Skip to content

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Velayetin Değiştirilmesi Davası

 

Velayetin değiştirilmesi davası çocuk üzerinde yükümlülüğü bulunan anne veya babadan velayet hakkının alınıp diğer tarafa verilmesine ilişkin açılan davadır. Velayetin değiştirilmesi kanunda sayılan ve benzeri hallerde mümkündür.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Şartları

Söz konusu davanın açılabilmesi için velayetin daha önce anne veya babadan birine verilmiş olması lazımdır. Ayrıca çocuğun veya velayet hakkına sahip tarafın durumunda sürekli ve esaslı bir değişiklik meydana gelmelidir. Bu değişiklik dolayısıyla çocuğun menfaati zedelenmiş olmalıdır.

Velayetin Değiştirilmesinin Sebepleri

Medeni kanunumuzun 183. maddesinde velayeti değiştirilmesi sebepleri sayılmıştır. Bu maddeye göre velayet; ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde değiştirilebilir.

Maddenin metninden de anlaşılacağı üzere sayılan sebepler sınırlı sayıda değildir. Yani bu sebepler dışında başka bir sebeple de velayetin değiştirilmesine karar verilebilir. Örneğin velayet sahibi tarafın diğer tarafla çocuğun kişisel ilişki kurmasına engel olması, velayetin kötüye kullanılması, çocuğun menfaati için velayetinin değiştirilmesi gerekiyorsa velayetin değiştirilmesi davası sonucunda velayet değiştirilmesine karar verilebilir. Ancak ana ve babanın her ikisinden de velayet kaldırılırsa çocuğa vasi atanır.

Saydığımız sebeplerle velayetin değiştirilmesi için hakimin göz önünde bulundurması gereken temel husus çocuğun menfaatidir. Velayetin değiştirilmesi sebepleri olsa dahi çocuğun menfaati velayetin değiştirilmesini gerektirmiyorsa hakim tarafından ret kararı verilebilir.

Ayrıca velayetin kaldırılması kararı mevcut veya doğabilecek çocuklara etki eder. Zira bir çocuk hakkında velayet hakkının kaldırılmasına karar veren mahkeme, velayetin kaldırılması gerekmeyen diğer çocuklar hakkında velayetin kaldırılmasına yer olmadığına karar vermelidir, yoksa diğer çocuklar açısından da velayet kaldırılır.

Velayetin Değiştirilmesi Davası İle Anne veya Babanın Sorumlulukları Biter Mi?

Velayetin kaldırılması durumunda anne ve babanın, çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülükleri aynen devam eder. Anne ve baba ile çocuğun, giderlerini karşılayacak ekonomik gücü yoksa bu giderler devlet tarafından karşılanır.

Anne veya Babanın Başkası İle Evlenmesi Durumunda Velayet

Velayete sahip anne veya babanın yeniden evlenmesi, tek başına velayetin kaldırılmasını gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebilir. Ayrıca şartlar gerektiriyorsa çocuğa vasi atanabilir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

Görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Yetkili mahkeme konusunda kanunda bir kesinlik bulunmamaktadır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 14.01.2014 tarihli 2014/26169 Karar numaralı kararında davacının kendi oturduğu yer mahkemesinde bu davayı açabileceği belirtilmiştir. Söz konusu karar metni şöyledir. :

“Dava 17.7.2013 tarihinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmıştır. Bu sebeple; artık davacının müşterek çocuğun velayetinin anneden alınıp kendisine verilmesi yönündeki talebi, bir “çekişmesiz yargı” işidir (6100 s. HMK. m. 382/2-13). Çekişmesiz yargı işlerinde de, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu kabul edilmiştir (6100 s.HMK.m.384). Velayetin kaldırılması veya ebeveynlerden birinden alınarak diğerine verilmesine, yahut kaldırılan velayetin iadesine ilişkin davalardaki yetki konusunda, Türk Medeni Kanununda aksine bir düzenleme bulunmadığına göre, Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki “çekişmesiz yargı ile” ilgili genel yetki kuralı burada da uygulanacaktır. O halde, davacı kendi oturduğu yer mahkemesinde de bu davayı açabilir. Öyleyse, yetki itirazının reddi ile velayetin değiştirilmesi ile ilgili talebin esasının incelenmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçe ile yetkisizlik kararı verilmesi doğru bulunmamıştır.”

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Süre

Velayet altındaki çocuk için diğer taraf çocuğun menfaatine aykırı bir durum olması halinde herhangi bir süreye tabi olmaksızın dava açılabilmektedir. Örneğin 5 yaşındaki çocuğun velayeti anneye verildi. Annesi 10 yıl boyunca çocuğu hakkında her türlü görevini yerine getirdi. Ancak annesi, çocuğu 5 yaşına geldikten sonra malvarlığını savurgan davranmaya başlamış ve uyuşturucu kullanmaya başlamış olabilir. Bu durum velayet altındaki çocuğun zararınadır. Böyle bir durumda baba tarafından velayetin anneye verilmesinden itibaren 10 yıl geçmiş olsa dahi velayetin değiştirilmesi davası açılabilir.

Velayetin Değiştirilme Davasının Niteliği Ve Amacı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 382. maddesinin birinci fıkrasında çekişmesiz yargı işlerinin neler olduğu önce genel çerçevesi belirlenerek, daha sonra da mümkün olduğunca sayılarak belirtilmiştir.

Velayetin değiştirilmesi isteği de Kanunun sözü edilen maddesinde bir “çekişmesiz yargı” işi olarak düzenlenmiştir. Çekişmesiz yargı işlerinde de aksine hüküm bulunmadıkça kendiliğinden araştırma ilkesi geçerlidir.

Bu genel açıklamadan sonra bilindiği üzere, Türk Medeni Kanunu (TMK) uyarınca velayet; çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar. Aynı zamanda anne ve babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de içerir. Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocukların şahıslarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda sağlayacağı eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek hak ve yükümlülüğü bulunmaktadır. Boşanma sonrasında malların paylaşımı ve katılma alacağı ile ilgili bilgi almak için bu konudaki makalemizi inceleyebilirsiniz.

Velayetin Değiştirilmesi Davası ve İştirak Nafakası

İştirak nafakası, velayetin düzenlenmesine ilişkin davalarda bu davaların ferîsi niteliğindedir. Ferî talepler asıl talebin sonuca bağlıdır.

Velayet ve iştirak nafakası talebi arasında da bir öncelik ya da sonralık ilişkisi bulunmayıp aslilik ve ferîlik ilişkisi söz konusudur. Ferî talebin, asıl talepten bağımsız olarak istenmesi mümkün değildir bu yüzden velayetin değiştirilmesini konu alan bir davada da değiştirme talebinin reddi durumunda çocuk için iştirak nafakasına hükmedilmeyecektir. (Hukuk Genel Kurulu 2017/2444 E., 2019/51 K. ve 31.01.2019 tarihli ilam)
Kısaca açıklamak gerekirse; ana ve babanın çocuğa bakım yükümünün doğal sonucu olan iştirak nafakası, çocuğun korunmasına yöneliktir ve kamu düzenine ilişkindir. Bu nedenle de hâkim, talep bulunmasa dahi kendiliğinden iştirak nafakasına hükmetmelidir.

Önemle ifade etmeliyiz; velayetin değiştirilmesi kamu düzenine ilişkindir. Bu davada asıl talebin ferîsi niteliğindeki iştirak nafakası talebinin bağımsız bir dava olduğunu kabul etmek, usul ekonomisine aykırılık teşkil eder. Bununla birlikte iştirak nafakasına hak kazanması için velayetin değiştirilmesi davasının sonucunu beklemek çocuk yönünden haklarına geç ulaşması sonucunu doğuracağı için çocuğun hakkına geç kavuşması kamu vicdanının yaralanmasına sebebiyet verecektir.

Velayetin Değiştirilmesi ile İlgili Yargıtay Kararları

Velayetin değiştirilme davasında yetki ile alakalı örnek bir Yargıtay kararında şu görüş benimsenmiştir;” Velayetin değiştirilmesi davasında kesin ve özel yetki kuralı bulunmaz. Ancak davalılar tarafından bu hususun ilk itiraz olarak ileri sürülmesi durumunda yetki hususu dikkate alınır. Hâkim, yetkinin kesin olmadığı hallerde, bu durumu resen nazara alamaz.” (20. Hukuk Dairesi 2019/2220 E., 2019/4091 K. ve 17.06.2019 tarihli ilam) Zira velayetin düzenlenmesi kamu düzeninden ileri gelmektedir.

Anlaşmalı boşanma kararında, velayet hakkının bir tarafa verildiği ve çocukların özel giderlerinin çocukların velayetlerini alan tarafın karşılayacağı hususunda ana ve baba anlaşmıştır. Çocukların velayetlerinin değiştirilmesi durumunda söz konusu anlaşmanın infazında sıkıntı doğurmayacağı görüşü kabul edilmiştir. (Hukuk Genel Kurulu 2017/1895 E., 2019/630 K. ve 30.05.2019 tarihli ilam) Yani kendisinden çocuğun velayeti alınan tarafın, velayetin değiştirilmesi davasını gerekçe göstererek ortak çocukların mağdur olmasına yol açacak şekilde velayet düzenlemesinden bağımsız olarak ödemeyi taahhüt ettiği çocuğun özel giderlerinden sorumlu olmadığını ileri sürmesi Yargıtay’a göre yasaya aykırı kabul edilmiştir.

Velayet değiştirme davasının çekişmesiz yargı işi olarak düzenlenmesinin bir sonucu da Bölge Adliye Mahkemesince çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar üzerinedir. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararları kesin niteliktedir, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz. Bu sebeple, davalı-davacının bu yöne ilişkin temyiz dilekçesinin reddi gerekir.(2. Hukuk Dairesi 2019/3013 E., 2019/5474 K. ve 06.05.2019 tarihli ilam) Yani Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararlarına karşı temyiz yoluna gidilemez.

0 0 oylar
İçeriği Oylayın

İlgili Makaleler

Abonelik
Bildir
guest
54 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Rabia
Rabia
9 ay önce

1 sene oldu anlasmali bir şekilde 7 yasindaki oglumu ve 3 yaşındaki kizimi babasina anlasmali boşanarak verdim almak istiyorum cunku cocuklarima babanne bakiyo oglum okulda cok devamsizlik yapmis elimde devamsizligina dair karnesi var okulu kabullenmeyen oglumu ogretmeni çocuğu pedagoga gonderin destek almali dedigi halde gondermiyorlar.bana çocuklar geldiginde başında bitler vardi.kizim cok konusamiyo mimiklerle konuşuyor doktora götürün dedigimiz halde tedavisinin üstüne düşmüyorlar ve en onmlisi babanne tarafinda dovuldugunu çocuklarım soyledi fakat ben calisiyorum calismam cocuklarimi almam konusuna engel mi? Baba evlenirse velayeti almam kolaylaşirmi? LUTFEN DESTEK

kadir
kadir
2 yıl önce

Eski eşim çocugu 5 senedir babasına karşı düşman edip göstememek için elinden geleni yapıyor görmeye gelince de polis aranıp engel olunuyor. kızı ben istemediğim halde velayet onda olduğu için saçma sapan cemaat yurtlarına veriyor. bende konusmalarımızda kayıt edilen ses kaydı mevcut onu kapıya koyacagını ve göstermeyeceğini söyleyen ses kaydı.aycıca kucukken sigara içirdiği fotoğraflar da var. sizce ne yapılabilir ?

ilhan bülbül
ilhan bülbül
2 yıl önce

Gönüllü olarak çocuğun velayetini annesine vermek istiyorum.Çocuk ( Oğlum )22 yaşında üniversite okuyor sağlıkla ilgili sorunlar annesi tarafından daha rahat oluşabildiği için ne yapmam gerekir..

Firdevs arzu
Firdevs arzu
2 yıl önce

Merhaba bazı sebeplerden dolayı kardeşim çocuğunun velayetin eşine verdi 1 hafta önce boşandığında ama eşi şuan çocuğa bakmıyor memlekete annesine göndermiş ayrıca cocuk tan hiç haber alamıyoruz ne annesi ne bizler tekrardan dava açmayı düşünüyor kardeşim velayeti almak için çocuğuda daha 2 yaşında alabilir mi annesi tekrardan

duygu oktay
duygu oktay
2 yıl önce

merhaba ben 11 sene once esımden bosanırken cocuklarımın velayetını babaya verdım ancak sımdı 16 ve 17 yasındalar babanında ıstegı ıle velayetı bben almak ıstıyorum okullar acılacak ve kızımın okula benım yanımda devam etmesı gerek ama velayet babada oldugu ıcın velayet degısımı nasıl hızlı sekılde olur yardımcı olurmusunuz

Orhan
Orhan
3 yıl önce

Merhaba
2016 yılında boşandım 4 yaşında oğlumun velayeti anneye verildi anne 2018 evlendi İst dışına keyfi olarak yerleşti kendisi ve eşi memurda değil bir işte yapmıyorlar ,oğlum yazlık bir sitede doğru düzgün arkadaş ortamı olamayan bir yerde yaşıyor ,benim onunla bağım zor kuruluyor velayeti alma imkanım olurmu , ne yapmalıyım sırf oğlumu görebilmek için yaşadığı yerde ev tuttum gidip geliyorum

RAMAZAN KAZMA
RAMAZAN KAZMA
3 yıl önce

2013 YILINDA EŞİMDEN ALDATMA NEDENİ İLE ANLAŞMALI BOŞANDIM 8 SENEDİR ÇOCUKLARIMA BEN BAKIYORUM ŞİMDİYE KADAR HİÇ BİR ŞEYLERİ İLE İLGİLENMDİ NAFAKADA ALMADIM OĞLUM 14 YAŞINDA KIZIM 12 YAŞINDA ŞİMDİ BANA VELAYET DAVASI AÇTI BEN KAYSERİDE OTURUYORUM KENDİSİ TOKATTDA KENDİ İKAMETİNDEN AÇTI DAVAYI BEN YETKİ İTİRAZINDA BULUNDUM MAHKEME DİKKATE ALDI ŞİMDİ İSTİNAFA GÖNDERDİLER ACABA İSTANAFIN VE BU MAHKEMENİN SONUCU NE OLUR

Ece Ayhan
Ece Ayhan
3 yıl önce

Merhaba… 18 senedir babasından her hangi bir nafaka ücreti almayan bir birey ne yapmalı? Nereye başvurmalı? Ve 18 senede alınamayan nafaka parası hesaplanıp tekrardan çocuğa veriliyormu? Bu konuya açıklık getirirseniz çok sevinirim.

erdem
erdem
3 yıl önce

merhaba eşimden 3 ay önce boşandım eşim 1 yaşındaki oğlumu bana kendi isteği ile verdi şimdi oğlumu benden almak için dava açacağını söyledi. oğluma bakabilecek br durumu yok hem kendi isteiği ile verip hem dava açıp alacağını söylüyo vermek istemiyorum oğluma bakamayacağını söyleyip hemde almak istiyo neyapmam gerekiyo neolur yardımcı olurmusunuz çok çaresizim

ibrahım güçlü
ibrahım güçlü
3 yıl önce

Velayetin davası nasılacılır ve anneden aneaneye verlımesı için

Popüler Konular