0216 387 0 388

REDDİ MİRAS

Reddi Miras Süresi

 

Mirasın reddi diğer bir deyişle reddi miras; mirasçıların kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmediklerine ilişkin iradelerini hukuki sonuç doğuracak şekilde açıklamalarıdır. Mirasın reddi ancak mirasın intikali sonrası mümkündür. Miras bırakanın ölümü üzerine miras kendiliğinden mirasçılara geçeceğinden ancak bundan sonra miras reddedilebilir. Miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçılar, miras bırakanın her türlü hak ve borçlarıyla birlikte oluşan mirasını reddetmek istemeleri üzerine reddi miras kurumu gündeme gelmektedir. Bu sebeple mirasın reddi hakkına sahip olanlar, kanuni ve atanmış mirasçılardır.

Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesi gereği miras, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Bunun için kural olarak mirasçıların bir irade açıklamasında bulunmalarına gerek yoktur. Miras hukukunda geçerli olan külli halefiyet ilkesi gereği, yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümüyle kendiliğinden mirasçılık sıfatını kazanırlar. Külli halefiyet ilkesi gereği miras bir bütün olarak ve kendiliğinden mirasçılara geçtiğinden mirasçılık sıfatı kazanılmasıyla birlikte mirasçılar, miras bırakanın borçlarından yalnız tereke ile değil kendi şahsi malvarlıklarıyla da sorumlu hale gelirler.

Günümüzde miras bırakan ardında borca batık bir tereke bırakabilmektedir. Bu durumda mirasçılar, tereke borçlarından yalnız tereke ile değil kendi şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu olduklarından, güç durumla karşılaşabilmektedirler. Bu gibi sebeplere istinaden kanun koyucu mirasçıların borca batık terekeden sorumlu olmamaları için “Mirasın Reddi diğer bir ifadeyle Reddi Miras” müessesini düzenlemiştir. Mirasın reddi, Türk Medeni Kanunu’nun 605-618 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre atanmış veya yasal mirasçılar iki şekilde “reddi miras” talebinde bulunabilirler:

 1. Mirasın Gerçek Reddi
 2. Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın Gerçek Reddi Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 609. maddesine göre mirasın reddi, ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan mirasçıların yazılı veya sözlü olarak mirası reddettikleri yönündeki kayıtsız ve şartsız beyanlarını sulh mahkemelerine ifade etmeleridir. Mirasçıların bu haklarını kullanabilmeleri için miras bırakanın vefat etmesi ve nihayetinde mirasın intikal etmiş olması gerekir. Mirasın reddi beyanı herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Yazılı veya sözlü olarak mahkemeye bildirilmesiyle miras reddedilmiş sayılacaktır.

Mirasın reddi diğer bir ifadeyle reddi miras yapıldığında, ret beyanıyla birlikte mirasçılar tereke borçlarından sorumluluktan kurtulurlar. Bunun yanı sıra reddi miras beyanı mirasçılık sıfatını da ortadan kaldırır. Bu sebeple mirasçının mirası reddedebilmesi için fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Fiil ehliyetine sahip olan mirasçılar mirasın reddedildiğine ilişkin irade beyanlarını bizzat yapması gerekirken, fiil ehliyetine sahip olmayanlar (18 yaşını doldurmamış küçükler, kısıtlılar gibi sınırlı ehliyetsizler) yasal temsilcileri (veli, vasi) aracılığıyla bu hakkı kullanabilirler. Örneğin, velayet altında bulunan çocuğun ret hakkı velileri tarafından kullanılır. Vesayet altındaki kimseler adına ise bu hak, sulh hukuk mahkemesi ve sonrasında asliye hukuk mahkemesinden izin alınarak vasileri tarafından kullanılır. Ayırt etme gücü olmayanların (tam ehliyetsiz) ret beyanı ise yasal temsilcileri tarafından kullanılır.

Bunun yanı sıra mirasın reddi beyanının kayıtsız ve şartsız olması gerekmektedir. Kayda ve şarta bağlanmış ret beyanı geçersiz olacağından mirasçı mirası reddetmemiş sayılır. Bundan dolayı mirasçı mirası külli halef olarak kazanır. Ayrıca, kısmi ret beyanı da külli halefiyet ilkesine aykırılık oluşturacağından yapılan beyan geçerli olmaz. Örneğin mirasın yarısını reddettiğine ilişkin beyan geçersiz sayılacaktır.

Reddi Miras Süresi Ne Kadardır?

Türk Medeni Kanunu’nun 606. Maddesi gereği mirasçılar mirası üç ay içinde reddedebilirler. Bu süre içinde reddedilmeyen miras, kanun gereği kabul ve kesin kazanılmış olur. Buna istinaden mirasçılar, mirası kabul etmek istemiyorlarsa bu süre içinde ret beyanında bulunmaları gerekir aksi takdirde ret hakkını kaybeder. Bu sebeple ret beyanı için öngörülen üç aylık süre niteliği gereği hak düşürücü süredir. Bu süre zarfında ret beyanı yapıldığında hakim takdir yetkisi olmadan mirasın reddini tescil eder. Reddi miras hakkına sahip olanlar yasal ve atanmış mirasçılardır. Bu sebeple sürelerin başlangıcını ayrı ayrı değerlendirmekte fayda vardır.

Yasal Mirasçılar için, mirasın reddi süresi, miras bırakanın ölümünü öğrendiği tarihten itibaren başlar. Kanuni mirasçılar şayet mirasçılık sıfatını daha sonra kazandığını öğrenmişlerse işbu üç aylık süre, ispat edilmek şartıyla, mirasçı olduğunu öğrendiği andan başlar. Mirasın reddi sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse, bunlar için reddi miras süresi, önceki mirasçıların mirası reddettiklerini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

Atanmış mirasçılar için, mirasın reddi süresi ise vasiyetname ile mirasçı atandıklarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç aylık süre içinde mirası reddetmelidirler. Miras sözleşmesi ile atanan mirasçılar için bu süre yasal mirasçılarla aynı şekilde işler.

Görüldüğü üzere mirasın reddi hakkının başlangıç süreleri yasal ve atanmış mirasçılar için farklılık göstermektedir. Bu sebeple hakkın düşmemesi için gerekli işlemlerin zamanında yapılması gerekir. Fakat kanun koyucu reddi miras süresi için istisna bir durum düzenlemiştir. O da terekenin borca batık olması yani mirasın hükmen reddidir. “Mirasın Hükmen Reddi” konusu aşağıda işleneceğinden bu hususa orada değinilecektir.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Mirasın reddi beyanı, miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi hakimine sözlü veya yazılı olarak yapılması gerekir. Reddi miras beyanı kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Bu kurala aykırı bir beyan ret beyanını geçersiz kılacağı gibi mirasçı da mirası kabul etmiş sayılır. Süresi içinde yapılan ret beyanı mahkemece tutulan özel kütüğe işlenir. Reddeden mirasçı isterse mirası reddettiğine ilişkin bir belge verilir. Ret beyanıyla birlikte mirasçılar tereke borçlarından sorumluluktan kurtulmanın yanı sıra mirasçılık sıfatlarını da kaybederler.

“Mirasın Reddi” Hakkı Düşer Mi?

Mirası ret hakkı bazı hallerde düşmektedir. Bunlar;

 • Reddi miras süresinin dolması

Yasal süresi içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası bütün olarak kazanmış olmaktadır. Üç aylık yasal süreyi geçiren mirasçı artık mirası reddedemez. Bu durumda mirasçı terekenin borçlarından da sorumlu olur.

 • Mirasçının tereke işlerine karışması

Türk Medeni Kanunu’nun 610. Maddesinde, mirasçılardan biri terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan ve murisin terekesinin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yaparak terekenin işlerine karışması durumunda mirasçının mirası kabul etmiş sayılacağını belirtmiştir. Bu sebeple mirasçının tereke işlerine olağandan fazla karışması mirası ret hakkının düşme sebebi olarak düzenlenmiştir. Görülmektedir ki olağan yönetimi aşan işlemler yapan mirasçının mirası örtülü olarak kabul ettiği varsayılmaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrası gereğince de mirasçının zamanaşımı ve hak düşümü sürelerinin dolmasını engellemek için dava açması ya da icra takibi yapılmasını, ret hakkını ortadan kaldırmadığını ifade etmiştir. Örneğin, miras bırakanın başkasından olan alacağı zamanaşımına uğrama tehlikesi gösterdiğinde mirasçının bu alacak için dava açması, mirasçının ret hakkını ortadan kaldırmayacaktır.

Yargıtay’ın uygulamalarında; “mirasçılık belgesi almak, SGK’dan dul ve yetim maaşı alınması veya destekten yoksun kalma tazminatının talep edilmesi” tereke işlerine karışmak olarak nitelendirilemeyeceği, eylemin mirası örtülü kabul anlamına gelmeyeceği ifade edilmiştir. Nitekim Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2018/1018 E. 2019/2436 K. sayılı ilamında; mirasçılardan birinin tereke işlerine gereğinden fazla karışmasının mirası örtülü kabul anlamına geleceğini ve tıpkı açık kabulde olduğu gibi, ret hakkının bu mirasçı bakımından sona ereceğini düzenlemiştir. Açıklanan nedenlerle  mirasçı, kesin şekilde mirasa sahip çıkıp terekeye ait aracı noterde devretmek suretiyle tereke üzerinde tasarrufta bulunduktan sonra mirastan ret talebinde bulunamaz.” demektedir.

 • Mirasçının terekeye ait bir malı kendine mal etmesi veya gizlemesi

Türk Medeni Kanun’un 610. Maddesinde, tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçının mirası reddedemeyeceği düzenlenmiştir. Örneğin miras bırakandan kalan çok değerli bir kolyeyi diğer mirasçılardan gizleyen ya da miras bırakandan kalan dükkanı üzerine alan mirasçının ret hakkı düşer ve mirası kabul etmiş sayılır.

Mirasın Hükmen Reddi Nedir? Nasıl Yapılır?

Türk Medeni Kanunu’nun 605. Maddesi uyarınca, ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmişse, miras reddedilmiş sayılır. Burada kanun koyucu mirasın reddi konusunda kanuni karine kabul etmiştir. Bu kabul gereğince mirasçılar mirası reddettiğini beyan etmek zorunda olmadıkları gibi ret süresini susarak geçirmeleri halinde de mirası reddettikleri kabul edilmiştir. Ancak mirasçılar ilerde doğabilecek ihtilafları önlemek için mahkemede reddi miras beyanında bulunabilir. İfade edilen sebepler dolayısıyla mirasın hükmen reddi, mirasın gerçek reddine yani mirasın açık irade beyanı ile reddedilebileceği şeklindeki asıl kurala getirilen bir istisnadır. Aşağıda açıklanacak olan mirasın hükmen reddi şartlarının mevcut olması halinde, miras kendiliğinden reddedilmiş sayılır.

Mirasın hükme reddi durumunun meydana geldiği birinci durum, miras bırakanın ödemeden aczinin resmen tespit edilmiş olmasıdır. Örnek verecek olursak; miras bırakanın alacaklısının ödemeden aciz belgesi almış olması veya miras bırakanın iflasına karar verilmiş olması hallerinde hükmen reddin sonuçları meydana gelecektir.

Hükmi ret durumunun meydana geldiği ikinci durum ise miras bırakanın ödemeden aczinin açıkça belli olmasıdır. Bu durumu miras bırakanın borçlarını ödeyecek mallarının olmaması ve bunun da çevresinden anlaşılabilmesi şeklinde açıklayabiliriz. Miras bırakanların yakınları özellikle mirasçıları bu durumu biliyorsa hükmi rettin şartları oluşmuş demektir.

Yukarıda ifade edilen hükmi ret şartlarının varlığı halinde mirasçıların karine olarak mirası reddettikleri kabul edilir. Bunun için ayrıca Sulh Hukuk Mahkemesine reddi mirasa ilişkin bir beyanda bulunmalarına gerek yoktur. Fakat mirasçılar karşılarına çıkacak ihtilaflarda hükmi rettin şartlarının oluştuğunun tespitini “Mirasın Hükmen Tespiti Davası” yoluyla her zaman isteyebileceği gibi açılmış olan dava veya yapılan icra takiplerinde itiraz olarak ileri sürebilirler. Bu imkanlar herhangi bir süreye tabi değildir. Mirasın hükmen tespiti davasında, dava tereke alacaklılarına husumet yöneltilerek açılır. Görevli mahkeme alacaklıların davanın açıldığı zamanki yerleşim yeri mahkemesidir. Yetkili mahkeme 6100 sayılı HMK’ya göre belirlenir ve aksine bir düzenleme olmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Mirasın Reddinin Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nun 611. Maddesinde mirasçılardan biri tarafından ret yapıldığında mirasçılık sıfatının geçmişe etkili olarak sona erdiği ifade edilmiştir. Bu durumda mirasçının mirasçılık sıfatı miras bırakanın ölümü anından itibaren sona erer. Mirasın reddi imkanı yasal ve atanmış mirasçılara tanındığından, mirasın reddinin sonuçlarını da ayrı ayrı değerlendirmekte fayda vardır.

 • Yasal Mirasçılar Bakımından Reddi Mirasın Hukuki Sonuçları

Mirasın retti yasal mirasçılık sıfatını geçmişe etkili olarak sona erdirir. Bu sebeple miras, yasal mirasçı sanki miras açıldığında sağ değilmiş gibi değerlendirerek ona göre paylaştırılır. Bu sebeple mirası ret beyanı, yalnızca reddeden mirasçı açısından sonuç doğurur. Miras diğer hak sahiplerine geçeceğinden mirası reddedenin altsoyu varsa miras payı onlara geçer. Altsoyun tamamının mirası reddetmesi halinde miras sağ kalan eşe geçer ve eş tek başına mirasçı olur. Sağ kalan en yakın yasal mirasçıların tamamının mirası reddi halinde, Sulh mahkemesince miras iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonucunda artı bir değer kalması durumunda, kalan değer mirası reddetmemişler gibi mirasçılara paylaştırılır. Miras Paylaşımı hakkında daha detaylı bilgi almak için bu konudaki makalemizi okuyabilirsiniz

 • Atanmış Mirasçılar Bakımından Reddi Mirasın Hukuki Sonuçları

Atanmış mirasçıların mirası reddetmeleri durumunda aksine bir düzenleme yoksa reddedilen miras payından sadece yasal mirasçılar yararlanır. İşbu hükümle atanmış mirasçı mirası reddederse payı, miras bırakanın en yakın yasal mirasçılarına geçer demek istemektedir.

3.7/5 - (6 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

20 Soru

 • Kutay Arkan 28 Mart 2022 15:35

  Vefat eden amcamdan kalan Denizbank borcuna karşılık İzmir Sulh mahkemesine vermem gereken reddi miras dilekçesini mevzuatı bilmediğimden bana tanınan süre içerisinde (3 ay) kuşadası mahkemesine ilettim. 13.07.2021 tarihinde açılan dava 28.07.2021 tarihinde sonuçlanmış fakat tarafıma bir bildirim yapılmadı yada tebligat gönderilmedi. Diğer mirascılar izmir mahkemesine dilekçe verdikleri için reddi mirasları kabul gördüğünden benimkide kabul görmüştür diye düşündüm. 24.03.2022 tarihinde Denizbank avukatının tarafımı araması neticesinde Mahkemenin yetkisizliği nedeni davanın usulen reddi verildiğini öğrendim. Avukat arabama yakalama kararı , banka hesaplarımıda bloke edeceğini söylerekten hergün tarafımı aramaktadır. Bu durumda reddi miras davasını kuşadası mahkemesinden izmir sulh mahkemesine isteyip davanın sonuçlanmasını sağlayabilir miyim? Yoksa reddi miras hakkımı yitirmiş mi bulunmaktayım. Bilgi verebilirseniz sevinirim.

  • Besler Hukuk 29 Mart 2022 11:34

   Tereke borca batıksa süre geçtikten sonra da reddi miras davası açabilirsiniz.

 • Saliha Ergin 26 Ağustos 2021 03:29

  Y vefat etti R ile evli, çocukları yok. Y nin babası sağ 2 kardeşi var.Y öldükten sonra öğrendik ki bir dönem ltd.şti müdürlüğünden dolayı bugün cezaları faizi v.s ile birlikte 2.400.000.TL vergi borcu var ve dava açmış usulsüz tebligat nedeniyle davayı ilk derece mh.de kazanmış ancak vergi dairesi istinafa gitmiş, şu anda istinafta.
  Sorum şu:1)Babası ve kardeşleri reddi miras yapmayı düşünüyorlar, eşi reddi miras yapmıycak.çocuk yani altsoy da yok.
  2)Bu durumda üstsoyun yani babası ve kardeşlerinin payına düşen ancak reddettikleri miras payı, reddetmeyen eşin mirasına mı eklenir . Yani tüm miras artık eşin mi olur.Yoksa herkes kendi payına düşen mirası reddettiğinde artık o red edilen kısım miras için başka bir hukuki uygulama mı var? mesela Devlete mi kalır
  .3) Bu durumda Vergi borcunun tamamı eşe mi kalır yoksa eş reddi miras yapmadığı için vergi borcundan miras payı oranında mı sorumluluğu devam eder.
  4) ayrıca dava olumlu sonuçlansa bile vergi dairesi (Mirası red etmezlerse )bu defa yeniden mirasçılara usulüne uygun tebligatla borçlanmayı yeniden başlata bilir mi.
  Çok acil bu duruma cevaplarınız için çok teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 14:43

   Ödevlerinizi de biz yapalım. Ne güzel ögrencilik.

 • Zehra gökçe zaman 9 Nisan 2021 21:40

  Babam rahmetli 1996 yılında vefat etti arabası varmış vermiş fakat satış olmadığı için hala babamın üstüne gorunuyomus fakat babam vefat ettiğinde ben 10 yaşındaydım rahmetli annem işlem yapmamış şimdi bu aracın vergi borcu bana geldi batık miras ve reddi miras davası açtım annemden aldığım yetim maaşıma bloke koyuldu bu davanın 1 bir buçuk ay süreceği söylendi barodan avkat talep ettim sizce sonuç ne olur reddi miras kabul edilir mi

 • ertürk 10 Şubat 2021 00:12

  iyi günler annemle babam 1993 te boşandı babam 2007 de vefat etti .2010 da ben ve kardeşlerime tarımkooperatif.borcundan dolayı icra takibi çıkartmış biz o yıl borclu oldugunu öğrendik ve reddi miras diye bir şeyden haberimiz yoktu.böyle olunca reddi miras süresini kaybetmiş oluyoruz sanırım.babam öldükten 3 sene sonra evraklar elimize geldi reddi miras yapabilirmiydik acaba geç haberimiz oldu çünkü

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:45

   Tereke borca batık durumda ise dava açarak reddi miras yapabilirsiniz.

 • Murat yıldız 3 Şubat 2021 21:32

  2015 yılı şubat ayında babamı kaybettik ailecek reddi miras yaptık. Kizmada reddi miras yaptırdık. Ancak 2015 haziranda doğan çocuğumuz için yapmadık. Son çocuğumuz için mirasçıolma durumu olurmu. Bu durumda reddi miras davası açmak gereklimidir?

  • Besler Hukuk 8 Şubat 2021 10:07

   Hukuk fakültesi pratik sorusu gibi ilginç bir soru. Çocuk ana rahmine düştüğünde hak ehliyeti kazanır. Yani babanız öldüğünde çocuğunuz da mirasçı olabilecek konumda olduğundan onun için de reddi miras yapmanız gerekir.

 • Ersan Çelik 24 Ocak 2021 12:44

  İyi günler,
  Kayın babam 2014 yılında yüksek miktarda borçlu olarak vefat etti ve eşim ile 3 abisi mirası ret etti, 1 abisi redetmedi. Ancak o zaman bize çocuklarımız adına da ret etmemiz gerektiği söylenmediği için şu an veraset ilamında çocuklarda görünmektedir. Kayınbabama ait hisseli tarlaların satışı için alacaklı tarafından ortaklığın giderilmesi davası açılmış ve halen devam etmektedir. Bunun la ilgili tebligat çocuklara gelmektedir. Henüz borç takibi ile ilgili bir gelişme olmadı ama bu durumdan tedirgin olmaktayız. Çocuklardan bazıları 18 yaşınıda geçti bu arada. Nasıl bir yol izlememizi tavsiye edersiniz. Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 15:12

   Tereke borca batık ise süre geçmesine rağmen reddi miras davası açabilirsiniz.

 • Mehmet 30 Aralık 2020 12:19

  İyi günler. Babamı kaybettikten sonra annem ve kardeşimle birlikte hepimiz mirası reddettik. Ancak babamdan kalan araç öylece duruyor bu aracı almak mümkünmü yada ne yapmak gerekiyor

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 13:34

   Hem reddi miras yapıp hem babanızın mal varlığını alamazsınız.

 • Kadir kara 25 Aralık 2020 12:00

  Babam vefat etti abime reddi miras yaptık notere gittik sistem de halen gözüküyor nüfüs müdürlüğünü aradık düşmemiş diye onlar da noter de düşüyor dediler nerede işlem yapacağız bilemiyoruz

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 16:03

   İcra takibi başlatırlarsa mirasın reddine ilişkin kararı sunarsınız.

 • Emre özbek 16 Aralık 2020 10:52

  Merhaba, bir sorum olacaktı. Vefat eden kişinin altsoyu ve eşi bulunmamakta. Kişinin annesi hayatta babası ise vefat etmiş babasının ölümü nedeniyle babasının payı kardeşlerine geçiyor. Kardeşlerden bir tanesi mirası reddedince mirası reddeden kardeşin altsoyuna miras geçer mi onlarında daha sonra red işlemi mi yapması gerekiyor veya mirasın reddini yapan kardeş bu işlemi yaparken onlarıda redde davet edebilir mi? Kolay gelsin teşekkürler.

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 13:29

   Reddi miras yapıldığında miras alt soya geçer.

 • harun erdoğmuş 10 Kasım 2020 00:00

  iyi çalışmalar 20 yıldan uzun bir süre önce ölmüş bir kişinin tüm yaşayan varislerinin reddi miras yaptıklarını ancak 20 seneden sonra reddi miras yapan kişinin çocuklarına ölen kişiye günümüzde ölen babasından gelecek olan mirasın durumu ne olur?kişinin 20 yıldan öncesinde 3. kişilere ve devlete borcu olduğuna göre bir zaman aşımı söz konusu mudur fikriniz nedir?Teşekkürler(açıklama:1999 yılında MEHMET oğlu AHMETölür.çocukları ve kardeşleri reddi miras yapar.ancak 2020 yılında AHMET in babsı MEHMET ölür ve reddi miras yapan AHMETin çocuklarına miras geçer mi)

  • Besler Hukuk 10 Kasım 2020 13:23

   Çocuklarına geçer. Tereke borca batık ise mirasın reddi işlemi şu anda yapılabilir.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?
  FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?
  12 Mart 2021   Fazla mesai ya da İş Kanunu’nun düzenlediği kapsamda fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. İş Kanunu’na göre üç tür fazla çalışma vardır. İlki...
 • İŞ KAZASI BİLDİRMEME CEZASI
  İŞ KAZASI BİLDİRMEME CEZASI
  12 Aralık 2019   İş kazası geçiren çalışan sigortalının durumunun işveren tarafından SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. İşveren tarafından iş kazası bildiriminin yetkili yerlerden biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu’na zamanında...
 • İŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?
  İŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?
  11 Mayıs 2023 İşçi çalışma saatleri, işçilerin haklarını korumak adına İş Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Her çalışan ne kadar süre ile çalıştırılması gerektiğini haklarını koruyabilmek için bilmelidir. Bu yazımızda...
 • HİZMET TESPİT DAVASI
  HİZMET TESPİT DAVASI
  8 Eylül 2020   Hizmet tespit davası konusuna girmeden önce; iş hayatında en sık karşılaşılan sorunlardan biri, işveren tarafından sigortalı işçilerin Kuruma bildirilmemesi veya işçilerin ücretlerinin daha az...
 • ÜCRETLİ İZİN NEDİR?
  ÜCRETLİ İZİN NEDİR?
  26 Mart 2021   Yıllık ücretli izin, işçinin kanunen kendisine tanınmış bir haktır. Sene boyunca çeşitli zorluklarla mücadele ederek çalışan işçilerin dinlenebilmesi için çeşitli izinler verilir. Bu yazımızda...