Skip to content

UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR?

Uzaklaştırma Kararı Kimlere Verilir?

 

Uzaklaştırma kararı, günümüzde son derece önem kazanmış bir önleyici koruma tedbiridir. Kadına şiddet, cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu gibi konu başlıklı haberlerle uyanmadığımız gün sayısı oldukça az. İşte bu tip durumların önüne geçilebilmesi adına, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Kanunda düzenlenmiş olan uzaklaştırma koruma tedbiri, son derece önemidir. Bu yazımızda bu konu üzerine eğileceğiz. Yazımızın son merhalesinde; uzaklaştırma kararı talep dilekçesi, uzaklaştırma kararı uzatma dilekçesi, uzaklaştırma kararına itiraz dilekçesi gibi dilekçe örneklerine yer vereceğiz. Sizlerde bir fikir oluşturabilmesi için hazırladığımız bu dilekçe örneklerini, vereceğimiz bağlantı linklerine tıklayarak Word ve Pdf formatlarında cihazlarınıza indirebilirsiniz. Konu hakkındaki sorularınızı sayfanın en altındaki forum aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Evden Uzaklaştırma Nedir?

6284 Sayılı Kanun, mahiyeti açısından ailenin korunmasını ve kadına karşı şiddetin önlenmesini amaçlamaktadır. Kanunun isminde kadına karşı şiddetin önlenmesi ifadesi, sizleri yanıltmasın. Buradaki koruyucu ve önleyici tedbirler; yaş, cinsiyet, cinsel yönelim fark etmeksizin herkes için alınabilecektir. Evden uzaklaştırma da bu kanunda sayılan önleyici koruma tedbirlerinden birisidir. Gerek psikolojik gerek fiziki şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi içerisinde bulunan kişiler, bu önleyici koruma tedbirinden yararlanabileceklerdir.

Hakkında bu karar verilen kişi, ortak konuta veya talepte bulunan kişinin konutuna yaklaşamayacaktır. Uzaklaştırma kararı sadece evden uzak durmayı gerektirmez. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişinin başka birtakım yükümlülükleri daha bulunmaktadır. Bu yükümlülüklere örnek olarak; konuta, okula, işyerine, şiddet gören kişiye ve yakınlarına yaklaşmama, iletişim kurmama gibi sorumlulukları gösterebiliriz.

Bununla birlikte, evden uzaklaştırma kararının, hakim tarafından alınabilecek önleyici koruma tedbirlerinden yalnızca biri olduğunu tekrardan belirtmek isteriz. Talep edilmesi halinde hakimin hükmedebileceği birçok önleyici tedbir seçeneği bulunmaktadır. Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda herhangi bir delil veya belge aranmadığını da belirtmek isteriz.

Polisin Evden Uzaklaştırma Kararı Verebilmesi Mümkün Müdür?

Öncelikle, bu soruya vereceğimiz cevabın kural olarak hayır olduğunu belirtmek isteriz. 6284 Sayılı Kanun çerçevesinde alınabilecek önleyici ve koruyucu tedbir kararları, ancak mülki amir veya hakim tarafından verilebilecektir. Koruyucu tedbirleri, kanun gereği hakim veya mülki amir (o yerin kaymakam veya valisi) alabilmektedir. Önleyici tedbir kararları ise ancak hakim tarafından verilebilir. Evden uzaklaştırma kararı da önleyici bir tedbir kararı olduğu için ancak hakim tarafından verilebilecektir. Bu kararı verecek kişi, aile içi şiddet durumunda başvurulması gereken mercii Aile Mahkemesi hakimidir.

Fakat kanunda bu duruma bir istisna getirilmiştir. Aile mahkemesi hakiminin vereceği koruma kararının alınmasında yüksek derecede acillik durumu söz konusuysa ve gecikmesinde sakınca varsa bu kararı kolluk amiri de alabilir. Ancak bu durum, kararın alınmasını takip eden ilk iş günü yetkili mercie bildirilmek zorundadır. Yetkili mercii bu kararı onaylamazsa, karar ortadan kalkacak, hiç alınmamış gibi sonuç doğuracaktır. Onaylanması halindeyse aynen hükmünü doğurmaya devam edecektir.

Uzaklaştırma Kararı Kimlere Verilir?

Uzaklaştırma kararı, 6284 Sayılı Kanun kapsamında; şiddet gören veya şiddet görme ihtimali olan; yaş, cinsiyet, medeni durum, cinsel yönelim, din, ırk ayrımı yapılmaksızın talepte bulunan kişilere verilir. Kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları bu önleyici koruma kararından yararlanabilirler. Bir kişiye karşı psikolojik şiddet boyutuna varacak seviyede sürekli hakaret suçunun işlenmesi de bu kapsamda suçun mağduru tarafından, uzaklaştırma kararı alınabilmesi için gerekçe yapılabilecektir.

Uzaklaştırma Kararı Kaç Günde Çıkar?

Uzaklaştırma talebinin ilgili yerlere iletilmesine müteakip yetkili ve görevli Aile Mahkemesi Hakimi, uzaklaştırma kararını 1 – 4 gün arasında verecektir. Daha önce de belirttiğimiz üzere acillik gereği kolluk amiri bu kararı alacaksa, gün içinde de neticeye ulaşılabilmesi mümkündür. Bununla birlikte, bu sürenin çeşitli sebeplerle uzayabilmesi de mümkündür. Fakat 6284 Sayılı Kanunun 8. maddesi hükmü gereğince, bu kararın verilmesi kanunun amacının gerçekleşmesini tehlikeye atacak bir biçimde geciktirilemez. Verilecek önleyici tedbir kararları en fazla 6 ayı kapsayacak şekilde olabilir. Bu süre, kural olarak uzaklaştırma kararının ilgilisine tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Uzaklaştırma Talebi Ne Şekilde Yapılır?

Bahsettiğimiz üzere kararı alacak mercii esas olarak ilgili Aile Mahkemesi Hakimidir. Dolayısıyla asıl talep mercii Aile Mahkemesidir diyebiliriz. Fakat uygulamada pratiklik açısından bu talebin direkt mahkemeye yapılması zorunluluğu aranmaz. İlgili kamu mercilerine talepte bulunulması ve onların Aile Mahkemesine başvurması uygulamada yaygın olandır. Mağdur kişi, kolluk birimine veya mülki amire de bu yönde bir talepte bulunabilecektir. Bu başvuruyu ilgililer yapabileceği gibi, gerek duyması halinde Cumhuriyet Savcısı, Bakanlık veya kolluk kuvveti de kendiliğinden yapabilir.

Talepte bulunulabilmesi için şiddet görüldüğüne veya tehlike altında bulunulduğuna dair herhangi bir kanıt veya belge sunma zorunluluğu yoktur. İlgilinin bu şekilde bir beyanda bulunması yeterlidir.

Uzaklaştırma Kararı Sicile İşler Mi?

Bu kararın bir önleyici koruma tedbiri olduğunu söyledik. Uzaklaştırma kararı, cezai değil hukuki bir süreçtir. Adli sicil kaydına sadece kişinin işlediği suç ve kabahatlere yönelik yaptırımlar işlenmektedir. Dolayısıyla uzaklaştırma kararının sicile işlenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Ancak bu koruma tedbirini gerektirecek bir suç konusu gündemdeyse, sadece bu suça ilişkin alınan ceza sicile işlenecektir. Bunun dışında, bu tarz alınan koruyucu ve önleyici tedbirlerin kaydı devlet nezdinde her zaman tutulmaktadır. Dolayısıyla bir güvenlik soruşturması vb. geçirmeniz sırasında hakkınızda daha önce uzaklaştırma kararı alınmış olduğu hususu, devlet yetkililerince görülebilecektir.

Koruma Kararı İhlal Edilirse Ne Olur?

Önleyici ve koruyucu tedbirler; çok ciddi durumlar söz konusu olmadığı sürece, ilk aşamada kişinin bu tedbire uyacağı güveniyle alınır. Herhangi bir infaz hükmü bulunmamaktadır. Bu tedbirlerin ihlal edilmesi durumundaysa işin rengi değişmeye başlayacaktır. Bu durumda, kişi aşamalı bir şekilde tazyik hapsine çarptırılacak ve bu şekilde, tedbire zorla uyması sağlanmaya çalışılacaktır. İşbu tazyik hapsi kararı hakim tarafından alınmakta ve savcılık kanalıyla icra edilmektedir.

Bu kararın verilebilmesi için, şiddet uygulayan kişinin tedbir kararını ne zaman ve nasıl ihlal ettiğinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerekmektedir. Bu vukuata ilişkin delil niteliğinde argümanlar mevcutsa,  bu hususların da ortaya konması kararın alınmasında önem arz edecektir. Bunun yanında, bir dilekçeyle birlikte savcılığa veya mahkemeye başvurmak da alternatif bir yoldur.

Uzaklaştırma Kararına Uymama Cezası Nedir?

Koruyucu ve önleyici tedbirlerin ihlal edilmesi durumunda bu kişilerin tazyik hapsine çarptırılacağını belirttik. Peki bu hapis süresi ne kadar olacaktır? Uzaklaştırma kararının ihlal edilmesi durumunda, Aile Mahkemesi hakimi herhangi bir ceza yargılaması yapmaksızın kişiye 3 ile 10 gün arasında bir zorlama hapsi verecektir. Kişinin halihazırda bir suçtan soruşturma veya kovuşturma geçiriyor olması, bu zorlama hapsinin infazına engel bir durum değildir.

Uzaklaştırma kararının ikinci kez, üçüncü kez veya daha fazla kez ihlal edilmesi durumunda her bir ihlalde verilecek tazyik hapsi süresi; 15 ile 30 gün arasında olacaktır. Ancak verilecek zorlama hapsi süreleri, toplamda 6 ayı geçemez.

Uzaklaştırma Kararı Kaç Metre İçin Verilir?

Uzaklaştırılacak kişi için ne kadar bir mesafe öngörüleceğine ilişkin kanunda net bir sınır çizilmemiştir. Ancak kanunun ve tedbir kararının kuruluş amacına bakılarak bu konuda bir yorum yapılması mümkündür. Buradaki amaç, şiddetin önlenebilmesidir. Burada aklımıza sadece fiziksel şiddet gelmemelidir. Şiddetin; psikolojik, cinsel, ekonomik vb. gibi türleri de mevcuttur. Amaç, tüm bunların engellenebilmesidir. Bu kapsamda düşünecek olursak, asıl olayın, uzaklaştırılan kişinin şiddet mağdurunu etkileyebilecek şekilde yaşam alanına ve çevresine müdahalesinin engellenebilmesi olduğunu görürüz.

Dolayısıyla mağdurun evinin bulunduğu sokakta beklenilmesi mesafenin ihlali kapsamındadır. Bunun dışında herhangi bir tehdit, hakaret vb. içeriğe sahip olmadan iyiniyetli olarak gönderilen bir SMS de mesafenin ihlali anlamına gelmektedir. Bu sebeple duygusal hareket edilmemeli, telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebebiyet verilmemelidir. Bir kişi sizin hakkınızda uzaklaştırma kararı alıyorsa; sizle iletişim kurmak istemiyor, sizi yakınına yaklaştırmak istemiyordur. Araya konulan bu mesafenin aşılmaması gerekir.

Bazı insanlar kanuni korumayı kötüye kullanarak partnerlerini cezalandırma yöntemi olarak görebilmektedir. Bu konuda da oldukça dikkatli olunması gerekmektedir. Sizi bizzat bu kişi yakınına davet etse bile kötü niyetli hareket ederek sizin tazyik hapsi almanıza sebebiyet verebilir. Böyle bir durumda, bu kişiden uzaklaştırma kararı tedbirinin kaldırılmasını talep etmesini rica etmelisiniz. Karşı tarafın iyi niyetli, samimi olduğunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz. Bu sebeple, ancak kararın kaldırılmasından sonra bu kişinin yanına gitmeniz uygun olacaktır. Aksi taktirde istemediğiniz sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Haksız Yere Uzaklaştırma Kararı Verilirse Ne Yapılması Gerekir?

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişi, mağdurdan uzak durmalıdır. Peki verilen uzaklaştırma kararının haksız yere verildiğini düşünüyorsa ne yapmalıdır? Bu durumda bu kişinin yapacağı iş, alınan bu uzaklaştırma kararına itiraz etmektir. Daha önce de söylediğimiz üzere, uzaklaştırma kararı alınabilmesi için herhangi bir delil veya belge aranmaz. Mağdur olduğunu iddia eden kişinin, bu hususta yalnızca beyanda bulunmuş olması yeterlidir. Bu sebeple ortada haksız bir durum olduğu düşünülüyorsa; buna itiraz edilmeli ve haksız durumun varlığı somut bir şekilde ortaya konulmalıdır. İşbu karar, değişik iş kapsamındadır ve bu karara karşı istinaf mahkemesi yoluna gidilemez.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Nasıl Edilir?

Uzaklaştırma kararına itiraz için öngörülen süre 2 haftadır. Bu süre, kararın ilgilisine tefhim veya tebliğinden itibaren başlamaktadır. Bu süre içerisinde kararı alan Aile Mahkemesine yazılı olarak itirazda bulunulması gerekir. Yapılan itiraz usule ilişkin olabileceği gibi esasa ilişkin; kararın haksız yere verildiği, kararı gerektirir halin ortadan kalktığı vb. gerekçelerle olabilir.

Sunulan itirazı değerlendirecek mercii; kararı alan değil, başka bir Aile Mahkemesidir. Burada çeşitli olasılıklar mevcuttur. İlgili adliyede birden fazla Aile Mahkemesi mevcutsa, numara olarak onu takip eden Aile Mahkemesi itirazı değerlendirecektir. Örneğin; karar Bakırköy 5. Aile Mahkemesinden verilmişse, itirazı Bakırköy 6. Aile Mahkemesi değerlendirecektir. İlgili adliyede tek Aile  Mahkemesi olması durumunda, itiraz Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi tarafından değerlendirilecektir. Aile Mahkemesi yoksa da durum aynıdır.

İtiraz mercii, yapılan itirazı 1 hafta içinde karara bağlamak zorundadır. Verilecek karar, somut olaya göre iki şekilde olabilir. Hakim yapılan itirazı yerinde görmeyebilir. Bu durumda itiraz talebi reddedilecektir, yani uzaklaştırma kararının devamı yönünde karar alınacaktır. Buna karşılık, hakim yapılan itirazı yerinde görebilir. Bu durumda talebin kabulü, yani uzaklaştırma kararının kaldırılması söz konusu olacaktır.

Evden Uzaklaştırma Kararı Bitince Ne Olur?

Uzaklaştırma kararı süresinin sona ermesiyle birlikte, karar infaz edilmiş olur. Yani süresi biten uzaklaştırma kararı artık hükmünü yitirecektir. Fakat mağdur kişinin mağduriyeti devam ediyorsa, Aile Mahkemesine başvurularak tedbir kararının süresinin uzatılması talep edilebilir. Eğer böyle bir talepte bulunulmazsa; uzaklaştırma kararı, yeni bir karara gerek duyulmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

Komşuya Uzaklaştırma Kararı Alınabilir Mi?

Uzaklaştırma kararı, önleyici bir koruma tedbiridir. Şiddet gören veya şiddet tehlikesi içinde bulunan kişiler bu talepte bulunabileceklerdir. Şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali görülen kişi komşunuzsa, pek tabii bu kişi hakkında da uzaklaştırma kararı verilebilecektir.

Uzaklaştırma Kararının Boşanma Davasına Etkisi Nedir?

Eşinize karşı uzaklaştırma kararı almış olabilirsiniz. Aynı zamanda eşinizden boşanmayı da düşünüyor olabilirsiniz. Peki bu durumda nasıl hareket etmeli, alınan karara müteakip ivedilikle harekete geçilip hemen boşanma davası açılmalı mıdır? Bu kararı almış olmanız, akabinde boşanma davası açma zarureti oluşturmamaktadır. Fakat şu bilinmelidir ki; böyle bir şiddet durumunun varlığı, eşe boşanma davası yöneltilebilmesi için gayet yeterli bir gerekçedir. Ancak burada şu hususa özellikle dikkat edilmelidir ki; uzaklaştırma kararı alınan eşin bu karar süresi içerisinde affedilmiş olması, boşanma davasında bu karara dayanılamayacağı manasına gelmektedir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 23.01.2021 tarihli bir kararında, bu durumu açıkça dile getirmiştir.

Boşanma davası yöneltilen eş hakkında daha önceden bir uzaklaştırma kararı alınmış olması, aile içi şiddetin varlığını ispat eder niteliktedir. Bu şiddet durumu, boşanma davasında, evlilik birliğinin temelden sarsılması veya şiddetli geçimsizlik gibi gerekçelere konu edilebilecektir. Bununla birlikte, mahkeme huzurunda öne sunulan iddiaların ispatlanması gerekmektedir. Uzaklaştırma kararının varlığı her ne kadar aile içi şiddet açısından önemli bir delil olsa da bu durumun diğer türlü delillerle de desteklenmesinde yarar vardır. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 04.03.2021 tarihli bir kararında, boşanma davasında erkek kusurlu bulunmuş; buna gerekçe olarak da hakkında alınmış olunan uzaklaştırma kararı ve geçirdiği ceza soruşturması gösterilmiştir. Bu yönde bir dava açmayı düşünüyorsanız, uzman bir boşanma avukatı desteği almanız büyük oranda lehinize olacaktır.

Savcılıktan Uzaklaştırma Talebi Dilekçesi Örneği

Uzaklaştırma kararı talebinizi doğrudan Aile Mahkemesine veya kolluk birimlerine, Cumhuriyet Başsavcılığına iletebileceğinizden bahsetmiştik. Talebinizi kolluk birimleri veya C. Başsavcılığınıza iletmeniz durumunda ilgili Aile Mahkemesine başvuruyu bu birimler sizin yerinize yapacaktır. Talebinizi doğrudan Aile Mahkemesine yöneltmeniz, karar verme sürecini hızlandıracaktır. Sizlerde bir fikir oluşturabilmesi açısından bu talebe ilişkin bir dilekçe örneği hazırladık. Bu dilekçe örneğini dilerseniz Word veya Pdf formatında cihazınıza indirebilirsiniz. Belirtmek isteriz ki her somut olay kendine özgüdür, bu sebeple hazırlanacak ve sunulacak dilekçe her somut olaya göre değişiklik gösterecektir. Bu sebeple, böyle bir talepte bulunmayı düşünüyorsanız, sürecin sağlıklı yürütülebilmesi açısından bir avukat desteği almanızı öneririz. İşte sizler için hazırlamış olduğumuz dilekçe örneğimiz:

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI       : M……….  K……….. (T.C. Kimlik No:********) (Adres:…………..)

VEKİLİ         : C……….  B………….

DAVALI        : A……….  K………… (T.C. Kimlik No:********) (Adres:…………..)

KONU            :6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Uzaklaştırma Önleyici Tedbir Kararı Verilmesi Talebimizdir.
AÇIKLAMALAR     :

1 – 2016 yılından beri evli olduğum davalı, müşterek konutumuzda zaman zaman bana şiddet uygulamaktadır. Davalının alkoliklik sorunu vardır. Sık sık alkol tüketip kendinden geçmekte ve  müvekkilime şiddet uygulamaktadır. Müvekkilim bu şekilde yıllardır şiddet görmektedir. Davalı, ayrıca zaman zaman müvekkilimi ölüm ile tehdit etmektedir. Müvekkilimin can güvenliği bulunmamaktadır. Bu konuya ilişkin, Davalı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, kasten yaralama suçu isnat edilerek ayrıca şikayette bulunulmuştur. Soruşturma, 2020/**** Sor. numaralı dosya kapsamında yürütülmektedir. Bu olaylara ilişkin müvekkilimin almış olduğu darp raporu işbu soruşturma dosyasında bulunmaktadır.

2 – Belirtilen nedenlerle; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında davalı hakkında 6 aydan az olmamak üzere uzaklaştırma kararı verilmesi talebiyle Sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER  : 6284 Sayılı Kanun, HMK ve sair mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER   : Tanık, Savcılık Dosyası ve sair yasal deliller.
SONUÇ VE TALEP       : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden ötürü;

  1. Davalı tarafından müvekkilime karşı yöneltilen ŞİDDET, TEHDİT, HAKARET, KÜÇÜK DÜŞÜRME VE AŞAĞILAMAYI İÇEREN SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNMASININ ENGELLENMESİNE yönelik tedbirlerin alınmasına,
  2. Davalının, ortak aile konutundan, müvekkilimin işyerinden ve bulunduğu yerlerden DERHAL UZAKLAŞTIRILMASI VE YAKLAŞMASININ önlenmesini,
  3. Davalının, müvekkilimi iletişim araçları ve başka her türlü araçla rahatsız etmesinin önüne geçilmesi maksadıyla gerekli tedbirlerin alınmasına,
  4. Ve İlgili Mevzuat uyarınca gerekli tüm tedbirlerin alınmasına dair ivedilikle 6 ay süre ile tedbir kararı verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                                              DAVACI VEKİLİ

C………….  B……….

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Savcılıktan Uzaklaştırma Talebi Dilekçesi – Word

Dilekçe örneğini Pdf formatında indirmek için tıklayın: Savcılıktan Uzaklaştırma Talebi Dilekçesi- Pdf

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

İtiraz konusuna ilişkin detaylardan bahsettik. Peki böyle bir itirazda bulunmanız gerekirse nasıl bir dilekçe yazılmalıdır? Bu konuda fikir oluşturabilmesi açısından sizler için dilekçe örneği hazırladık. İşbu dilekçe örneğini Word ve Pdf formatında cihazlarınıza indirebilirsiniz. Böyle bir durumda, sağlıklı bir sonuç alabilmek açısından, avukat desteği almanız gerekliliğini belirtmek isteriz. İşte sizler için hazırlamış olduğumuz dilekçe örneğimiz:

MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİNE

-Gönderilmek üzere –

MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA VE KARAR NO    :  2016 /*** D. İş Esas ve 2016/***Karar

KARARA İTİRAZ EDEN  :  A…………. P……… (T. C. Kimlik No:*******) (Adres:………….)

VEKİLİ                                    :  Av. C……… B……….

KARŞI TARAF                     :  T…………. Y……. (T. C. Kimlik No:*******) (Adres:………….)

KONU                                       : Müvekkilim hakkında verilen uzaklaştırma kararına itirazlarımızın sunulması ve koruma kararının kaldırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1 – Sayın Mahkeme, tedbir isteyen T. Y’nin müracaatı üzerine müvekkilim ve diğer 2 site sakini hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı vermiştir.

2 – Verilen bu karar, sadece tedbir isteyenin beyanlarına dayanmaktadır. T. Y. tarafından beyan ve iddialarını destekleyen hiçbir delil sunulmamıştır. Sayın Mahkeme de bu yönde bir araştırma yapmamıştır. Sadece tedbir isteyenin beyanlarına göre karar verilmesi hukuka aykırıdır.

3 – Kaldı ki tedbir isteyen T. Y. tarafından iddia edilen hususlar gerçek değildir. Müvekkilim tedbir talepli dilekçede iddia edilen hususların hiçbirini gerek sözlü ve gerekse fiili hareketleriyle yapmamıştır. Dilekçe tutarsız ve mesnetsiz iddialardan ibarettir. Bu afaki iddialar sebebiyle bugüne kadar hiçbir sabıkası olmayan, tertemiz sicilli müvekkilim hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş olması, onu derinden üzmüş ve yaralamıştır. Hele ki tedbiri isteyenin müvekkilimin komşusu olması onu perişan etmiştir. Verilen kararın site sakinleri tarafından öğrenilmiş olması müvekkilimin manevi acısını daha da artırmıştır.

4 – Müvekkilim hakkında ileri sürülen iddialar aynı zamanda hakaret ve iftira suçları kapsamına girmektedir. Müvekkilim sırf komşuluk hukuku  sebebiyle bugüne kadar T. Y. hakkında suç duyurusunda bulunmamıştır. Müvekkilimin suç duyurusunda bulunma ve hakaretler ilke iftiralar sebebiyle maddi ve manevi tazminat isteme hakları saklıdır.

 SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler neticesinde itirazımızın kabulü ile ;

1) Mersin 2. Aile Mahkemesinin 2016/*** Değişik İş Esas ve 2016/*** Karar sayılı uzaklaştırma kararının kaldırılmasına,

2) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

     İtiraz Eden Vekili

C…………  B………..

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi – Word

Dilekçe örneğini Pdf formatında indirmek için tıklayın: Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi – Pdf

Uzaklaştırma Kararı Uzatma Dilekçesi Örneği

Aile Mahkemesi tarafından verilen uzaklaştırma kararı belirli bir süre için verilmektedir. Bu kararın süresiz olarak verilebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu tedbir kararının süresi bitse de karşı tarafın şiddet uygulama tehlikesi devam ediyor olabilir. İşte bu durumda, uzaklaştırma kararını veren mahkemeye başvurarak sürenin uzatılmasını istemek gerekmektedir. Burada sürede uzatım yapılabilmesi için gerekçelerinizin olması gerekmektedir. İşte bu gerekçeler mahkemeye sunacağınız uzaklaştırma kararı uzatma dilekçesinde belirtilmelidir. Sizlerde bir fikir oluşturabilmesi adına bizler de bir örnek dilekçe hazırladık. Bu dilekçe örneğini çeşitli formatlarda cihazınıza indirebilirsiniz. Her somut olay kendine özgü olduğu için, böyle bir durumunuz mevcutsa uzman bir avukat eliyle bu dilekçeyi hazırlatmanızı öneririz. İşte sizler için hazırladığımız dilekçe örneği:

ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 2020/*** Sayılı Değişik İş Dosyası

İSTEMDE BULUNAN :  A……… V………

VEKİLİ                             :  Av. C……… B……..

KARŞI TARAF               :  B…….. Y……….

KONU                               :  6284 Sayılı Kanun kapsamında daha önce verilen uzaklaştırma kararı süresinin uzatılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1 – Karşı taraf hakkında, sayın mahkemenizin 2020/*** D. İş sayılı dosyası ve 2020/*** sayılı Kararı ile 05.10.2020 tarihinde uzaklaştırma kararı verilmişti.

2 – Hakkında uzaklaştırma kararı verilen B. Y. Son derece agresif bir yapıya sahiptir. Müvekkilim bu yüzden evlilik birliği süresince birçok defa gerek sözlü gerek psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Bunun yanında müvekkilim eşi B. Y. Tarafından birkaç kez darp edilmiştir. Bu duruma ilişkin deliller Sayın Mahkemenize ait işbu dosyaya daha önce sunulmuştur. Söz konusu mezkur durumlar ile ilgili darp raporları ile birlikte karşı taraf hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ve bunun üzerine başlatılan 2020/**** sayılı soruşturma da  halen devam etmektedir.

3 – Müvekkilim karşı taraftan ayrı, baba evinde yaşamaktadır. En yakın zamanda da bu kişi hakkında boşanma davası açmayı düşünmektedir. Müvekkilimin açmayı düşündüğü boşanma davası ve devam eden soruşturma süreci ile karşı tarafın müvekkilime karşı çok öfkeli ve sinirli olduğu, kendisine zarar verme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu gerçeği ortadadır. Müvekkilime başkaları aracılığıyla ilettiği haberler ile müvekkilime zarar verme niyetinde olduğunu  defalarca dile getirmiştir. Mahkemenizin talebi halinde göstereceğimiz tanıklar bu durumu beyan edeceklerdir. Karşı tarafın müvekkilime yönelik olası her türlü  şiddetini bertaraf etmek adına mahkemenizce verilen uzaklaştırma kararının uzatılmasını talep etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz ve izah olunan nedenlerle;

Hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz karşı tarafın, müvekkilime zarar verme, rahatsız etme ve şiddet uygulama ihtimalini bertaraf edebilmek amacıyla mahkemenizce daha önce 6 ay süreli olarak verilen uzaklaştırma ve koruma kararının uzatılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını, bu doğrultuda gereğinin yapılmasını sayın mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederim. (27.03.2021)

                                                                                     Davacı Vekili

Av. C…… B….

Dilekçe örneğini Word formatında indirmek için tıklayın: Uzaklaştırma Kararı Uzatma Dilekçesi – Word

Dilekçe örneğini Pdf formatında indirmek için tıklayın: Uzaklaştırma Kararı Uzatma Dilekçesi – Pdf

Uzaklaştırma kararı ve buna ilişkin konularda sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Birisi tarafından şiddete uğruyorsanız veya uğrama tehlikesiyle karşı karşıyaysanız lütfen uzaklaştırma kararı talebinde bulunmaktan çekinmeyiniz. Bu kurum, mağduru birçok konuda korumak açısından ve ileriki bağlantılı olası dava süreçlerinde size fayda sağlaması açısından son derece önemlidir. onu hakkındaki sorularınızı aşağıdaki formu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.

0 0 oylar
İçeriği Oylayın

İlgili Makaleler

Abonelik
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle

Popüler Konular