0216 387 0 388

İŞÇİ HAKLARI

çalışan hakları

 

İşçi hakları ve özellikle işten çıkarılan işçinin hakları çoğu zaman işverenler tarafından göz ardı edilmektedir. Bu haklardan işçilerin yararlanmaması için çaba sarf edilmektedir.  İşçi hakları kanunu şeklinde bir kanun olmadığı için mevzuatımızda farklı hükümlerde ve çalışanların kolay anlayamayacağı şekilde düzenlemeler yapılmıştır. İşten çıkarılan işçilerin hak kaybı yaşamaması için işçi haklarını tek bir makalede topladık. Ancak belirtmekte yarar var ki her somut olayın özelliğine göre talep edilebilecek haklar değişmektedir. Yaşadığınız duruma göre hangi hakları talep edip edemeyeceğinizi merak ediyorsanız sayfanın en altındaki işçi hakları danışma formu aracılığıyla sorularınızı büromuza iletebilirsiniz. İşçi hakları arasında bilinmesi gereken en önemli 12 hak şunlardır:

1) İşe İade Hakkı

İşveren iş sözleşmesini feshetmek istiyorsa, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. İşten çıkarılan işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmeden veya işveren tarafından haksız bir sebeple işten çıkarıldıysa, fesih bildiriminden itibaren bir ay içerisinde işe iade talebinde bulunabilir. Ancak önceden tespit edilmesi gereken husus, iş yerinin iş güvencesi kapsamında olup olmadığı ve işçinin iş güvencesinden yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığıdır. İşe iade davası açabilmek için iş yerinde 30’dan fazla işçi çalışması ve en az 6 aylık kıdeminizin olması gerekmektedir. İşe iade davası mahkeme tarafından kabul edilirse, işten çıkarılan işçi, aynı koşullarla tekrar işe alınmalıdır. Aksi taktirde işveren tarafından işçiye dört aydan az olmamak üzere tazminat ödenmesine karar verilir. İşçinin boşta kaldığı süre için de dört aylık ücret ayrıca ödenir.

2) Kıdem Tazminatı Hakkı

İşçi tazminat hakları arasında en önemli olanı kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı işçilerin zor günleri için sosyal devlet ilkesi uyarınca ihdas edilmiş bir haktır. Haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılan işçi bir yıldan fazla çalışmış olmak kaydıyla kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Belirli koşulların varlığı halinde istifa eden işçinin hakları arasında da kıdem tazminatı yer almaktadır. Kendiniz işten çıktığınızda alabileceğiniz tazminat hesaplama yapmak için bu konudaki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Tazminat hesaplama her yıl için 30 günlük ücret üzerinden yapılmaktadır. Bu ücret işçinin aldığı brüt ücrettir. Yani vergilerinde dahil olduğu ücret baz alınır. Ayrıca bu ücrete, işçinin aldığı giyecek, yemek ve yol gibi diğer düzenli ödemeler de eklenir. Bundan dolayı kıdem tazminatının hesabında baz alınan brüt ücrete, giydirilmiş ücret denir. Örneğin 5 yıl süreyle aynı iş yerinde çalışan ve işveren tarafından işten çıkarılan işçi 150 günlük yani 5 aylık brüt maaşı kadar kıdem tazminatı almaya hak kazanır. 2020 yılı için 5 yıldır asgari ücret ile çalışan bir işçinin işten çıkarılması halinde hak kazanacağı kıdem tazminatı tutarı 14.619,32 TL’dir.

3) İhbar Tazminatı Hakkı

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden bir süre önce durumun işten çıkarılacak işçiye bildirilmesi gerekir. Aynı durum işçi için de geçerlidir. İşçi haklı bir neden olmaksızın iş sözleşmesini feshetmek istiyorsa kanunda belirtilen sürelere uyması gerekmektedir. Aksi taktirde işçinin de ihbar tazminatı ödemesi gerekebilir. İhbar süreleri, işçinin kıdemine göre değişmektedir.

 • 6 aydan az çalışmış işçi için 2 hafta,
 • 6 ay – 1,5 yıl arası çalışmış işçi için 4 hafta,
 • 1,5 yıl – 3 yıl arası çalışmış işçi için 6 hafta,
 • 3 yıldan fazla çalışmış işçi için 8 hafta ihbar süresi bulunmaktadır.

Kanunda belirtilen ihbar süreleri boyunca iş sözleşmesi aynen devam eder ve bu sürelerin sonunda iş sözleşmesi feshedilmiş sayılır. Bu sürelere işveren uymazsa, işten çıkarılan işçinin haklarından biri olan ihbar tazminatı alacağı doğar.

4) Fazla Çalışma Ücreti Hakkı

İşçinin haftalık mesai süresi kanunen 45 saattir. Haftalık olarak bu sürenin aşılması halinde işveren tarafından %50 zamlı olarak fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Burada önemli olan husus ara dinlenme yani molaların çalışma saatinden sayılmamasıdır. Ancak ara dinlenmenin çalışma saatinden sayılmaması için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İşçi bu süreleri istediği gibi kullanamazsa veya bu süreleri çalışmaya hazır bir şekilde geçirirse ara dinlenme süreleri çalışma saati hesabında dikkate alınır. Ayrıca işçinin günlük 11 saatten fazla çalışması veya kanunen gece vakti olarak kabul edilen 20.00-06.00 saatleri arasında 7,5 saatten fazla çalışması halinde de işveren tarafından fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir. İşçi hakları arasında önemli bir yer tutan fazla çalışma ücretinin ödenmemesi halinde işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir.

5) Yıllık İzin Hakkı

 • 1 – 5 yıl arası kıdemi olan işçiler 14 gün
 • 5 – 15 yıl arası kıdemi olan işçiler 20 gün
 • 15 yıl ve üzeri kıdemi olan işçiler 26 gün yıllık izne hak kazanırlar.

İşçi çalıştığı süre boyunca yıllık izin haklarını tamamen kullanmamış olabilir. Bu durumda işten çıkarılan işçinin haklarından biri de kullanmadığı yıllık izin hakları için ücret alabilmesidir. İşçi tarafından talep edilmesine rağmen yıllık izne hak kazanılan yıl boyunca izin kullandırılmaması da haklı fesih nedenidir.

6) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Hakkı

Ülkemizdeki ulusal bayram ve genel tatil günleri; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve dini bayramlarımıza denk gelen günlerdir. Sözleşmenizde resmi tatil günlerinde çalışma yapacağınıza dair hüküm yoksa bu günlerde çalışmak zorunda değilsiniz. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmanız halinde o gün kaç saat çalıştığınıza bakılmaksızın 1 günlük ücretiniz kadar ilave ücret tarafınıza ödenmelidir. Aksi takdirde işten çıkarak kıdem tazminatı ve diğer işçi haklarını talep edebilirsiniz.

7) Hafta Tatili Ücreti Hakkı

Her işçiye haftalık 7 gün olan çalışma süresinin içerisinde en az 1 günlük yani kesintisiz olarak 24 saat izin verilmesi gerekmektedir. Eğer, işveren tarafından hafta tatili gününde işçi çalıştırılıyorsa, işçinin günlük ücretinin %50 fazlası tutarında hafta tatili ücreti işçiye ödenmelidir. Örnek vermek gerekirse;  günlük ücreti 150 TL olan bir işçiye bu ücretine ilaveten, haftalık tatil gününde çalıştırılması nedeniyle 150+150 TL+75 TL toplamı olan 375 TL ödenmelidir. Eğer ki bu ücret işçiye ödenmez ise, işçi haklarını dava yoluyla talep edebilir.

8)AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Hakkı

AGİ işçilere uygulanan bir gelir vergisi indirimidir. Bu gelir vergisi indiriminin tutarı; işçinin medeni durumuna yani evli veya bekar olup olmamasına, evliyse eşinin çalışıp çalışmamasına ayrıca çocuk sayısına göre değişiklik arz etmektedir. Gelir vergisinde uygulanan bu indirimin her ay işçiye ödenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde işçi bu alacağını kıdem tazminatı ve diğer işçi hakları ile birlikte talep edebilir.

9)Ayrımcılık Tazminatı Hakkı

İşveren eşit davranma ilkesine uygun hareket etmelidir. Bunun anlamı ise objektif veya haklı bir sebep olmadıkça işçiler arasında farklı uygulamalar yapmamasıdır. İşverenin eşit davranma yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, işçi 4 aylık ücreti tutarında ayrımcılık tazminatı talep edebilir. Örneğin eşit işlerde çalışan işçilerden yalnızca birkaç işçiye ikramiye verilmesi veya zam yapılması işverenin sorumluluğunu doğurmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus şudur ki; işveren, işyerinde çalışan her işçiyi aynı konuma getirmek zorunda değildir. Ancak yaptığı iş, kıdem ve niteliği bakımından esaslı farklılıklar bulunmayan işçiler arasında farklı uygulamalar yapılmamalıdır. Ayrıca işverenin iş sözleşmesi devam ederken üzerinde olan bu yükümlülük, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi aşamasında da geçerlidir. Örneğin hamileliği nedeniyle işten çıkarılan bir işçi ayrımcılık tazminatı talep edebilir.

10) Sendikal Tazminat Hakkı

Sendika faaliyetleri yürütülmesi anayasal bir haktır. İşçiler kendi istekleriyle bir sendikaya üye olabilirler. Toplu iş sözleşmelerindeki hükümler haricinde, işveren sendikaya üye olan ve olmayan çalışanlar arasında çalışan hakları bakımından ayrımcılık yapamaz. Bu ayrımcılık iş sözleşmesi devam ederken yapılabileceği gibi iş sözleşmesinin sona ermesi esnasında da yapılabilir. Sendika üyesi olduğu için işten çıkarılan veya sendikal faaliyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan işçinin 1 yıllık ücreti tutarında sendikal tazminat ve diğer işçi haklarını talep etme imkanı bulunmaktadır.

11) Mobbing Nedeniyle Manevi Tazminat Hakkı

İş hayatında işçiler psikolojik şiddet, baskı veya taciz gibi fiillere maruz kalabilmektedirler. İşçilere rahatsızlık vermek veya işten çıkmasını sağlamak amacıyla yapılan bu fiiller, işveren tarafından yapılabileceği gibi iş yerinde çalışan diğer işçiler tarafından da yapılabilir. İşverenin bu fiillerde bulunması sorumluluğunu doğuracağı gibi başka çalışanlar tarafından yapılan mobbing kapsamındaki davranışları engellememesi de sorumluluğunu doğurmaktadır. Nitekim işveren işçi haklarını gözetmelidir. Bu kanunen ona yüklenmiş bir sorumluluktur. İşçi, bu davranışlar nedeniyle uğradığı zararların giderilmesi için manevi tazminat talebinde bulunabilir.

12) İşsizlik Ödeneği Hakkı

İşsizlik ödeneği işten çıkarılan işçinin hakları arasındadır. Ancak bu haktan yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bunlardan ilki, işçinin kendi rızası ve isteği dışında işten çıkarılmış olmasıdır. Ayrıca, işçinin çıkarıldığı iş yerinde en az 120 gün yani 4 ay çalışmış olması gerekmektedir. Son şart ise, iş sözleşmesinin bittiği tarihten önceki 3 yıl boyunca, işçinin adına en az 600 günlük işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır. Bu şartları taşıyan işçiye SGK tarafından otomatik olarak işsizlik ödeneği bağlanmaz. Yani tüm şartlar sağlansa bile işçinin bu haktan yararlanabilmesi onun başvurusuna bağlıdır ve bu başvuruda süre şartı bulunmaktadır. Şöyle ki, işsizlik ödeneği almak isteyen işçi, iş sözleşmesinin bittiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde, elektronik ortamda veya kuruma bizzat başvurarak işsizlik ödeneği talep etmelidir.

İşverenler çoğu zaman tazminat ödememek için SGK’ya işten ayrılış gerekçesini ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık olarak yani 29 koduyla bildirebilmektedir. Bu şekilde 29 koduyla işten çıkarılan işçinin hakları arasında dava açarak gerçek fesih nedenini ispatlama imkanı da bulunmaktadır. Dava açarak işsizlik maaşına hak kazanılabilecek gerçek fesih nedenini ispatlayan işçiler toplu olarak işsizlik maaşlarını alabilirler.

İşten çıkarılan işçinin hakları konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerdir. İşçinin ücret alacakları ve iş sözleşmesinin sona ermesinden kaynaklanan alacakları farklı sürelere tabidir. Nitekim her alacak kaleminin hesabı da farklı usullere tabidir. Bu nedenle işçi hakları avukatından hukuki yardım almanız faydanıza olacaktır. Ayrıca işçinin, sigorta primi hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş ise bu durum sosyal güvenlik hakkının ihlalini oluşturur. Bu ihlalin işçi üzerinde yaptığı zararı telafi etmek için hizmet tespit davası açılabilir. İş hayatında sıkça karşılaşılan bir durum da iş kazasıdır. İş kazası geçiren işçinin hakları konulu makalemizi okuyarak bu konuda detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

İşten çıkarılan işçinin hakları arasında en sık rastlanılan hususlar bunlar olmakla birlikte, işçi hakları hakkında aklınıza takılan tüm soruları aşağıdaki form aracılığıyla büromuza iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

104 Soru

 • Hasan kaygısız 23 Ocak 2021 02:15

  Sitede kapıyı olarak çalışıyorum mobbing yaparak bêni tazminat vêrmêdên kêndim iştên ayrılayım diyê uğraşıyorlar bu konuda şikayêt vêya mahkêmê yolu açıkmı bêni iştên çıakrsalar şu an kıdem tazminat hakkım varmı

 • Caglardalar 20 Ocak 2021 06:01

  Meraba ben 4 yıl 3 ay özel mobilya sektöründe çalıştım şuan pandemi örnek gösterip ücretsiz izine gönderdiler hala da devam etmekte 4 yıl 3 ay tazminat hesaplamada 15 milyon çıkardılar son 6 ay 3500 bürüt maaşımı askeri ücretten hesaplıyorlar pek bilgim olmadigi icjn ne yapmam gerektini bilmiyorum lütfen yardjmci olurmusunuz

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 10:12

   Tazminat hesaplama sayfamızda kıdem ve ihbar tazminatının nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır.

 • Aytekin BALCI 20 Ocak 2021 00:23

  Merhabalar 17 Aydır çalıştığım firmada 8 aydir mobbing uyguluyorlar iftira atıp israfa etmem etmem icin baskı yapiyolar sürekli psikologa gidip durumu anlatıp is kazası raporu da aldim bundan sonra beni ekim 25 te ocak 18 e kadar hic bi rahatsızlığım olmadığı halde günlük 39 tl olan covid iznine çıkardılar simdi işçi almamız icin senin tekrardan gelmen gerekiyo diye çağırdılar geldiğimde ise daha çok baskı başladı benim olmayan 2 farklı is daha yaptırmaya çalışıyorlar ayrıca maaşımı yeni girenlerin altında bırakmışlar üstelik ben hariç herkese elden para veriyolar şimdi o parayı sodexo kartına çevirdiler yardimci olursanız sevinirim şahitlerimde mevcut dava açmak istiyorum

 • İlayda 19 Ocak 2021 14:13

  Merhaba
  Ben işyerinde çalışanlardan hakaret ve küfüre sözlü saldırıya uğruyorum bu konuyu patronum ve usta başıma söylüyorum beni umursamıyorlar ve bana hakaret eden kişiyi savunuyorlar aynı zamanda işe girdiğim gün 14 ay sgk’sız çalıştırdılar maaş kartlarımız içeride 9.5 yıldır çalışanlarıyım hiçbir şekilde maaş kartım elimde olmadı ücretimizi elden alıyoruz bodroda asgari ücret gözüküyor ama ben 9.5 yıldır asgari ücret alamıyorum bu konular üzerine ben kendim işi bıraktım tazminat ve işsizlik maaşımı alabilir miyim ne yapmam lazım

 • Hasan Zeybek 18 Ocak 2021 21:51

  1,5 yıl çalıştığım işyerinden kendi isteğimle ayrıldım ve istifa dilekçemde tüm hak ve tazminatlarımı aldığımı yazmam gerektiğini kendilerinin bana ödeyeceklerini söylediler güvendiğim insanlardı öyle yazdım ve verdim dilekçeyi verdikten sonrada hiç bir alacağın yok kendin istifa ettin diyerek işime son verdiler ne yapmam gerekiyor

 • Hıdır Gültekin 18 Ocak 2021 14:57

  4 yıldır bir restorant ta usta olarak çalışıyorum hocam 4500 lira maaş gunluk 12 13 saat ulusal bayramlar ve diğer bayramlarda ucretsiz çalışıyorum kendim birakmam halinde tazminat alabilirmiyim. Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 23 Ocak 2021 14:11

   Fazla mesai ücretleriniz ve resmi tatil ücretleriniz eksik ödeniyorsa tazminat alarak işten çıkabilirsiniz. Kıdem tazminatı hesaplama sayfamızdan miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Ebubekir can 15 Ocak 2021 19:49

  Merhaba ben özel sektörde şantiyede elektirikçi olaraka çalışmaktyım. Devlet asgari ücrete %20 nin üzerinde zam yaptı. İşveren bana %10 gibi zam veriyor. Benle aynı maaşı alan aynı işi yaptığımız kişilere %18 gibi benden fazla zam verdiğini öğrendim. Asgari ücretten fazla maaş almaktyım. Şirket devletin açıkladığı zamdan daha aşağı zam verebilir mi bana. Ne yapmam gerekir. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 • Mine selçuk 15 Ocak 2021 17:57

  Merhaba,
  Bugün bana ihbar süresi vermeden iş aldığın sonlandırıldı. Bu işyerinde 6 ay çalıştım. İhbar tazminat hakkımı talep edebilir miyim? Be hangi haklara sahibim?

 • Abdullah uz 13 Ocak 2021 08:31

  İyi günler.4 yıldır özel sektörde çalışıyorum
  Dün bir anda işveren beni işten çıkaracağını söyledi
  Gerekçeside .işlerin iyi olmadığı .
  Hangi haklara sahibim ve ne yapmalıyım.
  Teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 17:18

   Kıdem ve ihbar tazminatınızı ödemesi gerekir. Şartları varsa işe iade davası da açabilirsiniz.

 • Fadime bolge 10 Ocak 2021 18:43

  Özel bir kurumda çalışmaktayım usta basım tarafından sürekli mobbing uygulanmak bana sürekli seni buradan gonderecem gideceksin direyerek beni korkutmak başka birini benim yerime alacakmış haber göndermiş o kişiye bana iftira atarak utanak tuttu beni yerinden isimden etmeye çalışıyor 7 yıldır çalışan olarak sicilim çok temiz beni karalamaya çalışıyor usta başımızı işçi mahkemesine şikayet etmek istiyorum eğer edersem çalıştığım kurum tarafından işten çıkarılırmiyim

 • İsmaim onur 10 Ocak 2021 11:53

  Merhaba ben 4 sene özel şirkette çalıştım ve hiç yıllık izin kullanmadım ücretinide almadım sonra şirket battı kapandı bu konuda ne yapmalıyım ?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 18:34

   Yıllık izin ücreti için davayı kazansanız da tahsili zor olabilir.

 • Hacı koyuncu 9 Ocak 2021 23:17

  2011 yılında 12 ayda işe başladım 2019 yılına kadar çalıştım. Aralıklı olarak çalıştım ve çalıştığım sürece bana 17 defa çıkış verdi bir kaç ay sonra tekrar giriş yaptı hiç bir hakkımı vermedi. En son iş yeri çıkış verdi. Benim ne gibi haklarım var nasıl alabilirim

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 18:19

   Dava açmanız gerekir.

 • Murat polat 9 Ocak 2021 21:24

  2015 yılında bır ozel fırmaya gırdim 2020 aralık da cıktım gunde 12 saat calısıp fazla mesayı ucretimi dini ve resmi tatıllerde calısıp ucretini alamadım maasımızda asgarı ucret kadarı kartımıza geri kalanı elden zarf ıle verılıp sogortada gosterılmedi suan dava arabulucuda mhkemede kazanma sansım nedır

 • Eneserkan 8 Ocak 2021 21:52

  Selam ben 2010 da işe girdim 2015 çıktım ama tazminat almadım 2016 bir daha girdim 2021 /01/6 cikalırdım benim tazminatım nakadar tutar bana 13 diyor

 • Bilal polat 7 Ocak 2021 20:52

  Ben bir fabrıkada ascı yardımcısı olarak çalışıyorum ama müdür beni ordan alıp farklı bir ise verdi ve üzerime çok baskı yapıyor birşey soyledıgım zaman geç işine bak ağzına sıçarım senin diyor ben nasıl böyle konuşuyorsunuz diyorum işine gelmiyorsa bırak diyor ve bizim çalışma saatimiz sabah 8 akşam 6 olduğu gibi üstüne bizi 4 saat mesai yaptırıyorlar artı cumartesi sabah 8 akşam yine 6 olmak üzere çalışıyoruz ben fazla mesai yapmak istemiyorum nasıl bir yol izleyebilirim beni ayda mesaiyle birlikte enfazla kaç saat mecburi çalıştırabilir.

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:41

   Haklı nedenle iş akdiniz feshederek kıdem tazminatı alabilirsiniz. Kıdem tazminatı hesaplama sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 • Eşref Akdemir 7 Ocak 2021 00:28

  Ben 5 sene firmada çalıştım bana temmuz ayinda çıkışı verdiler tazminat alamadim sigorta giriş çıkışlar da girdi cıktı yapmışlar 2-3 firma üzerinen girdi cıktı yapmışlar bunun için ne yapmam lazım

 • Mehmet titiz 6 Ocak 2021 16:31

  Ben 4 yıldır bir fabrikada çalışıyorum şirket isim değişikliğine gitti ve bize hiçbir hakkınız kaybolmadan yeni şirkete aktarilacak dedi. Ama hiç bir hakkimiz geçmemiş sıfırdan başlamış. Ve bize eski haklariniz diğer şirkete kaldı vermeyiz diyolar. Birde şu sorum olacak. Firmada psikolojik baskı çok var şahsım üstüne iş veren bile bile üzerime oynuyo. Bu durumda işten ayrılırsam haklarım yanarmi.

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 15:27

   Çalıştığınız tüm süre için kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 • Baran ozkay 6 Ocak 2021 16:27

  öncelikle herşey için teşekür ederim ..Ben 8 senedir devlet dairesinde daimi işçi olrarak çalışmaktayım şehit kardeşi olarak kadrolu başladığım işte Makina ikmal biriminde çalışıyordum amirim ( Müdür )le gereksiz sorunlar yaşadık beni o birimden aldı yaklaşık 5 aydır dolaylı yollardan mobink uyguladığının farkındayım bunu için neyapa bilirim teşekürler

 • Emin can 5 Ocak 2021 15:38

  Merhaba pandemide isyerlerimiz geçici süre kapandığı için sadece kısa çalışma ödenegi 1558 TL alıyorum patronlarım 2000 TL ye tamamlıyor ama gelirim 2000 giderim 3500 TL işten çıksam yada nasıl çıkarsam tazminatı alabilirim

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 13:32

   Kısa çalışma ödeneği almanıza rağmen tam zamanlı çalışıyorsanız tazminat alabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamızdan miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Kadir polat 31 Aralık 2020 15:18

  Is yerinde 5 yildir calisiyorum 4 yil boyunca sigortam calindi sonrasinda sigortam yapildi yillik izin paralari yok ucretsiz aksi taktirde sigortamda durduruldu ve ayrica askari ucretten az maas veriyorlar 250 tl eksik veriliyor mesailer yok yol param verilmiyor evliyim goz onune alinmiyor haftaliklar elden odeniyor sadece kagit uzerinde imzali olarak aliyoruz isim olmayan isleri yaptiriyorlar ne yapmam lazim

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 14:35

   Saydıklarınızın tamamı haklı fesih nedeni. İşten ayrılarak dava açabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamızdan miktarını öğrenebilirsiniz.

 • Abdullahkahraman 30 Aralık 2020 15:30

  Ise basladım ılk 2 ay sıgortamı yatırmadı ise ogtıyacım oldugu için devam ettim 3 ay yatırdı ve sonra isten cıkardı paramıda vermedi halada vermeyecegini iddea ediyor ne yapmayılıyım

 • özge çzge 29 Aralık 2020 16:45

  İşyerinde sürekli sözlü baskı olarak mobbing uygulanıyor. Neredeyse her işçiye yapılmakta. kimse işinden olmamak için o an ki durumda tartışmayı veya susmayı deneyerek işine devam etmekte. bende aynı şekilde cevap vermeye çalışıtğım zamanlarda sözüm dinlenmiyor bile. hakarete varana kadar ezme şeklinde veya zora sokma şeklinde patron tarafından mobbing uygulanıyor. mesaj veya mail tarzı ispat edebilceğim bişey yok. kimsenin de şahitlik yapacağını düşünmüyorum. ne yapmalıyım

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 17:06

   Mobbing ne demek sayfamızda sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

 • Deniz K. 29 Aralık 2020 15:40

  Merhaba,
  İşverenim bana haber vermeden 10 Aralıkta 29 koduyla beni işten çıkarmış. Ne tazminatımı ne de işsizlik maaşımı alamıyorum bu kodla. En azından işsizlik ödeneğinden yararlanabilmem için nereye başvurmalıyım? Başvuru süreleri nasıldır?

 • Çağatay 29 Aralık 2020 09:27

  Merhaba ben 1 aydır kurumsal bir online market firmasında çalışıyorum 1 aylık süreçte toplam 2 gün izin kullandım haftalık minumum 50 saat ve daha fazlası çalışıyorum gece vardiyalarında 10 saat çalışıyorum şuan 32 saat mesain birikti şirket bunu para olarak vermiyoruz ilerleyen zamanlarda izin olarak vereceğiz yasal olarak izin olarakta verebiliriz diyor ilk sorum bu şekilde izin olarak verebilirim 2. Sorum izin olarak verebilirse o ay içinde vermesi gerekmiyormu o izni

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 16:44

   İki ay içerisinde kullandırması gerekiyor. Yıllık izin süreleri hakkında bilgi almak için bu konudaki makalemizi oluyabilirsiniz.

 • yeliz yılmaz 28 Aralık 2020 15:37

  Merhabalar;

  Avm ‘de çalışmaktaydım fakat 29. günümü doldurduktan sonra mağazanın başka bir kişiye devredileceğini öğrendik. ihbar tazminatı alabilir miyim. görüşme yaptığımda 29 gün çalıştığım ve 1 ay’ı doldurmadığım için ödeme yapamayacaklarını iletiyorlar fakat işkur ile görüştüğümde1 gün bile çalıştıysan yatırmak zorunda olduklarını söylediler ihbar hakkım 29 gün ile var mıdır?

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 13:12

   Sözleşmede deneme süresine yer verildiyse ihbar tazminatı hakkınız yok maalesef.

 • Recep Çimen 27 Aralık 2020 22:17

  Gece vardiyası normalde 21.30 da başlıyordu işlerin yoğun olması sebebiyle bizden 19.30 da başlayalım diye rica ettiler bir gece tam 19.30 basladigim zaman is arkadaşım beni ara bana covid olduğundan raporlu olduğunu söyleme çalışırken müdür bana seslendi bende 1 dk beklermisiniz diye söyledim o bağırıp kapat lan telofonu ben senin müdürünüm diyerek çekip gitti ardından gece soğuk ve calisdigim koşulların sulu olması nedeni ile ufo basında oturarak ısınıyordum ama isimi aksatmıyordum onumden bir sinir bakarak geçti bende sinirlendim tazminatımı verin çıkarın dedim o vardiya amir ile bana işten istifa etsin yoksa sicilini bozarım diye tehtit atmış ne yapmalıyım

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 19:01

   Bir şey yapmanıza gerek yok. İşten çıkarırsa dava açabilirsiniz.

 • Ersin Boztepe 27 Aralık 2020 15:50

  Merhabalar tersanede 45 gün çalıştım bir gerekçe göster meden beni işten çıkardılar bir de kendim çıkmışım gibi istifa dilekçesi yazmışlar imza atmami istiyorlar ne yapmalıyım teşekkür ederim

 • Talip Çalış 26 Aralık 2020 20:54

  Merhabalar tekstil fabrikasında 1 yıldır çalışıyorum. Fabrika fazla mesai ücretlerini elden veriyor. Ama imzada atıyoruz.. Ücreti elden aldığımızdan dolayı, Elden ücret almamız sözleşmeyi haklı olarak fesh etmemizi saglarmı?

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 17:49

   Sigorta priminizi düşürdüğü için haklı fesih yapabilirsiniz. Tazminat hesaplama için bu konudaki sayfamıza girebilirsiniz.

 • Yunus Çalışkan 26 Aralık 2020 10:41

  Merhabalar taşören işçi olarak bir şirkette sigortalı olarak çalışıyordum pandomim sürecinde sigortamın durdurulduğunu öğrendim içerde 30 bin lira param vardı ödeme yapmadığı ve sigortamı durdurduğu için işe gitmedim ne yapabilirim

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 17:25

   Haklı nedenle iş akdinizi feshederek kıdem tazminatı alabilirsiniz. Kıdem tazminatı hesaplama sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 • Ayse dudu kozanoglu 25 Aralık 2020 22:52

  Teksilde calisiyorum 6 aylik iskurdan 1 aylik sigortaliyim o kadar mesai yapmamiza ragmen patron tam olarak ayligimizi ve mesai paramizi vermiyor ustelik bize neye dair o parayi aldigimizi bildiren aylik fisi ustelik asgari ucret 2324 lira iken bize 2020 tl anca veriliyor mesai ucretleri hic odenmiyir diye biliriz ne yapabiliriz

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 16:33

   Bir yılınız dolduktan sonra dava açabilirsiniz.

 • İdris altaş 25 Aralık 2020 18:31

  İş yerimden kendi rızamla ayrıldım. Ama 11 günlük alacağım var ay sonunda yatırcaklar demelerine rağmen 2.5 ay oldu hala yatırmadılar. Sürekli yatırcaz deyip ertelediler. Nereye şikayet edebilirim ? Veya şikâyetçi olsam haklı çıkar miyım?

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 16:24

   İcra takibi başlatabilirsiniz.

 • Hasab 24 Aralık 2020 20:47

  Merhaba kolay gelsin annem pandemiden dolayı işten çıkarıldı şartsız ve is yeri çıkışını vermedi dolayısıyla işsiz kaldı iş verende zorla imza atıp istifa edin ben çıkışını vermiyorum diyor ve bir yerede giremiyor çalışmak için 1168 tl ile gecinmeye çalışın diyorlar avukata gittik pandemi bitmeden Birsey yapamıyoruz dediler bir yolu yokmudur is yeri herhangi bir ücret ödemiyor bize nasil bi yol izlemeliyiz

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 19:27

   Milyonlarca işçi aynı durumda maalesef. Haklı bir fesih nedeniniz yoksa ücretsiz iznin bitimini beklemeniz gerekir.

 • arzu 23 Aralık 2020 03:07

  Merhabalar bi sirkette 6 yıllık asgari ücretli çalışanım.Ailemden ( annemin) yaşadıgı sağlik durumlerindan dolayi(felç ) bakıma ihtiyaç halinde olmasından mütevellit iş yerinden ayrılma zorunluluğum doğdu.. Acaba bu gerekçe ile mağdur olmamak için tazminat talebinde bulunabilirmiyim..

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 18:05

   Haklı fesih nedeni teşkil eder. Kıdem tazminatınızı hesaplamak için tazminat hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 • Birgül T. 21 Aralık 2020 20:46

  Benim kızım özel hastanede hemşire sürekli mobing uygulanıyor saçma sapan şeylere çıkmyoksa biz çıkarcaz tutanak tutarız iş bılamazsın sicile işlenir diye korkutup istifa versin istiyorlar sicile ne işlenir her işyerinde olan şeyler sicil sicil diye diye bir baskı ne yapmalıyız

 • Ahmet koc 20 Aralık 2020 22:42

  Abi ben 4 senelik calisanim ne yıllik izin kullandim ne haftalık izin verdi patronum resmî tatillerde alamadim askere giderken tazminatim ta izin paralarını alabilirmiym yardimci olursaniz sevinrim özel sektörde askari ücretle calisanim

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 14:02

   Saydıklarınızın hepsi ve uzun süre yıllık izin kullandırılmaması haklı fesih nedenidir.

 • Ugur 20 Aralık 2020 19:23

  Bir markette çalışıyorum kadrolu personel olarak ancak istemediğim halde zorla başka bir mağazaya destek eleman olarak gönderilmek istiyorlar zorla gonderebilirlermi acaba ne yapmaliyim

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 13:46

   Yazılı onayınız olmadan gönderemezler. İşten çıkarırlarsa şartları varsa işe iade davası açabilirsiniz.

 • Meryem 18 Aralık 2020 10:50

  Merhaba yeni işe girdim ve 2 gün çalıştım 3.gunumde covid testim pozitif çıktı 10 gün karantinada kaldım. Fakat iş yeri bir hafta daha gelmeni istemiyoruz diyerek ücretsiz izine çıkarttı. Rapor alabiliyosan al dediler iki günlük alabildim. Diğer 3 günüm ücretsiz izinli gözüktu maaşımdan kesilicek. Beni mağdur bıraktılar. ücretsiz izin talebinde bulunmadan işe gelme dediler. Bir de negatif çıkana kadar gelme yine test ol dediler ama devlet hastanesi ikinci covid testini yapmıyor özel hastaneye gittim. Bana ayrıca masraf oldu. Hem şart koyuyorlar hem söyledikleri şartı yerine getirmem için para vs. yardımda bulunmuyorlar. İşyerini sikayet etsem haklı olur muyum? Ne gibi haklarım var bu konuda?

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 17:09

   Şikayet edecek bir şey yok maalesef.

 • Pelin değirmen 15 Aralık 2020 22:43

  Merhabalar
  Ben 4 yıldır bir şirkette çalışıyorum ve sürekli tehdit içinde çalışıyoruz en son sizi kovacam diyip durmadan bir konuda açık bulup ihtar veriyorlar aynı konuda 3. İhtar da işten çıkartıyorlar tazminatını alabilir miyimm

  • Besler Hukuk 22 Aralık 2020 19:17

   Açık dediğiniz hususlar haklı fesih nedeni değilse tazminat alabilirsiniz. Tazminat hesaplama için bu konudaki sayfamıza girebilirsiniz.

 • samed Süleyman Özdemir 15 Aralık 2020 18:59

  merhanalar benim gecen ay kçö inden 10 gunluk almam gerekirken 19 günlük para aldim ve araştırmalaeima gore bu hata isverenden kaynaklandigindan bizden tahsil edilmemesi gerekiyor ama iban numarasini verip paralari geri istiyor banka ya havale yoluyla bu konuda bana baski yapip vermedigim taktirde yasal faizi bana odeteceginden ve mahkemeye vereceginden bahsediyor bu durumda parayi geri vermek veya vermemek hakkinda ne yapmaliyim

  • Besler Hukuk 22 Aralık 2020 19:01

   İade etmelisiniz.

 • Mesut k. 12 Aralık 2020 04:22

  Merhaba, bize yeni gelen müdürümüz var fabrikada, sürekli her şeye tutanak tutarım diyor ve tutuyor. Benim bir tane oldu. Acaba imzalamaz isem sorun olurmu ? Ve tazminatsız kovarlarmi ? 🙁 5 yıldır calisiyorum

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 18:09

   Tutanakları imzalamak zorunda değilsiniz. Kovarsa şartları varsa işe iade davası açabilirsiniz.

 • Rabia baş 11 Aralık 2020 14:19

  Merhabalar iş kazası geçirdim üç gün önce patronum hastaneye beni götürürken merdivenden düştüğünü söyle diye bana baskı yaptı ben de merdivenden düştüğünü söyledim iş kazası olarak gözükmedi İş yerinde beni suçladıklarını duydum şu anda çok pişmanım iş kazası olduğunu göstermediğim için ne yapabilirim hakkım var mıdır

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 17:11

   İş kazası bildirimi kendiniz de yapabilirsiniz. Şikayetçi olmamanız engel değil.

 • Emine Aydın 11 Aralık 2020 13:55

  İyi günler eşim 4 yıldır çalıştığı iş yerinden iki tane pozitif covid çıkarak test oldu ve negatif çıktı ama temas olduğu için 14 gün rapor verdiler ve o süre icerisinde haber verilmeden işten çıkarma kararı alınmış ve yerine başka eleman alınmış ama yasa gereği işten de cikartmiyor suan ücretsiz izinde bekletiyorlar bizim né gibi haklarımız olabilir acaba bu iş yerinden

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 17:08

   Haklı bir fesih nedeni yoksa ücretsiz iznin bitmesini beklemeniz gerekiyor maalesef.

 • Yunus yılmaz 10 Aralık 2020 02:01

  Merhaba ben 3 yıl taseron sirkette kamu kurumunda sözleşmeli olarak calıstım. 3 Yıllık bir ihaleydı aynı kamu kurumunda yeniden ihale acildi fakat eski calışmış oldgum sirket ihaleye girmedi baska bir sirket ihaleyi aldı ve calışma ya dewam etmekteyim önceki sirketın bana tazminat ödemesi veya benim hakim olan tazminat vamıdır. Tesekurler

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 16:53

   İşten çıktığınızda tüm çalışma süreniz için tazminat alabilirsiniz. Tazminat hesaplama sayfamıza girebilirsiniz.

 • Nebahat arslan 5 Aralık 2020 20:01

  Merhaba yaklaşık beş altı aylık olmuştu işe baslayali pandemi yüzünden isden çıkarıldım bunu sadece bı mesajla bildirdi patronumuz bu durumda benim ne gibi hakkım var alabilecek ve işsizlik odeneginden nasıl yararlanabilirim

  • Besler Hukuk 9 Aralık 2020 17:44

   İhbar tazminatı hakkınız var. E devletten başvurabilirsiniz işsizlik maaşı için.

 • Gökay Deniz 2 Aralık 2020 02:58

  Merhaba ben 5günlük rahatsızlık nedeniyle rapor almak zorunda kaldım ve hafta kapandı.

  Bir dahaki hafta programında benim ismim yoktu

  Ve pazartesi günü baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittim bana Covid şüphesi ile test yaptılar ve iki gün pazartesi ve salı evde
  23.11.2020 ve 24
  izole kaldım sonuç negatif çıktı

  25.11.2020 Çarşamba günü ise vardiya programında ismim olmadığı için mesaj attım watsaptan gelicemmi diye fakat mesajlar görüldüğü halde cevap yazmadılar iş az olduğundan 2 vardiye vardı
  ( 08 30 /16 30). (16 30/ 24 30) ve ben iki vardiya da gidemedim haber vermedikleri için ve ben tekrardan mesaj yolladım yarınsı gün için Perşembe günü için sabah işe gelecekmiyim gelmeycekmiyim diye ben yinede servise bindim ve bana bizim hat lideri ben yolda iken cevap yazdı sen bilirsin diye ve işyerine gittim.

  Fakat beni güvenlik herkesin mola yaptığı yerde beklememi söyledi ben hemen hemen saat 11:00 kadar beklettiler birde hava soğuk donmuşum soğuktan neyse çağırdılar beni içeride toplandık üretim müdürü üretim müdür yardımcısı ve bizim hat lideri fakat konuştuk üretim müdürü benimle çalışmak istemediğini ve beni yardımcısına beni alıp insan kaynakları müdürüne götürdü

  Sonra oradaki müdür benim rahatsızlık dolayısı ile istifayı imzalamamı istedi ben ise imzalamadım ve ben işe devam etmek istediğimi söyledim ve bana seninle çalışmak istemiyorum
  evine gidebilirsin dediler apar topar.

  Beni gönderdiler evimde yaklaşık 20kilometre uzaklıkta yani geri dönüş otostop ile geri gittim paramda yoktu şansıma yani bugün 26.11.2020

  Ben 2yıl 11 aylık çalışanım valla çok
  zoruma gitti bu arada işten çıkarma yasağı var ve beni işten çıkarmadılar bide beni fabrikada istemiyorlar sokmuyorlar şimdi ben ne yapmalıyım raporda alamadım
  Ama ben çalışmak istiyorum veya bütün hakları mı verirler öyle çıkarırlarsa benim açımdan problem olmaz

  Benim kredi ödemelerin var kira da kalıyorum zaten kış aylarına giriş yaptık benim için bu problem

  Devamsızlığımın 3gününde yani 27.11.2020
  Bu günde rapor almak zorunda kaldım
  03.12.2020 tarihinde bitiyor ve 04.12.2020 tarihin de iş başı
  Ben çağırmazlarsa tekrar gidicem fakat beni geri çevirirler se ne yapmalıyım.
  Ne yapmam gerektiğini söyleyebilirsiniz acaba.
  Teşekürler

  • Besler Hukuk 4 Aralık 2020 16:04

   İşten çıkarırlarsa ve iş yerinde 30’dan fazla işçi varsa işe iade davası açabilirsiniz.

 • Dilek ışıkal 2 Aralık 2020 01:04

  Merhaba ben 4 ay bi yerde calistim sigortali ama beni isimden nedensizce habersizce o satte isime son verdiler sigortamdanda cikis yapmiyolar sigortam devam ediyo pandemi suresinde cikisim oldu ne yapabiliriz bana yardimci olurmusunuz olursaniz cok sevinirim alah razi olsun simdiden

  • Besler Hukuk 4 Aralık 2020 15:59

   Ücretsiz izinde görünüyorsunuzdur. Bir şey yapmanıza gerek yok. Yeni iş bulabilirsiniz.

 • Tunahan fazli 27 Kasım 2020 17:50

  Çalışmis olduğum Artin Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketindeki işverenim olan MOHSEN SYABİ, SAEED SYABİ ve HABİB AKSOY a 15.10.2020 tarihinde şahsi meselelerden dolayı 01.11.2020 de işi bırakacağımı bildirdim hepsi kabul etti bir kaç gün geçtikten sonra patronlarım beni yanlarına çağırdı. İşin kaç haftaya biter biz sana izin verelim işi bırakma yerine gelebilecek kimse yok işlerimiz zora girer dediler ve anlaştık 3 haftalık bir izin kağıdı imzalattilar 14.11.2020 tarihinde MOHSEN SYABİ ‘yi arayıp işlerimin bittiğini söyledim gelmeniz için ben size haber vereceğim dedi 19.11.2020 tarihinde 20 lik diş ameliyatı oldum ve raporumu whatsaaptan MOHSEN SYABİ ‘ye attım izine çıkarken konuştuğumuz gibi pazartesi günü işte olacağım dedim MOHSEN SYABİ ben size gelmeniz için haber vereceğim dedi.
  22.11.2020 de MOHSEN SYABİ whatsaptan yarın işe geleyim mi ? Dedim MOHSEN SYABİ Kusura bakmayın İş çok az olmuş koronadan dolayı 1 eleman fazla kendinize yeni iş bakın dedi. Bende cevap olarak Evet biliyorum korona yüzünden işler düştü sizi çok iyi anlıyorum kendinizi düşünmek zorundasınız tabi ki . Ama biliyorsunuz ki benimde baktığım ailem var ve evimin geçimini düşünmek zorundayım keşke 3 hafta önce izin veriyoruz demeseydiniz çıkışımı kabul etseydiniz ben çıkmak istedim izin veriyoruz işten çıkmayın dediniz bende size Umut bağlayıp başka bir iş bakmadim bu süre içinde başka bir iş bakardım ve şuanda işsiz kalmazdim başka bir işte çalışıyor olurdum mağdur olmazdım 3 hafta izin verip bugün başka bir iş bulun demenizden dolayı ortada kaldım . Biliyorsunuz Eşim ameliyat oldu çalışamıyor bende işsiz kaldım belki bı sure daha iş bulamayacağım Bu mağduriyetim ne olacak peki dediğimde cevap vermedi aradım açmadı 23.11.2020 de SGK’dan istifa ettiğime dair bı mesaj geldi 3 patronumuda aradım telefonlarımi acmadilar muhasebeyİ aradim MALİ MÜŞAVİR TAHSİN BEY bana MOHSEN SYABİ 01.11.2020 tarihinden itibaren TUNAHAN FAZLININ çıkışını verin istifa etti dedi en fazla 14.11.2020 tarihine kadar sigortasını silebilecegimi söyledim dedi. Nitekim bir sekilde SGK’nin 03 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi: İş akdinin işçi tarafından herhangi bir sebep gösterilmeden feshedildiği. (İstifa) Diye belirtip çıkışımı vermişler ama ellerinde yazılı bir istifam yok ben hiçbir çıkış evrakı imzalamadim istifada vermedim. Bu nedenle sonradan 6 ayımı tamamlasamda İşsizlik ödeneğine hak kazanamıyorum İşten çıkış nedenimin düzeltilmesini istiyorum. koronadan dolayı işçi çıkartma yasağınıda ihlal ettiler. İş yeri 2 hafta önceden işten çıkarılacağımı tarafıma hiçbir şekilde bildirmediginden dolayı ihbar tazminatı hakkımı ve daha önce sigortasız çalıştığım 01.07.2020 – 31.07.2020 ayının sigortasının iadesini ve iş yerinde çalıştığım sürede sigortamın asgari ücretten değil aldığım maaş üzerinden 3000 + mesai olarak maaş dekontlarımın kontrol edilip hesaplanıp tarafıma sigorta olarak iadesini talep ediyorum sigortasız çalıştığım ilk ay dahil olmak üzere aldığım tüm maaş ve avansların dekontlari elimde mevcuttur. Ne yapabilirim

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 18:40

   Sadece soru sorun lütfen.

 • Yakup oruç 25 Kasım 2020 09:32

  Slm nasılsınız
  Öncelikle 3 çocuk babasıyım 05.01 2017 tarrihinde elektrik pano firmasında çalışmaya başladım günden güne kıdem oldum her işi yapıyordum. Çokk başarılıydım ve makine operatörü oldum siensii kesme makinesi kullanmaya başladım 3.000 TL maaş alıyordum yenbi bir patron geldi. Ve saçma sapan şeyler bahane. Ederek pandemi sürecinde bu tarihte 28.10.2020 beni isten çıkardı hiç sormadan aynı gün. Çıkardı işsiz kaldım. Ve halenn siggorttaa çıkışım yapılmamış tazminat ve kıdem tazminatı alırmıyım

  • Besler Hukuk 30 Kasım 2020 18:02

   Ücretsiz izine çıkardıysa beklemeniz lazım. Yoksa kıdem ve ihbar tazminatı alabilirsiniz. Tazminat hesaplama için bu konudaki sayfamıza girebilirsiniz.

 • Gülçin acar 22 Ağustos 2020 15:04

  Iyi günler eşimi işten çıkardılar pandemi doneminde yasak olduğu için ucretsiz izine çıkarmışlar bir belge imzalamadı hakları icin ne yapabiliriz

  • Besler Hukuk 24 Ağustos 2020 11:37

   Kendisi işten ayrılmak için haklı bir nedeni yoksa ücretsiz iznin bitmesini beklesin. İşveren işten çıkardıktan sonra dava açabilirsiniz.

 • Bahri 14 Mart 2020 15:10

  ben işyerinde 106 gün çalıştım diğer gün hastalandım hastaneye gidip 1 günlük rapor aldım patronu aradım bugün işe gelemiycem hastanedeyim dedim adam yüzüme kapattı hastaneden çıktım aradı raporu getir çıkşın verildi dedi şimdi ben ne yapmalıyım alacaığım haklarım var mıdır izin günüm hiç yoktu

  • Besler Hukuk 17 Mart 2020 14:44

   Çalıştığınız süre az olduğu için yalnızca ihbar tazminatı hakkınız var maalesef.

 • Mustafa Çiftçi 11 Şubat 2020 20:37

  İşten ayrılma firma kapandı

  • Besler Hukuk 12 Şubat 2020 10:36

   Kıdem tazminatına hak kazanmış olmakla birlikte, çalıştığınız yer adına kayıtlı mal varlığı olup olmadığını araştırmanız gerekmektedir. Şirket borca batık durumda ise dava açmanızı tavsiye etmem.

 • Belkan kaya 7 Şubat 2020 23:45

  Merhabalar isten cikarildim 10 yıldır çalıştığın yerden hicbir uyarı almadan direk dedikerki hakında dedikodu var bunları susturmak icin tazminatımı verdiler. Ama ben işe geri dönüş davası açmak istiyirum böyle bir hakkım varmi kazanabilme ihtimalim nedir teskkur ederim

  • Besler Hukuk 8 Şubat 2020 12:55

   Eğer iş yerinizde 30’dan fazla işçi çalışıyorsa işe iade davası açabilirsiniz. Kazanma ihtimali delil durumuna ve davanın iyi takip edilmesine bağlı olarak değişmektedir.