0216 387 0 388

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

kira sözleşmesi örneği

 

Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa kira sözleşmesinin altına imzasını atmıştır. Gerek kiraya veren gerek kiracı konumunda olmuştur. Peki bu sözleşme nasıl hazırlanır? Bu yazımızda bu sorunuza ve konuyla ilgili birçok sorunuza yanıt vermeye çalışacağız. Ayrıca sizlerin de cihazlarınıza rahatlıkla indirip kullanabileceği kira sözleşmesi örneğine yer vereceğiz. Şunu da belirtmek de fayda var ki; kapsamlı bir kira sözleşmesi hazırlamak istiyor ve menfaatlerinizi olabildiğince iyi bir şekilde koruma altına almak istiyorsanız, uzman bir gayrimenkul avukatından destek almanızı öneririz. Konu hakkındaki tüm sorularınızı sayfanın en altındaki formu doldurarak ofisimize iletebilirsiniz. Kira sözleşmesi örneğini yazının en altında word ve pdf formatında indirebilirsiniz.

Kira Kontratı Nedir?

Sözleşmenin tarafları, kiracı ve kiraya verendir. Kiracı, bu sözleşmeyle söz konusu eşyayı kullanma ve ondan yararlanma yetkisini karşı tarafa vermektedir. Kiracı da bunun karşılığında belli bir bedel ödemeyi taahhüt eder. İşte bu sözleşmeye, gündelik hayatta kira kontratı adı verilir. Bu kontrat belirli bir süre öngörülerek yapılabileceği gibi belirsiz süreli olarak da yapılabilir.

Kira Sözleşmesi Örneğinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kırtasiyeden alınan hazır kira sözleşmeleri büyük ölçüde kanun maddelerinin tekrarından ibarettir. Zaten kanunda olan maddelerin kira sözleşmesinde de tekrar edilmesinin kimseye bir faydası bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinde önemli olan husus tarafların karşılıklı olarak yükümlülüklerinin net bir şekilde belirlenmesi ve uyulmaması ihtimaline karşı caydırıcı hükümler konulmasıdır.

Bedelsiz Kira Sözleşmesi Olur Mu?

Ücret unsuru, kira sözleşmesinin esaslı unsurlarındandır. Bu unsurun bulunmaması halinde sözleşme, kira kontratı olma vasfını yitirecektir. Fakat her kuralın olduğu gibi bu kuralın da istisnası mevcuttur. Belli şartların bulunması halinde sözleşme bedelsiz olarak yapılabilecektir.

Bedelsiz kira sözleşmesinin şartları, Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre; söz konusu kiralama şekli yalnızca çocuk, torun, anne, baba, nine, dede ve kardeşlere karşı işletilebilecektir. Kanun, bu kişileri sınırlı bir şekilde saymıştır. Dolayısıyla bu kişiler dışında kimseye karşı bu hüküm işletilemeyecektir. Kanunun öngördüğü diğer bir sınır ise; bu kiralamanın tek taşınmaz üzerinden, tek kişiye karşı yapılabileceği hususudur. Yani kiralama sayılan kişilerden birine ve sadece bir taşınmazla sınırlı olarak yapılabilecektir. Diğer taşınmazlar ve diğer kiracılar açısından ücret belirleme zorunluluğu devam edecektir.

Alt Kira Sözleşmesi Nedir?

Alt kira sözleşmesi ile 3 taraflı bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Taraflar; asıl kiraya veren, kiracı(alt kiraya veren) ve alt kiracıdır. Burada; asıl kiraya veren ile kiracı arasında mevcut olan kira ilişkisi üzerine bu kiracı ile alt kiracı arasında yeni bir kira ilişkisi kurulmaktadır. Bu yeni kurulan kira ilişkisi için ortaya konan sözleşmeye, alt kira sözleşmesi denmektedir. Alt kira sözleşmesi konusu, TBK m.  322 ile hüküm altına alınmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, asıl kiraya veren ile alt kiracı arasında herhangi bir hukuki ilişkinin kurulmamasıdır.

Asıl sözleşmede alt kira yasağına ilişkin bir madde konulmuşsa, alt kira sözleşmesi yapılması mümkün olmayacaktır. Asıl sözleşmede böyle bir madde bulunmaması halinde; kiralanan, kiracı tarafından bir başkasına, kısmen veya tamamen kiralanabilecektir. Fakat kanun maddesinde, buna ilişkin olarak,  bir sınır öngörülmüştür. Buna göre; konut ve çatılı işyeri kiralarında, alt kira ilişkisi kurulabilmesi için, asıl kiraya verenin yazılı rızası bulunmak zorundadır.

Alt kiracının, kiralananı özgülenen amaç dışında kullanması veya bir zarar vermesi durumunda asıl kiraya verene karşı sorumluluk alt kiraya verende yani asıl kiracıda olacaktır. Alt kira sözleşmesinin süresi, asıl sözleşme süresi ile bağlantılı olacaktır. Dolayısıyla alt kira sözleşmesi için belirlenebilecek süre, en fazla asıl kira sözleşmesinin süresi kadar olabilir. Asıl kira ilişkisinin son bulmasıyla birlikte alt kira ilişkisi de sona erecektir.

6 Aylık Kira Sözleşmesi Yapılabilir Mi?

Kira sözleşmeleri belirsiz bir süre için yapılabileceği gibi belirli bir süre için de yapılabilmektedir. Peki sözleşmemizi belirli bir süre ile sınırlandırmak istersek, bu sürenin asgari ve azami miktarları ne kadardır? Türk Borçlar Kanunu, bu konuda ne alt seviyede ne de üst seviyede herhangi bir sınır çizmemiştir. Dolayısıyla burada sözleşme serbestisi ilkesi hakimdir. Yani taraflar sözleşme geçerliliği için konulacak süreyi diledikleri miktarda kararlaştırabilirler.

Kira Kontratı Nasıl Doldurulur?

Kiralananın ne amaçla kullanılacağına göre kira kontratının nasıl doldurulacağı farklılık arz etmektedir.

1) İş Yeri Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

İş yeri kira sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde sıralayacağız:

 • Kira bedelinin ne zaman ödeneceği hususu ortaya konulmalıdır.
 • İş yeri kira bedelinin ne kadar olduğu belirtilmelidir.
 • Kiralanan yerin metrekare bazında ne kadar bir alana sahip olduğunun belirtilmesinde fayda vardır.
 • İş yeri kira bedellerinin, banka üzerinden veya PTT aracılığıyla yatırılması zorunludur.
 • Söz konusu taşınmaza ilişkin; vergi, aidat ve diğer ödemelerin hangi tarafça yapılacağının belirlenmesinde fayda vardır.
 • Feshe dair koşulların ve varsa cezai şartın detaylıca sözleşmeye eklenmesi gerekmektedir.
 • Alt kiralama konusunda, kiraya veren bu olaya sıcak bakmıyorsa, bu hususu sözleşmeye eklemesi iyi olacaktır.
 • Kefil ve kefalet bilgileri sözleşmeye eklenmelidir.
 • Kural olarak kira sözleşmeleri şekle bağlı değildir fakat iş yeri için yapılıyorsa yazılılık şartı aranır.

2) Konut Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Bu başlık altında, oturmak amacıyla kiralanan bir ev için sözleşmede nelere yer verilmeli, bunları sıralayacağız:

 • Kiralananın adresi, cinsi; kiralayan ve kiracının isimleri, kimlik numaralı hatasız bir şekilde yazılmalıdır. Aksi takdirde; doğal gaz, su, elektrik vb. abonelikleri açtırırken sıkıntı yaşayabilirsiniz.
 • Sözleşmeyi imzalayan kiracı, herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına, karşı tarafın mülk sahibi olduğundan emin olmalıdır.
 • Kira bedelinin hangi periyotlarda, ne şekilde ödeneceğinin belirtilmesinde fayda vardır.
 • Yıllık kira bedel zammının sözleşmede belirlenmesi, ileri tarihte taraflar arasında çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık açısından önemlidir.
 • Depozitoya ilişkin bilgilerin ortaya konulmasında yarar vardır.
 • Eğer ev eşyalı olarak kiralanacaksa; demirbaşların sözleşmede belirtilmesi iyi olacaktır.
 • Bunların dışında, karşılıklı menfaatlerini korumak amacıyla taraflar mutabık kaldıkları hususları, özel hükümler olarak sözleşmeye ekleyebilirler.
 • Sözleşmede, hüküm doğurabilmesi açısından, kabul mahiyetinde tarafların ıslak imzası bulunmalıdır.
 • Şunu da belirtmekte yarar var; kiracı evi kendi zevkine göre dizayn etmek, tamirat – tadilat yaptırmak isteyebilir. Yapılabilecek tadilat ve değişikliklerin sınırlarını bir sözleşme maddesi ile çizmek, ileriki dönemlerde taraflar arasında oluşabilecek sorunların önüne geçebilecektir.

Kira Kontratı Hangi Durumlarda Geçersizdir?

Sözleşme taraflarca asil kişiler olarak imza altına alınmadır. Kiraya veren gerçekten mülk sahibi, kiracı gerçekten kiralayan olmalıdır. Böyle olmadığı takdirde sözleşme geçersiz olacaktır. Tabi taraflar vekalet vermek suretiyle de bu işlemi gerçekleştirebilirler. Bu durumda geçersizlik söz konusu olmayacaktır.

Kiraya veren, bu tarz bir durum söz konusu olduğunda, iptal davası açabilecektir. Bu sebeple kiracıların bu hususta daha dikkatli olması gerekmektedir. Aksi halde kendinizi bir anda dolandırıcılık suçunun mağduru olarak da bulabilirsiniz.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ne Olur?

Sözleşme süreniz belirli ve bu süre sona erdiyse sözleşme de sona erdi diye düşünmemek gerekir. Sözleşmenin sona erebilmesi için öncesinde fesih bildiriminde bulunulması gerekmektedir. Bildirim veya kiraya veren tarafından bir tahliye talebi olmadığı sürece sözleşme hükmünü yitirmeyecektir. Şunu da belirtmekte fayda var ki; kiraya veren tarafından, ortada haklı bir neden olmaksızın sözleşme sona erdirilemeyecektir. Bu şekilde bir fesih bildiriminde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme imkanı ancak kiracıya aittir.

Örnek sorumuzda olduğu gibi sözleşme için 1 yıllık süre öngörüldüğünü varsayalım. Bu 1 yıllık süre sonunda fesih bildiriminde bulunulmazsa, sözleşme aynı şartlar dahilinde 1 yıl daha uzayacaktır. Bu noktada belirli süreli kira sözleşmesinin belirsiz süreliye dönüşmesinden bahsedebiliriz.

Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden Çıkmak Mümkün Mü?

Kiracı sözleşmede öngörülen süreden önce de evden çıkabilir. Ancak gayrimenkulün tekrar kiralanabileceği ortalama süre kadar ilave kira bedeli ödemesi gerekmektedir. Bu zaman dilimi için, kanun koyucu belirli bir süre belirtmemiştir. Kiralananın yeniden kiraya verilebileceği makul bir süre olarak belirtilmiştir. Bu süre taraflarca sözleşmede belirlenebilir. Sözleşmede bulunmasa dahi taraflar sonradan bu konuda yine mutabık kalabilirler. Bu iki hal de söz konusu değilse; mahkemeye başvurularak, bilirkişi yoluyla bu sürenin ne kadar olacağı ortaya konulabilir.

Belirlenen makul süre içerisinde yeni bir kiracı bulunabilir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde veya belirlenen sürenin sona ermesiyle birlikte, kiracının da yükümlülüğü sona erecektir. Sözleşmede erken tahliye halinde geriye kalan tüm aylara ait kira bedellerinin muaccel olacağı belirtiliyor olabilir. Sözleşmenin bu maddesi, hukuka ve kanuna aykırı olması sebebiyle geçersiz olacaktır.

Tabi biz bu başlık altında kira sözleşmesinin, kiracı tarafından, süresi bitmeden, haklı bir sebebe dayanmaksızın feshinden bahsettik. Kiracının haklı bir nedene dayanması, kira ilişkisinin artık çekilmez bir hale gelmesi durumunda; kiracı yasal fesih süresine uyarak bildirim yoluyla sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda olağanüstü fesih yapılmış olunur ve buna ilişkin mali sonuçlar ise mahkeme tarafından belirlenir. Örneğin bu durumda kiraya veren, bir alacak davası açabilecektir.

Sözleşmesiz Kiracıyı Çıkarmak Mümkün Müdür?

Sözleşmenin yazılı şekle tabi olmadığından bahsetmiştik. Ortada yazılı bir sözleşme yoksa neye göre hareket edilecektir? Kiraya veren istediği gibi kiracıyı evden çıkarabilecek midir? Ortada yazılı bir sözleşme bulunmaması, kiracının tamamen korunmasız olduğu anlamına gelmemektedir. Kanunumuz sözleşmeyi bildirimle fesih hakkını ancak kiracıya tanımıştır. Kiraya veren kişi, kiracıyı evden çıkarmak istiyorsa her durumda tahliye davası açmak durumundadır. Verilen karar neticesinde kiracı evden çıkarılabilecektir. Bu konuda detaylı bilgi için kiracı tahliyesi isimli yazımıza da göz atabilirsiniz. Evinizin kiracı değil de başka biri tarafından işgal edilmesi söz konusuysa da ecrimisil yazımızı incelemenizi öneririz.

Kira Sözleşmesi Bitmeden Ev Sahibi Evden Çıkarabilir Mi?

Ev sahibinin doğrudan bir bildirim ile sözleşmeyi feshetme hakkı yoktur. Her tür durumda tahliye davası açılması gerekecektir. Burada sözleşme süresinin bitip bitmemesi, aslında çok bir önem arz etmemektedir. Asıl önemli olan; tahliye kararının verilebilmesi için, kanunun öngörmüş olduğu durumların meydana gelmiş olmasıdır. Bu durumların meydana gelmesi iki türlü olabilir. Kiracıdan kaynaklanan haller olabileceği gibi kiraya verenden kaynaklanan haller de olabilir.

A) Kiraya Verenden Kaynaklanan Haller:

 1. İhtiyaç Sebebiyle: Kiraya verenin, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için temel barınma ihtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu oluşabilir. Böyle bir durumda kira sözleşmesi, ev sahibi tarafından, sözleşme süresinin sonundan itibaren bir ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesinde açacağı bir dava ile sona erdirilebilecektir. Bu sebeple tahliyenin gerçekleştirilmesi halinde; söz konusu taşınmaz, 3 yıl boyunca, haklı bir sebep olmaksızın, son kiracı dışında kimseye kiralanamaz.
 2. Yeniden İnşa ve İmar Sebebiyle: Esaslı bir onarım vb. söz konusu ve bu aşamada evin kullanımı imkansızsa; kira sözleşmesi, ev sahibi tarafından, sözleşme süresinin sonundan itibaren bir ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesinde açacağı bir dava ile sona erdirilebilecektir. Söz konusu tadilat, onarım vb. ilişkin projeler mahkemeye sunulacak ve inceleme sonucu oluşacak kanaate göre tahliye kararı verilecektir. Söz konusu inşa ve imarın bitiminden sonra kiracının öncelik hakkı vardır. Bu hak, bir nevi önalım hakkı gibidir. Bu hak, kiraya verenin yazılı olarak yapacağı bildirimden itibaren 6 ay içinde kullanılmalıdır.
 3. Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle: Yeni malikin, kiralananı; kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için temel barınma ihtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu olabilir. Bu halde yeni malik, evi edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracıya bildirmek koşuluyla 6 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesinde açacağı bir dava ile sözleşmeyi sona erdirebilir.

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Halleri Nelerdir?

B) Kiracıdan Kaynaklanan Haller:

 1. Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle: Kiracı, kiralama işlemi gerçekleştikten sonra, evi ne zaman boşaltacağına dair ev sahibine yazılı bir taahhüt verebilir. Taahhüt edilen tarih gelmiş ve kiracı hala evi boşaltmamış olabilir. Bu durumda; kiraya veren, bu tarihten itibaren 1 ay içinde dava açmak veya tahliye işlemini icraya konu etmek suretiyle kira sözleşmesini sonlandırabilir. Burada şu hususa özellikle dikkat edilmelidir ki; verilen taahhüdün kesinlikle yazılı olması gerekmektedir.
 2. Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle: Kiracı, ödeme tarihi gelmesine rağmen kirasını ödememiş olabilir. Bu durumda; kiraya veren, kiracıya yazılı olarak ödeme için 30 gün verebilir. Bu süre zarfında da ödeme yapılmaması halinde, ev sahibi tahliye davası yoluyla kira ilişkisini sona erdirebilecektir. Yazılı bildirim noter aracılığıyla yapılabileceği gibi icra dairesi kanalıyla da yapılabilir. Bildirimin noter aracılığıyla yapılması halinde; tahliye davası için görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır. Fakat bildirim icra dairesi kanalıyla yapılırsa, bu durumda görevli mahkeme İcra Hukuk Mahkemesi olacaktır.
 3. İki Haklı İhtar Sebebiyle: Kiracı, bir kira yılı içerisinde, muaccel olan borçlarını ödememesi sebebiyle iki kez yazılı ihtar almış olabilir. Bu durumda; kiracı ihtarlara takiben kira bedellerini ödemiş olsa dahi kiraya veren, söz konusu kira yılının bitiminden itibaren 1 ay içerisinde açacağı bir tahliye davası ile sözleşmeyi sona erdirebilir.
 4. Kiracının Kullanabileceği Başka Konutunun Bulunması Sebebiyle: Kiracı veya eşinin aynı ilçe veya belde sınırları içerisinde oturmaya elverişli bir konutları bulunabilir. Kiraya veren bu durumu sözleşme yapımı sırasında bilmiyorsa, bu durumu öğrendiği kira yılının bitimine müteakip 1 ay içerisinde, tahliye davası açarak kira sözleşmesini sona erdirebilecektir. Fakat kiracının bu evinin oturmaya elverişli olmaması veya hukuken geçerli mazeretleri bulunması halinde, kiraya veren bu yolla tahliyede bulunamayacaktır.
 5. Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Borcunun Yerine Getirilmemesi Sebebiyle: Kiracının, kiralananı amacına uygun kullanma ve zarar vermeme, özenle kullanma borcu vardır. Hatırlatmak isteriz ki; bu borca aykırılık halinde mala zarar verme suçu da gündeme gelebilecektir. Bunun yanında kiracının bir diğer borcu da komşulara saygılı olma, onları rahatsız etmeme yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüklere aykırı davranan kiracıya karşı, kiraya veren yazılı bir ihtarda bulunabilir. Kiraya veren bu ihtarla birlikte, kiracıya bu aykırılığı gidermesi için 30 gün verdiğini ve aksi halde sözleşmeyi sona erdireceğini bildirir.

Kira Kontratı Bitmeden Evin Satılması Mümkün Müdür?

Bu soruya vereceğimiz cevap evettir. Ama bu satış halinde kiracıların korkmasını gerektirecek bir durum yok. Çünkü kiracının statüsü ve kira ilişkisi korunacaktır. Yasa koyucu, malike kiralanan üzerinde tasarruf yetkisi verirken kiracıyı da bu durumda korumayı seçmiştir. Yani kira sözleşmesi yeni malikle aynen devam edecektir.

Peki yeni malik tamamen korunmasız mı, onun hakları yok mu? Elbette belirli durumlarda yeni malik de taşınmaz üzerinde kullanma yetkisine haizdir. Dolayısıyla  yukarıda bahsetmiş olduğumuz üzere; yeni malik ihtiyaç durumunda 1 ay içerisinde noter aracılığıyla ihtar çekerek 6 ay içinde evin boşaltılmasını isteyebilir. Bu 6 ay içerisinde ev boşaltılmamış olursa, yeni malik tahliye davası açma yoluna gidebilir.

Kiraya Verenin Ölümü Halinde Kira Sözleşmesi Sona Erer Mi?

Öncelikle bu soruya hayır yanıtını vererek kiracıların yüreğine soğuk bir su serpmek isteriz. Kiraya veren öldüğünde sözleşmenin taraflarından biri eksilmiş oluyor. Peki bu durumda ne olacak? Artık kiraya veren konumuna ölen malikin mirasçıları geçecektir. Tabi ki bu mirasçıların, mirastan feragat etmemiş veya mirasın reddini istememiş olmaları gerekmektedir. Sözleşme de bu taraflar arasında aynen geçerliliğini devam ettirecektir. Bu durumda herhangi bir yenilemeye ihtiyaç duyulmayacaktır.

Peki mirasçılar sözleşmeyi devam ettirmek istemezlerse ne olacak? Mirasçılar burada el birliğiyle mülkiyet hakkına sahiptirler. Malikin halefi oldukları için yeni malik sıfatına sahip olamazlar. Dolayısıyla yeni malikin sahip olduğu tahliye etme halinden yararlanamazlar. Ancak sözleşmenin asli tarafı olan malik hangi durumlarda tahliye hakkı elde ediyorsa, bunlar mirasçılar için de geçerli olacaktır. Mirasçılar söz konusu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilirler. Bu durumda, taşınmazın satılmasına müteakip olarak kiracının yeni malik ile kira ilişkisi aynen devam edecektir.

Kiracı bu yeni durumda, mirasçıların sözleşme tarafı olması halinde, kira bedelini kime ödeyecektir? Mirasçıların her biri kendi hisse oranı dahilinde bu bedel üzerinde hak sahibi olacaklardır. Dolayısıyla burada dikkatli hareket edilmesi gerekecektir. Kira bedelini herhangi birine öderim, gerisini onlar kendi aralarında halletsinler gibi bir düşünce; kiracı açısından zarara sebebiyet verebilecektir. Çünkü kiracı bu şekilde borcundan kurtulmuş olmayacaktır. Yapılması gereken Sulh Hukuk Mahkemesinde bir dava açmaktır. Bu dava ile ödemelerin mirasçılara ayrı ayrı yapılması kararlaştırılabileceği gibi aralarından bir temsilci atanarak ona yapılması da kararlaştırılabilecektir. Kira bedelinin ödeneceği kişi belirlenemiyor veya alacaklı bunu almaya yanaşmıyorsa, mahkemeden tevdi mahalli tayini istenmelidir. Bu halde kiracı, kira bedelini mahkemenin belirteceği yere yatıracaktır. Kiracı böylelikle temerrüde düşmekten de kurtulacaktır.

Kira Sözleşmesinin Feshi Nasıl Gerçekleştirilir?

Burada sözleşmenin bildirim yoluyla feshinden bahsedeceğiz. Daha önce de belirttiğimiz üzere kanun bildirimle fesih hakkını esas olarak sadece kiracıya vermiştir. Kural olarak, kiraya verenin her durumda tahliye davası açması gerekmektedir.

1) Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Feshi Hangi Şartlara Tabi?

Kiracı taraf, sözleşmenin bitimine en az 15 gün kala yazılı bildirim yolu ile belirli süreli kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Bunun dışında kanun koyucu, kiraya verenin de belirli süreli sözleşmeyi bildirim yoluyla feshedebileceği ayrık bir hal düzenlemiştir. Buna göre kiraya veren; uzama süresi de denilen 10 yılı takip eden her 1 yılda, sözleşme bitiminden 3 ay önce bildirimde bulunarak kiracının evden çıkmasını talep edebilir.

2) Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi Feshi Nasıl Olur?

Kira sözleşmeniz belirsiz süreli olarak yapılmışsa; kiracı bu sözleşmeyi her zaman bildirim yoluyla feshedebilecektir. Kiraya verenin sözleşmeyi bildirim yoluyla feshedebilmesi içinse, akit tarihinin üzerinden 10 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Burada da her iki taraf için bildirim; 6 aylık periyotların bitimine 3 ay kala yapılmalı ve bu şekilde 3 ay mühlet tanınmalıdır.

 

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Bu başlık altında kira sözleşmesi örneğini sizlere sunacağız. Bu sözleşme örneklerini ayrı ayrı Pdf formatında ve Word formatında indirebilirsiniz. İndirdikten sonra üzerinde dilediğiniz gibi değişiklik yaparak kira ilişkilerinizde kullanabilirsiniz.

TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar, Kiralanan Yer ve Tapu Kaydı ile Sair Esaslı Unsurlar

İşbu taşınmaz kira sözleşmesi aşağıda belirtilen Kiralayan ile Kiracı arasında ve yine aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

 

Kiralayan                              : ……………………………

Kiracı                                     : ……………………………

Kiralanan Yerin(Mecurun)

Adresi                                    : ……………………………                                                   

Kira Başlangıç Tarihi          : 01.08.2020

Kira Bitiş Tarihi                    : 01.08.2021

Aylık Kira Bedeli ( Net )     : 2450 TL

Kira Artış Oranı                    : Bir yıllık kira döneminin sonunda her yıl TÜFE oranında artırılacaktır.

Ödeme Periyodu                   : Her ayın 10. gününde peşin

Feshi İhbar Süresi                : 15 gün önceden haber verilmek sureti ile

Kiralananın Kiracıya Teslim

Edildiği Andaki Durumu   : Boyalı ve kullanıma hazır temiz daire

 

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖZEL ŞARTLARI

Madde 2- KONU

… Mah. … Cad. No:.. D:.. Kartal/İstanbul adresindeki dairenin kiralanması, teslimi, kira miktar ve ödemeleri, kullanımı, tahliyesi ile tarafların karşılıklı olarak yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3- MECURDA YAPILACAK İŞ

Kiracı, kiralamış olduğu taşınmazı işyeri olarak kullanacaktır. Kiracı mevcut işinden başka herhangi bir işle iştigal etmek isterse, kiralayanın yazılı onayını alacaktır. Kiralayanın izin vermemesi halinde, kiracı hakkın kötüye kullanıldığı iddiasında bulunamaz, zarar ziyan talep edemez. Aksi durum sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğinden tek taraflı fesih sebebidir.

Madde 4- MECURUN DURUMU

4.1. Kiralanan, kiracı tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra teslim alınmıştır. Kiracı, kira sözleşmesine konu taşınmazın tam eksiksiz ve her türlü ayıptan ari vaziyette olduğunu ve yapacağı işe uygun durumda olduğunu kabul etmektedir.

4.2. Kiracı kiralananda her türlü tadilat, değişiklik ve dekorasyonu kiralayanın yazılı onayı olmaksızın yapamaz. Kiracının imar mevzuatına aykırı tadilatlarından dolayı ilgili resmi makamlar tarafından kiralayan adına düzenlenecek harç, ceza, imar para cezası vb. her türlü cezalar kiracı tarafından ödenecektir. Kiracı, yaptığı tamirat ve tadilatın bedelini hiçbir zaman ve surette mal sahibinden talep edemez, tahliye zamanı alıp götüremez, sökemez.

4.3. Kiracı, kiralananı kendi malı gibi kullanmaya, evsaf ve meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeye ve bina içinde meskun diğer kiracı/maliklere karşı özenli davranmaya mecburdur.

4.4. Kira sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kiralanan üzerinde yapılmış olan her türlü tadilat ve değişiklik kiralayan tarafından talep edilmesi halinde kiracı tarafından eski haline getirilecek ve kiralanan ilk teslim edildiği şekli ile kiralayana teslim edilecektir. Kiracı bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi halinde kiralayanın kiralananı eski haline getirmek için yaptığı masrafların beş katı tutarında cezai şart bedeli ödemeyi kabul eder.

Madde 5- KİRA BAŞLANGICI, MÜDDETİ, DEPOZİTO BEDELİ

Kira başlangıcı 01.08.2020 olup, kira müddeti 1 ( bir ) yıldır. Taraflar 15 gün önceden sözleşmenin fesih edileceğine dair herhangi bir bildirimde bulunmaz ise sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılacaktır.

Madde 6- KİRA MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

6.1. Kira miktarı aylık net 2450 TL’dir. Kira bedeli net bedel olup, işbu sözleşme sebebiyle herhangi bir yasal mevzuat veya düzenlemeden doğabilecek stopaj, fon, damga vergisi ve diğer tüm vergi, harç ve resimler kiracı tarafından ödenir.

6.2. Kiracı kanuni süresinde vergi, harç vb. mükellefiyetlerini yerine getirmediği takdire kiralayan adına tahakkuk edecek olan ceza, faiz ve gecikme zamlarından sorumlu olacağını kabul eder.

Madde 7- KİRA HARİCİ GİDER VE ÖDEMELER

7.1. Kiracı bina aidatı, elektrik, su, doğalgaz, çevre temizlik vergisi gibi kullanımdan kaynaklanan sair giderleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerini derhal devralmakla yükümlüdür. Sözleşme başlangıç tarihi itibariyle tahakkuk edecek, elektrik, su, doğalgaz, telefon, aidat vs. tüm giderlerden kiracı sorumlu olacaktır.

7.2. Kiracı, kiralanan yerin kira süresince kullanımı ve kira süresinin bitiminde boşaltılması sırasında üçüncü şahıslara vereceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zarar ve ziyandan münhasıran sorumludur. Tahliye anında doğmuş ve/veya doğacak herhangi bir zarar ve ziyan kiracının onay ya da izni aranmaksızın kiraya veren tarafından karşılanarak depozitodan mahsup edilebilir. Ancak verilen depozitonun zarar, ziyanı karşılamaması durumunda, kiracı depozitoyu aşan zarar ve ziyanı ayrıca tazmin etmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Kiracı taşınmazın bulunduğu mahallin yönetim planına, güvenlik tedbirlerine, işletme projesine istisnasız uyacak ve bu hususlardan doğacak yükümlülüklerini yerine getirecek ve kiralayanı kiralananla ilgili gelişmelerden zamanında haberdar edecektir. Aksi halde gelecek zararlardan kendisi sorumlu olacaktır. Kiracı kiralanan bağımsız bölümün bulunduğu yapıdaki ortak alanlara kiralayanın yazılı onayı olmaksızın müdahalede bulunamaz, kullanamaz.

Madde 8- DEVİR, TEMLİK VE ALT KİRA

Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen başka gerçek ve/veya tüzel kişilere devredemez, terk edemez, kullandıramaz, alt kira yolu ile kiraya veremez.

Madde 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. Kiracı sözleşmeyi 3 ay önceden noter marifeti ile fesih ihbarının yapılması şartı ile kiralananı tahliye edebilir. Kiracı, sözleşme süresi bitmeden kiralananı tahliye etmesi halinde, sözleşme süresi sonuna kadarki kira bedellerini hiçbir ihtara gerek kalmadan ödeyecektir.

9.2. Kiracının iflasının istenmesi, konkordato talebinde bulunması, tasfiyesine başlanılması, süresinin bitmesi, aleyhinde aciz vesikası alınması, Maliye Bakanlığı ve ilgili birimlerince aleyhinde tedbir kararı verilmesi ve işyerinin mühürlenmesi halleri fesih ve tahliye sebebidir.

9.3. Kiracı Borçlar Kanunu’nun öngördüğü herhangi bir tahliye sebebi gerçekleştiği halde kiralananı tahliye etmez ise hakkında yasal yollara başvurarak tahliyesi sağlanır. Kiracı tahliye hakkının doğduğu tarihten itibaren geçen her gün için aylık kira bedelinin % 10’u oranında cezai şart ödemeyi ayrıca kabul ve taahhüt eder.

Madde 10- TEBLİGAT ADRESİ                         

Tarafların sözleşmenin ilk sayfasında bildirdikleri adreslerine (adres değişikliğini diğer tarafı yazılı olarak belirtmediği sürece) yapılacak tebligatlar ile mernis ve ticaret sicil adreslerine yapılacak tebligatlar muteber kabul edilecektir. Ayrıca gerek kiralayan gerekse kiracının bu adresine gönderilecek ve her ne sebeple olur ise olsun yapılmayan tebligatlar da yapılmış kabul edilecek yasal sonuçlarını doğuracaktır.

Madde 11- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

11.1.    Bu sözleşme, bu hüküm de dahil olmak üzere taraflarca mutabakata varılıp imza edilmediği sürece tadil edilemez.

11.2.    İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün taraflara sağlanmış olduğu haklardan ilgili taraf açıkça ve de yazılı olarak vazgeçmediği sürece o hakkı kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

11.3.    İşbu sözleşmenin herhangi bir kısmının kanuna aykırı veya geçersiz sayılması halinde, söz konusu aykırılık veya geçersizlik sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemez ve bu hükümler geçerliliği devam eder ve taraflar üzerinde aynı şekilde bağlayıcı olur.

Madde 12- MÜCBİR SEBEP

Deprem veya ülkenin dahil olduğu savaşın mücbir sebep kabul edilebilmesi ancak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından bu hususun mücbir sebep olarak ilan edilmesi halinde mümkündür. Bahsi geçen hususlar dışındaki hiçbir hal, mücbir sebep ve beklenmeyen durum olarak kabul edilmeyecektir. Taşınmazda meydana gelebilecek yangın, su basması, tahribat vb. hallerden doğan zarar ve ziyan kiracı tarafından tazmin edilecektir.

Madde 13- DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflar arasında haberleşmede kullanılan her türlü  e-posta, faks ve sair her türlü bildirimler, rapor, telefaks, mesajları ve banka kayıt ve belgeleri, taraflarca düzenlenen belgeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca taraflar arasında münhasır ve kesin delil teşkil eder.

Madde 14-YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. Taraflar işbu sözleşmedeki yükümlülükleri zamanında yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu kira sözleşmesinde belirtilmemiş hususlar hakkında kat mülkiyeti kanunları, borçlar kanunu ve gayri menkul kiralaması hususundaki ilgili kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 15- YÜRÜRLÜK

2 nüsha 15 madde ve 5 sayfadan ibaret işbu kira sözleşmesi  …. tarihinde tarafların karşılıklı anlaşması ile imza altına alınmıştır.

 

KİRALAYAN                KİRACI

 

Kira sözleşmesini Word formatında indirmek için tıklayın: Kira Sözleşmesi Örneği Word

Kira Sözleşmesi Pdf formatında indirmek için tıklayın: Kira Sözleşmesi Örneği PDF

Bu yazımızda kira sözleşmesine dair merak edilen soruları mercek altına almaya çalıştık. Makalemizde yanıtını bulamadığınız her türlü soruyu aşağıdaki formu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.

4.3/5 - (12 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 Soru

 • Cem Onan 27 Eylül 2021 23:27

  Gerçekten çok detaylı anlatmışsınız. Her içerik birbirinden kapsamlı ve açıklayıcı, teşekkürler

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • İŞ KAZASI NEDİR?
  İŞ KAZASI NEDİR?
  23 Kasım 2018   İş kazası geçiren işçilerin sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır. 2020 yılının ilk beş ayında 737 işçi hayatını kaybetmiştir. Bir yılda ortalama 422.000...
 • MESLEK HASTALIĞI
  MESLEK HASTALIĞI
  26 Şubat 2019   Bir mesleğin sürekli olarak yürütülmesi veya aynı işte çalışılması neticesinde iş sebebiyle vücutta ortaya çıkan rahatsızlıklar meslek hastalığı olarak adlandırılır. İş kazası tanımı gereği...
 • PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  6 Nisan 2021   Pazar günleri ve hafta tatilleri, işçilerin dinlendiği, sosyal hayatına vakit ayırdığı ve aynı zamanda verimini de arttırdığı zaman dilimidir. İşçilerin sürekli bir biçimde çalışması...
 • İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK
  İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK
  22 Mart 2019   İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca, bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacaklarının ve/veya tazminatlarının talebi için açılan davalarda arabuluculuk sürecinin sona ermiş...
 • İŞ KAZASI TUTANAĞI
  İŞ KAZASI TUTANAĞI
  10 Aralık 2019   İş kazasının meydana gelmesi sonucu işverenin bazı yükümlülükleri ortaya çıkmaktadır. İşveren tarafından meydana gelen SGK’ya üç iş günü içerisinde bildirilmeli ve iş kazasına ilişkin...