0216 387 0 388

VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Genel Vekalet Ücreti Ne Kadar

 

Vekalet ücreti, bu yazımızda iki farklı açıdan ele alınacaktır. Bir yandan noterde çeşitli vekaletnameleri çıkarabilmek için ödediğiniz ücretleri bir yandan da avukata ödenmesi gereken vekalet ücret miktarlarını ele alacağız. Gerek notere gerek avukata ödenecek bu ücretler, türüne ve yılına göre değişkenlik arz etmektedir. Biz de bu yazımızda 2021 yılı için geçerli olan ücretleri inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra konuya ilişkin merak ettiğiniz soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Konu hakkındaki sorularınızı sayfanın en altındaki formu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.

İcra Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Burada değineceğimiz nokta icra takiplerinde avukatın alacağı yasal vekalet ücretinin asgari sınırları olacaktır. Belirteceğimiz rakamlar her yıl Resmi Gazetede güncellenerek ortaya konmaktadır. Biz de yazımız tarihi itibariyle 2021 yılı ücret tarifesine değineceğiz. Belirtilen rakamlar asgari sınırlar çizmektedir. Dolayısıyla bu rakamların altında bir vekalet ilişkisi söz konusu olmayacaktır. Tabi bu rakamlar dışında taraflar da aralarında sözleşmeden doğan vekalet ücreti belirleyebilecektir.

Ayrıca yapılan icra takibinden kaynaklı, buna bağlı olarak açılabilecek menfi tespit davası, itirazın iptali davası, istirdat davası, istihkak davası gibi davalar için de ayrıca bir vekalet ücreti belirlenecektir.

İcra Vekalet Ücreti Ne Kadar?

İcra ve İflas müdürlüklerindeki takip işlemleri için baştan sona kadar yapılan işlemlerin karşılığı olan yasal vekalet ücretleri, 2021 yılı için asgari olarak şu şekilde belirlenmiştir:

 • Takip miktarı 4.800,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, 720,00 TL’dir. Fakat bu miktar, asıl alacağı geçemez.

 • İlk 40.000,00 TL’lik kısım için %15. Sonra gelen 50.000,00 TL için %13. Sonraki 90.000,00 TL için %9,5. Sonra gelen 250.000,00 TL için %7. Sonraki 620.000,00 TL için %5. Sonra gelen 775.000,00 TL için %3,5. Sonraki 1.275.000,00 TL için %1,8. Sonra gelen 3.100.000,00 TL için %1 oranında vekalet ücreti belirlenir.

 • Aciz belgesi, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu belgenin alınması halinde avukata tam ücret ödenir.

 • İcra mahkemelerinde duruşma yapılması halinde, ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Bu mahkemelerde takip edilen işler için 840,00 TL vekalet ücreti takdir edilir. İcra mahkemelerindeki duruşmalı işler ve dava takibi içinse 1.360,00 TL vekalet ücreti vardır. İcra mahkemelerinde takip edilen ceza davaları için de 1.240,00 TL vekalet ücreti takdir edilir. Ancak bir istisna vardır ki; icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, yukarıda verilen oranlara göre hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.

 • Tahliyeye ilişkin (kiracı tahliyesi vb. mahiyetli) icra takipleri  için hükmedilecek yasal vekalet ücreti ise 1.360,00 TL’dir.

 • Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse belirlenen yasal vekalet ücretinin dörtte üçü takdir edilir. Nispi ücreti gerektiren işlerde bu hüküm uygulandığı gibi, maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

 • İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı durumlarda; çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesinde avukatlık ücreti, 840,00 TL’dir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.

Noter Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Noterde çıkaracağınız vekalet ücreti miktarı; türüne, ne amaçla verildiğine göre ve birçok etmene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Vekaletname avukatlar için çıkartılabileceği gibi bir işlemi vekalet veren adına yapması için normal bir vatandaş için de çıkartılabilir. Vekaletname; araç satışı, ev satışı, arsa satışı, avukat, muhasebe vb. birçok işleme yönelik çıkarılabilir. Bu işlemler için noterden verilecek olan vekaletnameye binaen noterlikçe bir ücret tahsil edilir. İşte bu ücretler türüne göre değişkenlik göstermektedir. Bunun yanında, notere ödenecek bu ücretler her yıl zamlanmaktadır.

Avukat Vekalet Ücreti 2021 Ne Kadar?

2021 yılı için Asgari Avukatlık Ücreti Tarifesi TBB tarafından yayınlanmış ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlük kazanmıştır. Açıklanan bu ücretler 2021 yılında sonuçlanan dava ve işlemler için geçerlidir.

Avukatlık Ücreti Hesaplama Nasıl Olur?

Avukatlar ödenecek vekalet ücreti sabit değildir. Ödenmesi gereken vekalet ücreti 2 kalemde, hatta duruma göre 3 kalemde toplanmaktadır. Bu ücretleri; akdi vekalet ücreti (avukatlık ücret sözleşmesinden kaynaklı), karşı vekalet ücreti (dava sonucuna göre karşı tarafça ödenmesi gereken yasal vekalet ücreti) ve icra vekalet ücreti (ilamlı icra takibi yapılarak mahkemenin kararı doğrultusunda karşı taraftan ücreti tahsil amaçlı açılan takiplerde) şeklinde sıralayabiliriz. Avukatın hak kazanabileceği bu ücret tiplerini aşağıdaki başlıklarda detaylı bir şekilde ele alacağız.

1) Avukatlık Ücret Sözleşmesi Nedir?

Avukatlık ücret sözleşmesi, akdi vekalet ücretini doğuran sözleşmedir. Bu sözleşme müvekkil ile vekili arasında yapılır. Sözleşmede tarafların borcu ortaya konmaktadır. Vekilin borcu kendine verilen işi layığıyla yapmaktır. Müvekkilin borcu ise yapılan bu işe karşılık belirlenen miktardaki paranın vekile verilmesidir. Bu ücret para veya çek ile ödenebilir, bunun için senet ile ödeme yapılamaz. Sözleşmede ödeme tarihi için, işin bitim zamanı kararlaştırılabileceği gibi belli bir vade de konulabilir.

Avukatlık ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesi sınırları altında olamaz. Bu asgari ücret tarifesi her yıl, TBB tarafından belirlenmektedir. Nispi ücrette üst sınır, dava veya hükmolunacak şeyin değeri veyahut paranın %25’ini geçemez şeklindedir. Bu tavan miktarı aşan sözleşmeler geçersiz değil ancak tavan miktarla sınırlı olarak hüküm doğuracaktır. Maktu ücrette ise bir üst sınır belirlenmemiştir. Fakat ortaya konacak ücret hakkaniyete uygun olmalıdır, aksi takdirde dava konusu edilebilecektir.

Bunun yanında, özellikle dava konusu para olmayan mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı kararlaştırılamaz. Bu Avukatlık Kanununda açık bir hükümle yasak kılınmıştır. Yani örneğin bir ortaklığın giderilmesi davasında avukata belli bir hisse verilmesi, intifa hakkı tanınması gibi bir durum söz konusu olamayacaktır. Bununla birlikte sonuca göre ücret sözleşmesi yapmak da yasaktır. Yani dava kazanılırsa bu ücret ödenecek, aksi takdirde ödenmeyecek gibi bir anlaşma yapılamaz. İş sahibinin birden fazla olması halinde de bu kişiler avukata karşı müteselsil borçlu olacaklardır.

2) Karşı Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Dava sonunda, mahkeme kararıyla, tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti tamamen ve yalnızca avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemeyecektir. Bunun yanında bu ücretin haczedilmesi de mümkün değildir. Bu ücret, avukatlık ücret sözleşmesi ile belirlenen vekalet ücretinden tamamen bağımsızdır. Bu ücreti, davayı kazanan tarafın avukatı, karşı taraftan alacaktır. Bu ücret de mahkeme tarafından, avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmayacak şekilde ve oradaki miktarların 3 katını aşmayacak şekilde takdir edilir. Ücretin takdirinde, karar tarih yılı için geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi esas alınır.

Davayı kazanan tarafın birden fazla avukatı bulunması halinde hükmedilecek bu ücret, avukat başına ayrı ayrı şeklinde olmayacaktır. Tek bir karşı vekalet ücretine hükmedilebilecektir. Bu ücretin avukatlar arasında nasıl paylaşılacağı konusu, lehine vekalet ücreti hükmedilen tarafın kendi aralarında çözeceği bir problemdir.

3) İcra Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Karşı taraf vekalet ücretine hükmedilen mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra, karşı vekalet ücretini de içerir para miktarı hak kazanan tarafa ödenmemişse; avukat bu parayı ilamlı icra takibi ile karşı taraftan tahsil edebilecektir. Bu şekilde bir tahsil yoluna gidilmesi halinde, avukat bir de bu takibe ilişkin vekalet ücretine hak kazanacaktır. Bu ücret de yukarıda ilgili başlık (İcra Vekalet Ücreti Ne Kadar?) altında ele almış olduğumuz şekilde belirlenecektir.

Ücretsiz Vekalet Sözleşmesi Yapılabilir Mi?

Taraflar arasında, sadece karşı taraftan vekalet ücreti alınacak, şeklinde bir kararlaştırma yapılamaz. Böyle bir ücret maddesi geçersizdir. Avukatın bu şekilde ücret almayacağı kararlaştırılamaz, buna ücretsiz dava yasağı denir. Böyle bir durum söz konusu olsa dahi, Avukatlık Kanunu gereği bu sözleşmeyi yapan avukat 164/4 maddesi gereği ücrete hak kazanır. Yani bu durumda; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde, asgari ücret tarifeleri alt sınır olacak şekilde, ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümüne yönelik, avukatın emeği dahilinde, ilâmın kesinleştiği tarihteki değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesindeki maktu ücretler esas alınır. Ancak bu durumda; bu hal, ilgili Baro Yönetim Kuruluna bildirilmelidir. Bunun üzerine, ilgili Baro tarafından, avukata disiplin cezası verilecektir.

Tapu Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Bu ücretlerin her yıl güncellendiğini belirtmiştik. Bu vekaletname, size ait bir gayrimenkul üzerinde sınırlı konularda veya tamamen resmi işlem yapabilmesi için birisini yetkilendirmek amacıyla çıkarılır. Yapılabilecek bu işlemlere; taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapma ve önalım hakkı tesis etme yetkileri örnek olarak verilebilir.

Herhangi bir vatandaş adına bu vekaletnameyi çıkarabilmek için; vekalet verenin son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğrafı ile kimliği ve vekalet verilecek kişinin kimliği gerekmektedir. Çıkarılacak vekaletname için vermeniz gereken ücret; sayfa sayısı, çeviri yapılıp yapılmadığı, yetki verilen konular gibi birçok etmen dahilinde ortaya konulup değişkenlik göstermektedir. 2021 yılı için tapu vekalet ücreti 500 TL ile 1900 TL aralığında değişmektedir. Vekaletname geçerlilik süresi genel olarak 3 aydır. Ancak vekaletin verileceği kişiye bağlı olarak bu husus değişkenlik gösterebilir.

Gayrimenkulleriniz hakkında tapu iptal davası vb. dava konuları gündeme gelebilecekse, bu konularda uzman bir gayrimenkul avukatından destek almanızı öneririz.

Avukata Vekalet Verme Ücreti Ne Kadar?

Burada avukata verilecek genel vekaletnameden bahsedeceğiz. Bazı işlemlerin yapılabilmesi genel vekaletname düzenlenmesi yeterli olmayacaktır. Bunlar için özel yetki kılınan vekaletnameler çıkarılmalıdır. 2021 yılı için noterde avukata genel vekalet verme ücreti 192,00 TL’dir. Bu tutar çeşitli etmenlere göre değişiklik gösterebilecektir. Bu konuda işlem yapacağınız notere başvurmanız daha sağlıklı olacaktır.

Avukatlık Danışma Ücreti Ne Kadar?

Avukatlık danışma ücreti sabit bir miktar değildir. Bu ücretin de mahiyetine göre asgari miktarları, her yıl TBB tarafından güncellenmekte olan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilmektedir. Avukatlar bu asgari ücret yükümlülüklerine uymak zorundadır fakat bu konuda herhangi bir azami sınır belirlenmemiştir. 2021 yılı için TBB’nin danışma ücreti konusunda belirlediği tarife şu şekildedir:

 • Avukatın bürosunda sözlü olarak danışmanlık almanın ücreti ilk 1 saate kadar 540,00 TL’dir. Bu ücret, ilk 1 saati takip eden her bir saat içinse 325,00 TL artış göstermektedir.
 •  Avukattan çağrı üzerine gittiği bir yerde sözlü danışmanlık almanın ücreti 1.125,00 TL’dir. Bu ücret, ilk saati takip eden her bir saat için 555,00 TL olarak artırılmaktadır.
 • Avukattan yazılı olarak danışmanlık hizmeti almanın ücreti ilk 1 saate kadar 1.125,00 TL’dir. Devamındaki her bir saat için 525,00 TL artırım yapılmaktadır.
 • Avukatın yazacağı her bir dilekçe; düzenleyeceği her bir protesto, ihbarname, ihtarname için ödenmesi gereken ücret azami olarak 825,00 TL’dir.
 • Avukat tarafından hazırlanacak kira ve benzeri sözleşmeler için asgari olarak 1.080,00 TL ödenmesi kararlaştırılmıştır. Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzerinin avukat tarafından hazırlanması isteniyorsa; bunun için 3.280,00 TL asgari olarak ödeme yapılması gerekmektedir. Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi ve benzeri gibi ticari işlerle alakalı sözleşmelerin avukat tarafından hazırlanmasının asgari ücreti 1.650,00 TL olarak belirlenmiştir.

Genel Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Genel vekalette, vekil tayin edilecek kişiye birçok yetki bir arada verilmektedir. 2021 yılı için genel vekalet ücreti 550 TL ile 1.900 TL arasında değişebilmektedir. Verdiğiniz yetkilere göre ödemeniz gereken ücret miktarı artacaktır. Kapsamlı bir vekaletname içeriği için ödemeniz gereken miktar fazla olacağı gibi verilen yetkileri minimum düzeyde tutmanız notere ödeyeceğiniz ücreti azaltacaktır. Bu sebeple vekil tarafından yapılmasını istediğiniz işlemleri ve bu yönde verilmesi gereken yetkileri açıkça ortaya koymanız sizin açınızdan avantajlı olacaktır. Çıkartmak istediğiniz vekaletname ücreti için size en yakın olan notere başvuru yaparak bu konuda net bir fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Araç Satış Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Araç alım satımları bildiğiniz üzere noter huzurunda resmi şekilde yapılmalıdır. Peki bu alım satım işlemi için ne kadar bir masraf ödenmelidir notere? Bu işlem için noter ödemeniz gereken ücret, 2021 yılı için yaklaşık olarak 275,00 TL’dir. Peki bu alım veya satım işlemi için başka birisini yetkilendirmek istiyorsanız, bunun için notere ödemeniz gereken vekaletname ücreti ne kadar? Bu şekilde bir vekaletname çıkarmanın ücreti de 2021 yılı için 192,00 TL’dir. Bu rakamlar konusunda daha net bilgiye işlemi yapacağınız noterlikten ulaşabilirsiniz.

Azilname Ücreti Ne Kadar?

Daha önceden vekalet vermiş olduğunuz bir avukatı, çeşitli sebeplerden ötürü vekillikten azletmek isteyebilirsiniz. Bu şekilde vekile daha önce vermiş olduğunuz yetkileri geri almış olursunuz. Yani azilname çıkarmanın amacı, belli konularda yetkili kılınan kişinin tekrardan yetkisiz hale getirilmesidir.

Avukat azline halk arasında vekalet iptali de denmektedir. Fakat bu ikisi ayrı kavramlardır. Daha doğrusu vekalet iptali, avukat azlini de kapsayan daha geniş bir kurumdur. İkisinin mahiyeti aynı olsa da vekalet iptali vekalet verilen herkes için yapılabilirken avukat azli yalnızca avukatınıza karşı yapılabilecektir.

Avukata vekaletname çıkarmak için noter kanalını kullandığınız gibi avukatı azletmek için de aynı şekilde notere başvurmanız gerekmektedir. Avukat azil işlemi için notere ödemeniz gereken ücret 2021 yılı için 250 TL ile 300 TL arasında değişmektedir. Bu ücretin miktarı her yıl güncellenmektedir. Eğer birden fazla avukatınızı azletmek istiyorsanız; her bir avukata ayrı ayrı azilname gönderileceği için, notere ödemeniz gereken ücret miktarı da avukat sayısına bağlı olarak artış gösterecektir.

Maktu Vekalet Ücreti Nedir?

Vekalet ücreti iki tiptir. Nispi olabileceği gibi maktu da olabilir. Nispi demek, oransal hesap yapılacak demektir. Yani dava konusu para miktarı veya dava konusu şeyin değeri üzerinden yüzdesel oran şeklinde hükmedilecek vekalet ücreti şeklindedir. Maktu vekalet ücretinde ise konusuna göre sabit bir miktar öngörülmüş olması söz konusudur. Her yıl TBB tarafından hazırlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen iş ve işlemlere karşılık hak kazanılan asgari vekalet ücreti miktarlarına göre ortaya konulacaktır.

Tüketici Mahkemesi Vekalet Ücreti Ne Kadar?

TBB’nin 2021 yılı için yayınlamış olduğu avukatlık asgari ücret tarifesinde, tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.040,00 TL bir miktar öngörülmüştür. Tabi avukat ile müvekkil arasında yapılacak ücret sözleşmesinde farklı miktarlar belirlenecektir. İl Baroları bu konuda en az ücret çizelgeleri yayınlamaktadır. Avukatlar yapacakları avukatlık ücret sözleşmesinde bu miktarların altında bir belirleme yapamazlar. İstanbul Barosu’nun 2021 yılı için yayınlamış olduğu en az ücret çizelgesinde; tüketici mahkemelerindeki davalar için 9.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i avukatlık ücreti olarak öngörülmüştür. Aynı çizelgede tüketici hakem heyetlerinde görülecek davalar içinse, 3.500 TL avukatlık ücreti öngörülmüştür.

Asliye Ceza Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Temel haliyle dolandırıcılık suçu, hakaret suçu Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. Bunun dışında;  faili kamu görevlisi olmamak koşuluyla resmi belgede sahtecilik suçu da bu mahkemelerde görülür. Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu da bu mahkemelerde görülen dava konularıdır. Ayrıca;  mala zarar verme suçu, kasten yaralama suçu da Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen bazı suç tipleridir. Sosyal medyadan tehdidin cezası da bu mahkemelerde verilmektedir. Yine aynı şekilde, uyuşturucu kullanma cezası da bu mahkemelerde kesilmektedir.

Her baro, bu ücret konusunda ayrıca bir tablo belirlemektedir. İstanbul Barosu’nun 2021 yılı için belirlemiş olduğu çizelgede, asliye ceza davalarına ilişkin belirlemiş olduğu avukatlık ücreti alt sınırları şu şekildedir:

 • Sanık veya suça sürüklenen çocuk müdafiliği 14.000,00 TL;
 • Mağdur veya katılan vekilliği 10.000,00 TL
Aile Mahkemesi Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Yine aile mahkemelerinde görülecek davalar açısından da her Baro kendine göre avukat – vekil eden arasındaki en az ücret çizelgesi yayınlamaktadır. Bu çizelge tavsiye niteliğindedir. İşbu çizelgeler her yıl yenilenmektedir. İstanbul Barosu’nun 2021 için hazırlamış olduğu çizelgede Aile Mahkemelerinde görülen davalar için çizdiği alt sınırlar şu şekildedir:

 • Evlenme izni veya iddet müddetinin ortadan kaldırılmasına ilişkin davalar 8.000,00 TL;
 • Nişanın bozulması neticesinde doğan davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi veya manevi tazminat vb.) 9.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u;
 • Boşanma davasında vekalet ücreti; anlaşmalı olan hallerde 9.000,00 TL, çekişmeli hallerde 14.000,00 TL, çekişmeli ve ayrıca maddi veya manevi tazminat istemli hallerde 14.000,00 TL’den  az olmamak üzere dava değerinin %15’i; (Boşanma durumunuz varsa, bu süreçte bir boşanma avukatından destek almanızı öneririz.)
 • Soy bağının reddi, tanınması ve babalık davası 12.000,00 TL;
 • Nafaka davaları 8.000,00 TL;
 • Evlat edinme davası 9.000,00 TL;
 • Ailenin korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan doğan davalar 6.000,00 TL;
 • Tenfiz davası 10.000,00 TL.

Düğün takıları kime aittir, boşanmada mal paylaşımı konuları da Aile Mahkemelerinde çözüme kavuşturulacak meselelerdendir. Yine velayetin değiştirilmesi, evliliğin iptali gibi konuları ele alan davalar da Aile Mahkemelerinde görülecektir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Bir diğer adıyla izale-i şuyu davası. Bu davanın açılma amacı, paylı veya elbirliğiyle mülkiyete haiz menkul veya gayrimenkuller üzerindeki paydaşlığın giderilerek kişisel mülkiyete geçilmesidir. Söz konusu eşya ortaklar arasında eşit bir şekilde bölünebilme imkanına sahipse, bu şekilde hareket edilir. Fakat bu şekilde bir bölünmenin mümkün olmadığı durumlarda; söz konusu eşya icra kanalıyla satılacaktır. Yapılan bu satış neticesinde elde edilen gelir, paydaşlar arasında hisseleri oranında dağıtılacaktır. Bu dava miras paylaşımı konusunda da gündeme gelebilecektir. Mirastan feragat, mirasın reddi, evlatlıktan red gibi durumlara haiz olmayan mirasçılar miras kalan şeyler üzerinde elbirliğiyle mülkiyete sahip olacaklardır. Bu tip durumlarda uzman bir miras avukatından hukuki destek almalısınız.

Peki bu dava süreci için avukatın hak kazanacağı vekalet ücreti ne kadardır? Bu dava türü, Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. 2021 yılı için TBB’nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için belirlemiş olduğu tutar, 3.405,00 TL’dir. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi içinse 1.500,00 TL ücret öngörülmüştür. Bunun yanında vekil, vekil edenle aralarında istediği avukatlık ücretini belirleyebilir.

Arabuluculuk Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Arabuluculuk süreci zorunlu olabileceği gibi ihtiyari de olabilir. Taraflar aralarında anlaşarak sulh olmak üzere bir arabulucuya gidebilirler. Bunun dışında bazı davaların açılabilmesi için arabulucuya gitmek zorunlu kılınmıştır. Örneğin iş davalarında arabuluculuk süreci zorunlu tutulmuştur. Bu bir dava şartı olarak sayılmıştır. Yokluğunda, açmış olduğunuz dava usulden reddedilecektir. O yüzden bu hususa dikkat etmekte fayda vardır.

TBB, düzenlemiş olduğu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde arabuluculuk vekalet ücretinin ne kadar olacağı hususuna yer vermemiştir. Zaten bu durum da pek doğaldır. Çünkü dava sonucunda buna ilişkin bir ücrete hükmedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vekil ile vekil eden, arabuluculuk işlemleri için, aralarında istedikleri rakamı kararlaştırabilirler. Tabi baroların bu konuda da tavsiye kararları mevcuttur. Örneğin İstanbul Barosu, 2021 yılı en az ücret çizelgesinde, arabuluculukta taraf vekilliği için, 6.000,00 TL’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin %15’i kadar bir vekalet ücretini alt sınır olarak tavsiye etmiştir.

Ağır Ceza Avukat Ücreti Ne Kadar?

Rüşvet suçu, nitelikli bilişim suçu, yağma suçu gibi suçlar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. Cinsel istismar suçu, cinsel saldırı suçu da yine Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen dava konusu suçlardandır.

2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde; Ağır Ceza Mahkemesi ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 8.200,00 TL öngörülmüştür. Bu miktar, mahkeme tarafından hükmedilecek vekalet ücreti ile ilintilidir. Bu konuda farklı baroların farklı avukatlık ücreti tavsiye kararları mevcuttur. İstanbul Barosu’nun 2021 yılı için bu konuda tavsiye kararına bakacak olursak; Ağır Ceza Mahkemesi ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafiliği için 20.000,00 TL, mağdur veya katılan vekilliği içinse 14.000,00 TL öngörülmüştür.

İş Mahkemesi Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik, yıllık izin sürelerinin kullandırılmaması  gibi durumlar mevcutsa açılacak davada görevli mahkeme, iş mahkemesi olacaktır. Malulen emeklilik şartları oluşmuşsa, bu haktan yararlanabilmek için yine yetkili iş mahkemesine başvurmanız gerekecektir. Hizmet tespit davası, işe iade davası, ayrımcılık tazminatı için de yine iş mahkemelerine başvurmanız gerekmektedir. Bu tip durumlarda uzman bir iş hukuku avukatından destek almanızı öneririz. İş kazası da birçok çalışanın başına gelebilecek bir durumdur. Bu tarz durumlarda da açacağınız davada görevli mahkeme, iş mahkemesi olacaktır. Böyle bir sorununuz olması halinde, alanında yetkin bir iş kazası avukatından destek almanız gerekmektedir.

İş davalarında da avukatın hak kazanacağı 2 tane vekalet ücreti mevcuttur. Birisi karşı tarafın ödeyeceği karşı vekalet ücretidir. Diğeri de avukat ile vekil eden arasındaki avukatlık ücret sözleşmesinden kaynaklı vekalet ücretidir. Bunu müvekkil ödeyecektir. Avukatlık Kanununa göre taraflar arasında nispi bir ücret belirlenecekse; bu ücret hükmedilecek parasal miktarın %15’inden az olamaz ve %25’inden fazla olamaz. İstanbul Barosu, 2021 yılı için olan tavsiye kararında; değeri parayla ölçülemeyen davalarda 9.000,00 TL, değeri parayla ölçülebilen davalarda ise 9.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i şeklinde bir tavsiyede bulunmuştur. İş davaları ve işçilik alacakları davalarında vekalet ücretleri ve yargılama masrafları nispi olarak hükmedilecektir. Buna rağmen; mahkeme tarafından en az ücretten daha az vekalet ücretine hükmedilemeyeceği için; 2021 yılı içerisinde 4080,00TL asgari vekalet ücretine hükmedilir.

Vekalet ücreti konusu hakkında merak edilen sorulara elimizden geldiğince cevap vermeye çalıştık. Konu hakkında makalede cevabını bulamadığınız tüm sorularınızı aşağıdaki formu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.

4/5 - (9 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

10 Soru

 • Gülhan çeşme 20 Nisan 2022 12:15

  Merhabalar avukatıma vekalet verdim 57000 tl tazminat alacaktım mahkeme durumu falan yok sadece karşı tarafla imza doğrultusunda protokolü imzaladık işlem tamam fakat benim avukatıma ne kadar ücret ödemem gerekir sizce

  • Besler Hukuk 20 Nisan 2022 13:27

   İşe başlamadan önce ne şekilde anlaştıysanız onu ödemeniz lazım.

 • Ali demir 5 Nisan 2022 18:09

  Mrb işe iade davası kaybedilirse ne kadar bir masraf çıkar 2022 de Hem yerel mahkeme, hem istinafı kaybedersek 2 vekalet ücretimi çıkar acaba?

  • Besler Hukuk 6 Nisan 2022 15:00

   İstinaf duruşmalı yapılmazsa tekrar vekalet ücreti çıkmaz.

 • Murat Doğan 26 Mart 2022 09:46

  İş mahkemesinde 2 buçuk yıldır istinafta olan bir dosyam var, istinaf kaç yıl sürer? Hızlandırmak mümkün mü? Teşekkürler

  • Besler Hukuk 29 Mart 2022 12:29

   Ortalama üç yıl sürer. Beklemekten başka yapacak bir şey yok.

 • Şaban uysal 21 Ekim 2021 19:02

  İşverene açtığım kıdem tazminat davasını kazandık ödemedi icra davası açtık evlerinin satışını istedik tazminat davası 14700 tl kararı ile icra dosyası açıldı her 2 dava 6 yıl sürdü toplamda 29200 tl oldu avukatım 4000 tl karşı taraftan 4000 tl benden istedi yani 14700 tl den 2000 tl aldı diğer 14700 tlden2150 tl al cam ayrıca sen 4150 tl vereceksin diyor dava açarken avukatlik ücretini karşı taraf ödeyecek demişti 6 senenin sonunda bu durum bana tuhaf geldi bilgilendirebilirmisiniz beni

  • Besler Hukuk 22 Ekim 2021 13:54

   Siz mahkeme kararındaki işçilik alacaklarınıza faiz hesaplama sitelerinden faiz işletin. İş hukuku avukatınızla anlaştığınız tutarı düşün. Kalanı size ödediyse sorun yok demektir.

 • TUĞBA NİŞANCI 21 Ekim 2021 16:09

  Meraba benim iş mahkemem vardı sonuçlandı ve istinaf mahkemesinde şuan.Kısmı olarak kabul edildi ve vekalet ücreti iki tarafa da çıktı.icraya verdik ve paramı aldık.karşı tarafa bir vekalet ücreti verdim benim avukatım aldığımız paradan 4 adet vekalet ücreti aldı.ben 5 adet toplamda vekalet ücreti ödemiş oldum 132 binden elime kalan 75 bin oldu

  • Besler Hukuk 22 Ekim 2021 14:09

   Avukatınızın karşı taraftan aldığı vekalet ücreti sizin alacağınızdan kesilmiyor. Siz avukatsız bir şekilde kendiniz dava açsaydınız mahkeme öyle bir ücretin size ödenmesine hükmetmeyecekti. Dolayısıyla bir kaybınız yok.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • İŞ KAZASI DAVALARI
  İŞ KAZASI DAVALARI
  9 Aralık 2019 İş kazası günümüz toplumunda en çok karşılaşılan kaza türlerinden biridir. İş kazası davaları iş kazası geçirmiş olan işçinin kaza sonucu oluşan zararını karşılamaya yönelik davalardır....
 • ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?
  ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?
  8 Ocak 2021   İşverenlere tek taraflı olarak ücretsiz izin kullandırma hakkı tanınması işçileri oldukça zor bir durumda bırakmıştır. İşçi ya 1170 TL sefalet ücretiyle yaşamak zorunda kalmakta...
 • İŞÇİ HAKLARI
  İŞÇİ HAKLARI
  15 Şubat 2019   İşçi hakları ve özellikle işten çıkarılan işçinin hakları çoğu zaman işverenler tarafından göz ardı edilmektedir. Bu haklardan işçilerin yararlanmaması için çaba sarf edilmektedir.  İşçi...
 • İKALE SÖZLEŞMESİ
  İKALE SÖZLEŞMESİ
  18 Mart 2020 İkale, işçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini feshetmelerine verilen addır. Son dönemde uygulamada işçi ve işverenin aralarındaki sözleşme ilişkisini karşılıklı irade beyanları ile sona...
 • İŞE İADE DAVASI
  İŞE İADE DAVASI
  14 Şubat 2020   İşe iade davası çoğu işçinin geçimini sağladığı ücretinin güvencesidir. Normal şartlarda işveren tarafından işçinin sözleşmesi, haklı veya haksız olarak sonlandırılabilir. Her somut olayın özelliğine...