0216 387 0 388

İHTİYATİ HACİZ NEDİR?

İhtiyati Haciz

 

İhtiyati haciz, para ve parayla ölçülebilen teminat alacaklarına özgü takiplerde alacaklının korunması ve takibin semeresiz kalmaması için getirilmiş geçici bir hukukî korumadır.  İcra ve İflas Kanunu’nda düzenleme alanı bulan bu hukuki yol ile borçlunun icra takibini başarısız kılmaya yönelik davranışlarının önüne geçilmesi amaçlanır. Alacaklı geçici bir koruma şemsiyesi altına girer ve borçlunun mallarına geçici olarak el konulur. Makalemizde cevabını bulamadığınız sorularınızı sayfanın en altından sorabilirsiniz.

İhtiyati Haciz Şartları Nelerdir?

Mahkemeden ihtiyati haciz kararının istenebilmesi için belirli şartların bulunması gerekmektedir. İhtiyati haciz şartlarından ilki olarak söz konusu alacağın para borcu olması gereklidir. Bu borcun rehinle teminat altına alınmamış olması aranan ikinci şarttır. Son olarak istisnaları bulunmakla birlikte söz konusu borcun muaccel yani vadesinin gelmiş olması aranmaktadır. örneğin vadesi gelmemiş senet ihtiyati haciz talebine konu edilemez.

Borcun muaccel olması gerekliliğinin istisnaları mevcuttur. Borçlunun belirli bir yerleşim yeri adresinin bulunmaması hali bunlardan biridir. Ancak borçlu sadece Türkiye’de yaşamıyor diye yerleşim yeri adresinin olmaması şartı gerçekleşmiş sayılmaz. Yani söz konusu kişi yurt dışında yaşıyor ve yerleşim yeri adresi yurt dışında bulunuyorsa alacaklı bu istisnai halden faydalanamaz.

İcra İflas Kanunu 257. madde de sayılan bir diğer istisnai hal ise borçlu kişinin kaçması, mal kaçırması veya böyle bir hazırlık içerisinde bulunması halidir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken borçlu kişinin iradesinin bu eylemleri gerçekleştirmeye yönelik olup olmadığıdır. Yani borçlu, alacaklılar alacağını karşılayamasın diye kendi malını yakarsa kötü niyetli olarak yapmış olduğu bu davranış sonucu vadenin gelmesi beklenmeden söz konusu kararın verilmesi isteminde bulunulabilir. Ancak borçlunun malında yangın, deprem veya sel gibi borçlunun iradesi dışında meydana gelen değişiklikler ihtiyati haciz sebepleri olarak gösterilerek söz konusu kararın alınması mümkün değildir.

Vadesi gelmeden istisnai hallerin gerçekleşmesi sonucu mahkemece karar verilmesi ile birlikte alacaklının alacağı muaccel hale gelir ve o andan sonra İcra ve İflas Kanunu 264. maddesinde belirtilen sürelere uyulması gerekir. Aksi takdirde ilgili sürelerin geçmesiyle kararın etkisi kendiliğinden kalkar ve borç tekrar müeccel yani vadesi gelmemiş haline döner.

İhtiyati Tedbirle Farkları Nelerdir?

İhtiyati haciz, ihtiyati tedbirin özel bir türü olarak görülmektedir. Amaç bakımında ihtiyati tedbirden ayrılmaktadır. İhtiyati haciz kurumunun kullanılma amacı teminattır. Oysa ihtiyati tedbirin amacı teminat olabileceği gibi herhangi bir eda davranışı veya koruma amacı da olabilir. Yine ihtiyati haciz kurumunda konu sadece para alacaklarıdır. Ancak ihtiyati tedbir hukuki korumaya konu olabilecek her türlü talep için verilebilir. İhtiyati tedbir genel bir düzenleme statüsündedir. Diğer bir önemli fark ihtiyati haciz sebeplerinin kanun ile sınırlanmış olmasına rağmen ihtiyati tedbirin sebep açısından kanunda bir sınırlaması mevcut değildir.

İhtiyati Haciz Talebi Nasıl Yapılır?

Eğer alacak davası açıldıktan sonra talepte bulunulacaksa ihtiyati haciz talebi alacak davasına bakan mahkemeye yapılır. Alacak Davası ile ilgili detaylı bilgiye bu konudaki makalemizden ulaşabilirsiniz. İhtiyati haciz icra takibine başlanılmadan önce de talep edilebilir. Ödeme emrine itiraz edilmesi halinde itirazın iptali davası ve menfi tespit davası aşamasında da talep edilebilir.

Hangi Mahkemeden İstenir?

Alacak davası açılmadan önce talepte bulunulacaksa HMK’ya ilişkin hükümlere gidilmesi gerekir. Bu durumda alacağın miktarına bakılmaksızın söz konusu karar bakımından Asliye Hukuk veya Asliye Ticaret Mahkemeleri görevlidir. Arabuluculuk yoluna başvurulmasına gerek yoktur. Ancak alacak kira ilişkisinden kaynaklanıyorsa Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Özel bir durum olarak eğer alacaklının alacağı özel mahkemelerin görev alanına giren bir alacak ise karar o mahkemeden alınmalıdır.

İhtiyati Haciz Teminat Miktarı Ne Kadardır?

Teminat, alacaklının çoğunlukla borçlu dahi dinlenmeden verilen ihtiyati haciz kararının talep edebilmesi için istenmektedir. Alacaklı istenen ihtiyati haciz teminat bedelini mahkeme veznesine yatırmadığı müddetçe kararı alması mümkün değildir. Uygulama da istenen teminat miktarı genellikle alacak miktarının yüzde on beşi kadardır.

İhtiyati haciz teminatı, karar icraya konulmuş ise belirli şartların varlığı halinde geri alınabilir.

İcra takibi borçlu açısından kesinleşmiş ise ilgili icra müdürlüğüne gidilerek takibin kesinleştiğine ilişkin derkenar alınmalıdır. Bu durumda ihtiyati haciz kesinleşmiş olur. Derkenar icra müdürlüğünde onaylatıldıktan sonra ihtiyati haciz teminat iadesi dilekçeniz ve derkenar ile mahkeme kalemine başvurulmalıdır.

İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması Nasıl Yapılır?

Alacaklının, mahkemece verilen ihtiyati haciz kararının uygulanmasını yetkili icra dairesinden istemesi gerekir. İcra dairesince karar kapsamında borçluya ait taşınır, taşınmaz malları ve varsa alacakları haczedilebilir. Ancak alacaklı mahkeme tarafından on günlük ihtiyati haciz süresi içerisinde yetkili icra müdürlüğüne başvurmalıdır. Aksi takdirde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden son bulur ve uygulanması mümkün olmaz. İcra dairesi tarafından on günlük süre göz önüne alınmadan uygulamaya konulan  kararlara karşı borçlu kişi tarafından şikayet yoluna başvurmalıdır. Çünkü söz konusu sürenin takibatının icra müdürlüğünde görevli memurlarca resen göz önüne alınması kanundan doğan bir sorumluluk halidir. Borçlu kişi tarafından yapılacak olan bu yöndeki bir şikayet için herhangi bir süre sınırı da söz konusu değildir.

Kararın uygulanması bakımından yetkili icra dairesi, kararı vermiş olan mahkemenin yargı çevresinde bulunan icra dairesidir. İcra dairesinin bu konudaki yetkisi kesin yetki hallerinden olduğu için icra dairesince resen gözetilmesi gerekir. Bir diğer önemli husus icra memurunun kararda gösterilen borçlu mal varlıkları ile bağlı olmasıdır. Yani kararda borçlunun üçüncü kişilerde bulunan alacaklarına haciz uygulanacağından bahsetmiyorsa icra memuru kendiliğinden bu alacakları dahil edemez.

Alacak yabancı bir para borcu dahi olsa alacaklı tarafından Türk parası cinsinden talepte bulunulması gerekir. Kararın uygulanması için gerekli olan masraflar alacaklı tarafından peşin olarak ödenmelidir.

Eğer borçlu kararın uygulanmasından önce söz konusu borcu ve masrafları öderse karar uygulanma kabiliyetini kaybedecektir. Ancak borçlu tarafından dikkat edilmesi gereken husus eğer alacak açısından bir faizi veya masrafı ödenmezse alacaklı bu kalemler bakımından kararın uygulanmasını sağlayabilir.

Karara İtiraz

İhtiyati haciz kararının verilebilmesi için alacaklı tarafından mahkemede kararın gerekliliğine ilişkin yaklaşık bir kanaat oluşturulması yeterlidir. Alacaklının söz konusu gerekliliği kesin olarak ispat etmesi aranmamıştır. Mahkeme tarafından karar verilirken borçlunun dinlenilmesi tamamen takdir alanında kalan bir konudur. Yani mahkemede borçlu dinlenilmeden de kararın çıkması mümkündür. Üstelik söz konusu kararın temyiz edilebilme olanağı dahi bulunmadığından borçlu kişi bakımından güç bir durum ortaya çıkmaktadır. Söz konusu düzenlemeleri ve borçlunun durumunu göz önüne alan kanun koyucu borçluya bir itiraz hakkı tanıma gerekliliği duymuştur.

Söz konusu itiraz yoluna borçlunun başvurabilmesi için öncelikle kararın yokluğunda verilmiş olması gerekir. Borçlu bu şartı sağladığı takdirde karara karşı üç konu üzerinden itiraz edebilir. İlk olarak kararın dayandığı sebeplere itiraz etmesi mümkündür. Yine mahkemenin yetkisine ve teminata itiraz etmesi de mümkündür. Borçlu sayılan bu üç sebepten birine dayanarak karara itiraz edebilir.

Yetkiye itiraz, ihtiyati haciz kararına ilişkin itiraz dilekçesinin yetkisiz olduğu öne sürülen mahkemeye yetkili mahkemede gösterilerek yedi gün içerisinde yapılmalıdır.

Teminata itiraz, alacaklının hiç veya yeterli teminat göstermemesi sebebiyle yapılır. Bu durumda mahkeme borçluyu haklı bulursa ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına hükmedebileceği gibi teminat miktarını değiştirerek kararın sürmesine de karar verebilir.

Son olarak sebeplere itirazda borçlu borcun rehinle teminat altına alındığını, borcun muaccel olmadığını, istisnai durumlarda müeccel borçlar için verilen ihtiyati haciz kararının söz konusu istisnai durumların var olmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu veya aynı borç için ikinci defa ihtiyati haciz kararı verildiğini ileri sürerek itiraz edebilir. Mahkemece talep kabul edilirse icra müdürlüğünden ihtiyati haczi kaldırması talep edilebilir.

İhtiyati Hacizli Mal Satılabilir Mi?

İcrai hacizlerde olduğu gibi ihtiyati hacizde de haciz satışa engel değildir. Ancak satışla birlikte haciz düşmez. Gayrimenkulün yeni alıcısı haczi kabul ederek almış olur ve borcun ödenmemesi halinde gayrimenkul icra yoluyla satışa çıkarılabilir.

Haksız Olarak Uygulanması Halinde Tazminat İsteminin Şartları Nelerdir?

Alacaklının kararı haksız olarak aldığı anlaşıldığı takdirde borçlu veya üçüncü kişi haksız ihtiyati haciz dolayısıyla uğramış oldukları zararın karşılanmasını tazminat davasıyla isteyebilirler.

Bu sebebe dayanarak tazminat davası açılabilmesi için belirli bazı şartların sağlanmış olması gerekir. İlk olarak söz konusu kararın uygulanmış olması gereklidir. Yani borçlu veya üçüncü kişinin mallarına kararın uygulanmış olması aranmaktadır. İkinci olarak söz konusu kararının haksız olması gerekir. Basit bir örnek olarak iddia edilen alacak yoksa veya alacak teminat altına alınmış olmasına rağmen karar uygulanmış ise haksızlık şartı sağlanmış olur. Üçüncü olarak ortaya bir zararın çıkmış olması gerekir. Burada anlaşılması gereken daha çok maddi zararlardır. Ancak BK 49. maddenin şartları sağlanıyorsa Yargıtay tarafından manevi tazminat isteminde bulunulabileceği de kabul edilmektedir. Son olarak da uygun nedensellik bağı aranmaktadır. Yani zarar, haksız olarak uygulandığı iddia edilen karar nedeni ile oluşmalıdır.

Tazminat davası genel mahkemelerde görülür ve görevli mahkeme genel hükümlere göre belirlenir. Kararı veren mahkemede de tazminat davasının açılması mümkündür.

Zamanaşımı ihtiyati haczin kaldırıldığı veya hükümsüz kaldığı tarihten itibaren işlemeye başlar ve iki yıldır.

İlgili Yargıtay Kararları
Karar 1 (Yargıtay 23. Hukuk D. 209/2282 E. 2019/3683 K.):

“İİK’nın 268/1. maddesi uyarınca ihtiyaten haczedilen mallar kesin hacze dönüşmeden, başka bir alacaklı tarafından haczedilirse ihtiyati haczi sahibinin İİK’nın 100. maddesi şartlarında resen ve muvakkaten iştirak edeceği, yine İİK’nın 138. maddesi uyarınca muvakkat hacizler için ayrılmış hisseler vaziyet anlaşılıncaya kadar sağlam bir bankaya, banka bulunmayan yerlerde mahkeme veya icra sandıklarına yatırılır şeklinde düzenleme getirildiği, bu durumda davalı tarafın dosyasındaki ihtiyati haciz alacağının İİK’nın 268. maddesi yollaması ile İİK’nın 100. maddesi uyarınca kendiliğinden hacze iştirak edeceği, ihtiyati haciz takipleri bakımından İİK’nın 138/4. maddesi uyarınca hisse ayrılması gerektiği gerekçesiyle şikayetin reddine dair verilen karar şikayetçi vekilinin istinaf talebi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı ile başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.
Kararı şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetçi vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA…”

Karar 2 (Yargıtay 11. Hukuk D. 2018/3486 E. 2019/5280 K.):

“ davacı vekilince istinaf başvurusunda bulunulması üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesince davacı talebi ihtiyati haciz olarak nitelendirilerek, davanın tespit davası olduğu, dava konusu yapılmayan alacak hakkında ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği gerekçesiyle davacının tedbire yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Davacı vekilince, Bölge Adliye Mahkemesi’nin tedbire yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik hüküm kısmı temyiz edilmiş olup, 6100 sayılı HMK’nın 362/1-f bendi gereğince Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın temyizi kabil bulunmadığından, davacı vekilinin temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin REDDİNE, 11/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

3.6/5 - (5 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

53 Soru

 • serhat kıyıcı 20 Nisan 2022 12:59

  intiyadi haciz davalı nın maaşa kona bilirmi

  • Besler Hukuk 20 Nisan 2022 13:24

   Evet konulabilir.

 • Sedat Düzgün 10 Ağustos 2021 09:58

  Merhaba hocam hakkımda açılmış tazminat davası vardı ve dava yerel mahkemede sonuçlandı istinafa itiraz ettik fakat alacaklı ihtiyati haciz talebinde bulunmuş ve teminat bedeli yatirimazsam dosya istinafta olmasina rağmen haciz işlemi baslatacakmis ben öğrenciyim üzerimde taşınır taşınmaz bir mal varlığı yok fakat sadece stajerlik yaptığım için tek bankada mevduat hesabım var stajer maaşına haciz yapabilirlermi diğer diğer sorum ise yarın çalışmaya başlayınca işe girdiğimde dava devam etmesi durumunda ihtiyati haciz olarak maaşının tamamına haciz uygulanır mı çok teşekkür ederim saygılar

  • Besler Hukuk 29 Ağustos 2021 17:54

   Teminat yatıramazsanız haciz uygulanır maalesef.

 • Nirullah arslancan 10 Mayıs 2021 22:33

  Bundan 3 sene kadar once borcuma karsilik aracima ihtiyati haciz konuldu.alacakli tarafin avukatiyla borcumu ödedim.ama hala e devlet uzerinde dava karar surecinde diyor ben bunu nasıl kapatabiliyorum yada bu mümkün mü

  • Besler Hukuk 16 Mayıs 2021 14:41

   Haciz değil mahkemenin kararı o. Çok önemli değil ama mahkeme kalemiyle dosyanın kapalı hale getirilmesi için görüşebilirsiniz.

 • Hasan Şahan 1 Mayıs 2021 23:20

  Daha önce birine arazisi üzerine kredi çekecekti kefil oldum fakat krediyi ödeyemedi sonradan davalık olduktan sonra ödedi şuan e devlet ten baktığımda ihtiyati haciz olduğunu gördüm dava açılış tarihi 2017 yazıyor fakat ben şimdi gördüm kefil olarak bana ne gibi zararı olur maaş vesayre

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2021 14:58

   Borç kapandıysa ihtiyati hacizleri kaldırabilirsiniz.

 • şahin yavaş 21 Şubat 2021 21:42

  satış vadi söleşmesi ile arazi satışı yapacaktık sözleşmeyi noterden yaptık ama üzerime tapu yoktu düşecek hisse vardı aradan 25 yıl geçti para ödeme yapmadılar sözleşmeyi yamış olduğumuz adam öldü mirascıları sözleşme ile dava açtılar benden araziyi mahkeme kararı ile almak istiyorlar benim mallarıma ihtiyati haciz koydurmaya uğraşıyorlar ben ne yapmalıyım

 • cemal yılmaz 18 Şubat 2021 09:23

  FAİZ ANAPARAYI GEÇER Mİ GEÇSEDE NE KADAR GEÇER VARLIK FONUNA DEVREDİLEN YÜZDE 5 İLE SATIN ALINAN BORCUMU 11.000 TL İKEN BANA 33.000 TL BORCUMUN OLDUGU SÖYLENİYOR HER ARADIKLARINDA FAİZ ARTIRILIYOR NE YAPABİLİRİM İLGİNİZE MUHTACIM ÇARESİZİM NE YAPABİLİRİM. SAYGILARIMLA, CEMAL YILMAZ

  MAHKEMEYE VERSEM KAZANABİLİRMİYİM

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 16:24

   Dediğiniz şekilde bir kural yok. Ödeyinceye kadar faiz işlemeye devam eder.

 • Abdullah Görpüz 12 Şubat 2021 19:26

  Ev ve arsa uzerine ihtiyati haciz var tasarrufun iptali davasi sebebiyle biz bunlari saticaz hacizli sekilde alacak kisinin odicegi para tapu uzerinden yazan miktar mi acaba 34000 tl yaziyor asil borc daha fazla alan kisi ne kadar oder hacizi kaldirmak icin

 • arda gürpınar 16 Ocak 2021 19:29

  selam,
  bir arkadaşımla bir ticaret yaptım. karşlılığında senet verdi ve borçlu olarak şirket kaşesini vurup hem açığa hem kaşe üstüne imzaladı. borcu gününde ödemedi. kaşedeki şirketin faal olmadığını işyerini farklı bir şirket olarak çalıştırdığını düşünüyorum. bununla ilgili açabileceğim ceza davaları nelerdir nasıl bir icra takip yolu izlemeliyim. teşekkürler.

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 17:37

   Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatabilirsiniz.

 • gökhan alp 13 Ocak 2021 18:33

  kredi borcum var avukata düştü 1 senedir ödüyorum herhangibi sebepten taksitlerimi dukanıma haciz gönderebilirlermi bisey alabilirlermi taksitimi yetiştiremezsem

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:28

   Şahıs firmasıysa hacze gelebilirler.

 • Ali Fuat Özmen 8 Ocak 2021 23:43

  Selam ben annemin adına sakat aracı aldım annem mefat etti ve arabada 12 hisse var içimizden birinin borcu var ihtiyacı haciz var bende 11 kişinin satış vekaleti var nasıl alırım bu arabayı lütfen yardımcı olunuz

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 17:21

   Hacizi kabul eden birine satış yapabilirsiniz. Borcu kapatmak dışında başka bir yol yok.

 • Muhammet çetin 2 Ocak 2021 05:12

  Merhaba 2016 yilinda babamla beraber bi ticari vasita almıştık asil borçlu babam ben kefil idim.Islerimiz bozuldu daha sonrasinda galerici araca yakalama koysu araç bağlandı.sonra biz uzlaştık aracin bağlaması kaldirildi ben araci galeriye iade ettim.satisini verdim.galerici buna istinaden senetlerimi.geri vermedi vade farkindan 13 bin tl alacagim daha var dedi tartıştık.3 ay once geriye dönük ihityati haciz başlatmış hem babama hem bana…buna ne gibi itiraz edebiliriz ? Iyi günler

 • Hüseyin uslu 16 Aralık 2020 15:25

  Merhabalar..
  2015 yılında bir arkadaşım iş makine alıyordu bende bankada kendisine kefil oldum.
  Borcunu ödeyemediği için icralık oldu.. ve ihtiyati haciz kararı çıktı..iş makinesine ve benimde iş makineme haciz arkasından da yakalama çıktı.. benim iş makinem bağlanmadı henüz.. arkadaşım da makineyi ihtiyati haciz ve yakalamalı olarak satmış.. böyle bir durumda arkadaşım suç işlemiş oluyormu ,? Bankanın rehin koyduğu vede ihtiyati hacizli makinenin satışı ilerde sıkıntı verirmi

  • Besler Hukuk 23 Aralık 2020 14:15

   Suç teşkil etmez ancak hacizi kabul ederek satılmış sayılır.

 • Hakan Aslan 15 Aralık 2020 00:27

  İhtiyati hacizlerde evimizde neleri hacizedebilirler üzerimizde hiçbir mal varlığı yok ama beni arayan bayan çamaşır makinası ve buzdolabı haricinde herşey haciz olur dedi doğrumu ?

  • Besler Hukuk 19 Aralık 2020 17:45

   Haciz tutanağına yazabilirler ancak alıp götüremezler.

 • Murat yıldız 8 Aralık 2020 15:26

  Ben de esnaftım ama birkaç yıl önce durumlar bozuldu iflas ettim şimdi sigortalı bir işe girmek istiyorum ama işveren den sıkıntı olacak diye korkuyorum haciz lerden dolayı beni aldığı işten çıkartırım veya sigorta başladıktan ne kadar sonra maaşa haciz gelir ilk kim kesintiyi kim alabilir nekadar alır yardımcı olursanız sevinirim keşke işe girsemde kesilse para borcum ödenmiş olur teşekkür ederim kolay gelsin

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 15:15

   İlk haciz koyan ilk alır. Çalıştığınızı öğrendikleri tarihe göre değişir haciz tarihi.

 • Alperen 1 Aralık 2020 23:48

  Kendi aracimi arkadsima verdim arkdsmda (ehliyetli, arac sigortali) arkdsamda kaza yapti, kazada 1 kisi vefat etti, vefat edenin ailesi bana ve surucuye tazminat davasi acmis, evime karara cikmis ihtiyaci haciz 120.000 Tl degerinde, herhangi bir teblig gelmedi karar tarihi 07.11.2020 ne yapabilirm, tedbir amacli mi bundan bir sey cikarmi

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 19:23

   Davayı kaybetme ihtimaliniz yüksek. Uzlaşmaya çalışın.

 • Hayriye kalyoncu 1 Aralık 2020 20:28

  Merhaba eşim 2016 senesinde iflas etmiş ti yüklü miktarda borcumuz olduğu için ve zorda kalınca kardeşleriyle ortak olan babadan kalan toprakları abisine satmıştır 2016 9 eylülde alacaklılar kredi borcu için 2020 9.ayda ihtiyati haciz davasi açmışlar eşimin abisine sattığı topraklar için geri alırlar mı

 • Cihan acar 1 Aralık 2020 13:37

  Bir esnafa 3000 TL borcum vardı. Avukata vermiş avukat beni aradı ihtiyati haciz kararı aldık evindeki herseyi alıp gorecez dedi böyle bir şey yapabilirler mi evim kira maasli çalışanım evimde de normal beyaz eşya iki çekyat bir TV halı ve mutfak eşyası var

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 19:05

   Zorunlu yaşam eşyası haczedilemez merak etmeyin.

 • fatih furkan 1 Aralık 2020 11:23

  merhabalar
  ben senet alacağım var ve ihtiyati haciz talebinde bulundum.20000 TL lik alacağımın sadece 4000 Tl si için ve mahkeme miktardan dolayı reddetti.acaba miktarda bir alt üst sınır varmıdır ihtiyati haciz talebinde bulunmak içn.

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 18:57

   Bir sınır yok ama kimse 4000 TL için mal kaçırmaz. Hakim haklı.

 • Ahmet ÖZTEKİN 27 Kasım 2020 03:22

  Eylül ayında senetli bir borçtan dolayı haciz geldi. Ancak maaşıma daha gelmedi Şimdi başka bir senet için ihtiyati Haciz başlatılmış. Maaşına yazı geldi birinci icra için yeni göndermişler burada öncelik hangisinin. Icranin başlama tarihimi yoksa maaşa kim önce yazarsa o mu tahsil eder

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 18:13

   İlk maaş haczini koyan alır.

 • Aziz dogan 25 Kasım 2020 21:29

  Hayırlı aksamlar efendım Bı sorum olacaktı ben 2014 te iflas ettim galerıcı arkadas tan araba almıştım fakat senet ımzalatmıslardı bana ama aracın devrini vermişlerdi bende iflas ettim ödeyemedım ve mahkemeye vermıs karara cıkmıs ihtiyati haciz kararı ben anlayamadım nedır cezası ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim saygılar

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 17:10

   Üzerinize mal varlığı yoksa haciz yapamazlar.

 • Nihat yildiz 25 Kasım 2020 18:47

  2014 yilinda trafik kazasi gecirdik bizim arabaya arkadan vurdular akabinde bizde savrulup yayaya carptik bizi dava acildi dava devam ederken ihtiyati haciz konulurmu

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 16:51

   Trafik kazası nedeniyle konulmaz.

 • Elif tataryilmaz 9 Kasım 2020 17:48

  Eşimin e devletten baktığımda 2011yilinda bir dava açılmış ve karara çıkmış yazıyor ihtiyati haciz yazıyor bunda bir sıkıntı cikarmi

  • Besler Hukuk 10 Kasım 2020 13:42

   Çıkmaz.

 • Türkay Çetinkaya 20 Ekim 2020 23:20

  Merhaba, makro market’in davasını biliyormusunuz acaba? Bir soru sormak istiyorum..

  • Besler Hukuk 21 Ekim 2020 13:16

   Bilmiyorum.

 • Taner gökbakar 4 Eylül 2020 20:39

  15.500lük senetten 5 ay önce 8000 tllik senedim var tarih belirtilmemiş bugn itibari ile onun borcunuda bitirip geri alacağım evime icra gelmedi yanlzca e devlette karara çıkmış diye yazması ve açıklama belirtilmemesi beni rahatsız ediyor

 • Taner gökbakar 4 Eylül 2020 20:38

  15.500lük senetten 5 ay önce 8000 tllik senedim var bugn itibari ile onun borcunuda bitirip geri alacağım evime icra gelmedi yanlzca e devlette karara çıkmış diye yazması ve açıklama belirtilmemesi beni rahatsız ediyor

 • Taner gökbakar 4 Eylül 2020 17:22

  2016 yılında iş yerine 15.500 tl senet imzaladım borcumu ödedim senedi aldm ancak e devletten baktğmda ihtiyati haciz karara çıkmış yazıyo bunu kaldırmak içinde ücret ödeniyo senet bende iken haciz edebilirlermi acaba 🙁

  • Besler Hukuk 4 Eylül 2020 17:53

   Başka bir senet daha vermiş olabilir misiniz? Hem zamanaşımı dolmuş hem de senedin aslı sizde ise onlar neyi icraya koydu? İhtiyati haciz kararına itiraz edebilirsiniz.

 • CELAL BALKAYA 29 Temmuz 2020 11:59

  BANKAYA KREDİ BORCUM VAR İŞTEN ÇIKTIĞIM İÇİN KALAN TAKSİTLERİ ÖDEYEMEDİM. BANKA İCRAYA VERDİ BENDE İTİRAZ ETTİM. ŞİMDİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE İTİRAZIN İPTAL DAVASI İÇİN BAŞVURMUŞ VE İHTİYATİ HACİZ KARARI ÇIKARMIŞ. ÜZERİMDE HİÇBİR GAYRİMENKUL , ARAÇ , DEĞERLİ EŞYA YOK MAAŞLI BİR İŞDE DE ÇALIŞMIYORUM. KİRADA OTURUYORUM. EVDE 1 LCD TV 1 BUZDOLABI 1 ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1 BULAŞIK MAKİNESİ VE KLİMA VAR. ACABA İHTİYATİ HACİZ İLE BUNLARI ALABİLİR Mİ?

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 17:08

   Zorunlu yaşam eşyası olduğu için haczedemezler. Merak etmeyin.

 • kerim öztürk 14 Ocak 2020 14:11

  iş yerinden maaşımı alamadım adamın ihtiyati hacizi varmış alamıycak mıyım. yardım edin

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2020 15:09

   Alacaklarınız için icra takibi yapıp itiraz edilmezse sizin de haciz koymanız gerekir. Daha önce haciz koyan alacaklılardan sonra bir bedel kalırsa tarafınıza ödeme yapılır.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA
  ASKERLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA
  9 Temmuz 2020   Çalışma hayatı ile ilgili sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri de işçinin askerlik  nedeniyle işten ayrılma durumunda kalmasıdır. Ülkemizde erkekler açısından zorunlu bir hizmet olan askerlik...
 • AYRIMCILIK TAZMİNATI
  AYRIMCILIK TAZMİNATI
  31 Ağustos 2020   İş hayatında az bilinen konulardan biri ayrımcılık tazminatıdır. İşverenin çalışanlarına eşit davranması gerektiği toplumumuzda kabul edilmektedir ancak bu durumun kaynağının kanunlar değil örf ve...
 • İŞ KAZASI BİLDİRİMİ
  İŞ KAZASI BİLDİRİMİ
  28 Kasım 2019   İş kazası bildirimi, iş kazasının kanunda düzenlenen yerlere bildirilmesidir. Bir işverene tabi çalışan kişilerin iş kazası geçirmesi durumunda bildirim yükümlülüğü işverene aittir. İşveren kanunda...
 • YILLIK İZİN SÜRELERİ
  YILLIK İZİN SÜRELERİ
  20 Kasım 2020   Yıllık izin süreleri, işçilerin bir yıl boyunca sabırsızlıkla bekledikleri, kendileri için ayırabilecekleri yegane zaman dilimidir. Bu nedenle işçilerin bu temel hakkı kanunlarımızla güvence altına...
 • İŞ KAZASI DAVALARI
  İŞ KAZASI DAVALARI
  9 Aralık 2019 İş kazası günümüz toplumunda en çok karşılaşılan kaza türlerinden biridir. İş kazası davaları iş kazası geçirmiş olan işçinin kaza sonucu oluşan zararını karşılamaya yönelik davalardır....