0216 387 0 388

MOBBİNG NE DEMEK?

Mobbing türleri

Mobbing iş yerlerinde sıkça karşılaşılan bir durumdur. İş yerleri, bir çalışanın günlük hayatının önemli bir kısmını geçirdiği yerlerdir. Genellikle iş yerlerinde stres seviyesinin yüksekliği sebebiyle önemli gerginliklerin yaşanır. Bu gerginlikler bazen çatışmalara dönüşür. İş yerinde hedef alınan kişi veya kişilere yönelik belirli süre devam eden, kasıtlı ya da kötü niyetli davranışlar mobbingin kapsamına girebilmektedir. Bu yazımızda mobbing ile alakalı sorularınıza yanıt vermeye çalıştık. Hak kaybı yaşamamanız için iş hukuku avukatından yardım almanız en doğrusu olacaktır. Bu konu hakkında sorularınızı formun en alt kısmından bize iletebilirsiniz.

Mobbing Nedir?

Mobbing iş yerinde çalışan kişiye karşı aynı iş yerinde bulunan bir veya birden çok kişi tarafından uygulanan psikolojik taciz, şiddet, düşmanca tutum vb. davranış veya tutumlardır. Bu tanım, mobbing ne demek sorusunun en kısa tanımıdır. Ülkemizde son yıllarda mobbing vakaları oldukça artmıştır. Bilinenin aksine mobbing kanunu adı altında herhangi bir kanun bulunmamaktadır. İlgili hükümler İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenmektedir. Mobbing teşkil eden davranışlar her somut olaya göre değişiklik göstermektedir.

Mobbing Unsurları Nelerdir?

Gerçekleştirilen bir davranışın mobbing sayılabilmesi için belirli unsurlara sahip olması gerekmektedir. İlk olarak bu davranışın iş yeri sınırları içerisinde ve iş ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereklidir. İş yeri kavramı sadece çalışılan ofis olarak anlaşılmamalıdır. İş yerinin içinde bulunan dinlenme odası, yemek odası gibi yerlerde iş yeri kavramına dahildir. Ayrıca iş ile ilgili olarak araba ile bir yere gidildiği sırada söz konusu davranışın gerçekleştirilmesi durumunda araba da iş yeri kavramını karşılar.

Davranışın mobbing sayılabilmesi için işçi veya işverence gerçekleştirilmesi de aranmaktadır. Yani bir müşteri tarafından mobbing uygulanması mümkün değildir. Ancak aynı iş yerinde çalışan kişi veya kişiler tarafından mobbing uygulanabilmektedir.

Bir diğer şart söz konusu davranışın düşmanca ve ahlak dışı bir tavırla ve kasten işlenmesidir. Kişiye yönelik düşmanca davranışlara örnek olarak tehdit, şantaj, taciz ve benzeri davranışlar sayılabilir. Ayrıca mobbingi oluşturan davranışın sadece yapma, etme şeklinde işlenmesine gerek oktur. Örneğin hedef olan kişinin yok sayılması, ortamda bulunmuyormuş gibi hareketlerde bulunulması da bu kapsamdadır. Bu davranışların belirli bir devamlılık içerisinde bulunması önemlidir. Tek seferlik davranışları bu kapsamda alamayız. Söz konusu davranışın sistematik bir şekilde yapılıyor olması gereklidir.

Mobbing Türleri Nelerdir?

İş yerinde mobbing türleri üç kategoride toplanmaktadır. Aynı kıdemde bulunan kişiler arasında gerçekleştirilen davranışlar, yatay mobbing kapsamında değerlendirilmektedir. Bu tür davranışlar, eşit statüde bulunan ve rekabet halindeki kişiler arasında uygulama alanı bulur.

Mobbing uygulayan kişi eğer çalışanın amiriyse dikey mobbing söz konusudur. Bu, mobbing çeşitleri arasında en sık rastlanılandır.

Mobbing eğer ast tarafından üste uygulanıyor ise dolaylı mobbing söz konusudur. Bu türde çalışan konumunda olan kimseler amirlerinin verdikleri görevlere uymayarak, verilen işleri kötü yaparak ya da amirlerini daha yetkili bir amire şikâyet ederek onu zor durumda bırakmaya çalışırlar.

İş Yerinde Mobbing Örnekleri Nelerdir?

Mobbing fiilinin ortaya çıkmasında işverenin haksız davranışları büyük rol oynar. İşverenin en temel borçlarından birisi işçiyi gözetme borcudur. İşveren tarafından işçiye işin gereklilikleri ile ilgili yeterli bilgi ve eğitim sunulmalıdır. Ayrıca iş yerinin dürüst, ahlaklı ve eşit bir düzene sahip olması gerekmektedir.

TBK ve İş Kanunu’nun ilgili maddeleri işveren işçinin kişiliğini korumakla yükümlü tutmuştur. İşveren işçiyi gereksiz yere azarlıyorsa, yok yere yazılı savunma vermesini istiyorsa, beceriksizlikle suçluyorsa, işçiyi kendine ve arkadaşlarına karşı küçük düşürecek davranışlar içerisine girmeye zorluyorsa bu tür hareketler mobbing teşkil eder. İşverenin bu tür davranışlarındaki amacı genellikle iş yerinde istenmeyen kişilere karşı yıldırma, bezdirme, iş yerinden soğutma, yalnızlaştırma, yok sayma vb. davranış ve fiillerle, işçinin kendisi istiyormuş gibi istifa etmesini sağlamak biçiminde olabiliyor. Yargıtayın konuda verdiği bir çok karar mevcuttur.

İşverene yüklenen bir diğer yükümlülük ise eşit davranma borcudur. Eşit davranma borcu kabaca her işçiye hak ettiğini vermek olarak tanımlanabilir. Aynı statüde bulunan işçilerden birine işverence herhangi bir sebep yokken daha fazla ücret verilmesi vb. durumlar ayrımcılık tazminatı ödenmesini gerektirebilir. Diğer örnek işçilerin dil, din, ırk, cinsiyet vb. farklılıkları yüzünden işverence farklı muamelelere tabi tutulmasıdır. İş kazası geçiren işçiye dava açmaması için baskı yapılması da mobbing kapsamında değerlendirilebilir.

Nasıl İspatlanır?

Mobbingin ispatı hususunda genel ispat kurallarından farklı olarak Yargıtay İçtihatları ile yeni kurallar getirilmiştir. Buna göre işçinin mobbinge uğradığını gösterir emareler sunması halinde, ispat yükü yer değiştirerek işverene geçmektedir. Yani işçinin maruz kaldığı baskıya ilişkin basit emareler sunması yeterli değildir. İşveren mobbingi teşkil eden davranışlar uygulanmadığını ispatlamak durumunda kalacaktır. Konu ile ilgili istikrar kazanmış Yargıtay Kararı şu şekildedir;

“Mobbingin varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbingin varlığını gösteren olguların mahkemeye sunulması halinde, işyerinde mobbingin gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, kamera kayıtları ve diğer tüm deliller değerlendirildiğinde mobbing iddiasının yeterli delillerle ispat edildiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir….” (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2020/230 E.  2020/1601 K. 04.02.2020)

Mağdur İşçinin Hakları Nelerdir?

Mobbing gören işçinin başvurabileceği ilk yol iş sözleşmesinin haklı nedenle feshidir. Mobbing sebebiyle iş ilişkisi işçi tarafından sürdürülemez hale geldiğinde işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Şayet mobbing işçiye diğer işçiler tarafından uygulanıyorsa mağdur işçi yine bu hakkını kullanabilir. Çünkü işveren işçiye karşı koruma ve gözetme borcu altındadır. Mobbing mağduru işçi durumu işverene bildirmesine rağmen işveren herhangi bir önlem almıyorsa haklı nedenle fesih hakkı kullanılabilir.

İşçiye uygulanan davranışın mobbing sayılabilmesi için söz konusu davranışın belirli bir ağırlığı ve sürekliliği olmalıdır. Örneğin iş yerinin acil yetiştirmesi gereken bir teslimat sebebiyle işverence muhasebe çalışanlarından kolileri taşımalarının istemesi, bir defaya mahsus olduğu için mobbing sayılmaz. Mağdur işçi iş akdini haklı nedenle feshederse, bir yıldan fazla çalışmış olduğu takdirde kıdem tazminatına da hak kazanır. Bunun dışında ödenmeyen veya eksik ödenen diğer işçilik alacaklarını da talep edebilir. İstifa eden işçinin hakları hakkında detaylı bilgi için bu konudaki makalemizi inceleyebilirsiniz.

Mobbing Davası Açma Şartları

İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işçi uğramış olduğu zararlar için tazminat davası açma hakkına  sahiptir. İş sözleşmesinin karşılıklı sonra erdirilmesi yani ikale mümkün değilse işçinin mobbing davası açması gerekir.

Bu sebeple açılacak olan maddi ve manevi tazminat davalarının belirli şartları taşıması gerekir. Hukukumuz açısından bir tazminat davasından bahsedebilmek için belli başlı koşullar gerçekleşmiş olmalıdır. Tazminata hak kazanabilmek için mobbing teşkil eden davranış nedeniyle bir zarar meydana gelmelidir. Bu davranış hukuka aykırı olmalıdır. Davranışla zarar arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Davranışın kusurlu olarak gerçekleştirilmiş olması gerekir. Manevi tazminat talep edebilmek için kişilik haklarına yönelik bir saldırının bulunması gerekir. Buna bağlı olarak kişilik hakkının ihlal edilmiş olmalıdır.

Görevli Mahkeme ve Zamanaşımı

Mobbing nedeniyle açılacak tazminat davalarının iş ilişkisiyle ilgili olması durumunda görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş mahkemesi bulunmayan yerlerde mağdur, asliye hukuk mahkemelerine de başvurabilirr. Yetkili mahkeme ise fiil nedeniyle zararın meydana geldiği yerdeki mahkemedir. Tazminat istemli davalarda genel zamanaşımı kuralı işler. Zarar ve zararı veren kişi öğrenildikten itibaren iki yıl ve her halde on yıl içerisinde tazminat davasının açılması gerekmektedir.

İlgili Yargıtay Kararları

Karar 1:

“Somut olayda; maça bölümünde çalışan davacı davalı işverence temizleme-tamamlama bölümüne görevlendirilmiş ve bu yeni görev yerinde çalışmaya devam etmiştir. Davacı, görev yeri değişikliğinin baskı amacıyla rızası dışında gerçekleştiğini, tamamlama bölümündeki çalışma ortamının sağlıksız olduğunu ve mobbinge maruz kaldığını beyan etmiştir. Gerek eldeki dosyada mevcut olan ve mahallinde yapılan keşif üzerine düzenlenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından gerekse Dairemizin 2016/2180 esas sayısı ile incelemeden geçen ve onama kararı verilen aynı minvalde dava dosyası kapsamından; davalı işyerinde bölümler arasında ihtiyaca göre dönüşümlü çalışmanın uygulandığı, davacının bölüm değişikliği sonrasında yeni görev yerinde çalışmaya devam ettiği, davacının mobbinge ve baskıya maruz kaldığına dair somut delil bulunmadığı, tamamlama bölümünde yapılan çalışmanın daha ağır olması yanında maça bölümünde uygulanmayan prim sisteminin mevcut olduğu anlaşılmakla iş koşullarında esaslı değişikliğin mevcut olmadığı, bu durumda davacının davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/21820 E.  ,  2019/2133 K.

Karar 2:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre ve özellikle; dava konusu manevi tazminat talebinin meslek hastalığı iddiasına da dayalı olup olmadığı bakımından dava dilekçesindeki açıklamalar net değil ise de; davacı vekilinin yargılama safahatında sunduğu diğer dilekçelerinde, davanın meslek hastalığına dayalı tazminat davası olmadığını ifade ettiği, davalı işverenin davacı işçiye maddi ve manevi işkence ile mobbing uyguladığını, yıldırma politikası izlediğini, istifaya zorlama amaçlı haksız eylemler gerçekleştirdiğini açıklamak suretiyle, dava konusu manevi tazminat talebinin dayanağı iddialarını netleştirdiği dikkate alınarak; dosya kapsamına göre iddiaların usulünce kanıtlanamadığı anlaşıldığından; davacı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün bu ilave gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 04/03/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi         2017/20503 E.  ,  2019/4861 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8 Soru

 • Suleyman cicek 11 Şubat 2021 21:32

  Calistigim isletme 40 kisilik bir yer isletme calisanlarinin coguna %15-20 arasi zam yapilirken bana %12zam yapilmistir bende is görev aktim olmayan vardiya amirligini biraktigimi ( yazili olarak teblig edilmedi)bir daha tezgahlara ayar
  yapmmayacagimi soyledim benden savunma alacaklarmis ve şu an mobing uygulamaya basladilar namaz kilarken gorursek isten atariz dediler su an ne yapmami önerirsiniz tesekkurler

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 15:00

   Uyguladıkları mobbinge ilişkin delil toplamaya çalışın.

 • Fatma Yağbasan 11 Şubat 2021 18:37

  Merhaba ben özel bir eğitim kurumunda çalışıyorum benim çalışma sürem daha uzun olmasına rağmen ben-i her zorda kaldıklarında sen eve git dinlen biz çağırınca gel diye ben-i eve gönderip maaşımı tamamlamamıştırlar ve rapor cezası yedik diyerek onu da benden kestiler şikayet ederim dediğim halde oralı olmuyorlar da ne yapmalıyım. Şimdi de yine aynı şeyi yapıyorlar muhtemelen işten çıkarma yolları arıyorlar tahminimce.

  • Besler Hukuk 19 Şubat 2021 09:44

   Ücretsiz izindeyken çalışmanıza rağmen ücreti ödenmiyor ve prim yatırılmıyorsa sizin için haklı fesih nedenidir. Kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilirsiniz.

 • Engin 10 Ocak 2021 16:12

  Ben Türkiye nin en büyük firmalarından birinde 24 yıldır çalışmaktayım. ….. a.ş. Bariz belli mobbing le çalımakta çok zorluk çekmekteyim. En ağır küfürler edenlei işveren sonuçta ödüllendirmekte, benim gibi bu durumlarla mücadele edeni; istersen beğenmiyorsan bırakabilirsin, istersen sen bir piskoloğa görün, seni işten çıkarırsak birdaha hiçbir işyeri seni almaz kodu kullanırız vs. vs. Tehtitleriyle karşılaştım. Öneri, pirim, vs her türlü ödüllerde enn düşükten öedemelere maruz kalmaktayım. Bölüm çalışanları da bu durumu bildikleri için işverenin yönetimi yanında olarak hakeret, kaale almamalar gibi davrananlar var. Ayrıca iş yeri, emekliliği benim gibi yaklaşanlar düşük zam yapıp emeklilik tazminatını sistemli olarak düşürmekte. En ufak hatamda hemen cımbızla seçer gibi kelime alıp tutanak, savunma vs. Yapmaktalar. Zorla önümüzdeki yılın iznini kullandırdılar. Şube değişikliği sırasında kod 22 den göstermişler, 5 yıl içinde düzeltilmesi haklarım yanacaktı, 4 yıl 10 olmuşken farkettim ve acil uğraşularla düzelttirdim. Bu oyunu daha kimlere yapıyorlar muaamma. Sayamadığım daha birçok adaletsizlik var. Bu firma tutacağım avukatı satın alacak güçte bir firma. Sağlam mücadele nasıl yapabilirim? Nasıl tazminat davaları açıpda haklarımla birlikte haksızlıkların tazminatlarını da alabilirim?

 • Cengiz Kalkmaz 13 Ocak 2020 23:43

  Kendisine mobbing uygulanan işçinin, çalıştığı şirkete sadece noterden ihtarda bulunması kıdem ve ihbar tazminatı alması için yeterlimidir?

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2020 14:56

   Tek başına ihtarname yeterli değildir. Ancak mobbingin varlığı konusunda hakime kanaat verilmesi dahi yeterli görülmektedir. Kesin ispat aranmadığından her türlü delille ispatlayabilirsiniz.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI - TAZMİNAT HESAPLAMA
  İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  6 Aralık 2019   İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza...
 • İstihkak Davası
  İSTİHKAK DAVASI NEDİR?
  22 Kasım 2019   İstihkak davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istihkak ne demek ile başlamakta fayda var. İstihkak, Arapça kökenli bir kelime olup hak kazanma, hak kazanılan şey...

BENZER BAŞLIKLAR

 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
  İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
  29 Mayıs 2019   İlamsız bir icra takibinde borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine yedi gün içerisinde itiraz edebilir. Usulüne uygun yapılan itiraz ile takip durur. Takibin devam...
 • İHTİYATİ HACİZ NEDİR?
  İHTİYATİ HACİZ NEDİR?
  7 Kasım 2019   İhtiyati haciz, para ve parayla ölçülebilen teminat alacaklarına özgü takiplerde alacaklının korunması ve takibin semeresiz kalmaması için getirilmiş geçici bir hukukî korumadır.  İcra ve...
 • TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
  TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
  30 Nisan 2019   Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla üçüncü kişilerle birlikte yapmış olduğu hukuki işlemlerin iptali için açılan davadır. Tasarrufun iptali davası, İcra İflas...
 • TESPİT DAVASI NEDİR?
  TESPİT DAVASI NEDİR?
  3 Mayıs 2019   Tespit davası, bir hukuki ilişkinin ya da hakkın varlığının ya da yokluğunun mahkeme kararıyla saptanmasıdır. Bu dava sadece hukuki ilişkinin varlığının tespitinde açılabilir. Tespit...
 • İSTİRDAT DAVASI NEDİR?
  İSTİRDAT DAVASI NEDİR?
  4 Aralık 2020   İstirdat davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istirdat kelimesi ile başlayalım. İstirdat, Arapça kökenli bir kelime olup verilen şeyin geri alınması demektir. İcra hukukumuzun sistematiği, ...