0216 387 0 388

Konkordato Nedir? – Konkordato Süreci

konkordato nedir

Hukuk sistemimize gireli fazla zaman olmayan ve herkesin dilinde olup tam olarak ne olduğu bilinmeyen konkordato prosedürüne başvurma ile ilgili merak edilen her şeyi bu makalemizde bulabilirsiniz. Makalemizin ana konusu adi konkordato (iflas öncesi konkordato) başvurusu ve bu başvurun kabulü ile verilen geçici mühlet kararıdır. Konu dışında ticaret hukuku ile ilgili merak edilen tüm sorular için sitemizde bulunan makaleler kısmını ziyaret etmeyi unutmayın.

Konkordato Ne Demek?

Borçlunun, mahkeme denetimi altında alacaklılar ile anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın içeriği ise borcun belirli bir oranının ödenmesi veya vadelere bölünerek ödenmesi halinde, borçlunun borcundan kurtulması şeklindedir. Ayrıca bu terim literatürde borç anlaşması veya iflas anlaşması olarak da ifade edilmektedir.

Konkordato Nedir?

Konkordato hem borçlu hem alacaklının menfaatleri düşünülerek düzenlenmiş bir hukuki yoldur. Borçlu olan biri hayatın olağan akışı dolayısıyla borcunu ödemek istemesine rağmen ödeyemeyebilir veya tüm borçlarını vadesinde ödemesi durumunda borçlunun ekonomik geleceği büyük zararlar görebilir. Ayrıca böyle bir durumda alacaklı taraf konumunda olan kişiler de alacaklarını tam veya kısmen alamayabilir. Özellikle birden fazla alacaklının var olduğu durumlarda bazıları alacaklarını alabilirken bazıları alamayabilir. Konkordatonun amacı bu durumun sakıncalarını gidermektir.

Konkordato, icra takibi tarzında bir takip yolu değildir. Nitekim alacaklıların borçluyu takip etmesini öngören bir yol değildir. Tam aksine borçlunun olası takiplerden kaçınmasına ve iflasın önüne geçilmesine yarayan bir prosedürdür.

Adi Konkordato Nedir?

Adi konkordato, iflas kararı verilmede önce başvurulan konkordato prosedürüdür ve iflas dışı konkordato olarak da bilinmektedir.

Bilindiği üzere hukuki olarak herkes iflasa tabi değildir fakat gerçek veya tüzel kişi olduğuna ve tacir olduğuna bakılmaksızın herkes konkordatoya başvurabilmektedir. İflasa tabi olmayan kişiler haklarında iflas kararı verilemeyeceği için yalnızca adi konkordatoya başvurabilirler. Ancak iflasa tabi olmayan kişilerin konkordato prosedürüne başvurması uygulamada çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Genellikle iflasa tabi kişiler iflastan kurtulmak maksadıyla yani iflas kararı verilmemesi için adi konkordatoya başvurmaktadır ve bu nedenden ötürü iflas önleyici konkordato olarak da bilinmektedir.

Adi Konkordatoda Görevli Mahkeme

Eğer ki bu prosedüre başvurmak isteyen borçlu iflasa tabi kişilerdense muamele merkezinin yani faaliyetlerin yürütüldüğü yerin, iflasa tabi kişilerden değilse yerleşim yerinin yetki alanına giren asliye ticaret mahkemesi yetkili ve görevli mahkemedir. Eğer ki yer bakımından yetkili alanda asliye ticaret mahkemesi bulunmuyorsa, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Kimler Konkordato Yoluna Başvurabilir?

İcra ve İflas Kanunu, konkordatoya başvurabilecek kişiler bakımından hiç bir sınırlama yapmamıştır. İlgili hükmümde bulunan “herhangi bir borçlu” ifadesinden de anlaşılacağı üzere, tüzel kişiler veya tacir olup olmadığına bakılmaksızın tüm gerçek kişiler bu prosedüre başvurabilir.

Konkordatoya Başvurmanın Şartları Nelerdir?

Vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyen veya borcunu vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herkes konkordatoya başvurabilir. Konkordatoya başvurmak için kesin bir acizlik halinin bulunması gerekmemektedir. Nitekim aciz hali sürekli yoksunluk anlamına gelirken, konkordatoya başvurmak için geçici bir yoksunluğun bulunması yeterlidir. Zaten sürekli bir yoksunluk hali söz konusu ise aşağıda detayları verilen ön proje ve ödeme planının hazırlanması mümkün olamayacaktı. Geçici bir nakit sıkıntısında olan borçlu, kendisine uygun bir süre verilmesi veya borcun taksitlere bölünmesi halinde borcunu ödeyebileceğini bildirerek konkordato başvurusunda bulunabilecektir.

Konkordatoya Başvuru Sırasında Dilekçeye Neler Eklenecektir?

Konkordato talebi mahkemeye sunulacak dilekçe ile yapılmaktadır ve bu dilekçeye eklenmesi gereken bazı belge ve mali tablolar bulunmaktadır. İlgili belge ve mali tablolar, İcra İflas Kanunu madde 286 hükmünde belirtilmiştir. Ayrıca başvuru, bu kanun hükmü dışında da Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik hükümlerine uygun yapılmalıdır. Bu dilekçe ve ekleriyle birlikte mahkemeden konkordato mühleti talep edilecektir.

Mahkemeye sunulması gereken ilk belge ön proje yani konkordato teklifidir. Borçlu malvarlığının durumunu gösteren belgeleri de mahkemeye ibraz etmelidir. Ayrıca borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Kanunda belirtilen belge ve defterleri de mahkemeye sunmalıdır.

Konkordato talebine eklenmesi gereken bir diğer belge ise, alacaklıların kimler olduğu, alacaklıların toplam alacak miktarlarını ve alacaklı imtiyazlı ise imtiyaz durumunu gösteren tablodur.

Dilekçeye eklenecek diğer bir husus ise, borçlunun iflas etmesi halinde alacaklıların eline geçmesi düşünülen tutar ile konkordato teklifine yani ön projeye göre ellerine geçmesi düşünülen tutarın karşılaştırılmasını içeren tablodur.

Borçlu ek olarak ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği konusunda güvence veren denetim raporu ile dayanaklarını da dilekçeye eklemelidir. Söz konusu denetim raporunu verecek kurumun hangi şartları taşıması gerektiği mevzuatımızda belirtilmiştir.

Dilekçeye eklenmesi gereken hususlar yalnızca İcra İflas Kanunu’nda belirtilmemiştir. Borçlu ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik hükümlerine de uymalı ve yönetmelikte belirtilen belgeleri mahkemeye ibraz etmelidir.

Borçlu, başvuru dilekçesinde sunulan ekler dışında, konkordato prosedürü işlemeye devam ederken mahkeme veya konkordato komiseri tarafından istenen diğer belgeleri de sunmak zorundadır.

Başvurunun Değerlendirilmesi ve Geçici Mühlet Kararı

Başvuru talebinde, mevzuat gereği istenen belge ve kayıtların eksiksiz bulunması halinde mahkeme derhal geçici mühlet kararı vermektedir. Mahkemenin başvuruyu incelemesi yalnızca şekli bir incelemeden ibarettir ve belgelerin eksik olup olmadığına ilişkindir.

Geçici mühlet kararı 3 aylık süre için verilir ve bu süre dolmadan talep üzerine iki ay daha uzatılabilir. Talebi borçlu yapabileceği gibi geçici komiserde yapabilir. Talebi borçlu yapması halinde geçici komiserin konu ile ilgili fikri alınır. Geçici mühlet süresi 5 ayı geçemez.

Konkordato Nasıl İlan Edilir?

Konkordato başvurusunun kabulü ve beraberinde verilen geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumu’na ait resmi ilan sitesinde ilan edilmektedir. Söz konusu ilanlar, konkordato başvurusundan alacaklıların haberi olmasını amaçlamaktadır.

Alacaklılar, geçici mühlet talebinin kabulü ve geçici mühletin uzatılmasına ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvuramazlar ancak buna ilişkin kararı veren mahkemeye itiraz edebilirler. İtiraz süresi ilan tarihinden itibaren başlar ve 7 gündür. Alacaklıların itiraz konusu ise, geçici mühlet kararının borçlunun mali durumunu iyileştirmesine katkı sağlamayacağı, konkordatonun başarılı olamayacağı, mevzuat gereği verilmesi gereken belgelerin verilmediği veya verilen belgelerin gerçeğe uygun olmadığı şeklinde olabilir.

Konkordato Başvurusu Kabul Edilirse Ne Olur?

Konkordato başvurusunun kabulü ile geçici mühlet kararı verilmiş olacaktır. Geçici mühlet kararının en önemli sonuçlarından birisi, borçluya karşı başlatılan takiplerin durması ve yeni takip başlatılamamasıdır. Takip yasağının bazı istisnaları bulunmaktadır ki bunlar; konusu rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip, işçi ve nafaka alacaklarıdır. Bu istisnalardan biri olan rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipte söz konusu rehinli mal muhafaza altına alınamayacağı gibi satış işlemine de konu olamayacaktır.

Eğer ki konkordato ilan etmiş bir şirketten haksız olarak çıkarıldığınızı düşünüyorsanız, sitemizde bulunan ve işten çıkarılan işçinin hakları konulu makalemizi okumanızı tavsiye ederim.

Geçici mühlet kararı ile birlikte mahkeme tarafından borçlunun malvarlığının korunması için gerekli görülen tüm tedbirler alınabilir. Bu durum borçlunun alacaklılara zarar verici işlemler yapmasını engellemeyi de kapsar. Söz konusu tedbir Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre verilen ihtiyati tedbir niteliğinde değildir. İhtiyati haciz gibi takip hukukuna özgü geçici bir hukuki korumadır,

Geçici Konkordato Komiseri

Geçici mühlet kararı ile birlikte mahkeme tarafından ayrıca geçici komiser veya komiserler de atanacaktır. Geçici komiserin temel amacı, konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini ve ön projenin gerçekleşme ihtimalinin yani hayata geçirilebilir olup olmadığının tespitidir.

Görüldüğü üzere konkordato prosedürünün sadece başvuru aşaması bile içinde bir çok detayı barındıran ve uzmanlık isteyen bir konudur. Makalemizde cevabını bulamadığınız sorularınız için sitemizde bulunan avukata sor hizmetinden yararlanarak, aradığınız hukuki bilgiye hemen ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir