0216 387 0 388

BOŞANMA AVUKATI

boşanma avukatı ücretleri

 

Boşanma avukatı, aile hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Boşanma avukatları halk arasında bu isimle bilinmekle birlikte nafaka, velayet, mal paylaşımı, evliliğin iptali gibi konularda da deneyim sahibidir. Günümüzde evlenme kadar eşlerin ayrılması da normal kabul edilmektedir. Türk hukukuna göre herkes eşinden ayrılma kararı almakta özgürdür.

Dava açmak için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak bu tür davalar her iki taraf içinde sinirlerin gerildiği, duygusal olarak bir yıpranmanın meydana geldiği süreçler içermektedir. Boşanma avukatları böyle bir süreçte taraflara en büyük katkıyı sunabilecek kişilerdir. En iyi boşanma avukatı taraflar arasındaki durumu en kısa ve mümkünse her iki tarafı da memnun edecek şekilde çözüme kavuşturan kişidir.

Boşanma Davası Nedenleri Nelerdir?

Gün geçtikçe evlenen çift sayısı artmakta ama doğru orantılı olarak ayrılık sayısı da artış göstermektedir. Bunun en büyük sebebi insanların artık tüm hayatlarını sevmedikleri veya anlaşamadıkları bir kişiyle geçirmek istememeleri ve bu durumdan bir an önce kurtulmak istemeleridir. Bu gibi hallerde taraflar boşanma avukatlarına başvurmakta ve evliliklerini bitirmektedir.

Boşanma nedenleri özel ve genel olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Özel nedenler zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, haysiyetsiz yaşam sürme ve suç işleme, terk ve akıl hastalığı olarak sayılmıştır. Genel neden ise evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır.

Uzman boşanma avukatına başvurulması durumunda avukat öncelikle hukuki nedenleri tespit eder ve buna ilişkin delil niteliğinde sayılabilecek hususları belirler. Boşanma avukatı hangi sebebe dayalı dava açılacağını ve nasıl bir savunma yapılması gerektiğini en iyi bilen kişidir. Boşanma avukatı olmadan açılan davalarda tarafları bekleyen en büyük risk davanın reddi durumudur. Eğer açtığınız dava reddedilir ise aynı sebeplere dayalı olarak tekrardan 3 yıl boyunca dava açılamaz. Görüldüğü üzere hukuki destek alınmadan yapılacak işlemler telafisi güç hatalara yol açmaktadır. Diğer bir durum ise hukuki vakıaların belirli koşullar ve sürelere bağlanmasıdır. Yani belirli süreler geçtikten sonra bazı ayrılık sebepleri kullanılamamakta ve hak kayıpları yaşanmaktadır. Boşanma davası avukatları hak kaybı yaşamamanız için başvurmanız gereken ilk yerdir.

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma avukatı ücretleri her olaya göre değişkenlik göstermektedir. Anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumunda ücretler değişkenlik göstermektedir. Boşanma avukatı ücretleri genellikle baro tarafından tavsiye edilen Avukatlık Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir.  2021 yılı tavsiye niteliğindeki en az ücret çizelgesine göre anlaşmalı boşanma davalarında avukatlık ücreti 9.000 TL iken çekişmeli boşanma davalarında bu ücret 14.000 TL’dir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı İle Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı dava açabilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu süre zarfından sonra eşler mahkemeye birlikte başvurarak veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi yolunu tercih edebilirler. Duruşma esnasında taraflar serbestçe iradelerini açıklamalıdırlar. Hakim tarafların üzerinde mutabakat sağladığı protokolü inceler ve gerekli gördüğü durumlarda değişiklikler yapar. Bu değişikliklerin taraflarca kabul edilmesi gerekmektedir. Şartların sağlanması halinde hakim tarafların ayrılmasına karar verecektir. Bu şartlardan birinin gerçekleşmemesi durumunda ise dava reddedilecektir.

Anlaşmalı boşanma ile taraflar hem zamandan hem masraflardan kar etmektedirler. Peki anlaşmalı davada boşanma avukatı gerekli midir? Boşanma avukatı, tarafların anlaşmalı olarak ayrılmak istemeleri durumunda da önem arz etmektedir. Boşanma avukatı, protokolün hazırlanmasında deneyimi ve tecrübesiyle haksızlıkların önüne geçebilmekte ve sonradan pişman olunmasını önlemektedir. Protokol ile tarafların varsa çocuklarının eğitim ve diğer masraflarının nasıl bölüşüleceği, ne kadar nafaka ödeneceği, malların nasıl paylaştırılacağı ve birçok alan netleştirilmelidir. Protokolün hazırlanmasında uzman boşanma avukatının bilgi ve tecrübesinden yararlanılmadan hareket edildiği takdirde taraflardan birinin zor durumda kalması olasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hangi Şartlarda Yapılır?

Boşanmanın sonuçlarını düzenleyen, her iki eşin ortak iradesiyle oluşturulmuş sözleşmeye anlaşmalı boşanma protokolü denir. Tarafların anlaşarak, boşanabilmeleri için en az bir yıl süreyle evli kalmış olmaları gerekir. Taraflarca yapılan bu protokolün mali sonuçları ve çocukların durumu, hakim tarafından gözetilir. Değişen ekonomik koşullar sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için bu alanda uzman bir avukatın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak önemlidir.

Aile Avukatı Ve Evliliğin İptali Davası

Evliliğin iptali davası, eşler arasındaki evliliğin kanunun aradığı usul şartlarına aykırı şekilde vücut bulması halinde söz konusu olmaktadır. Evliliğin iptali sebepleri Türk Medeni Kanunu içerisinde sayılmıştır. İptal sebeplerinden bir kısmına dayanarak sadece eş veya yasal temsilcisi bu davayı açabilmektedir. Diğer sebeplere dayanarak ise cumhuriyet savcısı, ilgililer ve eşler iptal davası açabilmektedir. Evliliğin iptali ile boşanma birbirlerinden farklı durumlardır. Evliliğin iptali davası ile geçersiz olarak kurulan veya daha sonradan geçersiz hale gelen evlilik son bulurken boşanma ile geçerli olan bir evlilik sona erdirilir. Evliliğin iptali davasının da uzman aile avukatı aracılığı ile açılması ya da takip edilmesi iptal sebebinin doğru olarak belirlenmesi ve malların tasfiyesi gibi durumlarda en güvenilir sonucun elde edilmesi için önemlidir. Evliliğin iptali davası ile ilgili detaylı bilgiyi makalemizi okuyarak edinebilirsiniz.

Boşanma Davası Nerede Ve Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası, eşlerin davadan önce birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilir. Ancak taraflar ayrıysa davacı eş hem kendisinin hem de diğer eşin yerleşim yeri mahkemesinde de davayı açabilir. Boşanma davası, aile mahkemelerinde açılır. Dava açılacak yerde Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Davanın en sıkıntılı evrelerinden birisi de ayrılığa karar veren eşler arasındaki mal taksimi aşamasıdır. Evlenen çoğu kişi evlenirken belirli bir mal rejimi seçiminde bulunmaz. Bu durumda yasal olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Bu rejimde evlilik süresi içerisinde edinilmiş olan mallar eşler arasında eşit şekilde bölünmektedir. Genelde taraflardan birinin çalışmadığı durumlarda çalışan taraf edinilen malların kendi emeği ile elde edildiğini ve paylaştırılmasının haksızlık olduğunu düşünmektedir. Ancak hukukumuzdaki kanuni rejime göre paylaştırmada bir tarafın çalışıp çalışmaması paylaştırmayı etkileyen bir faktör değildir. Örneğin bir iş adamının eşinin ev hanımı olması durumunda evlilik süresince elde edilmiş bütün mallar eşit bölünür. İş adamının, eşinin hiçbir katkısı olmadığını ileri sürmesi hukuk önünde anlam ifade etmemektedir. Bunun sebebi kanun koyucunun eşlerin hayatın zorlukları karşısında birbirlerine yardım ettiği ve aralarında bir iş bölümü olduğunu düşünmesi yatmaktadır. Bu nedenle çalışmadığı için bir kişiye hiç mal verilmemesi adaletsiz görülmüştür.

Aile avukatının önemi burada da karşımıza çıkmaktadır. Taraflar evlenme aşamasında bir aile avukatına danışarak diledikleri mal paylaşım rejimi hakkında bilgi alabilir ve evliliklerinin belirledikleri bu rejime uyarlanmasını isteyebilirler. Edinilmiş mallar rejimine tabi evliliklerde öncelikle katılma alacağı hesaplanır. Katılma alacağının hesabında kişisel mallar için denkleştirme hesabı yapılır, borçlar çıkarılır, alacaklar eklenir ve katılma alacağı hesaplanmış olur. Katılma alacağının hesabında en önemli nokta kişisel mallar ile ortak malların ayrılması noktasıdır. Bazı durumlarda mahkemece yanlış değerlendirmeler yapılabilmekte ve taraflardan biri haksızlığa maruz kalabilmektedir. Boşanma avukatı, bu tür durumların yaşanmasının önüne geçerek sürecin hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. Uzman boşanma avukatlarımız tarafından yazılmış mal paylaşımı ve katılma alacağı ile ilgili makalemize göz gezdirebilirsiniz.

Velayet Avukatının Velayet Davasında Rolü Nedir?

Boşanma ile birlikte tarafların çocuğu varsa velayetin kime ait olacağı hakim tarafından kararlaştırılır. Velayetin tayininde çocuğun üstün menfaati göz önünde tutulmaktadır. Eğer hakim annenin çocuğun gelişiminde ve eğitiminde gerekli katkıyı yapamayacağı görüşündeyse veya anne açıkça çocuğun velayetini istememiş ise bu yönde karar verilemez.

Velayetin anneye bırakıldığı en yaygın durum çocuğun henüz anne şefkatine ve ilgisine muhtaç olduğu yaşlardır. Bu durumda hakim genellikle çocuğun bakım ve gözetiminin anne tarafından daha iyi yerine getirileceğini düşünerek bu yönde hareket etmektedir.

Velayete ilişkin kararlar kesin hüküm teşkil etmemektedir. Şartlarda esaslı değişikler olması durumunda velayet davası açılabilmektedir. Açılan davada çocuğun menfaatinin değişen şartlar nedeniyle zarar gördüğü ispat olunmalıdır. Velayet davasının açılabilmesi için gerekli olan çocuğun zararına esaslı değişiklikler kanunda sınırlı sayıda sayılmamıştır. Velayet avukatı bu süreçte meydana gelen değişikliğin velayet davası için yeterli bir neden olup olmadığının ve diğer dava şartlarını taşıyıp taşımadığının tespitinde başvurulması gereken bir kaynaktır. Velayet davası ile ilgili daha detaylı bilgiye velayetin değiştirilmesi makalemizden ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasında Delillerin Önemi Nedir?

Boşanma davasının davacı eşin taleplerinde neticelenebilmesi için deliller çok önemlidir. Boşanma davasına konu olabilecek delillerin tespiti bakımından boşanma avukatının rolü çok büyüktür. Gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişen yaşam standartları göz önüne alındığında davaya konu olan deliller çeşitlilik göstermektedir. Zira Yargıtay da boşanma davasındaki deliller hakkında neredeyse her gün yeni kararlar vermektedir. Bu kararların takibinde boşanma avukatından faydalanmak, davanın sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır.

Boşanmada Tanık Listesi Nasıl Oluşturulmalı?

Boşanmak için başvuran çiftlerle bağı olanlar ve davaya konu olan evlilik içinde yaşanan olaylara şahit olanlar, boşanma davasında tanık olabilmektedir. Ayrıca Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun son zamanlarda verdiği bir karara göre; vekil olarak görev yaptığı boşanma davasında avukat da tanık olarak dinlenebilmektedir.

Boşanma Davasında Nasıl Tazminat Alabilirim?

Boşanırken tarafların maddi-manevi tazminat alabilmesi için ortaya bir zarar çıkmış olmalıdır. Taraflardan birinin durumunda, boşanma sebebiyle ortaya çıkmış veya ilerde doğması muhtemel zararlar için karşı taraftan tazminat istenebilir. Hakim bu durumu resen göz önünde bulundurmadığı için tarafların dava sırasında öne sürmesi gerekir. Sahip olduğunuz hakların neler olduğunu uzman boşanma avukatları iyi bilmektedir. Boşanma davasında uzman avukat ile çalışmak sizin lehinize olacaktır.

Nafaka ve Boşanma Avukatının Faydası Nelerdir? 

Tarafları en çok düşündüren konulardan biri de nafakadır. Eşinden ayrılmak isteyen kişi genellikle ödemek zorunda kalacağı ya da kendine ödenecek nafakanın ne kadar olacağı konusunda emin olamıyor. Peki nafaka neye göre belirleniyor?

Çocuğun tüm masrafları evlilik birliği içerisinde eşler tarafından giderilmektedir. Çocuğun bütün masraflarının bir tarafa yükletilmesi adaletsiz sonuçlar doğuracağı için kanun koyucu nafakaya ilişkin düzenlemeler getirerek bir denge kurmayı amaçlamıştır. İştirak nafakası çocuğun velayetine sahip olmayan tarafın velayet sahibi tarafa çocuk ergin olana kadar giderleri için ödediği nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası ise boşanma davası sonucunda yoksulluğa düşecek tarafa diğer tarafın ödemek zorunda olduğu nafaka türüdür. Diğer bir nafaka türü olan tedbir nafakasına ise uzun süren davalar süresince taraflardan birinin nafakaya muhtaç olması halinde hükmedilir. Tedbir nafakası dava bitene kadar ödenecek bir nafaka türüdür. Nafaka türleri hakkında detaylı bilgiye nafaka makalemizden ulaşabilirsiniz.

Boşanma avukatının nafakanın tespiti ve ödenmesinde önemli rolü bulunmaktadır. Bazen taraflardan biri haksız yere nafaka isteyebilmekte veya nafaka ödemeye mahkum edilebilmektedir. Boşanma avukatı verilen nafaka kararlarının hukuki boyutunu her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirmekte ve hak kaybı yaşanmasının önüne geçmektedir. Bazı durumlarda da taraflardan biri nafaka talep edebileceğinin farkında olmayabilir. Böyle bir durumda da alanında uzman boşanma avukatı en iyi hukuki yardımı sağlayabilecek kişidir.

Besler Hukuk Bürosu, İstanbul boşanma avukatı olmakla birlikte ülkemizin tamamında hizmet vermektedir. Alanında uzmanlaşmış boşanma avukatı kadromuz ile müvekkillerimizi boşanmanın yıpratıcı sonuçlarından korumakta ve olası bir hak kaybı yaşanmasının önüne geçmekteyiz. Müvekkillerimiz adına her türlü boşanma davası takibi, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, nafaka istenmesi ve nafaka kararının yerine getirilmesi gibi işlemlerini büyük bir dikkat ve özenle yerine getirmekteyiz. Boşanma avukatı danışma hattı ile aşağıdaki formu doldurarak yaşadığınız sorunları veya aklınızdaki soruları bize iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

194 Soru

 • Önder Yıldız 5 Nisan 2021 19:19

  Öncelikle selamlar saygılar. Hocam ben 33 yaşındayım. Eşimle 10 yıllık bir evliliğimiz ve iki çocuğumuz var. Evlendiğimiz günden beri ne anneme ne babama nede ailemin diğer bireylerini hiçbir zaman sevmedi. Biz köylüyüz aynı köyden iz. Sizde bilirsiniz ki köylünün işi ağır olur. Ben güvenlik görevlisi olarak bir müzede çalışıyorum. Hafta sonları köydeki aileme yardım etmem gereken işler oluyor. Eşimi ve çocuklarımı yorulmasınlar diye evde bırakıyorum. Tarlaya falan göndermiyorum rahatları bozulmasın diye. Sabah evden çıkıyorum akşam döndüğümde bir karış surat. Yemediğim laf uğramadım hakaret kalmıyor. Neymiş hep köye gidiyormuşum onun dizinin dibinden ayrılmayacakmışım. Ne annemin gerizekalığı ne babamın salaklığı ne ninemin pisliği kalıyor ağzından çıkmadık. Banyomu dahi köyde yapacakmışım ki evinin banyosu kirlenmesin diye. Sürekli gönlümü kırıyor onurumuz zedeliyor. Çocuklarım hakkı için susuyorum. Sizce ne yapmam lazım.

 • Tuğba KIRIK 30 Mart 2021 15:46

  Biz 2014te evlendik. 2014ten 2016ya kadar çok iyiydik ta ki darbe girişimi olana kadar. 2017de açığa alındı 2018 de ise ihraç oldu. Genel anlamıyla çalışmadı diyebilirim evin geçimi tamamen bana bindi. Derken işsizlik, ailesinde kayıplar derken psikolojik anlamda sıkıntıya girdi ve son 1 yıldır ciddi anlamda kırıcı olmaya başladık. Sürekli beni hor görüp, aşağılamasından ötürü bende bu süreçten maddi ve manevi zarar gördüm. Şu an boşanma kararı almak istiyorum fakat bu süreçte bir hatam oldu, okuldan erkek bir öğretmen arkadaşla iki defa dışarda görüştüm, zina veya aldatma söz konusu değil sadece bana götürüsü ne olur merak ediyorum. Duygusal anlamda çok ezdiği bir dönemde yaşadım bu durumu maalesef. İki çocuğumuz var nafaka veremeyecek durumda ve yarı yarıya tapu edilmiş bir ev var ben bu evi alabilir miyim nafakaya karşılık. Eşim içine düştüğüm halden ötürü bunu bana nasıl kullanır bunları gerçekten merak ediyorum…

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 14:43

   Boşanma davası hakkında detaylı bilgi almak için bir avukata başvurmalısınız.

 • Zehra hamzaogulları 26 Mart 2021 01:06

  Merhaba, Toplamda 4 yıldır süren boşanma davan 2 yıldır istinafda. Atama bekleniyorkan dava duru açık oldu. Ne adliyeden nede avukatımdan daha ne kadar bekleyeceğim konusunda bilgi alamıyorum. Sizce ne yapmalıyım bir çözüm yokmudur?

 • Eda Nazlıcan 25 Mart 2021 15:46

  Merhaba devam eden çekişmeli boşanma davam var,2.duruşma henüz olmadı.Eşim,evliykende kullandığı tiktok profilinden canlı yayınlar açıp yeni sevgilisi ve diğer başka kadınlarla sohbetler ediyor.Bunun için ayrı bir dava mı açmalıyım,ne yapabilirim lütfen yardımcı olun,teşekkürler

  • Besler Hukuk 27 Mart 2021 13:54

   Yeni dava açmak gerekir. Bir boşanma avukatına başvurmalısınız.

 • Merve Demir 17 Mart 2021 15:04

  Merhaba.Eşime zina ile açtığım boşanma davam istinaftan zina ile geldi.Yargıtaya başvurdular mürafaa istedikleri için geçen hafta duruşma yapıldı.Karar ne kadar zamanda gelir.Teşekkürler

  • Besler Hukuk 17 Mart 2021 17:25

   Avukatınız en doğru bilgiyi verecektir.

 • Okan Aygun 13 Mart 2021 19:16

  Merhaba . Iki sene önce bosandim Ve 25 maddi 25 manevi tazminata karar verildi. Ayrica ziynet eşyaları kadına iade edilmesi karari çıktı.
  Ben bu davayı temyiz ettim. Ancak dava esastan reddedildi. Temyiz yolu açık diyor.
  Sorum şudur. Tazminati temyiz etsem boşanma yi da mi ertelemis olurum. Ya da boşanma için ayrıca ne yapmam lazım.

 • Arzu Demirel 22 Şubat 2021 16:14

  Merhaba, eşime boşanma davası açmıştım. Davamı geri çekmek istiyorum. 2 gün sonra mahkememiz var. Eşimle birlikte mi mahkemeye gidip davayı geri çektiğimi söyleyeceğim?

  • Besler Hukuk 7 Mart 2021 14:09

   Tek başınıza gidip boşanma davasından feragat ettiğinizi söylemeniz yeterli.

 • Şengül çengız 22 Şubat 2021 15:03

  Ben 2017 de boşanmak için dava açtım avukatım baroda verildi boşanmamız çekişmeli olarak devam ediyor son duruşmada boşanma çıktı ama karşı taraf istınafa gitti nafaka tazminat vermemek için bir buçuk yıldır istinafta bu karar nezaman çıkar yoruldum artık beklemekten

 • Hakan kaya 11 Şubat 2021 10:19

  Merhaba babam emekli yıllardır annemle babam ayrıldı yaklaşık 7 yıl oldu ozaman mahkeme anneme 400 TL nafaka bağladı 7 yılda babam hiç bir şekilde zam yapmadı annem hayla 400 alıyor gidip şikayette buluncak ama korkusu şu yönde karşı taraf dava açıp nafakami alır mı diye bu parada elimden gidermi diye korkusu var sizce ne yapmalı !! bu arada babamda evlendi

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 14:31

   Nafaka artırım davası açabilirsiniz.

 • Lütfiye Dogan 9 Şubat 2021 12:20

  Ben eşime onunda razı olması sonucu bosanma davası actim..ayri yerlerdeyiz..o bayağı sorunlu biri oldugu icin avukat aracılığıyla protokolu elden imzalayıp getirdik..mahkeme günü belli oldu tebligat gitti ona..protokole imza attı.. tebligata itiraz etmedi de..ama puruz çıkarmaya başladı gelmem bn diye..peki gelmezse mahkeme buna bir ceza kesmezmi ..birde şu var yeni ameliyat oldu..yolculuk yapamaz diye mahkemeye rapor sunulursa ..kabul edilirmi

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:32

   Anlaşmalı boşanma için duruşmaya kendisi gelmesi gerekiyor.

 • Mehmet Burak 5 Şubat 2021 18:15

  Merhaba. Karım evliliğimizin 20.ci gününde başja bir erkekle kaçtı ve kaçtığına dair elimde delil olarak mesajlaşmalar var. Bu durumda davayı ben açsam maddi ve manevi olarak tazminat alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:41

   İddialarınızı ispatlarsanız alabilirsiniz.

 • Melis 5 Şubat 2021 00:49

  Merhaba 2017 yılında eşimle boşanmak için dava açtım (çekişmeli) 2018 yılında dava red verdi gerekçeli karar çıktı avukatım gerekçeli karar çıktıktan sonra kesinleşme şerhi için dilekçe vermesi gerekiyormuş vermemiş 2020 yılında dilekçe verildi kesinleşme şerhi çıktı 3 yıl süre geçtikten sonra hâkim otomatik olarak boşuyormuş ama kesinleşme şerhinden sonra 3 yıl ama avukatın hatasından dolayı kesinleşme şerhi yeni çıktı beklediğim 2 yıl boşa gitti yapılabilecek birşey var mıdır yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler şimdiden

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 14:55

   Önemli olan kesinleştiği tarih. Kesinleşme şerhinin düzenlendiği tarih değil.

 • Hakan kaya 4 Şubat 2021 09:49

  Annem boşandı yaklaşık 5 yıldır nafaka alıyor ama 5 yıldır aynı parayı alıyor yani hakim’in o zaman belirlediği 400 TL’yi hiçbir şekilde zam yapmıyor annem de gidip şikayette bulunmuyor çünkü korkusu karşı taraf evlendiği için dava açıp nafakası elden gider mi diye sizin etmedim eğer gidersen sonuçlar kötü olabilir mi yoksa bu şekilde devam etmeli mi?

  • Besler Hukuk 15 Şubat 2021 17:06

   Karşı taraf evlendiğinde nafaka yükümlülüğü sona ermez. Nafakanın artırılması için dava açabilirsiniz.

 • Görkem Demir 3 Şubat 2021 20:54

  Babadan yetim maaşı alan bir kadın, maaşı kesilmemesi için dini nikahlı bi beraberlikte çocuk sahibi olması, ilişki yürütmesinin bir sakıncası varsa nelerdir hukuksal olarak ?

  • Besler Hukuk 8 Şubat 2021 10:02

   Şikayet halinde geriye dönük olarak maaşın iadesi talep edilebilir.

 • G. 1 Şubat 2021 20:46

  Merhabalar,
  yaklaşık 1.5 yıldır devam eden boşanma davam var,davalı tarafım ve boşanmak istemiyorum.Eşimin ailesinin müdahalesi sonucu ayrılmak durumunda kaldık ve son nokta olarak eşimin babası el yazısıyla davacının babasıyım diye başlayan bir dilekçe yazmış.Düğünde yaptığı masraflar için benden tazminat istiyor,hesap dökümlerini mahkemeye sunmuş.Bunun kabulü,dikkate alınma durumu nedir,herhangi bir emsale ulaşamadım destek rica ederim,teşekkürler.

  • Besler Hukuk 6 Şubat 2021 15:01

   Sora sora dava yürütülmez. Bir avukata başvurmanızı tavsiye ederim.

 • Ayşe gezer 31 Ocak 2021 12:55

  Merhaba bir ay oldu evleneli anlasmalı boşanmak istiyoruz mal cocuk talebi herhangi bir şey istemiyoruz karsilikli olarak mahkememiz ne kadar sürer

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 15:11

   Bir yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açamazsınız.

 • Mustafa kütük 21 Ocak 2021 15:38

  Eşim şiddet olmadan çocuğumu alıp sığınma evine gitti çocuğumu nasıl alabilirim eşim piskolojik tedavi görmüş çocuğuma bakamiycak durumda bir insan çocuğumu alabilmem için ne yapmalıyım

 • Rabia dündar 19 Ocak 2021 16:36

  Benim 9 yıllık evlilim var eşim alkolik ve beni ıkı cocugumu hiç sevmiyor hep evde kavga cıkarıyor bu zamana kadar sustum çocuklarım babasız kalmasın dıye baktım cocukların psikolojisi bozuluyor bosanmak istiyorum ama param yok nasıl dava açabilirim

 • Ayşenur güzel 19 Ocak 2021 11:35

  İyi günler. Abim 1 yıl evli kaldı. Çekişmeli boşanma davası 5 yıl sürdü. kadın bırakıp gitti hiç bir maddi kaybı olmadığı bizi zarara uğrattığı halde 50 bin TL maddi manevi tazminat kazandı. Sonuç dün belli oldu. Temyize gitsek sonuç değişir mi. Birde ne kadar sürer. Teşekkürler

 • Erhan yildiz 17 Ocak 2021 15:33

  Anlasmalı olarak mahkemeye basvurduk ve cocuklarin vekayetini esim bana verdi simdi ise beni tehdiit ediyor cocuklari yurda verdirirum diye bu olabilirmi

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 18:03

   Karar kesinleştiyse olamaz.

 • Züleyha bilgin 16 Ocak 2021 22:27

  Mrb ben 4 aylik evliyim cekismeli dava acti karsi taraf ben nafaka isteyecegim ama maaşından hic para kalmiyo hepsi kredi borcuna gidiyo bunun benim nafaka almama mani olurmu bide ziynet esyalarimi isteye bilirmiyim

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 17:42

   Nafaka ödenmezse hapis cezası da var. Tahsil edersiniz merak etmeyin.

 • Burak Eroğlu 15 Ocak 2021 12:43

  Merhaba,
  Babam boşanmak istiyor, annem istemiyor… Babamın herhangi bir mal/tazminat talebi yok. Bu durumda tek taraflı boşanma davası açabilir mi? açabilir ise kanıt/şahit sunması gerekir mi?
  teşekkürler

  • Besler Hukuk 15 Ocak 2021 16:45

   Çekişmeli boşanma davası açabilir. Delil sunulması gerekiyor.

 • Nursel KIRABALI 14 Ocak 2021 23:09

  İyi günler ben 5 yıl önce boşandım. Boşandıktan sonra kızımın babasının geliri 2 kat arttı.şu an aylık geliri ortalama 11 bin tl. Kızım lise öğrencisi aynı zamanda yelken dalında milli sporcu yaptığı spor pahalı bir spor ama milli sporcu olduğu için bırakmasını istemiyorum. Babası 900 tl nafaka ödüyor.başka hiç bir yardımı yok. Nafaka artırım davası açabilirmiyim

  • Besler Hukuk 15 Ocak 2021 17:43

   Açabilirsiniz.

 • Bahtiyar 13 Ocak 2021 22:49

  Iyi aksamlar 12 yillik bir evliligimiz var bir anlik sinirle bosanna karari aldik gittik mahkemeye dilekce verdik anlasmali olarak davaci esim davali ben mahkemede bosanmak istemedigimi soylesem davayi düşürüp evliligi devam ettirebilirmiyim ben esimi cok seviyirum o ise bu duruma dusurdugum icin cok sinirli ve ailesinin yaninda suan onlarda aklini bulandiriyor birde evdeki esyalari ve araba esimin uzerine yaptigim icin onlari bosanma olmadan alip gittiler cocuklarimla beraber ben esimi cok seviyorum ondan bosanmak istemiyorum ne yapmam gerek

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:40

   Anlaşmalı boşanmadan karar kesinleşinceye kadar vazgeçebilirsiniz.

 • hüseyin kutlu 13 Ocak 2021 21:21

  11.01.2021 de tedbir nafakası 03.12.2021 tarihinden ödenmesi yonunde tenzip zaptı verildi. Bir gun donra karşı tarafın avukati icra takibi baslatti. birikmis nafakanin yaninda 1 yillık avukatlik ucretide ödedim. Bundan sonraki her nafakayla birlikte harcta odeyecekmisim. Hukuki olarak ne yapmam gerekir

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:35

   Nafakanın vadesi gelmeden eşinizin hesabına yatırın.

 • Asya pınar 13 Ocak 2021 15:48

  Merhaba benim erkek kardeşim 3 yıllık evlilik yaptı şimdi çekişmeli davaları var dün 2. Mahkemeleri oldu ve eşine tedbir nafakası bağlandı çocukları yok kardeşim bu nafakayı ödeyecek durumuda yok ne yapmamız lazım çalışmıyor

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:12

   Nafaka ödenmediğinde hapis cezası var maalesef.

 • İsmail demre 8 Ocak 2021 20:40

  Merhaba esimle anlasamadigimizdan dolayi cekismeli bosanma davasi acmak istiyorum ama hala kararsizim. Dava actiktan sonraki surecte davadan vazgecersek ve durusmaya katilmazsak ne olur?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 17:12

   Mahkeme masrafları ödemeniz dışında bir şey olmaz.

 • Yusuf deniz 8 Ocak 2021 17:01

  Merhaba, yaklaşık 2 ay evvel anlasmali bosanma icon mahkemeye çıktık, mahkeme görüldü ve bosanmalarina karar verilmistir denildi ve imzalari attik, bize 25 gun sonra gelin kararinizi alim dendi ama biz gitmedk ve e devlette 2 aydir dosya durumu karar cikmis olarak gorunuyo, ve hala nifus kayitlarinda evli olarak gorunuyor, bize 15 gun sonra gelin alin dedikleri karari alip almamaiz bisey degistirirmi, mahkeme guninden sonra birdaha hic gitmedik cunku

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 17:06

   Kararı tebliğ almazsanız karar kesinleşmez ve boşanma gerçekleşmez.

 • Eylül Yağmurum 5 Ocak 2021 17:54

  Merhabalar,
  Evlilik dışı beraberliğimden bir çocuğum var soyadı babasının soyadı. Sormak istediğim şey bir rahatsızlığım var olur da çocuğum reşit olmadan başıma bişey gelirse benim çocuğuma bırakacağım mirasımdan babası faydalanabilir mi? Faydalabiliyorsa faydalanmaması için ne yapmam gerekiyor?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 13:33

   Mülkiyet çocuğua ait olsa da belayeten yönetimi onda olur.

 • Busra 31 Aralık 2020 13:58

  Merhaba 7 aylık bı bebeğim var eşim beni 5 aylık hamileyken darp etti darp raporu mahkemem var ancak biz barıştık ailesi geldi özür diledi çocuğum babasız büyümesin diye barıştım yine aynı şeyleri yaptı kurban bayramında annemlere bayramlaşmaya geldim bana annene babana iyi sarıl en az 3 ay gidemiceksin dedi gelmezsen sen bilirsin dedi sürekli hakaret tehdit ediyo asagilayarak konusuyodu bende gelmek istemediğini soyledim bayramın 2 günü arkadaşının kamyonuyla bebeğin butun eşyalarını benim bütün eşyalarımı yolladı şimdi boşanma davası sürecine girdik darp raporum olduğu halde darp ettiğini inkar ediyo anneme sinir hastası ithamlarida bulunuyo ve daha birçok şey var çocuğumu emzirmedigimi mamayla beslediğimi soyluyo çocuğumu göstermediğimi soyluyo hiç bisekilde göstermelik yapmadım şahitlerin var çocugumun geçici velayetni talep ediyo çocuğumu alabilir mi

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 14:30

   İddialarını ispatlayamazsa alamaz.

 • Kübra Çarkçı 29 Aralık 2020 11:32

  Gerekçeli kararı eşimle tebliğ aldık. İmzaladık. 15 günlük süreyi beklememek için istinaftan feragat dilekçesi mi vermemiz gerekiyor?

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 16:46

   Evet.

 • betul keskın 26 Aralık 2020 16:41

  3 yildir bosanmam gerceklesmedi gerekceli karari aldiktan sonra istinafta hala devam ediyor

 • Münevver Hıraman 22 Aralık 2020 14:28

  Merhaba, 7 ve 17 yaşlarında iki çocuk annesiyim,bir buçuk yıl önce boşanma davası açtım şiddetli geçimsizlik, psikolojik baskı ve şiddet, tehdit nedenleriyle. Mahkeme celbi ona ulaştı fakat biz sulh olarak hiç dava görülmeden bi araya geldik.Aradan geçen zamanda sorunlar düzelmedi, yenileri eklendi yeniden ayrılık kararı aldım, zaten ayrı görünmesek de uzun zamandır aynı çatı altında ayrı ayrı yaşıyoruz. Davadan vazgectigimde avukatım bana bi daha bu nedenlerle asla boşanma davası açamayacağımı bildirmişti. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim?Bana yardımcı olursanız size minnettar olacağım. Teşekkür ederim, saygılar.

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 15:51

   Yeni sorunlar dediğiniz sebeplerle açabilirsiniz.

 • TUĞÇE ÖNGÜÇ 22 Aralık 2020 02:01

  Merhabalar ben 2015 yılında resmi boşandım 1 çocuğumuz var ve velayeti bende eski eşim Hollanda’da yaşıyor nafaka ödemediği için Turkiye’ye giriş çıkışını yasaklamıştım bir avukat tarafından şimdi giris çıkışını açtırmak istiyorum ne yapmam gerekiyor acaba.. Şimdiden teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 15:30

   Şikayetinizi geri çekmeniz gerekiyor.

 • Tamer YILDIZ 19 Aralık 2020 22:13

  Anlasmali olarak protkol hazirlandi ve 15.06.2020 de mahkemede bosanma karari verildi. Daha sonra esim benden habersiz bir sekilde bosanmak istemiyorum diye karari teblig almadan istinafa itiraz etti harcı yatirmadi, suresi gecti ve suanda gerekceli karar yazilmis teblig icin gonderilmis 4 gun once avukat tutmuş bosanmayi protokoldeki anlasilmis sartlar disina tasiyabilir mi ve tazminat falan talep edebilir mi aldatmadan dolayi

  • Besler Hukuk 25 Aralık 2020 17:12

   Karar kesinleşinceye kadar anlaşmalı boşanmadan vazgeçilebilir.

 • Yakup goksal 16 Aralık 2020 16:45

  Hocam vekalet davası var bilir kişi raporunda para yatırma fırsatını bulamadım bu sorun teşkil ederim bi de ablanın kres belgesi var yani öğretmen bunu mahkemeye sunmam bi fayda sağlarmi kızım 7 yaşında

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 14:24

   Sora sora dava takip edilmez. Durumunuz yoksa barodan avukat talep edebilirsiniz.

 • Tuğba kara 14 Aralık 2020 10:06

  Eşimden ayrılıyorum kendine ait şirketi var bana hiçbir hak iddia edemezsin mallara ortak olamazsın diyor doğrumu

 • Betül 13 Aralık 2020 18:40

  Merhaba ben yaklaşık 8 yıl önce anlaşmalı boşandım nafaka talebim olmadı fakat karşı taraf sözünü tutmadı gereken parayı göndermedi bende yaklaşık 2 ay sonra iştirak nafakası için dava açtım dava yaklaşık 6 yıl sürdü ve başvurduğum zamanda ki olan 250 liraya hukmedildi yaklaşık 3 yıldır alıyorum fakat arttırmak istiyorum ne yapmalıyım avukata ihtiyaç var mı bir de en az 3500 lira maaş alıyor karısı çalışıyor bir çocukları var benim de ondan olan 1 çocuğum var 11 yaşında ne kadar nafaka alabilirim

 • esra emre 13 Aralık 2020 00:00

  merhaba eşiyle boşanan bi arkadaşım var.çocuğun velayeti babada.cuma günü çocuğu görmeye gidecek akşam 5den sonra alma hakkı var ama 4 te de çocuklar sokağa çıkma yasağı geliyor baba bunu bahane ediyor çıkaramam ceza yiyeymem karakoldan belge al vs diyor. bu durumda napılabilir

 • Murat uysal 10 Aralık 2020 22:40

  Merhaba biz 9 yıllık evliyiz ve bir tane 8 yaşında oğlumuz var anlaşmalı olarak boşanıcaz ev ve aracımı eşime bırakıcam lakin eşim evlenirse tekrar yeni kocası benim bıraktığım ev ve arabadan hak talep edermi,yada edememesi için anlaşma protokolüne ne yazmalıyız veya ne yapılmalı.
  Bu soruyu neden sordum ben oğluma kalması taraftarıyım büyüyünce annesinden o bakımdan sordum teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 18:14

   Talep edemez merak etmeyin. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok.

 • Nuran Turhan 9 Aralık 2020 22:26

  Merhabalar
  Annemle babam senelerdir şiddetli geçimsizlik var
  Ama annem boşanmak istemiyor
  Babamın üzerinde ticari taksi ticari taksi plakası ve birde durak var
  Babam her seferinde bunları satıl gidecem diyor
  Annem ise bunların satılmasını istemiyor bu durumda annemin ne yapması gerekiyor bilgi verirseniz çok mutlu olurum

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 16:35

   Yapabileceği bir şey yok.

 • Gül Sefa 8 Aralık 2020 23:45

  Iyi günler ben 2 sene önce aldatmadan dolayı anlaşmalı olarak boşandım o dönem bir an önce bitsin hiç bir talepte bulunmadim.Şimdi aldattıgi maddi ve manevi tazminat açabilirmiyim.

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:44

   Açamazsınız.

 • Elifnaz kırca 4 Aralık 2020 23:01

  Siddetli Geçimsizlik yüzünden anlaşamıyoruz 1 yıl 3 aylık evliyim anlaşmalı boşanmada dava ortak mı açılmalı,boşanmak istiyorum

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 16:48

   Tek kişi dava açabilir.

 • F. H 4 Aralık 2020 07:57

  Merhaba boşanma sözleşmemde nafakanın memur maaşına yapılan zam oranında arttırılması kararı alındı bu zam yüzde 3 müdür yoksa enflasyon farkında vermek zorunda ıyı. Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 15:20

   Enflasyon farkını da vermesi gerekir.

 • Zeliha Akkaya 3 Aralık 2020 16:12

  Iyi günler ben boşandım .soyadımı kızıma vermek için dava açtım ancak arzuhalciye yazdırdım o da bir yerde akaya bir yerde Akkaya yazmış soyadım Akkaya bi sorun olur mu kimlik fotokopimi de dosyanın içine bıraktım teşekkürler

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:31

   Arzuhalciye sorun.

 • Sena poyraz 3 Aralık 2020 12:04

  Merhaba eşimle anlaşmalı boşanma davası açtık iki oğlum var 1 ve 9yasinda eşim velayetini istedi tm dedim ama ben istiyorum velayetini duruşma günü itiraz edersem olurmu

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:19

   Anlaşmalı boşanmadan davanın her aşamasında vazgeçilebilir.

 • alper karabulut 30 Kasım 2020 09:46

  merhabalar eşimle boşanma aşamasına geldik 2015 yılında evlendik 2 yaşında kız 4 yaşında erkek çocuğum var eşim ve çocuklarım hollandada şu anda whatsapp yazışmalarını görüşmelerini resim vidyo paylaşmalarına 6 aylık dökümana ulaşmak istiyorum eşim kulanmış olmasına rağmen hat benim adıma kayıtlı burda başka şebekeye taşıyıp açtırdım nasıl whatsap verilerine ulaşabilirim şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 17:21

   Whatsapp kayıtları mahkeme aracılığıyla alınamıyor.

 • Nurten Aybars 29 Kasım 2020 23:58

  Eşimden boşanmak için açtığım davada ilk duruşmada nafaka durumu için gelir tespiti yapılacak dedi Hakim. Ailem beni çalışıyor bildiği için duruşmada da “Çalışmıyorum” diyemedim. Sorum şu gelir tespiti yapılmadan hemen bir yerde sigorta göstersem çalışıyor durumunda görünürsem sıkıntı ortadan kalkar mı? Çünkü bu şekilde yalan beyan vermişim gibi oldu. Uyku uyuyamıyorum düşünmekten. Gelir tespiti nasıl yapılıyor SGK kayıtları mı inceleniyor yoksa tarafların beyanları mı dikkate alınıyor?

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 19:05

   Beyan dikkate alınır. Sorun olmaz. Merak etmeyin.

 • Esra 29 Kasım 2020 16:34

  Merhabalar. Esim boşanma davası açacağını söylüyor. Yıllardır bana sevgisiz ilgisiz sadakatsiz bir evlilik yaşatmıştır… iki çocuğunuz var 2009 ve 2014 doğumlu. Çocuklarımın velayetini alabilir miyim. Ya da ortak velayette ben çalışmak ve çocuklarıma bakabilmek için şehir dışında yaşayan annemin yanına gidebilirmiyim. Annem çocuklara bakacak ben çalışacağım. Ortak velayette Buna karışa bilir mi?

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 18:41

   İddialarınızı ispatlayabilirseniz velayet size verilir.

 • Ola 26 Kasım 2020 22:37

  Evlilik disi cocuk soz konusu, 3 sene suren babalik davasi bir sene evvel bitti, ama cocuga nafaka baglanmadi. Istirak nafaka davasi icin Avukata onden odeme yapmak istemiyorum, is bitiminde nafaka odendiginde – avukatla hesaplasmak istiyorum, bu sekilde calismak isteyen avukat bulabilirmiim?

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 18:00

   Anlaşmaya bağlı. Her avukatın tarzı farklı.

 • Bora 26 Kasım 2020 22:02

  İyi aksamlar adim bora biz 2 senedir ewliyiz ama anlasamiyoruz ve bosanmak isyiyorum esim calismiyor ben tek calisiyorum ve aldigim maas yetmiyor ve bu durum gerginlige yol aciyor bir kizim var 1.5 yasinda o dogdugundan beri ayri yatiyoruz iliski durumu yok ayda bir defa belki esim ewe bakmiyor ne temizlik yapiyor nne yemek yapiyor ewle hic alakasi yok benimle de hic ilgilenmiyor ben bu durumdan cok rahatsiz oluyorum kac defa konustuysam hala ayni bu durumdan dolayi bosanmak istiyorum ogrenmek istedigim sey kizimin velayetini bu durumda kime verirler ben annesinin kizima iyi bir sekilde bakabilecegine inanmiyorum bana verirlermi velayeti acaba

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 17:57

   O yaştaki çocuk büyük ihtimalle anneye verilir.

 • Ezgi İdiz 23 Kasım 2020 10:46

  Eşim 10.10.2020 tarihinde anlaşmalı boşanma davası açtı.. 12.11.2020 tarihinde duruşmaya katıldık..
  E-devlet üzerinden baktığımda karara çıkmış yazıyor bu ne anlama geliyor..

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 18:17

   Duruşmada karar verildiği anlamına geliyor.

 • Gizem tavan 22 Kasım 2020 11:34

  Eşimle gecinemiyoruz. Hamileyken beni aldattı yalvardı yakardı bida olmucak diye sustum aptallik ettim. Siddette gördüm. Bebeğim suan 4aylik yine siddet gördüm üstelik bebegimle tehdit ediyor beni alip goturmekle gostermemekle. Bebegimden ayirmakla tehdit ediyor surekli biktim artik dayancak gücüm kalmadi. Aldattigina dair dovdugundedr morluk yerlerimin resmini çekmiştim duruyor. Surekli hakaret ediyor en ufak biseyde. Bu sabah kahvaltiyi hazirliyim bebegimizi sallarmisin sende 5dk dedigim icin dayak yedim mesela etmedigi hakaret kalmadi bide bana delisin sen diyo. Mecburmusum ben herseyi yapmaya. aslinda okadar cok sey varki anlatmadigim. Babami kaybettiğim icin sahipsiz gordukleri icin boyle. Bosanmak istiyorum kesinlikle keske ilk basta bosansaydim. Çocuğumu ona vermek istemiyorum kesinlikle bunu sormak istiyorum size

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 18:09

   Boşanma davası açabilir ve uzaklaştırma kararı alabilirsiniz.

 • Fatma eryılmaz 21 Kasım 2020 18:47

  Merhabalar, eşim 2 aydır evden gitti boşanmak için ,ama hala boşanma davası açmadı ,benim 3 tane çocuğum var ,eve maddi destek sağlamıyor, ve şuan çalışmıyorum davanın onun açmasını istiyorum ,şuan benim nasıl bi yol almam gerekiyo devletten yardım alabilirmiyim .Şimdiden teşekkürler.

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 16:22

   Fakirlik belgesi alarak baroya başvurun. Size bir avukat atarlar.

 • Mehmet ali 20 Kasım 2020 02:10

  İyi çalışmalar kendisine şiddet uyguadigimi iddia ederek buradaki okulldan kaydını sildirip Salihli’de okula yazdırdı. Şimdi sorum şu çocuk 10 gündür benimlle kalıyor ve gitmek istemiyor nüfusunu Manisa’ya aldırıp tekrar burda okula basllatmak istedim nüfus müdürlüğü eşinizin imzası lazım dedi mahkeme yeni açıldığı için herhangi bir velayet kararı yok ortada ben bu cocugun kaydını tekrar Manisa’ya aldırmak için ne yapmalıyım…

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 17:44

   Mahkemeden dava süresince çocuğun sizde kalmasını talep edebilirsiniz.

 • M A B 19 Kasım 2020 11:54

  Merhaba 2 yıl önce boşanma davası açtım dava henuz sürüor istinafta açık yazıor. Hakim gerekçeli kararda bana yanı anneye velayet nafaka ve tazmınat ödenmesini uygun gördü. Ancak karsı taraf boşanma kısmımı kabul ettıklerını nafaka ve. Velayete itiraz ettıklerını söyledı istinafa verdıler. benım boşanma kısmı gerceklesmemıs mı oluyor suanda istinafımı beklemelıyım

  • Besler Hukuk 19 Kasım 2020 17:37

   Kesinleşmesi için istinaf sürecinin de bitmesi gerek.

 • Selim canpolat 18 Kasım 2020 12:33

  4 ay once anlasmali bosandim ortak mal varligindan bir daire ve ortak paranin 4/3 unu eski esime verdim 6 bin cocuklar icin nafaka ya evet dedim .bana bir daire ve ev kaldi 6 aydir is sorunu yadiyorum tiyatrocuyum ve bu gidisle daha cok issiz kalacagim.. sorum şu.. bu sartlar altinda nafaka indirim davasi acabilirmiyim cunku bana kalan meblag 4 veya 5 ay idare edecek durumda tesekur ederim

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 18:24

   Çok az süre geçmiş. Zor görünüyor.

 • Hamza Bektaş 17 Kasım 2020 11:20

  Merhabalar sorum şu eşimle boşanıyoruz mahkeme süreci devam ediyor tedbir nafakasını ödemediğim için maaşıma haciz geldi 1/4 oranında kesinti oluyor. Mahkeme sunuçlanınca tazminat kazanır ise eşim ödemediğim zaman maaşıma ikinci bir haciz gelebilirim bahsettiğim orandan daha fazla kesinti yapılabilirmi kanunen.

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 18:02

   Yok 1/4 olarak devam eder.

 • menekşe görkem 16 Kasım 2020 10:34

  Merhaba avukat bey,
  Eşim bana sözel şiddet tehdit hakaret ve küfür uyguluyor 7 yıldır evliyiz. Bu konuda ses kayitlarim vardir. Cocuklarımada zaman zaman şiddet uyguluyor. Kendisi memur benim işim yok ama babam bana ve çocuklarıma bakabilir. Boşanmak istiyorum çocuklarım 1 buçuk ve 6 yaşındalar mahkeme velayeti babalarına mı verir ?Ayrıca eşimin ve ailesinin yüzünden bir çok kez psikolojik tedavi gördüm.bana tavsiyeleriniz nelerdir. Tesekkur ederim.

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 17:35

   Küçük çocukların velayet hakkın anneye verilir genelde.

 • Anonim 16 Kasım 2020 10:30

  Erkek boşanma taraftarı değil kadının ise maddi imkanı yok ama boşanmak istiyor. 2 yıldır ayrı yaşıyorlar memur erkek maddi anlamda hiçbir şekilde kadına yardımcı olmuyor ama boşanmaya da yanaşmıyor. İşi, maddi kazancı, avukatı olmayan kadın nasıl boşanabilir? Erkek boşanmak istemiyor boşanma gerçekleşir mi? Sürecin sonunda kadına ne kadar masraf çıkar?

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 17:35

   Boşanma kararı verilebilmesi için bir kusurun varlığı ve ispatlanması gerekmektedir.

 • Kenan 12 Kasım 2020 13:50

  İmam nikahlı çocuğun velayeti annede baba başka biriyle konuştuğu için çocuğun velayetini almak istiyor bide watshap dukumanlarini cikaricam diyor bu mümkün mü

 • Gamze Arpa 10 Kasım 2020 01:04

  Evliyken aldığımız eve eşimin şirket borçları yüzünden haciz kondu.Boşanmayı düşünüyoruz,böyle bir durumda evin yarısını alma durumum söz konusumu ,ev eşimin üstüne,boşanırken hakkım olan yarısı üzerinden haciz vs kaldırabiliyor muyum ya da ne gibi haklarım var ,nasıl bir yol izlemeyeliyim

  • Besler Hukuk 10 Kasım 2020 13:24

   Yarısı değerinde katılma alacağınız olur. Ancak eşiniz borca batık bir durumda ise tahsili zor olabilir.

 • Merve Göksu 1 Kasım 2020 19:33

  Kolay gelsin. Maalesef 21 yaşındayım ikinci evliligimi yaptım. İlk evliliğinden bir oğlum var babasinda kalıyor. O zamanlar maddi durumum hiç olmadığı için böylesini uygun görmüştük. Şimdi ikinci esimden de bir kızım var ve boşanıp kızımı alacağını soyluyor (1 buçuk yasinda). Sürekli tehdit ediyor işte digee oğlunu bıraktın bunları mahkemeye soyleyecem oğluna bakmayan kızına bakmaz gibi oysa ki en iyi o biliyordu neden bırakmak zorunda olduğumu şimdi bunu fırsata çevirmiş iftira atıyor velayeti alabilmek için. Bu iftirayla kızımı benden alabilir mi ??

  • Besler Hukuk 2 Kasım 2020 19:03

   O yaştaki çocuklar istemesi halinde genellikle anneye verilir.

 • aydan elif 30 Ekim 2020 10:08

  merhabalar bosanmayi dusunuyorum cocugum 5 yasinda tek cocugum var yasi kucuk oldugu icin kesin olarak bende kalirmi annesinde yani

  • Besler Hukuk 30 Ekim 2020 14:17

   Büyük ihtimalle size verilir.

 • Leyla ince 29 Ekim 2020 23:08

  Eşimle tartışmalarımız var ve herhangi bir boşanma davamız yok eşim ve ailesi tarafından tehdit ediliyorum. Özellikle yurt dışında yaşan eşimin abisi tarafından mesaj ve aramalarla tehdit ediliyorum. Şikayetçi olduğumda süreç nasıl olacak yurt dışında yaşadığı için.

  • Besler Hukuk 30 Ekim 2020 14:44

   Oradaki adresine ifade vermesi için tebligat yapılır.

 • Hüseyin Şen 29 Ekim 2020 09:17

  Eşimle evlilik anlaşması yaptık. Yani bosaninca bana mal vermemek icin. Bu anlasmadan dolayı hiç bir miras hakkım yok mu. Diğer sorum eğer eşim ölürse ben onun evinden çıkmak sorunda mı kalacağım

  • Besler Hukuk 29 Ekim 2020 13:27

   Miras paylaşımından pay alırsınız. Evle ilgili diğer hissedarlara kira ödemesi yaparak kalabilirsiniz.

 • Nursena uzuntepe 25 Ekim 2020 03:21

  Merhaba, parasını tamamen annemin karşıladığı arabayı babamın adı üzerine kaydettirdik. Fakat şu an aralarındaki bazı sorunlar sebebiyle babam arabayı annemden habersiz satmak, başka birinin üzerine yapmak, annem arabayı kullanırken polise haber vermekle şikayet ediyor. Kanunen böyle bir hakkı var mıdır ? Araba üzerine annem tarafından şerh konulabilir mi ? Şimdiden teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 26 Ekim 2020 13:01

   Şerh koyduramaz maalesef.

 • Rüveyda soylu 24 Ekim 2020 15:18

  Boşanma davasında karşı taraf aldatmayla sizi suçluyor ise sosyal medya mesajlaşmalarına mahkeme ulaşabilir mi? Bakabilir mi?

  • Besler Hukuk 26 Ekim 2020 12:47

   Sosyal medya mesajları mahkemece sosyal medya şirketlerinden alınamıyor.

 • H S 23 Ekim 2020 18:33

  Merhaba ben 5 yıllık evliyim 4 yaşında bir kızım var eşim evde temizlik vs yapmıyor çocuğuma sürekli psikolojik siddt uyguluyor ve psikiyatrik ilaç kullanıyor telefonumdan gizli olarak bir bayanla facebook konuşmanın fotosunu çekip tehdit ediyor mahkemede fotoları kullanabilir mi? Çocuğumun velayetini alma şansım nedir ? Şimdiden tşkler

  • Besler Hukuk 26 Ekim 2020 12:05

   Fotoğrafları kullanabilir. Küçük çocuklar genellikle anneye verilir.

 • Tulin kalaba 23 Ekim 2020 17:17

  Imam nikahli birliktelikten oglum var. Gazi cocugu oldugu icin egitom yardimi yatti. Ziraat bankasi parayi vermedi. Velayet istiyo. Evlilik yokki velayet olsun. Cocuk benimle imm nikahli oldugu icin dedigim halde kabul etmediler. Bu durumda napabilitim. Tesekkur ederim

  • Besler Hukuk 23 Ekim 2020 17:49

   Annesi olduğunuz için velayeti sizde. Nikaha gerek yok.

 • Tuğçe Yıldırım 20 Ekim 2020 12:07

  Merhaba ben 3 yıllık evliyim 1 buçuk yaşında çocuğum var eşime bi çok kez dayak yedim aldatildım 1 adet darp raporu m var ve su an devam eden uzaklaştırma kaydım da var dava açmak istiyorum mehir senedim yok ama benim altınlarım la aldığımız araç var ve ben darp edilmeden önce bu aracı kendi üzerime aldım henüz bi dava açmadım bu süreçte arabayi satarsam mahkeme sürecinde bu bana her hangi bi sorun yaratır mı anlaşmalı boşanma yi kabul etmiyor bu sebeple çekişmeli dava açacağım çocuğumu bende alma imkanı varmıdır ve darp raporu ve tehdit hakaret için şikayet te bulunmam boşanma çekişmeli bosanmada yeterli olur mu ve bu süreç ne kadar sürer acaba şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 20 Ekim 2020 12:29

   Arabayı satabilirsiniz. Çocuklar size verilir. Boşanma davasında yerel mahkeme aşaması ortalama iki yıl sürer.

 • Merve karabulut 20 Ekim 2020 10:18

  Merhaba 10 yıllık evliliğimiz süresinde iletişim sorunumuz var sorumlulukların eşit olmaması bu ilişkiyi fazlasıyla yordugu için boşanmak istediğini eşimle paylaştım.
  Biri 9 diğeri 4 yaşında iki oglumuz var bu fikir paylaşımdan sonra eşim gayet uyumlu bir şekilde ilerlerken ikinci günde hircinlasmaya başlayip anlaşmalı değilde çekişmeli bosanacagini ve ayrıca büyük oglumunda onda kalacağını tehdit diliyle ifade etti bunun doğru olmadığını söylesem de ısrarla bu fikrin doğruluğunu ve bosanirsak bu şekilde olacağını söylüyor açıkçası bir kadın ve anne olarak haklarim dan yeteri kadar haberdar değilim bu süreçte ne yapmam gerekiyor bilmemekle beraber yardiminiza ihtiyacım var.

  • Besler Hukuk 20 Ekim 2020 12:25

   Kusur durumuna göre değerlendirir hakim ancak size vermesi daha olası.

 • Reyhan 17 Ekim 2020 14:07

  1 seneden fazladır nikahlı oldugum kişiden ayrıyız kasımda cezaevine girmiş bende mayısta dava açtım birlikte olduğum kişiden hamileyim 7 aylik aralıkta bosanma davamız var oacakta dogum olacak bebeğimin kimliğini nasil çıkartırım suna nikahlı olduğum kişiden olmamasını nasil sağlarım suan hala cezaevinde içindeymiş

  • Besler Hukuk 17 Ekim 2020 16:55

   Soybağının reddi davası açmanız gerekir.

 • Kurşun asker 15 Ekim 2020 22:49

  Merhaba Boşanma davasında ara karar ile boşanma sonuçlandı fakat tazminat davasına itiraz edildi itiraz süreci ile birlikte dava bir üst mahkemeye taşındı dava 1 yıldır karara bağlanmadı süreç nasıl hızlandırılır kişi hala kütüğümde görünüyor tazminata itiraz eden taraf olarak ödemeyi kabul edersem dava hemen sonuca bağlanıp süreç son bulur mu acaba

  • Besler Hukuk 16 Ekim 2020 12:48

   Boşanma davasında karşı tarafın taleplerinin tamamını kabul ederseniz sonuçlanır.

 • haşim tan 14 Ekim 2020 13:03

  Merhabalar,
  10 yıllık evliyim ve ikiz cocuklarımvar 3 yaşında karım benden bosanmak istiyor ve velayetleri isitiyor fakat ben anlaşmak istemiyorum ve cocukları vermek istemiyorum.ortak velayet adı altında biz kanun varmış bunun hakkında bilgi almak istiyorum cocukların bende kalmasını istiyorum bu konuda anlaşmıyor benimle. fakat cocuklarım zara görüyor ne yapmalıyım..

  • Besler Hukuk 14 Ekim 2020 14:30

   Aynı evlilikte olduğu gibi ortak vekalette çocuk hakkındaki kararları ortak olarak alıyorsunuz. Çekişmeli boşanma davası olsa da o yaştaki çocuğunuz anneye verilir. Anlaşmanız sizin yararınıza görünüyor.

 • Gamze 13 Ekim 2020 21:15

  Ziynet davasi durusmada kuyumcu sahit olarak katilsa evet benden bozdurdu takilari kocasina verdi diye soylerse hakim kuyumcudan bilezikleri bozduguna dair bi belge evrak ister mi??(sonucta hicbir kuyumcu bisey bozdurdugumuzda bi belge vermiyor hicbirzaman)???belge yok derse kuyumcunun basi maliyeyle derde girermi???

  • Besler Hukuk 14 Ekim 2020 14:07

   Düğün takılarının eşe verildiği her türlü delille ispatlanabilir. Kuyumcunun şikayet edileceğini sanmam.

 • Merve Güzel 13 Ekim 2020 17:33

  Eşim nafaka ödememek için annemin arkadaşının dükkanında sigortasız çalıltıgıma dair beyanlarda bulunmuş bi kaç fotoğrafımı çekmiş ve benim paylaştıgım bi kaç resim var dükkandan bunkar delil olarak sayılırmı rca etsem cevaplar mısınız ?

  • Besler Hukuk 13 Ekim 2020 17:50

   Tek başına yeterli delil teşkil etmez.

 • Ebru gunes 12 Ekim 2020 21:54

  Merhabalar imam nikahlı eşimden 8 aylık hamileyim beni terk etti gitti ne aradı ne sordu çocuğu kendi üzerime almayı düşünüyorum acaba bebeği benden alabilirmi bilgi verirseniz çok memnun olurum ve şuan bana ev aldı beraberligimizde evi benden almak için mahkeme yolu ile dava açmış ev benim üzerime bu konuda bilgilendirirseniz çok memnun olurum

  • Besler Hukuk 13 Ekim 2020 14:47

   Çocuğu da evinizi de alamaz.

 • Tahsin yılmaz 7 Ekim 2020 22:17

  Anlaşmalı boşanma davasında karar verilmiş ama kesinleşmemiş ise resmiyette hâlâ evli gorunmemiz bir problem yaratır mı? Mahkeme kararın kesinleşmesi için uyarı mektubunu ne zaman gönderir?

  • Besler Hukuk 8 Ekim 2020 10:16

   Boşanma kararı kesinleşinceye kadar sadakat yükümlülüğünüz devam eder. Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden sonra iki hafta içerisinde istinaf edilmediyse karar kesinleşmiş olur.

 • Rabiya özkenar 29 Eylül 2020 20:14

  Merhaba ben 22 yasindayim 2 cocugum var oglum 4 yasinda kizim 11 aylik olcak evden ayrildim aldatiliyodum bakmiyordu eski esim calismiyorda iside yok kendi adina bir kahve var oda baskasina satti 2 sene once ruhsat eski esimin ama alakasi yok annesi aylik aliyor 600 tl kadar eside oyle engelli ayligi kaynanminki belinden astim kronik seker belindende ameliyatli bisanma davasi acacam bosanmam diyor cocuklarid vermem diyor ama cocuklarimi istiyorum mecbur kaldim icin biraktim 7 yil evliligimiz surdu ne yapmam lazim baskasina kactin diye vermem diyirlar bosanmiycam diyor geliri falanda yok anasinin eline bakiyir zaten herkes sait buna velayetini alabilirim degilmi bn davayi acacagim bosanmam desede hakim bosar mi bana acil cevap veririmisiniz

  • Besler Hukuk 30 Eylül 2020 11:09

   Boşanma kararı verilir. Çocukların velayeti de size verilir büyük ihtimalle.

 • Tuncay karaman 29 Eylül 2020 08:55

  Merhaba eşimin başkasına telefon konuşma ve mesaj kayıtlarını gördüm. Ve çiçek sepetinden biseyler göndermiş seni seviyorum. Diye sonra daha öncede göndermiş Yeni öğrendim. Ve elimde kanıtlarım var 8 yaşında kızım var kızım annem bizimle ilgilenmiyor hep telefonla oynuyor yazıyor işten gelince diyor. Ben boşanma davası açsam kızım velayeti bende olur mu? Eşime ve beni aldattığı kişiye herhangi bi maddi tazminat açılır mi ? Eşimin Ve benim bankaya kredi borçlarımiz var bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 29 Eylül 2020 12:14

   Dediklerinizi ispatlarsanız velayet size verilebilir. Eşinizden tazminat talep edebilirsiniz. Üçüncü kişiden değil.

 • Ebru daldal 23 Eylül 2020 11:23

  Merhaba babam ve annem ayrı ,babam başka bi kadınla evli. Eşiyle sorun yaşadılar ve kadın babam hakkında üç ay süreli uzaklaştırma kararı talep etti ve onaylandı. Babamın Eşinin şuan bulunduğu evde ki Babamın üzerinde bulunan elektrik ve doğalgaz aboneliğini kapattırdık. Bu suç teşkil eder mi ?

  • Besler Hukuk 23 Eylül 2020 11:29

   Suç teşkil etmez. İsteyen kendi üzerine yeni abonelik açaabilir.

 • Ece yilmaz 14 Eylül 2020 22:21

  Merhabalar ben 5 yıllık evliyim bir tane 3 yaşında çocuğum var evliliğim boyunca şiddet gördüm geçmişten darp raporlarim var avukat tuttuğumda bu raporları hastanelerden talep edebilir mi ? Eşim ailemle görüşmüyor annemin ameliyatına geldim eşimde yanımıza kendi ailesine geldi izni bitti giderken beni ve çocuğumu alıp evimize götürmedi ben annemin evindeyim kavga bile etmedik ben annemle görüşmesini benim ailem olduğu için saygı göstermesini istedim bizi bıraktı şimdi aramadı sormadı bir buçuk ay oldu ben aradım artık boşanmak istediğimi söyledim ona kararını sordum benim beklediğim birşeyler var dedi . Hukuki bir durum olabilir mi ? Birde eşim kendi telefonunu program indirmiş görüşmelerini kaydetmiş di bende ailesiyle uzun süre gorustugunu gördüm kendi telefonuma attım dinledim eşim evde yaşadığımız her şeyi ailesine anlatıyor akıl danisiyor onlara benimle olan tartışma sini anlatıyor annesi ve babası bana ve aileme küfür ve hakaretlerde bulunmuşlar boşanma davasında bir geçerliliği bulunur mu ?

  • Besler Hukuk 15 Eylül 2020 11:24

   Darp raporlarınız mahkeme aracılığıyla istenebilir. Ses kayıtları genellikle geçerli kabul ediliyor boşanma davalarında.

 • Çisel Sarı 6 Eylül 2020 17:03

  Merhaba. Ben esimle 15yasinda tanistim 2yil sevgili kaldik benden 7 yas buyuk oldugu icin ailem istemedi uzaklastirmaya calistilar beni buyukler gelecegi gormus demek ki neyse ben 17 yasindayken hamile kaldim 6 ay soylemedim annemlerin evindeyim ama hala. En sonunda dayamadim soyledim onlarda polise gittiler esime birsey olmuyormus ben kendi rizamla birlikte oldum dedigim icin annemler de beni yurda yolladilar iki ay gebe evinde kaldim 8aylik hamileyken cikartilar imza attilar evlendim 18 yasini doldurduktan 15gun sonra kizim dunyaya geldi. Yanliz basima buyuttum onu hastanede bile kimse yoktu. Sezaryenliydim hemde. Kizim 7 aylikken tekrar hamile kaldim o sure zarfinda surekli esim beni annemlere kalmaya birakiyordu kendisi evde tek kaliyordu para yok deyip. surekli kavga ediyorduk hakaretler duyuyordum. Sonra nihayetinde oglumu da sezaryan ile dunyaya getirdim esim ise surekli internet faturali hatlar tivibu digiturk d smart farkli bankalardan kredi kartlari alip odemiyordu eve borc icra kagitlari gelmeye basladi pisikolojim cok bozuldu. Ben tatli dille anlatmaya calistikta beni hic dinlemiyor birde kucuk goruyordu beni. Cevresine karsi cok konuskan cana yakinken evinde tam tersi teror estiriyordu .kirada oturdugumuz evin kapilarini yumruklamaya aldigimiz esyalari kirmaya baslamisti. Iki kere de elini kirdi cocuklarin gozleri onunde. Ogulumu emzirirken benim sutum kesildi surekli psikolojik siddet gordum. 4 aydan sonre emziremedim cocugumu. Evin faturalarini biriktiyor hep kesilmeden odemiyor.surekli sigara iciyor.icme sagligina zararli dedigim icin bile kavga ediyoruz.isten eve gelince surekli telefonla ilgileniyor ben iletisim kurmaya calistigim icin kiziyor bana.utanarak soyluyorum ama sadece benimle birlikte olmak istedigi zaman ilgileniyor istedigi olunca yine telefona oyun vs geri donuyordu.benim kendime saygim kalmadi artik. Sabretmekten yoruldum.icime atmaktan yoruldum.konusmaya calistigim zaman sanki seni aldattim sanki kumar oynuyorum diyor.Kucumsuyorhep. Bosanmayi cok dusundum daha once ama hep cocuklarimizi dusunup vazgectim. Terapiye gittik bir iki kere sonra birakti bahaneler soyleyip hastaneye gittik psikologa birlikte ilaclar verdi ikimize de ama bir iki kere kullandi sonra birakti. Ben duzenli olarak kullaniyorum.Tedavimi aksatmiyorum.bugun ogrendim ki 2bucuk yil once birisinden borc almis 2bin lira hala odememis ben 1 sene once mesajlarini gordugum zaman 500lira aldim oduyorum geri 200lira kaldi ondan bahsediyor demisti. Ama bugun is arkadasi kadin mesaj atti ben cevap verdim anlatti bana ben sok oldum hemde borc aldigini herkes biliyormus. Ama esim hala inkar edip birde bana kizarak uste cikmaya calisiyordu ama sahitleri arayip olayi ogrenince birde beni herkese rezil ettin diye kizdi bana. Ben hala sok icerisindeyim. Ama artik eminim ki bosanmak istiyorum .esimle aramizda saygi kalmadi surekli kavga ediyoruz hakaret ediyoruz hep yalan soyluyor.her sozu her kelimesi yalan .ben artik insanligimi unuttum. Lutfen bana yardim edin. Cocuklarimi asla ona birakmam zaten birisi 2016 digeri 2018 dogumlu. Kucucukler ama psikolojileri cok bozuldu onlarinda. Ben ondan hicbirsey istemiyorum maddi manevi zaten hicbirseyimiz yok. Evdeki esyalar onun olsun. Ben sadece iki cocgumuzun velayatini istiyorum. Esim istedigi zaman once bana soyleyerek gelip gorebilir. Eger uygun bir ev duzeni kurarsa hafta sonu isterse cocuklar onda kalir. Cocuklarin gidelerini karsilasin baska 1 kurus istemiyorum kendisinden bosanip kurtulmak istiyorum. Bunca seye ragmen ben hala egitimime devam etmeye calisiyorum. Ailem de yanimdalar kendi evleri var mallari var esim tarafinin hicbirseyi yok hemde esimin annesi dayakci birisi cocuklarimi asla yalniz basina goremez yaninda benim belirleridigim birisi olmadan.Esimle konustuk kararin buysa sen bilirsin dedi. Ama ne yapmam gerekiyor. Bosanmak icin.lutfen yardim edin.simdiden cok sagolun.

  • Besler Hukuk 7 Eylül 2020 14:10

   Anlaşmalı boşanma sizin için en uygun seçenek gibi görünüyor. Eşinizi ikna ederek anlaşmalı boşanma davası açabilirsiniz.

 • Can Ürek 31 Ağustos 2020 20:06

  Selamlar. Nafakaları takır takır aylardır ödememe rağmen davanın başında açılan icra dosyası üzerinden karşı tarafın avukatı tekrar haciz işlemi başlatmış. Aslında o dosyanın da ilk dönem bütün ödemeleri yapılmasına rağmen sonraki dönem ödemeler de direk karşı tarafa yapılmış ve dekontlar mevcut olduğu halde icra dosyasında ödemeler yapılmamış gibi gösterilmiş. Nafaka 1.500TL avukat da kendine de 675TL vekalet ücreti belirlemiş. Bana 9.000TL gibi bir icra dosyası ödemesi çıkarmışlar. Eşim bugün aradı avukatını yarı hissesi üzerime olan babamın oturduğu ev ile arabama konulan haciz işlemini kaldırmışlar. Ama hala zaten yapmış olduğum ödemeler benden tekrar isteniyor. Bir de dosya açık kalacakmış? Ne demek dosya açık kalacak? Şimdi benim ayrılmakta olduğum eşimle bir derdim yok. Boşanıyoruz ama bir şekilde biz aramızda her şeyi çözeriz. Ama bu avukat ile ilgili ne yapılabilir? Annem hakim, babam avukat ama sorduğum da hiç bir şey yapamazsın diyorlar. Az önce sizin okuduğunuz ve uyguladığınız hukuk buysa diyerek annemle konuşmamı bitirdim. Şimdi de size soruyorum? Bu mudur yani? Eğer özetle buysa. Sadece budur diye cevap yazarsanız sevinirim. Teşekkürler. Kolay gelsin.

  • Besler Hukuk 1 Eylül 2020 10:18

   Eşiniz aldığı ödemeleri avukatına bildirmediğinden kaynaklanmış sorun anladığım kadarıyla. Zaten hata anlaşıldığında haciz de kaldırılmış. Nafaka borcu her ay tahakkuk ettiği için dosya açık kalır. Yani söylediğiniz şeylerde meslektaşımızın işini yapmak dışında tek bir kusuru yok. Ayrılmanıza neden olan kesinlikle meslektaşım değil. Onu hedef almanız rasyonel değil. Umarım eşinizle en kısa sürede barışırsınız.

 • Hatice kara 21 Ağustos 2020 23:11

  Benim üzerime ödemekte hala toki evim var ben bu evin site yönetimi borçundan dolayı icralık oldum ve bu ev ortak alınan bir ev ve ben bir senedim ailemin yanında kalıyorum boşanma davası açtım ev benim üzerime oldugu için eşim evi ve site yönetimi ödemiyor bilinçli borçla bana icra yolluyor ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  • Besler Hukuk 24 Ağustos 2020 11:45

   Hakimden müşterek konutun sizin tarafınızdan kullanılmasına ilişkin tedbir kararı vermesini isteyin.

 • Adem meriç 21 Ağustos 2020 14:02

  Merhaba
  Olmaması gereken olaylar oldu evli bayan ile birlikte oldum 1 cocugum oldu bayanın kocası çocugu kendinden biliyor cocuk 1 yaşında 1 yılda 3 kez anca görebildim cocugumu bana göstermiyorlar dava açıp cocugu almakistiyorum ne yapmalıyım

  • Besler Hukuk 21 Ağustos 2020 14:09

   Babalık davası açmanı gerekiyor.

 • kubra tuncer 14 Ağustos 2020 20:13

  merhalar ben fransada yasiyorum esim turkiyeden yasiyor 2 kiz cocugumuz var onlar benimle birlikte yasiyor anlasmali bosanmak istiyoruz ama ben calistigim icin 3 haftalik bir zamanim var bu konu hakkinda bilgi verirseniz cok sevinirim

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:46

   Dava açıp mahkeme kalemiyle görüşün. Yakın bir tarihe duruşma günü vermeleri için ricacı olun.

 • Merve Kara 9 Ağustos 2020 17:10

  Merhaba,
  Tarafların yalnızca isim-soyisim bilgileri ile birbirlerine açmış oldukları bir boşanma davası var mı ben öğrenebilir miyim?
  Öğrenebilirsem nereden öğrenebilirim? Avukat tutmam gerekir mi ?
  Lütfen bir yuva kurtarmaya çalışıyorum tek sorum bu cevaplarsanız çok sevinirim
  Teşekkürler

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 15:58

   Ancak avukatlar tarafı olmadıkları dosyaları inceleyebilirler.

 • Nazlı dil 9 Ağustos 2020 10:14

  Merhabalar ben eşiyle çekişmeli mahkemelik boşanma sürecinde bu orada başkasıyla da görüşebilir miyim bu benim dava mı la sıkıntı olur mu

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 15:59

   Boşanma kararı kesinleşinceye kadar sadakat yükümlülüğünüz devam etmektedir.

 • Tugba simsek 6 Ağustos 2020 02:59

  Mrh esim suan cezaevinde benden habersiz avukat veya baskasına vekalet verip araba evi satabilir mi satsa bile ben hak iddia edebilrmiyim.

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 16:32

   Aile konutu şerhi yoksa satabilir.

 • Muharrem İhsan kara 27 Haziran 2020 15:18

  Benim teyzem sözlü şiddet Aileye bana ve bize tehdit hakaret ve eşinin bakmaması durumunda boşanma davası açtı Emniyet müdürlüğü tutanak tutuldu dava e devleten teyzem baktığında gözüküyordu tenzip zabtı hazırlanmış diyordu şimdi ise gözükmüyor sebebi nedir

  • Besler Hukuk 29 Haziran 2020 11:36

   Sistemsel bir hata vardır büyük ihtimalle. Mahkeme kalemi ile görüşmenizde yarar var.

 • Ceyda yılmaz 15 Mayıs 2020 15:04

  Boşanmak istiyorum. Üç çocuğum var ve yaşları 2,10,16 şuan da bir işim yok boşandığım da karşı taraf istemeyecek yani anlaşmalı olmayacak benim haklarım nedir boşanma sonucu neler elde edebilirim ve çocuklarım bende kalabilir mi?

  • Besler Hukuk 15 Mayıs 2020 18:33

   Çocuklarınızdan küçük olanlar büyük ihtimalle size verilir. 16 yaşında olan hakimin takdirine kalır. Kendiniz ve çocuğunun için nafaka talep edebilir, düğünde takılan altınların iadesini isteyebilirsiniz. Eğer boşanmada karşı taraf kusurlu ise tazminat talep edebilirsiniz.

 • Brc yilmaz 2 Mayıs 2020 16:01

  Ben esime aldatildigimi ogrenir öğrenmez bir avukatla görüşmeden boşanma davası açtım ve yeterli delilim mevcut ve arama kayıtlarını talep ettim fakat oda benim telefon kayıtlarımı talep etmiş etmesi problem degil fakat kiz arkadaşlarımızla 9 ay ya da 1 sene öncesinde grubumuzda eski erkek arkadaşlarımızdan bahsetmiştik iste fotolari falan atıldı gruba eski erkek arkadaşlarımız ayni zamanda 5 yillik okul arkadaşımız ve hepimizin yakin arkadaşımızdı ama evlilikten sonra kendisiyle asla gorusmedim zaten konuşmalarda da ne yapiyor nasıl var mi biri hayatinda gibisinden konuşmazlardı unutamadim ya da seviyorum gibi bir durum soz konusu değildi sadece dedigim gibi gruplarimizda isimleri fotoğrafları geçti bu durum benim aldattığıma mi işaret eder sonuçta kisinin kendisiyle ne telefon ne de fiili gorusme değil kendi arkadaşlarımızla aramızda konustuk yalnızca bu durumda ne yapabilirim bu durumda acaba ve arkadasimin bu konusmalari esim dahi olsa baskasina vermesi yasal mi onu da şikayet edebilir miyim

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2020 18:38

   Haberleşmenin gizliliği suçu kapsamına girer. Ancak kendisinin gösterdiğini kabul etmeyecektir. İspatı zor görünüyor.

 • Gülizar 17 Nisan 2020 23:45

  Merhaba, éşimle 5 ay önce (protokol düzenleyerek) anlaşmalı boşandık. Ancak fiili olarak hiç ayrılmadık. Zaten bu protokol birbirimize karşı haklarımızı korumak amacıyla yapıldı. 5 ay kadar sonra inşallah tekrar resmi nikah yapacağız.
  Gerekçeli kararda da onaylanan anlaşmalı boşanma protokolündeki maddi hükümler ne olur? Örneğin;
  Protokol ile ben halen oturduğumuz eşimin üstüne olan evin intifa hakkını elde ettim. Ancak tapuda intifa şerhi yaptırmadim, çünkü kredisi devam ediyor. Eşim sürekli sıkıntıya düşeceğini bankanın krediyi geri isteyeceğini söyleyince kaldı. Eşim ise benim aynı sitede aynı büyüklükte ve kredi ödemesi olmayan ‘evimi satıp parasını kullanma hakkı’ aldı. Şu an kış dönemi bitti derken pandemi vs satış da zor görünüyor.
  Beni endişelendiren nikah yaparsak protokol tamamen geçersiz mi olur? Böyle bir bilgiye hiç rastlayamadım. Cevaplarsanız çok sevinirim. Sırf maddi haklarımı korumak için sevdiğim eşimle sıkıntı yaşamak istemiyorum. Teşekkürler

  • Besler Hukuk 18 Nisan 2020 11:34

   Yeniden evlendiğinizde protokol geçersiz olmaz. Anlaştığınız şekilde paylaşım yapılmış kabul edilir. Evlilik tarihinden itibaren edineceğiniz malların bedelinin yarısı tutarında diğer eşin katılma alacağı söz konusu olur.

 • Rafet Mutlu 4 Nisan 2020 08:44

  Merhabalar,
  1,5 yıl önce boşandım. 2 yaşında oğlum var her ayın 1. Ve 3. Haftası cumartesi günleri 11:00 – 16:00 saatleri arası oğlumu alıyorum. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz dönemden dolayı ülkemizde 20 yaş altı insanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Dün akşam eski eşim aradı yarın (bugün) çocuğu vermeyeceğini hatta yasak bitene kadar vermeyeceğini söyledi bu arada eski eşim 1 sokak uzakta yaşıyor (yürüme mesafesi iki dakika). Gelip görebileceğimi söyledi fakat zorlu geçen boşanma davası olduğu için evine gidip görmeyi istemiyorum. Zorluk çıkaracak biri değilim sağlıkla ilgili bir durum sonuçta. Tabi eski eşimin bunu fırsat olarak kullandığını düşünüyorum. Bu durumda kanun ne diyor? Çocuğumu alamadığım günlerin telafisini yasak kalktıktan sonra başka günlerde almam mümkün müdür ? benim durumumda olan insanlar bu yasak karşısında nasıl bir yol izlemeli ? Değerli bilgilerinizi aktarırsanız sevinirim..

  • Besler Hukuk 4 Nisan 2020 15:16

   Belli ki medeni bir şekilde ayrılmış bir çiftsiniz. Eşiniz gereken anlayışı göstererek gidip görebileceğinizi söylemiş. Velayet bakımından önemli olan çocuğun yararı olduğu için koronavirüs riski varken hukuken size vermeye zorlayamazsınız.

 • Volkan ocak 22 Şubat 2020 00:20

  Selamin aleykum esimle bosandik yanliz ziynet eşyalarindan dolayi istinaf mahkemesine bas vurduk istinaf mahkemesi ne zmn sonuclarin veya benmi kazanirim yoksa bosandigim esimmi bide nafakadan dolayi icra acmistilar icrayi kazandik avukat bana sadece yargilama giderleri verileck dedi bu yargilma giderler nedir

  • Besler Hukuk 22 Şubat 2020 13:44

   Yargıtay’ın son kararlarında düğünde takılan ziynet eşyaları kime takılmış olursa olsun kadına ait kabul ediliyor. Davanın kısmen kabul kısmen reddi halinde mahkeme harç ve giderleri karşı tarafça ödeniyor. O şekilde bir karar çıkmıştır.

 • Esra a. 25 Aralık 2019 20:31

  Avukat bey, eşim beni aldatıyor olabilir. Ben bunu kanıtlamaya çalışıyorum. Kanıtlarsam eğer ondan istediğim kadar tazminat alabilir miyim?

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2019 14:52

   İspatlamanız halinde tazminat almanız mümkündür. Ancak miktarı kusur oranına ve tarafların ekonomik durumlarına göre değişmektedir.

Popüler Başlıklar

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI - TAZMİNAT HESAPLAMA
  İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  6 Aralık 2019   İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza...
 • İstihkak Davası
  İSTİHKAK DAVASI NEDİR?
  22 Kasım 2019   İstihkak davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istihkak ne demek ile başlamakta fayda var. İstihkak, Arapça kökenli bir kelime olup hak kazanma, hak kazanılan şey...

Benzer Başlıklar

 • ZAMANAŞIMI NEDİR?
  ZAMANAŞIMI NEDİR?
  16 Nisan 2021   Zamanaşımı kanunda belirlenen sürelerin geçmesiyle borçluya alacak talebini reddetme hakkı tanıyan bir kavramdır. Yani her bir alacak için kanunda farklı süreler öngörülmüştür. Bu sürenin...
 • PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  6 Nisan 2021   Pazar günleri ve hafta tatilleri, işçilerin dinlendiği, sosyal hayatına vakit ayırdığı ve aynı zamanda verimini de arttırdığı zaman dilimidir. İşçilerin sürekli bir biçimde çalışması...
 • ÜCRETLİ İZİN NEDİR?
  ÜCRETLİ İZİN NEDİR?
  26 Mart 2021   Yıllık ücretli izin, işçinin kanunen kendisine tanınmış bir haktır. Sene boyunca çeşitli zorluklarla mücadele ederek çalışan işçilerin dinlenebilmesi için çeşitli izinler verilir. Bu yazımızda...
 • FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?
  FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?
  12 Mart 2021   Fazla mesai ya da İş Kanunu’nun düzenlediği kapsamda fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. İş Kanunu’na göre üç tür fazla çalışma vardır. İlki...
 • ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME
  ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME
  12 Şubat 2021   Sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı gündelik hayatta bir çok kurum tarafından istenmektedir. İş başvurularında, memurluk, polislik, askerlik ve diğer resmi işlerde...