Paylaşımı

Boşanma Avukatı ve Boşanmada Mal Paylaşımı

 

Davanın en sıkıntılı evrelerinden birisi de ayrılığa karar veren eşler arasındaki mal taksimi aşamasıdır. Evlenen çoğu kişi evlenirken belirli bir mal rejimi seçiminde bulunmaz. Bu durumda yasal olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Bu rejimde evlilik süresi içerisinde edinilmiş olan mallar eşler arasında eşit şekilde bölünmektedir. Genelde taraflardan birinin çalışmadığı durumlarda çalışan taraf edinilen malların kendi emeği ile elde edildiğini ve paylaştırılmasının haksızlık olduğunu düşünmektedir. Ancak hukukumuzdaki kanuni rejime göre paylaştırmada bir tarafın çalışıp çalışmaması paylaştırmayı etkileyen bir faktör değildir. Örneğin bir iş adamının eşinin ev hanımı olması durumunda evlilik süresince elde edilmiş bütün mallar eşit bölünür. İş adamının, eşinin hiçbir katkısı olmadığını ileri sürmesi hukuk önünde anlam ifade etmemektedir. Bunun sebebi kanun koyucunun eşlerin hayatın zorlukları karşısında birbirlerine yardım ettiği ve aralarında bir iş bölümü olduğunu düşünmesi yatmaktadır. Bu nedenle çalışmadığı için bir kişiye hiç mal verilmemesi adaletsiz görülmüştür.

Aile avukatının önemi burada da karşımıza çıkmaktadır. Taraflar evlenme aşamasında bir aile avukatına danışarak diledikleri mal paylaşım rejimi hakkında bilgi alabilir ve evliliklerinin belirledikleri bu rejime uyarlanmasını isteyebilirler. Edinilmiş mallar rejimine tabi evliliklerde öncelikle katılma alacağı hesaplanır. Katılma alacağının hesabında kişisel mallar için denkleştirme hesabı yapılır, borçlar çıkarılır, alacaklar eklenir ve katılma alacağı hesaplanmış olur. Katılma alacağının hesabında en önemli nokta kişisel mallar ile ortak malların ayrılması noktasıdır. Bazı durumlarda mahkemece yanlış değerlendirmeler yapılabilmekte ve taraflardan biri haksızlığa maruz kalabilmektedir. Boşanma avukatı, bu tür durumların yaşanmasının önüne geçerek sürecin hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır.

Uzman boşanma avukatlarımız tarafından yazılmış mal paylaşımı ve katılma alacağı ile ilgili makaleye şu makalemizden ulaşabilirsiniz: Boşanmada Mal Paylaşımı

 

Velayet Avukatı ve Velayet Davası

Velayet Avukatı ve Velayet Davası

 

Boşanma ile birlikte tarafların çocuğu varsa velayetin kime ait olacağı hakim tarafından kararlaştırılır. Velayetin tayininde çocuğun üstün menfaati göz önünde tutulmaktadır. Eğer hakim annenin çocuğun gelişiminde ve eğitiminde gerekli katkıyı yapamayacağı görüşündeyse veya anne açıkça çocuğun velayetini istememiş ise bu yönde karar verilemez.

Velayetin anneye bırakıldığı en yaygın durum çocuğun henüz anne şefkatine ve ilgisine muhtaç olduğu yaşlardır. Bu durumda hakim genellikle çocuğun bakım ve gözetiminin anne tarafından daha iyi yerine getirileceğini düşünerek bu yönde hareket etmektedir.

Velayete ilişkin kararlar kesin hüküm teşkil etmemektedir. Şartlarda esaslı değişikler olması durumunda velayet davası açılabilmektedir. Açılan davada çocuğun menfaatinin değişen şartlar nedeniyle zarar gördüğü ispat olunmalıdır. Velayet davasının açılabilmesi için gerekli olan çocuğun zararına esaslı değişiklikler kanunda sınırlı sayıda sayılmamıştır. Velayet avukatı bu süreçte meydana gelen değişikliğin velayet davası için yeterli bir neden olup olmadığının ve diğer dava şartlarını taşıyıp taşımadığının tespitinde başvurulması gereken bir kaynaktır. Velayet davası ile ilgili daha detaylı bilgiye velayetin değiştirilmesi makalemizden ulaşabilirsiniz.

 

Evliliğin İptali Davası

Evliliğin İptali Davası

 

Evliliğin iptali davası, eşler arasındaki evliliğin kanunun aradığı usul şartlarına aykırı şekilde vücut bulması halinde söz konusu olmaktadır. Evliliğin iptali sebepleri Türk Medeni Kanunu içerisinde sayılmıştır. İptal sebeplerinden bir kısmına dayanarak sadece eş veya yasal temsilcisi bu davayı açabilmektedir. Diğer sebeplere dayanarak ise cumhuriyet savcısı, ilgililer ve eşler iptal davası açabilmektedir. Evliliğin iptali ile boşanma birbirlerinden farklı durumlardır. Evliliğin iptali davası ile geçersiz olarak kurulan veya daha sonradan geçersiz hale gelen evlilik son bulurken boşanma ile geçerli olan bir evlilik sona erdirilir. Evliliğin iptali davasının da uzman aile avukatı aracılığı ile açılması ya da takip edilmesi iptal sebebinin doğru olarak belirlenmesi ve malların tasfiyesi gibi durumlarda en güvenilir sonucun elde edilmesi için önemlidir.

Evliliğin iptali davası ile ilgili detaylı bilgiye şu sayfamızdan ulaşabilirsiniz: Evliliğin İptali Davası

 

Nafaka ve Boşanma Avukatının Faydası

Nafaka Avukatının Faydası

 

Tarafları en çok düşündüren konulardan biri de nafakadır. Eşinden ayrılmak isteyen kişi genellikle ödemek zorunda kalacağı ya da kendine ödenecek nafakanın ne kadar olacağı konusunda emin olamıyor. Peki nafaka neye göre belirleniyor?

Çocuğun tüm masrafları evlilik birliği içerisinde eşler tarafından giderilmektedir. Çocuğun bütün masraflarının bir tarafa yükletilmesi adaletsiz sonuçlar doğuracağı için kanun koyucu nafakaya ilişkin düzenlemeler getirerek bir denge kurmayı amaçlamıştır. İştirak nafakası çocuğun velayetine sahip olmayan tarafın velayet sahibi tarafa çocuk ergin olana kadar giderleri için ödediği nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası ise boşanma davası sonucunda yoksulluğa düşecek tarafa diğer tarafın ödemek zorunda olduğu nafaka türüdür. Diğer bir nafaka türü olan tedbir nafakasına ise uzun süren davalar süresince taraflardan birinin nafakaya muhtaç olması halinde hükmedilir. Tedbir nafakası dava bitene kadar ödenecek bir nafaka türüdür. Nafaka türleri hakkında detaylı bilgiye nafaka ve nafaka türleri makalemizden ulaşabilirsiniz.

Boşanma avukatının nafakanın tespiti ve ödenmesinde önemli rolü bulunmaktadır. Bazen taraflardan biri haksız yere nafaka isteyebilmekte veya nafaka ödemeye mahkum edilebilmektedir. Boşanma avukatı verilen nafaka kararlarının hukuki boyutunu her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirmekte ve hak kaybı yaşanmasının önüne geçmektedir. Bazı durumlarda da taraflardan biri nafaka talep edebileceğinin farkında olmayabilir. Böyle bir durumda da alanında uzman boşanma avukatı en iyi hukuki yardımı sağlayabilecek kişidir.

Besler Hukuk Bürosu, İstanbul boşanma avukatı olmakla birlikte ülkemizin tamamında hizmet vermektedir. Alanında uzmanlaşmış boşanma avukatı kadromuz ile müvekkillerimizi boşanmanın yıpratıcı sonuçlarından korumakta ve olası bir hak kaybı yaşanmasının önüne geçmekteyiz. Müvekkillerimiz adına her türlü boşanma davası takibi, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, nafaka istenmesi ve nafaka kararının yerine getirilmesi gibi işlemlerini büyük bir dikkat ve özenle yerine getirmekteyiz. Boşanma davası hakkında sıkça sorulan sorular bölümümüzü inceleyebilirsiniz. Boşanma avukatı danışma hattı ile aşağıdaki formu doldurarak yaşadığınız sorunları veya aklınızdaki soruları bize iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

34 Soru

 • Ebru daldal 23 Eylül 2020 11:23

  Merhaba babam ve annem ayrı ,babam başka bi kadınla evli. Eşiyle sorun yaşadılar ve kadın babam hakkında üç ay süreli uzaklaştırma kararı talep etti ve onaylandı. Babamın Eşinin şuan bulunduğu evde ki Babamın üzerinde bulunan elektrik ve doğalgaz aboneliğini kapattırdık. Bu suç teşkil eder mi ?

  • Besler Hukuk 23 Eylül 2020 11:29

   Suç teşkil etmez. İsteyen kendi üzerine yeni abonelik açaabilir.

 • Ece yilmaz 14 Eylül 2020 22:21

  Merhabalar ben 5 yıllık evliyim bir tane 3 yaşında çocuğum var evliliğim boyunca şiddet gördüm geçmişten darp raporlarim var avukat tuttuğumda bu raporları hastanelerden talep edebilir mi ? Eşim ailemle görüşmüyor annemin ameliyatına geldim eşimde yanımıza kendi ailesine geldi izni bitti giderken beni ve çocuğumu alıp evimize götürmedi ben annemin evindeyim kavga bile etmedik ben annemle görüşmesini benim ailem olduğu için saygı göstermesini istedim bizi bıraktı şimdi aramadı sormadı bir buçuk ay oldu ben aradım artık boşanmak istediğimi söyledim ona kararını sordum benim beklediğim birşeyler var dedi . Hukuki bir durum olabilir mi ? Birde eşim kendi telefonunu program indirmiş görüşmelerini kaydetmiş di bende ailesiyle uzun süre gorustugunu gördüm kendi telefonuma attım dinledim eşim evde yaşadığımız her şeyi ailesine anlatıyor akıl danisiyor onlara benimle olan tartışma sini anlatıyor annesi ve babası bana ve aileme küfür ve hakaretlerde bulunmuşlar boşanma davasında bir geçerliliği bulunur mu ?

  • Besler Hukuk 15 Eylül 2020 11:24

   Darp raporlarınız mahkeme aracılığıyla istenebilir. Ses kayıtları genellikle geçerli kabul ediliyor boşanma davalarında.

 • Çisel Sarı 6 Eylül 2020 17:03

  Merhaba. Ben esimle 15yasinda tanistim 2yil sevgili kaldik benden 7 yas buyuk oldugu icin ailem istemedi uzaklastirmaya calistilar beni buyukler gelecegi gormus demek ki neyse ben 17 yasindayken hamile kaldim 6 ay soylemedim annemlerin evindeyim ama hala. En sonunda dayamadim soyledim onlarda polise gittiler esime birsey olmuyormus ben kendi rizamla birlikte oldum dedigim icin annemler de beni yurda yolladilar iki ay gebe evinde kaldim 8aylik hamileyken cikartilar imza attilar evlendim 18 yasini doldurduktan 15gun sonra kizim dunyaya geldi. Yanliz basima buyuttum onu hastanede bile kimse yoktu. Sezaryenliydim hemde. Kizim 7 aylikken tekrar hamile kaldim o sure zarfinda surekli esim beni annemlere kalmaya birakiyordu kendisi evde tek kaliyordu para yok deyip. surekli kavga ediyorduk hakaretler duyuyordum. Sonra nihayetinde oglumu da sezaryan ile dunyaya getirdim esim ise surekli internet faturali hatlar tivibu digiturk d smart farkli bankalardan kredi kartlari alip odemiyordu eve borc icra kagitlari gelmeye basladi pisikolojim cok bozuldu. Ben tatli dille anlatmaya calistikta beni hic dinlemiyor birde kucuk goruyordu beni. Cevresine karsi cok konuskan cana yakinken evinde tam tersi teror estiriyordu .kirada oturdugumuz evin kapilarini yumruklamaya aldigimiz esyalari kirmaya baslamisti. Iki kere de elini kirdi cocuklarin gozleri onunde. Ogulumu emzirirken benim sutum kesildi surekli psikolojik siddet gordum. 4 aydan sonre emziremedim cocugumu. Evin faturalarini biriktiyor hep kesilmeden odemiyor.surekli sigara iciyor.icme sagligina zararli dedigim icin bile kavga ediyoruz.isten eve gelince surekli telefonla ilgileniyor ben iletisim kurmaya calistigim icin kiziyor bana.utanarak soyluyorum ama sadece benimle birlikte olmak istedigi zaman ilgileniyor istedigi olunca yine telefona oyun vs geri donuyordu.benim kendime saygim kalmadi artik. Sabretmekten yoruldum.icime atmaktan yoruldum.konusmaya calistigim zaman sanki seni aldattim sanki kumar oynuyorum diyor.Kucumsuyorhep. Bosanmayi cok dusundum daha once ama hep cocuklarimizi dusunup vazgectim. Terapiye gittik bir iki kere sonra birakti bahaneler soyleyip hastaneye gittik psikologa birlikte ilaclar verdi ikimize de ama bir iki kere kullandi sonra birakti. Ben duzenli olarak kullaniyorum.Tedavimi aksatmiyorum.bugun ogrendim ki 2bucuk yil once birisinden borc almis 2bin lira hala odememis ben 1 sene once mesajlarini gordugum zaman 500lira aldim oduyorum geri 200lira kaldi ondan bahsediyor demisti. Ama bugun is arkadasi kadin mesaj atti ben cevap verdim anlatti bana ben sok oldum hemde borc aldigini herkes biliyormus. Ama esim hala inkar edip birde bana kizarak uste cikmaya calisiyordu ama sahitleri arayip olayi ogrenince birde beni herkese rezil ettin diye kizdi bana. Ben hala sok icerisindeyim. Ama artik eminim ki bosanmak istiyorum .esimle aramizda saygi kalmadi surekli kavga ediyoruz hakaret ediyoruz hep yalan soyluyor.her sozu her kelimesi yalan .ben artik insanligimi unuttum. Lutfen bana yardim edin. Cocuklarimi asla ona birakmam zaten birisi 2016 digeri 2018 dogumlu. Kucucukler ama psikolojileri cok bozuldu onlarinda. Ben ondan hicbirsey istemiyorum maddi manevi zaten hicbirseyimiz yok. Evdeki esyalar onun olsun. Ben sadece iki cocgumuzun velayatini istiyorum. Esim istedigi zaman once bana soyleyerek gelip gorebilir. Eger uygun bir ev duzeni kurarsa hafta sonu isterse cocuklar onda kalir. Cocuklarin gidelerini karsilasin baska 1 kurus istemiyorum kendisinden bosanip kurtulmak istiyorum. Bunca seye ragmen ben hala egitimime devam etmeye calisiyorum. Ailem de yanimdalar kendi evleri var mallari var esim tarafinin hicbirseyi yok hemde esimin annesi dayakci birisi cocuklarimi asla yalniz basina goremez yaninda benim belirleridigim birisi olmadan.Esimle konustuk kararin buysa sen bilirsin dedi. Ama ne yapmam gerekiyor. Bosanmak icin.lutfen yardim edin.simdiden cok sagolun.

  • Besler Hukuk 7 Eylül 2020 14:10

   Anlaşmalı boşanma sizin için en uygun seçenek gibi görünüyor. Eşinizi ikna ederek anlaşmalı boşanma davası açabilirsiniz.

 • Can Ürek 31 Ağustos 2020 20:06

  Selamlar. Nafakaları takır takır aylardır ödememe rağmen davanın başında açılan icra dosyası üzerinden karşı tarafın avukatı tekrar haciz işlemi başlatmış. Aslında o dosyanın da ilk dönem bütün ödemeleri yapılmasına rağmen sonraki dönem ödemeler de direk karşı tarafa yapılmış ve dekontlar mevcut olduğu halde icra dosyasında ödemeler yapılmamış gibi gösterilmiş. Nafaka 1.500TL avukat da kendine de 675TL vekalet ücreti belirlemiş. Bana 9.000TL gibi bir icra dosyası ödemesi çıkarmışlar. Eşim bugün aradı avukatını yarı hissesi üzerime olan babamın oturduğu ev ile arabama konulan haciz işlemini kaldırmışlar. Ama hala zaten yapmış olduğum ödemeler benden tekrar isteniyor. Bir de dosya açık kalacakmış? Ne demek dosya açık kalacak? Şimdi benim ayrılmakta olduğum eşimle bir derdim yok. Boşanıyoruz ama bir şekilde biz aramızda her şeyi çözeriz. Ama bu avukat ile ilgili ne yapılabilir? Annem hakim, babam avukat ama sorduğum da hiç bir şey yapamazsın diyorlar. Az önce sizin okuduğunuz ve uyguladığınız hukuk buysa diyerek annemle konuşmamı bitirdim. Şimdi de size soruyorum? Bu mudur yani? Eğer özetle buysa. Sadece budur diye cevap yazarsanız sevinirim. Teşekkürler. Kolay gelsin.

  • Besler Hukuk 1 Eylül 2020 10:18

   Eşiniz aldığı ödemeleri avukatına bildirmediğinden kaynaklanmış sorun anladığım kadarıyla. Zaten hata anlaşıldığında haciz de kaldırılmış. Nafaka borcu her ay tahakkuk ettiği için dosya açık kalır. Yani söylediğiniz şeylerde meslektaşımızın işini yapmak dışında tek bir kusuru yok. Ayrılmanıza neden olan kesinlikle meslektaşım değil. Onu hedef almanız rasyonel değil. Umarım eşinizle en kısa sürede barışırsınız.

 • Hatice kara 21 Ağustos 2020 23:11

  Benim üzerime ödemekte hala toki evim var ben bu evin site yönetimi borçundan dolayı icralık oldum ve bu ev ortak alınan bir ev ve ben bir senedim ailemin yanında kalıyorum boşanma davası açtım ev benim üzerime oldugu için eşim evi ve site yönetimi ödemiyor bilinçli borçla bana icra yolluyor ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  • Besler Hukuk 24 Ağustos 2020 11:45

   Hakimden müşterek konutun sizin tarafınızdan kullanılmasına ilişkin tedbir kararı vermesini isteyin.

 • Adem meriç 21 Ağustos 2020 14:02

  Merhaba
  Olmaması gereken olaylar oldu evli bayan ile birlikte oldum 1 cocugum oldu bayanın kocası çocugu kendinden biliyor cocuk 1 yaşında 1 yılda 3 kez anca görebildim cocugumu bana göstermiyorlar dava açıp cocugu almakistiyorum ne yapmalıyım

  • Besler Hukuk 21 Ağustos 2020 14:09

   Babalık davası açmanı gerekiyor.

 • kubra tuncer 14 Ağustos 2020 20:13

  merhalar ben fransada yasiyorum esim turkiyeden yasiyor 2 kiz cocugumuz var onlar benimle birlikte yasiyor anlasmali bosanmak istiyoruz ama ben calistigim icin 3 haftalik bir zamanim var bu konu hakkinda bilgi verirseniz cok sevinirim

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:46

   Dava açıp mahkeme kalemiyle görüşün. Yakın bir tarihe duruşma günü vermeleri için ricacı olun.

 • Merve Kara 9 Ağustos 2020 17:10

  Merhaba,
  Tarafların yalnızca isim-soyisim bilgileri ile birbirlerine açmış oldukları bir boşanma davası var mı ben öğrenebilir miyim?
  Öğrenebilirsem nereden öğrenebilirim? Avukat tutmam gerekir mi ?
  Lütfen bir yuva kurtarmaya çalışıyorum tek sorum bu cevaplarsanız çok sevinirim
  Teşekkürler

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 15:58

   Ancak avukatlar tarafı olmadıkları dosyaları inceleyebilirler.

 • Nazlı dil 9 Ağustos 2020 10:14

  Merhabalar ben eşiyle çekişmeli mahkemelik boşanma sürecinde bu orada başkasıyla da görüşebilir miyim bu benim dava mı la sıkıntı olur mu

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 15:59

   Boşanma kararı kesinleşinceye kadar sadakat yükümlülüğünüz devam etmektedir.

 • Tugba simsek 6 Ağustos 2020 02:59

  Mrh esim suan cezaevinde benden habersiz avukat veya baskasına vekalet verip araba evi satabilir mi satsa bile ben hak iddia edebilrmiyim.

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 16:32

   Aile konutu şerhi yoksa satabilir.

 • Muharrem İhsan kara 27 Haziran 2020 15:18

  Benim teyzem sözlü şiddet Aileye bana ve bize tehdit hakaret ve eşinin bakmaması durumunda boşanma davası açtı Emniyet müdürlüğü tutanak tutuldu dava e devleten teyzem baktığında gözüküyordu tenzip zabtı hazırlanmış diyordu şimdi ise gözükmüyor sebebi nedir

  • Besler Hukuk 29 Haziran 2020 11:36

   Sistemsel bir hata vardır büyük ihtimalle. Mahkeme kalemi ile görüşmenizde yarar var.

 • Ceyda yılmaz 15 Mayıs 2020 15:04

  Boşanmak istiyorum. Üç çocuğum var ve yaşları 2,10,16 şuan da bir işim yok boşandığım da karşı taraf istemeyecek yani anlaşmalı olmayacak benim haklarım nedir boşanma sonucu neler elde edebilirim ve çocuklarım bende kalabilir mi?

  • Besler Hukuk 15 Mayıs 2020 18:33

   Çocuklarınızdan küçük olanlar büyük ihtimalle size verilir. 16 yaşında olan hakimin takdirine kalır. Kendiniz ve çocuğunun için nafaka talep edebilir, düğünde takılan altınların iadesini isteyebilirsiniz. Eğer boşanmada karşı taraf kusurlu ise tazminat talep edebilirsiniz.

 • Brc yilmaz 2 Mayıs 2020 16:01

  Ben esime aldatildigimi ogrenir öğrenmez bir avukatla görüşmeden boşanma davası açtım ve yeterli delilim mevcut ve arama kayıtlarını talep ettim fakat oda benim telefon kayıtlarımı talep etmiş etmesi problem degil fakat kiz arkadaşlarımızla 9 ay ya da 1 sene öncesinde grubumuzda eski erkek arkadaşlarımızdan bahsetmiştik iste fotolari falan atıldı gruba eski erkek arkadaşlarımız ayni zamanda 5 yillik okul arkadaşımız ve hepimizin yakin arkadaşımızdı ama evlilikten sonra kendisiyle asla gorusmedim zaten konuşmalarda da ne yapiyor nasıl var mi biri hayatinda gibisinden konuşmazlardı unutamadim ya da seviyorum gibi bir durum soz konusu değildi sadece dedigim gibi gruplarimizda isimleri fotoğrafları geçti bu durum benim aldattığıma mi işaret eder sonuçta kisinin kendisiyle ne telefon ne de fiili gorusme değil kendi arkadaşlarımızla aramızda konustuk yalnızca bu durumda ne yapabilirim bu durumda acaba ve arkadasimin bu konusmalari esim dahi olsa baskasina vermesi yasal mi onu da şikayet edebilir miyim

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2020 18:38

   Haberleşmenin gizliliği suçu kapsamına girer. Ancak kendisinin gösterdiğini kabul etmeyecektir. İspatı zor görünüyor.

 • Gülizar 17 Nisan 2020 23:45

  Merhaba, éşimle 5 ay önce (protokol düzenleyerek) anlaşmalı boşandık. Ancak fiili olarak hiç ayrılmadık. Zaten bu protokol birbirimize karşı haklarımızı korumak amacıyla yapıldı. 5 ay kadar sonra inşallah tekrar resmi nikah yapacağız.
  Gerekçeli kararda da onaylanan anlaşmalı boşanma protokolündeki maddi hükümler ne olur? Örneğin;
  Protokol ile ben halen oturduğumuz eşimin üstüne olan evin intifa hakkını elde ettim. Ancak tapuda intifa şerhi yaptırmadim, çünkü kredisi devam ediyor. Eşim sürekli sıkıntıya düşeceğini bankanın krediyi geri isteyeceğini söyleyince kaldı. Eşim ise benim aynı sitede aynı büyüklükte ve kredi ödemesi olmayan ‘evimi satıp parasını kullanma hakkı’ aldı. Şu an kış dönemi bitti derken pandemi vs satış da zor görünüyor.
  Beni endişelendiren nikah yaparsak protokol tamamen geçersiz mi olur? Böyle bir bilgiye hiç rastlayamadım. Cevaplarsanız çok sevinirim. Sırf maddi haklarımı korumak için sevdiğim eşimle sıkıntı yaşamak istemiyorum. Teşekkürler

  • Besler Hukuk 18 Nisan 2020 11:34

   Yeniden evlendiğinizde protokol geçersiz olmaz. Anlaştığınız şekilde paylaşım yapılmış kabul edilir. Evlilik tarihinden itibaren edineceğiniz malların bedelinin yarısı tutarında diğer eşin katılma alacağı söz konusu olur.

 • Rafet Mutlu 4 Nisan 2020 08:44

  Merhabalar,
  1,5 yıl önce boşandım. 2 yaşında oğlum var her ayın 1. Ve 3. Haftası cumartesi günleri 11:00 – 16:00 saatleri arası oğlumu alıyorum. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz dönemden dolayı ülkemizde 20 yaş altı insanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Dün akşam eski eşim aradı yarın (bugün) çocuğu vermeyeceğini hatta yasak bitene kadar vermeyeceğini söyledi bu arada eski eşim 1 sokak uzakta yaşıyor (yürüme mesafesi iki dakika). Gelip görebileceğimi söyledi fakat zorlu geçen boşanma davası olduğu için evine gidip görmeyi istemiyorum. Zorluk çıkaracak biri değilim sağlıkla ilgili bir durum sonuçta. Tabi eski eşimin bunu fırsat olarak kullandığını düşünüyorum. Bu durumda kanun ne diyor? Çocuğumu alamadığım günlerin telafisini yasak kalktıktan sonra başka günlerde almam mümkün müdür ? benim durumumda olan insanlar bu yasak karşısında nasıl bir yol izlemeli ? Değerli bilgilerinizi aktarırsanız sevinirim..

  • Besler Hukuk 4 Nisan 2020 15:16

   Belli ki medeni bir şekilde ayrılmış bir çiftsiniz. Eşiniz gereken anlayışı göstererek gidip görebileceğinizi söylemiş. Velayet bakımından önemli olan çocuğun yararı olduğu için koronavirüs riski varken hukuken size vermeye zorlayamazsınız.

 • Volkan ocak 22 Şubat 2020 00:20

  Selamin aleykum esimle bosandik yanliz ziynet eşyalarindan dolayi istinaf mahkemesine bas vurduk istinaf mahkemesi ne zmn sonuclarin veya benmi kazanirim yoksa bosandigim esimmi bide nafakadan dolayi icra acmistilar icrayi kazandik avukat bana sadece yargilama giderleri verileck dedi bu yargilma giderler nedir

  • Besler Hukuk 22 Şubat 2020 13:44

   Yargıtay’ın son kararlarında düğünde takılan ziynet eşyaları kime takılmış olursa olsun kadına ait kabul ediliyor. Davanın kısmen kabul kısmen reddi halinde mahkeme harç ve giderleri karşı tarafça ödeniyor. O şekilde bir karar çıkmıştır.

 • Esra a. 25 Aralık 2019 20:31

  Avukat bey, eşim beni aldatıyor olabilir. Ben bunu kanıtlamaya çalışıyorum. Kanıtlarsam eğer ondan istediğim kadar tazminat alabilir miyim?

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2019 14:52

   İspatlamanız halinde tazminat almanız mümkündür. Ancak miktarı kusur oranına ve tarafların ekonomik durumlarına göre değişmektedir.