Skip to content

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKAT DANIŞMA ÜCRETİ NE KADAR?

anlaşmalı boşanma danışma

 

Anlaşmalı boşanma avukatı, aile hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Anlaşmalı boşanma avukatları halk arasında bu isimle bilinmekle birlikte nafaka, velayet, boşanmada mal paylaşımı, evliliğin iptali gibi konularda da deneyim sahibidir. Günümüzde evlenme kadar eşlerin ayrılması da normal kabul edilmektedir. Türk hukukuna göre herkes eşinden ayrılma kararı almakta özgürdür.

Hiçbir davanın açılması için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu tercih genelde iyi sonuçlar vermemektedir. Avukatsız açılan davalarda usul hatası vb. nedenlerle davaların uzaması sıklıkla görülebilmekte ve haklı iken haksız duruma düşülebilmektedir. Ayrıca boşanma davaları her iki taraf için de sinirlerin gerildiği, duygusal olarak yıpranmanın meydana geldiği süreçler içermektedir. Boşanma avukatları böyle bir süreçte taraflara en büyük katkıyı sunabilecek kişilerdir. En iyi anlaşmalı boşanma avukatı taraflar arasındaki durumu en kısa ve mümkünse her iki tarafı da memnun edecek şekilde çözüme kavuşturan kişidir.

Boşanma Davası Nedenleri Nelerdir?

Gün geçtikçe evlenen çift sayısı artmakta ama doğru orantılı olarak ayrılık sayısı da artış göstermektedir. Bunun en büyük sebebi insanların artık tüm hayatlarını sevmedikleri veya anlaşamadıkları bir kişiyle geçirmek istememeleri ve bu durumdan bir an önce kurtulmak istemeleridir. Bu gibi hallerde taraflar boşanma avukatlarına başvurmakta ve evliliklerini bitirmektedir.

Boşanma nedenleri özel ve genel olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Özel nedenler zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, haysiyetsiz yaşam sürme ve suç işleme, terk ve akıl hastalığı olarak sayılmıştır. Genel neden ise evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır.

Uzman boşanma avukatına başvurulması durumunda avukat öncelikle hukuki nedenleri tespit eder ve buna ilişkin delil niteliğinde sayılabilecek hususları belirler. Boşanma avukatı hangi sebebe dayalı dava açılacağını ve nasıl bir savunma yapılması gerektiğini en iyi bilen kişidir. Boşanma avukatı olmadan açılan davalarda tarafları bekleyen en büyük risk davanın reddi durumudur. Eğer açtığınız dava reddedilir ise aynı sebeplere dayalı olarak tekrardan 3 yıl boyunca dava açılamaz. Görüldüğü üzere hukuki destek alınmadan yapılacak işlemler telafisi güç hatalara yol açmaktadır. Diğer bir durum ise hukuki vakıaların belirli koşullar ve sürelere bağlanmasıdır. Yani belirli süreler geçtikten sonra bazı ayrılık sebepleri kullanılamamakta ve hak kayıpları yaşanmaktadır. Boşanma davası avukatları hak kaybı yaşamamanız için başvurmanız gereken ilk yerdir.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Danışma Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma avukatı ücretleri her olaya göre değişkenlik göstermektedir. Anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumunda ücretler değişkenlik göstermektedir. Boşanma avukatı ücretlerinin ortalaması genellikle baro tarafından tavsiye edilen Avukatlık Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir.  2023 yılı tavsiye niteliğindeki en az ücret tarifesine göre anlaşmalı boşanma davalarında avukatlık ücreti 35.000 TL iken çekişmeli boşanma davalarında bu ücret 52.000 TL’dir. Anlaşmalı boşanma avukat danışma ücreti ise ortalama olarak 5.200,00 TL civarındadır. Bahsi geçen tutarlar ortalama avukatlık ücretleri olup altında veya üzerinde ücret talep edilmesi mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı İle Dava Nasıl Açılır?

Anlaşmalı dava açabilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu süre zarfından sonra eşler anlaşmalı boşanma avukatına başvururlar. Anlaşmalı boşanma avukatı tarafından boşanma protokolü ve dava dilekçesi hazırlanır. Akabinde taraflardan biri adına dava açılır. Hakim tarafların üzerinde mutabakat sağladığı protokolü inceler ve gerekli gördüğü durumlarda değişiklikler yapar. Bu değişikliklerin taraflarca kabul edilmesi gerekmektedir. Şartların sağlanması halinde hakim tarafların ayrılmasına karar verecektir. Bu şartlardan birinin gerçekleşmemesi durumunda ise dava reddedilecektir.

Anlaşmalı boşanma ile taraflar hem zamandan hem yargılama masraflarından kar etmektedirler. Peki anlaşmalı davada boşanma avukatı gerekli midir? Boşanma avukatı, tarafların anlaşmalı olarak ayrılmak istemeleri durumunda da önem arz etmektedir. Boşanma avukatı, protokolün hazırlanmasında deneyimi ve tecrübesiyle haksızlıkların önüne geçebilmekte ve sonradan pişman olunmasını önlemektedir. Protokol ile tarafların varsa çocuklarının eğitim ve diğer masraflarının nasıl bölüşüleceği, ne kadar nafaka ödeneceği, malların nasıl paylaştırılacağı ve birçok alan netleştirilmelidir. Protokolün hazırlanmasında uzman boşanma avukatının bilgi ve tecrübesinden yararlanılmadan hareket edildiği takdirde taraflardan birinin zor durumda kalması olasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hangi Şartlarda Yapılır?

Boşanmanın sonuçlarını düzenleyen, her iki eşin ortak iradesiyle oluşturulmuş sözleşmeye anlaşmalı boşanma protokolü denir. Tarafların anlaşarak, boşanabilmeleri için en az bir yıl süreyle evli kalmış olmaları gerekir. Taraflarca yapılan bu protokolün mali sonuçları ve çocukların durumu, hakim tarafından gözetilir. Değişen ekonomik koşullar sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için bu alanda uzman bir avukatın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak önemlidir.

Evliliğin İptali Davası Açabilir Miyim?

Evliliğin iptali davası, eşler arasındaki evliliğin kanunun aradığı usul şartlarına aykırı şekilde vücut bulması halinde söz konusu olmaktadır. Evliliğin iptali ile boşanma birbirlerinden farklı durumlardır. Evliliğin iptali davası ile geçersiz olarak kurulan veya daha sonradan geçersiz hale gelen evlilik son bulurken boşanma ile geçerli olan bir evlilik sona erdirilir. Evliliğin iptali davasının da uzman aile avukatı aracılığı ile açılması iptal sebebinin doğru olarak belirlenmesi gibi durumlarda en güvenilir sonucun elde edilmesi için önemlidir.

Boşanma Davası Nerede Ve Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası, eşlerin davadan önce birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilir. Ancak taraflar ayrıysa davacı eş hem kendisinin hem de diğer eşin yerleşim yeri mahkemesinde davayı açabilir. Boşanma davası, aile mahkemelerinde açılır. Dava açılacak yerde Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Davanın en zor evrelerinden birisi de ayrılığa karar veren eşler arasındaki mal taksimi aşamasıdır. Evlenen çoğu kişi evlenirken belirli bir mal rejimi seçiminde bulunmaz. Bu durumda yasal olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Bu rejimde evlilik süresi içerisinde edinilmiş olan mallar eşler arasında eşit şekilde bölünmektedir. Genelde taraflardan birinin çalışmadığı durumlarda çalışan taraf edinilen malların kendi emeği ile elde edildiğini ve paylaştırılmasının haksızlık olduğunu düşünmektedir. Ancak hukukumuzdaki kanuni rejime göre paylaştırmada bir tarafın çalışıp çalışmaması paylaştırmayı etkileyen bir faktör değildir. Örneğin bir iş adamının eşinin ev hanımı olması durumunda evlilik süresince elde edilmiş bütün mallar eşit bölünür. İş adamının, eşinin hiçbir katkısı olmadığını ileri sürmesi hukuk önünde anlam ifade etmemektedir. Bunun sebebi kanun koyucunun eşlerin hayatın zorlukları karşısında birbirlerine yardım ettiği ve aralarında bir iş bölümü olduğunu düşünmesi yatmaktadır. Bu nedenle çalışmadığı için bir kişiye hiç mal verilmemesi adaletsiz görülmüştür.

Boşanma avukatının önemi burada da karşımıza çıkmaktadır. Taraflar evlenme aşamasında bir aile avukatına danışarak diledikleri mal paylaşım rejimi hakkında bilgi alabilir ve evliliklerinin belirledikleri bu rejime uyarlanmasını isteyebilirler. Edinilmiş mallar rejimine tabi evliliklerde öncelikle katılma alacağı hesaplanır. Katılma alacağının hesabında kişisel mallar için denkleştirme hesabı yapılır, borçlar çıkarılır, alacaklar eklenir ve katılma alacağı hesaplanmış olur. Katılma alacağının hesabında en önemli nokta kişisel mallar ile ortak malların ayrılması noktasıdır. Bazı durumlarda mahkemece yanlış değerlendirmeler yapılabilmekte ve taraflardan biri haksızlığa maruz kalabilmektedir. Boşanma avukatı, bu tür durumların yaşanmasının önüne geçerek sürecin hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. Uzman boşanma avukatlarımız tarafından yazılmış boşanmada mal paylaşımı ile ilgili makalemize göz gezdirebilirsiniz.

Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma ile birlikte tarafların çocuğu varsa velayetin kime ait olacağı hakim tarafından kararlaştırılır. Velayetin tayininde çocuğun üstün menfaati göz önünde tutulmaktadır. Eğer hakim annenin çocuğun gelişiminde ve eğitiminde gerekli katkıyı yapamayacağı görüşündeyse veya anne açıkça çocuğun velayetini istememiş ise çocuk anneye verilmeyebilir.

Velayetin anneye bırakıldığı en yaygın durum çocuğun henüz anne şefkatine ve ilgisine muhtaç olduğu yaşlardır. Bu durumda hakim genellikle çocuğun bakım ve gözetiminin anne tarafından daha iyi yerine getirileceğini düşünerek bu yönde hareket etmektedir.

Velayete ilişkin kararlar kesin hüküm teşkil etmemektedir. Şartlarda esaslı değişikler olması durumunda velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir. Açılan davada çocuğun menfaatinin değişen şartlar nedeniyle zarar gördüğü ispat olunmalıdır. Velayet davasının açılabilmesi için gerekli olan çocuğun zararına esaslı değişiklikler kanunda sınırlı sayıda sayılmamıştır. Velayet davası ile ilgili daha detaylı bilgiye velayetin değiştirilmesi makalemizden ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasında Delillerin Önemi Nedir?

Boşanma davasının davacı eşin taleplerinde neticelenebilmesi için deliller çok önemlidir. Boşanma davasına konu olabilecek delillerin tespiti bakımından boşanma avukatının rolü çok büyüktür. Gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişen yaşam standartları göz önüne alındığında davaya konu olan deliller çeşitlilik göstermektedir. Zira Yargıtay da boşanma davasındaki deliller hakkında neredeyse her gün yeni kararlar vermektedir. Bu kararların takibinde boşanma avukatından faydalanmak, davanın sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır.

Boşanmada Tanık Listesi Nasıl Oluşturulmalı?

Boşanmak için başvuran çiftlerle bağı olanlar ve davaya konu olan evlilik içinde yaşanan olaylara şahit olanlar boşanma davasında tanık olabilmektedir. Ayrıca Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun son zamanlarda verdiği bir karara göre; vekil olarak görev yaptığı boşanma davasında avukat da tanık olarak dinlenebilmektedir.

Boşanma Davasında Nasıl Tazminat Alabilirim?

Boşanırken tarafların maddi-manevi tazminat alabilmesi için taraflardan birinin kusurlu davranışı sonucu ortaya bir zarar çıkmış olmalıdır. Taraflardan birinin durumunda, boşanma sebebiyle ortaya çıkmış veya ilerde doğması muhtemel zararlar için karşı taraftan tazminat istenebilir. Hakim bu durumu resen göz önünde bulundurmadığı için tarafların dava sırasında öne sürmesi gerekir.

Nafaka Şartları Nelerdir? 

Tarafları en çok düşündüren konulardan biri de nafakadır. Eşinden ayrılmak isteyen kişi genellikle ödemek zorunda kalacağı ya da kendine ödenecek nafakanın ne kadar olacağı konusunda emin olamıyor. Peki nafaka türleri nedir ve neye göre belirleniyor?

Çocuğun tüm masrafları evlilik birliği içerisinde eşler tarafından giderilmektedir. Çocuğun bütün masraflarının bir tarafa yükletilmesi adaletsiz sonuçlar doğuracağı için kanun koyucu nafakaya ilişkin düzenlemeler getirerek bir denge kurmayı amaçlamıştır. İştirak nafakası çocuğun velayetine sahip olmayan tarafın velayet sahibi tarafa çocuk ergin olana kadar giderleri için ödediği nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası ise boşanma davası sonucunda yoksulluğa düşecek tarafa diğer tarafın ödemek zorunda olduğu nafaka türüdür. Diğer bir nafaka türü olan tedbir nafakasına ise uzun süren davalar süresince taraflardan birinin nafakaya muhtaç olması halinde hükmedilir. Tedbir nafakası dava bitene kadar ödenecek bir nafaka türüdür. Nafaka türleri hakkında detaylı bilgiye nafaka makalemizden ulaşabilirsiniz.

Boşanma avukatının nafakanın tespiti ve ödenmesinde önemli rolü bulunmaktadır. Bazen taraflardan biri haksız yere nafaka isteyebilmekte veya nafaka ödemeye mahkum edilebilmektedir. Boşanma avukatı verilen nafaka kararlarının hukuki boyutunu her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirmekte ve hak kaybı yaşanmasının önüne geçmektedir. Bazı durumlarda da taraflardan biri nafaka talep edebileceğinin farkında olmayabilir. Böyle bir durumda da alanında uzman boşanma avukatı en iyi hukuki yardımı sağlayabilecek kişidir.

Besler Hukuk Bürosu, İstanbul boşanma avukatı olmakla birlikte ülkemizin tamamında hizmet vermektedir. Alanında uzmanlaşmış boşanma avukatı kadromuz ile müvekkillerimizi boşanmanın yıpratıcı sonuçlarından korumakta ve olası bir hak kaybı yaşanmasının önüne geçmekteyiz. Müvekkillerimiz adına her türlü boşanma davası takibi, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, nafaka istenmesi ve nafaka kararının yerine getirilmesi gibi işlemlerini büyük bir dikkat ve özenle yerine getirmekteyiz. Boşanma avukatı danışma hattı ile aşağıdaki formu doldurarak yaşadığınız sorunları veya aklınızdaki soruları bize iletebilirsiniz.

0 0 oylar
İçeriği Oylayın

İlgili Makaleler

Abonelik
Bildir
guest
335 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Aycan Şimşek
Aycan Şimşek
2 yıl önce

Eşimle anlaşmalı olarak boşanma davası açmaya gittik beraber nafaka talep etmezsen anlaşmalı boşanırım dedi kabul ettim sonra anlamadığımız şekilde bizim dosyamız istinaf mahkemesine gitti 2 hafta bekleyeceksiniz dediler ama anlaşmalı olarak gittim neden istinafa gidiyor anlamadık , sonra eşimle başka bir olaydan dolayı tartışınca karara itiraz edicem boşanmıyorum dedi gidip karara itiraz etmiş kendi rızamla değil eşimin rızasıyla imzaladım diye ben zorla götürmedim kendisi kabul etti nafaka almazsam diye , ama ben kesinlikle boşanmak istiyorum istinaf süresinin dolmasına bir hafta var ettiği itiraza nasıl geri dönüş yapılır , elimde gerekçeli karar var mahkemenin onayladığı protokol herşey imzalandı elimde

Alper Kağan
Alper Kağan
2 yıl önce

Boşanma sonrası düğünde takılan altınların iadesi davası açıldı mahkeme 2 yılı aşkın bir süre sonra karara varacak ancak altınların iadesi mümkün değil ise davanın açıldığı tarihteki altın kuru baz alınarak TL cinsinden yasal faiz ekleniyor bu durumda tazmin anlamında 1/3 oranında bir zarar söz konusu oluyor. Bu durumu fiili ödemenin yapılacağı tarihteki kur baz alınması yönünde düzeltmek mümkünmüdür. Mevcut zararı önlemenin yada gidermenin bir yolu yordamı varmıdır. Teşekkür ederim.

Atike Toprak
Atike Toprak
2 yıl önce

Merhaba annemle babam şiddetli geçimsizlik yüzünden tartıştılar babam annemi darp etti 3 ay uzaklaştırma aldı olay mahkemeye gitti babam pişman oldu annemde affetmek istiyor eğer davayı çekersek eğer bir sıkıntı olurmu cevabınız için şimdiden tsk ederim 🙂

Ulviyya Abdiyeva
Ulviyya Abdiyeva
2 yıl önce

Merhabalar. Ben yabancı uyrukluyum. Tc vatandaşıyla 6 senelik evliyim. Maddi durumlardan Tc vatandaşlığı alamadim henüz. 2 çocuğumuz var. Severek evlendik. Ama zamanla artik geçimsizlik yaşamaya başladık. Ve ben artık boşanmak istiyorum. Evliliği Sürdürmek istemiyorum. Bu durumda her kes çocuklari elimden alacaklarini ben yabancı olduğum icin bana çocuklarin verilmeyeceğini ve boşanma halinde sınır dışı edileceğimi söylüyorlar. Bunlar doğru mu hiç bir bilgim yok ama bu mutsuzluk kavga gurultu arasinda evliliği yürütemiyorum artık . Hem çocuklar hem de ben kötü etkileniyoruz.

Tamer Beyenir
Tamer Beyenir
2 yıl önce

Boşanmış olduğum eşime açtığım katılma alacağı davası, 8500 lira harcı yatıramadığım için usulden reddedildi. Yeniden ne zaman dava açabilirim? Eğer istinaf başvurusu yaparsam dava devam eder mi?
Saygılarımla

Dudu ergül
Dudu ergül
2 yıl önce

Merhaba 14 yillik evliyim 2 cocugum var biri 14 digeri 3 yasina yeni girdi 4.500 grliri var cocuk basina nekadar nafaka verilir

Meryem kuzu
Meryem kuzu
2 yıl önce

Merhaba ben eşime boşanma davası açtım kızıma darp etti çekişmeli bi dava ve dava açtığım tarihden sonra eşim başka Bir bayanla kpnuşabilir mi yada ben başka bi erkekle normal sohbet edebilrmiyim

Mehmet Çoban
Mehmet Çoban
2 yıl önce

Benim eşim bana boşan na davası açmış benim üzerim de hiç birşey yok benden nafaka alabilirmi 2 tane de çocuğum

Sibel demirkiran
Sibel demirkiran
2 yıl önce

Boşanmaya karar verdigimde üzerimde kayıtlı olan gayrimenkullerin eşim tarafindan satılmaması icin topu dairesinde satilamaz işlemi koydurursam cezası varmıdır acaba zor durumdayım

Gulden yilmaz
Gulden yilmaz
3 yıl önce

Esimin beni aldattigini ogrendim sosyal medya tiktok vs yazismalarini yakaladim ayrica goruntulu konusmalar yapilmis dava sebebi olarak aldatma ile acilirmi kadini sahsi olarak sikayet etme hakkim varmi tesekkurler

Yeliz Başarır
Yeliz Başarır
3 yıl önce

Eskişehir’de açmış olduğum boşanma davasını iş gereği gitmiş olduğum yeni adrese Manisa’ya aldirabilir miyim

Zehra hamzaogulları
Zehra hamzaogulları
3 yıl önce

Merhaba Sayın avukatım, 2019 yılında istinafa gitmiş boşanma davam var. 26 ay oldu. Dava durumu açık. Bosanmanın gerçekleşmesi icin yapabilecegim birsey yok mu? Daha ne kadar bekleyecegim. Lütfen bir yol gösterin….

Ali demirtas
Ali demirtas
3 yıl önce

Merhaba Aralık 2020 de bosanma davam kesinleşti fakat ben nafaka ve tazminat icin dosyayi istinaf mahkemesine gönderdim şimdi dosya durumu açık olarak görünüyor ama ben kesinleşen boşanmanın onaylanmasını istiyorum bunun için bölge adliye mahkemesine bir dilekçe yazdım ve kesinleşen boşanmanın onaylanmasını istedim yeniden evlenebilmek için karşı tarafı nufusumdan düşürmek istiyorum eğer olmazsa da imam nikahlı olarak bir evlilik yapsam eski eşim bir sıkıntı çıkarabilir mi aceba ? İstinaf süresini beklemek sartmi yoksa ?
Bu süreç ne kadar sürer aceba?

Popüler Konular