0216 387 0 388

BOŞANMA AVUKATI

boşanma avukatı ücretleri

 

Boşanma avukatı, aile hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Boşanma avukatları halk arasında bu isimle bilinmekle birlikte nafaka, velayet, mal paylaşımı, evliliğin iptali gibi konularda da deneyim sahibidir. Günümüzde evlenme kadar eşlerin ayrılması da normal kabul edilmektedir. Türk hukukuna göre herkes eşinden ayrılma kararı almakta özgürdür.

Dava açmak için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak bu tür davalar her iki taraf içinde sinirlerin gerildiği, duygusal olarak bir yıpranmanın meydana geldiği süreçler içermektedir. Boşanma avukatları böyle bir süreçte taraflara en büyük katkıyı sunabilecek kişilerdir. En iyi boşanma avukatı taraflar arasındaki durumu en kısa ve mümkünse her iki tarafı da memnun edecek şekilde çözüme kavuşturan kişidir.

Boşanma Davası Nedenleri Nelerdir?

Gün geçtikçe evlenen çift sayısı artmakta ama doğru orantılı olarak ayrılık sayısı da artış göstermektedir. Bunun en büyük sebebi insanların artık tüm hayatlarını sevmedikleri veya anlaşamadıkları bir kişiyle geçirmek istememeleri ve bu durumdan bir an önce kurtulmak istemeleridir. Bu gibi hallerde taraflar boşanma avukatlarına başvurmakta ve evliliklerini bitirmektedir.

Boşanma nedenleri özel ve genel olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Özel nedenler zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, haysiyetsiz yaşam sürme ve suç işleme, terk ve akıl hastalığı olarak sayılmıştır. Genel neden ise evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır.

Uzman boşanma avukatına başvurulması durumunda avukat öncelikle hukuki nedenleri tespit eder ve buna ilişkin delil niteliğinde sayılabilecek hususları belirler. Boşanma avukatı hangi sebebe dayalı dava açılacağını ve nasıl bir savunma yapılması gerektiğini en iyi bilen kişidir. Boşanma avukatı olmadan açılan davalarda tarafları bekleyen en büyük risk davanın reddi durumudur. Eğer açtığınız dava reddedilir ise aynı sebeplere dayalı olarak tekrardan 3 yıl boyunca dava açılamaz. Görüldüğü üzere hukuki destek alınmadan yapılacak işlemler telafisi güç hatalara yol açmaktadır. Diğer bir durum ise hukuki vakıaların belirli koşullar ve sürelere bağlanmasıdır. Yani belirli süreler geçtikten sonra bazı ayrılık sebepleri kullanılamamakta ve hak kayıpları yaşanmaktadır. Boşanma davası avukatları hak kaybı yaşamamanız için başvurmanız gereken ilk yerdir.

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma avukatı ücretleri her olaya göre değişkenlik göstermektedir. Anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumunda ücretler değişkenlik göstermektedir. Boşanma avukatı ücretleri genellikle baro tarafından tavsiye edilen Avukatlık Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir.  2021 yılı tavsiye niteliğindeki en az ücret çizelgesine göre anlaşmalı boşanma davalarında avukatlık ücreti 9.000 TL iken çekişmeli boşanma davalarında bu ücret 14.000 TL’dir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı İle Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı dava açabilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu süre zarfından sonra eşler mahkemeye birlikte başvurarak veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi yolunu tercih edebilirler. Duruşma esnasında taraflar serbestçe iradelerini açıklamalıdırlar. Hakim tarafların üzerinde mutabakat sağladığı protokolü inceler ve gerekli gördüğü durumlarda değişiklikler yapar. Bu değişikliklerin taraflarca kabul edilmesi gerekmektedir. Şartların sağlanması halinde hakim tarafların ayrılmasına karar verecektir. Bu şartlardan birinin gerçekleşmemesi durumunda ise dava reddedilecektir.

Anlaşmalı boşanma ile taraflar hem zamandan hem masraflardan kar etmektedirler. Peki anlaşmalı davada boşanma avukatı gerekli midir? Boşanma avukatı, tarafların anlaşmalı olarak ayrılmak istemeleri durumunda da önem arz etmektedir. Boşanma avukatı, protokolün hazırlanmasında deneyimi ve tecrübesiyle haksızlıkların önüne geçebilmekte ve sonradan pişman olunmasını önlemektedir. Protokol ile tarafların varsa çocuklarının eğitim ve diğer masraflarının nasıl bölüşüleceği, ne kadar nafaka ödeneceği, malların nasıl paylaştırılacağı ve birçok alan netleştirilmelidir. Protokolün hazırlanmasında uzman boşanma avukatının bilgi ve tecrübesinden yararlanılmadan hareket edildiği takdirde taraflardan birinin zor durumda kalması olasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hangi Şartlarda Yapılır?

Boşanmanın sonuçlarını düzenleyen, her iki eşin ortak iradesiyle oluşturulmuş sözleşmeye anlaşmalı boşanma protokolü denir. Tarafların anlaşarak, boşanabilmeleri için en az bir yıl süreyle evli kalmış olmaları gerekir. Taraflarca yapılan bu protokolün mali sonuçları ve çocukların durumu, hakim tarafından gözetilir. Değişen ekonomik koşullar sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için bu alanda uzman bir avukatın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak önemlidir.

Aile Avukatı Ve Evliliğin İptali Davası

Evliliğin iptali davası, eşler arasındaki evliliğin kanunun aradığı usul şartlarına aykırı şekilde vücut bulması halinde söz konusu olmaktadır. Evliliğin iptali sebepleri Türk Medeni Kanunu içerisinde sayılmıştır. İptal sebeplerinden bir kısmına dayanarak sadece eş veya yasal temsilcisi bu davayı açabilmektedir. Diğer sebeplere dayanarak ise cumhuriyet savcısı, ilgililer ve eşler iptal davası açabilmektedir. Evliliğin iptali ile boşanma birbirlerinden farklı durumlardır. Evliliğin iptali davası ile geçersiz olarak kurulan veya daha sonradan geçersiz hale gelen evlilik son bulurken boşanma ile geçerli olan bir evlilik sona erdirilir. Evliliğin iptali davasının da uzman aile avukatı aracılığı ile açılması ya da takip edilmesi iptal sebebinin doğru olarak belirlenmesi ve malların tasfiyesi gibi durumlarda en güvenilir sonucun elde edilmesi için önemlidir. Evliliğin iptali davası ile ilgili detaylı bilgiyi makalemizi okuyarak edinebilirsiniz.

Boşanma Davası Nerede Ve Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası, eşlerin davadan önce birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilir. Ancak taraflar ayrıysa davacı eş hem kendisinin hem de diğer eşin yerleşim yeri mahkemesinde de davayı açabilir. Boşanma davası, aile mahkemelerinde açılır. Dava açılacak yerde Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Davanın en sıkıntılı evrelerinden birisi de ayrılığa karar veren eşler arasındaki mal taksimi aşamasıdır. Evlenen çoğu kişi evlenirken belirli bir mal rejimi seçiminde bulunmaz. Bu durumda yasal olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Bu rejimde evlilik süresi içerisinde edinilmiş olan mallar eşler arasında eşit şekilde bölünmektedir. Genelde taraflardan birinin çalışmadığı durumlarda çalışan taraf edinilen malların kendi emeği ile elde edildiğini ve paylaştırılmasının haksızlık olduğunu düşünmektedir. Ancak hukukumuzdaki kanuni rejime göre paylaştırmada bir tarafın çalışıp çalışmaması paylaştırmayı etkileyen bir faktör değildir. Örneğin bir iş adamının eşinin ev hanımı olması durumunda evlilik süresince elde edilmiş bütün mallar eşit bölünür. İş adamının, eşinin hiçbir katkısı olmadığını ileri sürmesi hukuk önünde anlam ifade etmemektedir. Bunun sebebi kanun koyucunun eşlerin hayatın zorlukları karşısında birbirlerine yardım ettiği ve aralarında bir iş bölümü olduğunu düşünmesi yatmaktadır. Bu nedenle çalışmadığı için bir kişiye hiç mal verilmemesi adaletsiz görülmüştür.

Aile avukatının önemi burada da karşımıza çıkmaktadır. Taraflar evlenme aşamasında bir aile avukatına danışarak diledikleri mal paylaşım rejimi hakkında bilgi alabilir ve evliliklerinin belirledikleri bu rejime uyarlanmasını isteyebilirler. Edinilmiş mallar rejimine tabi evliliklerde öncelikle katılma alacağı hesaplanır. Katılma alacağının hesabında kişisel mallar için denkleştirme hesabı yapılır, borçlar çıkarılır, alacaklar eklenir ve katılma alacağı hesaplanmış olur. Katılma alacağının hesabında en önemli nokta kişisel mallar ile ortak malların ayrılması noktasıdır. Bazı durumlarda mahkemece yanlış değerlendirmeler yapılabilmekte ve taraflardan biri haksızlığa maruz kalabilmektedir. Boşanma avukatı, bu tür durumların yaşanmasının önüne geçerek sürecin hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. Uzman boşanma avukatlarımız tarafından yazılmış mal paylaşımı ve katılma alacağı ile ilgili makalemize göz gezdirebilirsiniz.

Velayet Avukatının Velayet Davasında Rolü Nedir?

Boşanma ile birlikte tarafların çocuğu varsa velayetin kime ait olacağı hakim tarafından kararlaştırılır. Velayetin tayininde çocuğun üstün menfaati göz önünde tutulmaktadır. Eğer hakim annenin çocuğun gelişiminde ve eğitiminde gerekli katkıyı yapamayacağı görüşündeyse veya anne açıkça çocuğun velayetini istememiş ise bu yönde karar verilemez.

Velayetin anneye bırakıldığı en yaygın durum çocuğun henüz anne şefkatine ve ilgisine muhtaç olduğu yaşlardır. Bu durumda hakim genellikle çocuğun bakım ve gözetiminin anne tarafından daha iyi yerine getirileceğini düşünerek bu yönde hareket etmektedir.

Velayete ilişkin kararlar kesin hüküm teşkil etmemektedir. Şartlarda esaslı değişikler olması durumunda velayet davası açılabilmektedir. Açılan davada çocuğun menfaatinin değişen şartlar nedeniyle zarar gördüğü ispat olunmalıdır. Velayet davasının açılabilmesi için gerekli olan çocuğun zararına esaslı değişiklikler kanunda sınırlı sayıda sayılmamıştır. Velayet avukatı bu süreçte meydana gelen değişikliğin velayet davası için yeterli bir neden olup olmadığının ve diğer dava şartlarını taşıyıp taşımadığının tespitinde başvurulması gereken bir kaynaktır. Velayet davası ile ilgili daha detaylı bilgiye velayetin değiştirilmesi makalemizden ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasında Delillerin Önemi Nedir?

Boşanma davasının davacı eşin taleplerinde neticelenebilmesi için deliller çok önemlidir. Boşanma davasına konu olabilecek delillerin tespiti bakımından boşanma avukatının rolü çok büyüktür. Gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişen yaşam standartları göz önüne alındığında davaya konu olan deliller çeşitlilik göstermektedir. Zira Yargıtay da boşanma davasındaki deliller hakkında neredeyse her gün yeni kararlar vermektedir. Bu kararların takibinde boşanma avukatından faydalanmak, davanın sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır.

Boşanmada Tanık Listesi Nasıl Oluşturulmalı?

Boşanmak için başvuran çiftlerle bağı olanlar ve davaya konu olan evlilik içinde yaşanan olaylara şahit olanlar, boşanma davasında tanık olabilmektedir. Ayrıca Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun son zamanlarda verdiği bir karara göre; vekil olarak görev yaptığı boşanma davasında avukat da tanık olarak dinlenebilmektedir.

Boşanma Davasında Nasıl Tazminat Alabilirim?

Boşanırken tarafların maddi-manevi tazminat alabilmesi için ortaya bir zarar çıkmış olmalıdır. Taraflardan birinin durumunda, boşanma sebebiyle ortaya çıkmış veya ilerde doğması muhtemel zararlar için karşı taraftan tazminat istenebilir. Hakim bu durumu resen göz önünde bulundurmadığı için tarafların dava sırasında öne sürmesi gerekir. Sahip olduğunuz hakların neler olduğunu uzman boşanma avukatları iyi bilmektedir. Boşanma davasında uzman avukat ile çalışmak sizin lehinize olacaktır.

Nafaka ve Boşanma Avukatının Faydası Nelerdir? 

Tarafları en çok düşündüren konulardan biri de nafakadır. Eşinden ayrılmak isteyen kişi genellikle ödemek zorunda kalacağı ya da kendine ödenecek nafakanın ne kadar olacağı konusunda emin olamıyor. Peki nafaka neye göre belirleniyor?

Çocuğun tüm masrafları evlilik birliği içerisinde eşler tarafından giderilmektedir. Çocuğun bütün masraflarının bir tarafa yükletilmesi adaletsiz sonuçlar doğuracağı için kanun koyucu nafakaya ilişkin düzenlemeler getirerek bir denge kurmayı amaçlamıştır. İştirak nafakası çocuğun velayetine sahip olmayan tarafın velayet sahibi tarafa çocuk ergin olana kadar giderleri için ödediği nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası ise boşanma davası sonucunda yoksulluğa düşecek tarafa diğer tarafın ödemek zorunda olduğu nafaka türüdür. Diğer bir nafaka türü olan tedbir nafakasına ise uzun süren davalar süresince taraflardan birinin nafakaya muhtaç olması halinde hükmedilir. Tedbir nafakası dava bitene kadar ödenecek bir nafaka türüdür. Nafaka türleri hakkında detaylı bilgiye nafaka makalemizden ulaşabilirsiniz.

Boşanma avukatının nafakanın tespiti ve ödenmesinde önemli rolü bulunmaktadır. Bazen taraflardan biri haksız yere nafaka isteyebilmekte veya nafaka ödemeye mahkum edilebilmektedir. Boşanma avukatı verilen nafaka kararlarının hukuki boyutunu her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirmekte ve hak kaybı yaşanmasının önüne geçmektedir. Bazı durumlarda da taraflardan biri nafaka talep edebileceğinin farkında olmayabilir. Böyle bir durumda da alanında uzman boşanma avukatı en iyi hukuki yardımı sağlayabilecek kişidir.

Besler Hukuk Bürosu, İstanbul boşanma avukatı olmakla birlikte ülkemizin tamamında hizmet vermektedir. Alanında uzmanlaşmış boşanma avukatı kadromuz ile müvekkillerimizi boşanmanın yıpratıcı sonuçlarından korumakta ve olası bir hak kaybı yaşanmasının önüne geçmekteyiz. Müvekkillerimiz adına her türlü boşanma davası takibi, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, nafaka istenmesi ve nafaka kararının yerine getirilmesi gibi işlemlerini büyük bir dikkat ve özenle yerine getirmekteyiz. Boşanma avukatı danışma hattı ile aşağıdaki formu doldurarak yaşadığınız sorunları veya aklınızdaki soruları bize iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

216 Soru

 • Ulviyya Abdiyeva 27 Eylül 2021 12:02

  Merhabalar. Ben yabancı uyrukluyum. Tc vatandaşıyla 6 senelik evliyim. Maddi durumlardan Tc vatandaşlığı alamadim henüz. 2 çocuğumuz var. Severek evlendik. Ama zamanla artik geçimsizlik yaşamaya başladık. Ve ben artık boşanmak istiyorum. Evliliği Sürdürmek istemiyorum. Bu durumda her kes çocuklari elimden alacaklarini ben yabancı olduğum icin bana çocuklarin verilmeyeceğini ve boşanma halinde sınır dışı edileceğimi söylüyorlar. Bunlar doğru mu hiç bir bilgim yok ama bu mutsuzluk kavga gurultu arasinda evliliği yürütemiyorum artık . Hem çocuklar hem de ben kötü etkileniyoruz.

  • Besler Hukuk 27 Eylül 2021 12:13

   Dava açtığınız için sınır dışı edilmeniz ya da çocuğun velayetinin babaya verilmesi söz konusu olmaz.

 • Tamer Beyenir 26 Ağustos 2021 20:57

  Boşanmış olduğum eşime açtığım katılma alacağı davası, 8500 lira harcı yatıramadığım için usulden reddedildi. Yeniden ne zaman dava açabilirim? Eğer istinaf başvurusu yaparsam dava devam eder mi?
  Saygılarımla

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 14:13

   Sora sora dava yürütülmez. Bir boşanma avukatına başvurun. Ekonomik durumunuz yoksa baroya başvurun. Size bir avukat tayin ederler.

 • Dudu ergül 26 Ağustos 2021 02:34

  Merhaba 14 yillik evliyim 2 cocugum var biri 14 digeri 3 yasina yeni girdi 4.500 grliri var cocuk basina nekadar nafaka verilir

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 14:45

   Nafaka hakkında bilgi almak için bu konudaki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 • Meryem kuzu 25 Ağustos 2021 22:06

  Merhaba ben eşime boşanma davası açtım kızıma darp etti çekişmeli bi dava ve dava açtığım tarihden sonra eşim başka Bir bayanla kpnuşabilir mi yada ben başka bi erkekle normal sohbet edebilrmiyim

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 15:05

   Boşanma davası devam ettiği sürece sadakat yükümlülüğünüz devam eder.

 • Mehmet Çoban 20 Ağustos 2021 20:13

  Benim eşim bana boşan na davası açmış benim üzerim de hiç birşey yok benden nafaka alabilirmi 2 tane de çocuğum

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 18:37

   Nafaka ödenmediğinde hapis cezası var.

 • Sibel demirkiran 5 Temmuz 2021 20:53

  Boşanmaya karar verdigimde üzerimde kayıtlı olan gayrimenkullerin eşim tarafindan satılmaması icin topu dairesinde satilamaz işlemi koydurursam cezası varmıdır acaba zor durumdayım

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2021 13:54

   Vekalet verdiyseniz azilname çıkarın.

 • Gulden yilmaz 1 Haziran 2021 04:12

  Esimin beni aldattigini ogrendim sosyal medya tiktok vs yazismalarini yakaladim ayrica goruntulu konusmalar yapilmis dava sebebi olarak aldatma ile acilirmi kadini sahsi olarak sikayet etme hakkim varmi tesekkurler

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 15:54

   Sosyal medya yazışmaları delil teşkil eder. Diğer kadına dava açılamıyor artık. Yargıtay’ın son kararları bu yönde.

 • Yeliz Başarır 20 Mayıs 2021 12:27

  Eskişehir’de açmış olduğum boşanma davasını iş gereği gitmiş olduğum yeni adrese Manisa’ya aldirabilir miyim

 • Zehra hamzaogulları 12 Mayıs 2021 03:48

  Merhaba Sayın avukatım, 2019 yılında istinafa gitmiş boşanma davam var. 26 ay oldu. Dava durumu açık. Bosanmanın gerçekleşmesi icin yapabilecegim birsey yok mu? Daha ne kadar bekleyecegim. Lütfen bir yol gösterin….

 • Ali demirtas 3 Mayıs 2021 02:12

  Merhaba Aralık 2020 de bosanma davam kesinleşti fakat ben nafaka ve tazminat icin dosyayi istinaf mahkemesine gönderdim şimdi dosya durumu açık olarak görünüyor ama ben kesinleşen boşanmanın onaylanmasını istiyorum bunun için bölge adliye mahkemesine bir dilekçe yazdım ve kesinleşen boşanmanın onaylanmasını istedim yeniden evlenebilmek için karşı tarafı nufusumdan düşürmek istiyorum eğer olmazsa da imam nikahlı olarak bir evlilik yapsam eski eşim bir sıkıntı çıkarabilir mi aceba ? İstinaf süresini beklemek sartmi yoksa ?
  Bu süreç ne kadar sürer aceba?

  • Besler Hukuk 10 Mayıs 2021 14:33

   İstinaftan feragat dilekçesi sunmanız gerekiyor.

Popüler Başlıklar

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...
 • İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI - TAZMİNAT HESAPLAMA
  İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  6 Aralık 2019   İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza...

Benzer Başlıklar

 • KİŞİLİK HAKLARI NELERDİR?
  KİŞİLİK HAKLARI NELERDİR?
  24 Eylül 2021   Kişilik hakları, başta Anayasa olmak üzere çeşitli kanunlarca koruma altına alınan fiziksel varlık ve malvarlığından öte ve ziyade olan haklar bütünüdür. Kişilik hakları; kişiye...
 • HAKSIZ FİİL NEDİR?
  HAKSIZ FİİL NEDİR?
  16 Eylül 2021   Haksız fiil; hukuka aykırı olarak, bir kişinin mevcudiyetine veya malvarlığına zarar getiren eylemlerdir. Türk Borçlar Kanunu ikinci ayrım kısmında 49 – 76 maddeleri arasında...
 • UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR?
  UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR?
  8 Eylül 2021   Uzaklaştırma kararı, günümüzde son derece önem kazanmış bir önleyici koruma tedbiridir. Kadına şiddet, cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu gibi konu başlıklı haberlerle uyanmadığımız...
 • İDDET SÜRESİ NEDİR?
  İDDET SÜRESİ NEDİR?
  25 Ağustos 2021   İddet süresi, kanundaki adıyla bekleme süresi; mevcut evlilik birliğinin sona ermesinden itibaren kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için geçmesi gereken yasal süreyi ifade eder....
 • GAİPLİK KARARI NEDİR?
  GAİPLİK KARARI NEDİR?
  23 Ağustos 2021   Gaiplik, günlük hayatta da bazen duyduğumuz bir kavramdır. Peki nedir bu gaiplik denen şey? Bir kimsenin ortadan uzun süreli veya ölüm tehlikesi içinde kaybolması...