0216 387 0 388

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK

Sürekli iş göremezlik maaşı

 

İş kazası sayıları günümüzde oldukça artmıştır. İş kazası geçirdikten sonra çoğu kimse ne yapacağını tam olarak bilememektedir. Bu makalemizde iş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan sürekli iş göremezlik maaşı anlatılacaktır.

Sürekli İş Göremezlik Maaşının Şartları

İş kazası geçiren işçinin haklarından biri de sürekli iş göremezlik geliridir. Şartlarının varlığı halinde iş kazası geçiren işçiye kurumca bağlanabileceği gibi ölüm gerçekleşmiş ise işçinin yakınlarına da bağlanması mümkündür. Maaşa hak kazanabilmek için öncelikle meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında kaybedilmiş olması gerekmektedir. Bu oranın tespitini Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık sunucularının sağlık kurulları raporlamaktadır. Bu raporlara dayanarak Kurum Sağlık Kurulu tarafından meslekte kazanma gücü kaybı ve maluliyet oranları belirlenerek ödeneğin bağlanıp bağlanmayacağı belirlenmektedir.

Kısaca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş kazası geçiren sigortalıya maaş bağlanabilmesi için aranan iki şart vardır. İlk olarak iş kazası sonucu bedensel veya ruhsal bir zararın ortaya çıkması gerekir. İkinci olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yukarıda bahsedildiği üzere ortaya çıkan bu zararın oranının en az %10 olarak belirlenmesi gerekir. Bu iki şartın gerçekleşmesi halinde iş kazası geçiren işçiye maaş bağlanmaktadır. Kurum tarafından gerekli incelemeler yapılarak 3 ay içerisinde inceleme sonuçlandırılır. İş kazası geçiren işçinin bu karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz sonucu meslekte kazanma gücü kaybının hesabı bu sefer Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından hesaplanır.

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanan işçi çalışmaya devam edebilir. Yani işinden ayrılmasına gerek yoktur. Ödeneğe hak kazanabilmek için ayrıca belirli bir süre prim ödemiş olmak aranmamaktadır. Yukarıda sayılan şartların varlığı halinde iş kazası geçiren her sigortalı işçiye maaş bağlanabilir.

Kurumca tespit edilen kazanma gücü kaybının yıllar içerisinde azalması veya artması durumunda yeniden hesaplama yapılması gerekir. Buna göre kazanma gücü kaybı yeni tedaviler sonucu veya zamanla %10 barajının altına düşen işçiye bağlanan gelir kesilir. Kaybın artması durumunda ise yeni orana göre belirlemeler yapılmaktadır.

SGK Tarafından Aranan Şartlar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından maaş bağlanabilmesi için belirli şartların var olması gerekmektedir. Öncelikle iş kazasının sigortalı çalışanın başına gelmesi aranan en önemli şarttır. Bunlara ek olarak durumun iş kazası tanımına girmesi için önemli olan husus kazanın SSGSSK madde 13’te düzenlenen hallerden birine karşılıyor olması aranmaktadır.

Örneğin kaza iş yerinde meydana gelmiş olabilir. Kazanın iş yerinde sigortalı çalışan bir işçinin başına gelmesi bu kapsama girmektedir. Bir diğer örnek, kazanın işveren tarafından yürütülmekte olan bir iş sebebiyle ortaya çıkmasıdır. Bu kapsamda değerlendirme yapılırken kazanın iş yerinde olması aranmamaktadır. Aranan şart sigortalı tarafından gerçekleştirilmekte olan işin işverenin emir ve talimatlarına uygun şekilde yerine getirilmesi ve kazanın bu sırada olmasıdır. İşçi ile işvereni arasındaki ilişkinin bir hizmet sözleşmesi kapsamında olması aranmaktadır. Hizmet sözleşmesinden anlaşılması gereken işçinin işverene bağlı olması ve işveren tarafından verilecek olan emir ve talimatlara uygun olarak işin gereğini yapmasıdır. Sigortasız işçi iş kazası geçirdiğinde de kazanın iş kazası kapsamında olduğunun ispat edilmesi halinde maaş bağlanacaktır. İşverenin sunmuş olduğu servis hizmetinin kullanılması sırasında meydana gelen kazalar da iş kazasının içerisine girmektedir.

Meslek Hastalığı Maaşı Ne Kadar?

İş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan yardımlarından biri olan sürekli iş göremezlik geliri kaza sonucu saptanan engellilik oranına göre ikiye ayrılmaktadır. İş kazası sonucunda meslekte kazanma gücü kaybı %100 olduğu takdirde işçiye sürekli tam iş göremezlik maaşı bağlanır. Ancak sigortalı işçinin meslekte kazanma gücü kaybı %10 ve üstünde ancak %100’ün altında ise sürekli kısmi iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.

SGK tarafından hesaplamada meslekte kazanma gücü kaybı dikkate alınmaktadır. Sürekli tam iş göremezlik durumunda sigortalı işçiye aylık kazancının %70’i oranında maaş bağlanmaktadır. Sürekli iş göremezlik derecesi %100 olmayan kişilere de sürekli kısmi iş göremezlik ödeneği bağlanır. Sürekli kısmi iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasında ilk önce hesaplama %100 üzerinden yapılır ardından işçinin malullük oranına göre doğru orantı yapılır.

Eğer iş kazası sonucu sigortalı işçi başkasının bakımına muhtaç hale gelmiş ise bağlanacak ödenek prime esas kazancının %85’inden az olamayacaktır. İş kazası tazminat hesaplama işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak için diğer makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Sürekli İş Göremezlik Maaşı Ne Zaman Bağlanır?

İş kazası geçiren sigortalıya öncelikle çalışamadığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği bağlanmaktadır. Bu şekilde geçici iş göremezlik ödeneği bağlandıktan sonra sürekli iş göremezlik durumunun ortaya çıkması veya tespit edilmesi durumunda maaş geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihten sonraki ay başında başlamaktadır. Örneğin geçici iş göremezlik ödeneği 21 Aralık tarihinde sona erdiyse maaş 1 Ocak tarihinden itibaren ödenmeye başlayacaktır.

Bazen de iş kazası sonucu meydana çıkan netice direkt ödenek bağlanmasını gerektirebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise takip eden ayın başından itibaren maaş ödenmeye başlar.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Ne Zaman Kesilir?

Maaş bağlanan kişi kendi isteği ile ya da kurum tarafından talep edilmesi halinde kontrol muayenesi katılır. İlgili kurumlarca yapılan muayene sonucu gelir bağlanan sigortalı işçinin malullük oranında artış var ise gelir yeniden hesaplanır. Ancak muayene sonucu malullük oranının maaş bağlanmasını gerektiren sınırın altında kaldığı anlaşıldığı takdirde gelir muayeneyi takip eden ayın başından itibaren kesilir.

Kurum tarafından yazılı bildirim ile muayene yapılması talep edilmiş ancak sigortalı işçi tarafından geçerli bir mazeret bildirilmeden katılım sağlanmamış ise maaş muayene tarihini takip eden ayın başından itibaren kesilir.

Kontrol muayenesi tarihinden sonraki 3 ay içerisinde kontrolünü yaptıran ve sürekli iş göremezlik durumunun devam ettiği tespit edilen işçinin geliri kesildiği tarihten itibaren yeniden ödenmeye başlanacaktır. Eğer bu 3 aylık süre de geçirilir ve daha sonrasında yapılan kontrol ile sürekli iş göremezlik halinin devamı tespit edilir ise gelir rapor tarihinden sonraki ay başından itibaren yeniden bağlanır.

Son olarak sigortalı işçi tedavisi devam ederken çalışmaya başlar ise gelir kesilecektir. Maaş işe girince kesilmez ancak hekim tarafından tedavinin bittiğine ve işçinin çalışabileceğine dair rapor düzenlenmeden çalışmaya başlanması halinde kesilmektedir.

Sürekli İş Göremezlik Başvuru

Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için iş yerinin bulunduğu yer Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurulmalıdır. Kurum tarafından başvuruda belirli belgelerin bulunması aranmaktadır. Talep dilekçesi, iş kazası tutanağı iş yeri işe giriş sağlık raporu, epikriz belgesi ve erkekler için askerlik terhis belgesi veya muaf tutulduğuna dair belge kurum tarafından işçiden istenmektedir.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Yargıtay Kararları
Karar 1: 

“Mahkemece her ne kadar kabul kararı verilerek, davacıya, kaza tarihinden itibaren sürekli iş göremezlik geliri bağlanmasına karar verilmiş ise de, kaza tarihini takip eden ay başından itibaren gelir bağlanmasına dair hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Ne var ki, bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ : Hükmün (2). paragrafındaki “kaza tarihinden itibaren” ibaresinin silinerek yerine “kaza tarihini takip eden ay başı olan 01.02.2003 tarihinden itibaren” ibaresinin yazılmasına ve bu şekliyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davalı …’dan alınmasına, 18.09.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi         2019/191 E.  ,  2019/6229 K.

Karar 2:

“Davaya konu somut olayda, eldeki dava, dava dışı işveren yanında 11.11.1994 tarihinde gerçekleşen iş kazası sonucu iş kazasına dayalı kısa vadeli sigorta kollarından sürekli iş göremezlik oranının belirlenmesi istemine ilişkin olup Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun 29.08.2016 tarihli raporu ile davacının sürekli işgöremezlik oranının %27 olarak belirlendiği ve mahkemece bu rapora dayalı olarak hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu tip davalarda öncelikle sigortalının kazalanmasına sebebiyet veren olayın iş kazası olduğunun belirlenmesi gerekir. İş kazasının kabulü yönünde kurum veya Mahkeme kararı yoksa, sürekli iş göremezlik derecesinin tespitinde davacının hukuki yararı bulunmamaktadır. Mahkemece yapılması gereken iş; varsa kurum müfettiş raporunun celbi ile olayın iş kazası olduğunun kabul edilip edilmediğinin davalı kurumdan sorulması; kurum kabulü yoksa davacının talebi halinde usulünce verilecek mehille işveren hasım gösterilerek iş kazasının tespiti için dava açmak üzere süre verilmesi ile açılacak dava sonucuna göre karar verilmesi olup eksik araştırma sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması isabetsizdir.

Mahkemenin, yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda araştırma yaparak elde edilecek sonuca göre karar vermesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.”

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi        2017/544 E.  ,  2019/4558 K.

4.4/5 - (8 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

214 Soru

 • İbrahim Tuna 3 Şubat 2023 00:14

  Selam meraba iyi akşamlar Bi sorum olacaktı ben Babamın sürekli iş göremezlik geliri Aylığı vardı ben bu Erkek çocuğu olarak malül olarak bana bağlandı 01. 02. 2021 tarihinde toptan 7146,30 geriye dönük 5 yıllık dendi Ama Aylık başlangıç tarihi 01.01. 2018 olarak görüyor 2021 Şubat ayında verildi 232 TL 54 krş hesaplıyorum verileni 3 yıllı geliyor toptan ödenne para 5 yıllığı hesap ediyorum 13 bin 200 yüz tele yapıyor ben yapmalıyım daha geriye dönük kaç yıllık Arabirim hukuken Bi gilgi verirseniz ayrıntılı teşekkür ederim iyi geceler

 • Halil İbrahim akiş 30 Aralık 2022 16:33

  Merhaba 2016 yılında iş kazası geçirdim 2018 de yüde 35 raporla sürekliiş gözmezlik geliri bağlandı 2020 yılında tazminat davası açtım mahkeme adli tıp 3.ihtisas kuruluna gönderdi adli tıp yüzde 35 ten daha dşük bir rapor verirse gelirim düşermi sgk hangi raporu baz alır

 • Bayram yılmaz 4 Kasım 2022 23:55

  Merhaba ben iş yerinde verilen kimyasal madde kullanımı nedeni ile eller ve ayaklarımda sürekli tekrarlayan adına kontak dermatid denilen ve artık bende kronik haline gelen bir hastalığa yakalandım iki sefer sgk sağlık kuruluna girdim iki seferde %0 olarak belirlendi daha sonra mahkeme adli tıp İstanbul 3.ihtisas kurulunda tgönderdi gelen rapor %16 surekli iş görememezlik diye geçiyor karşı taraf çeliş kinin giderilmesi için itiraz etti mahkeme ise dosyayı tekrar atk 2. üst kuruluna gönderdi raporum hala gelmedi sorum şu raporum oradan %16 olarak tekrar gelirse hakim bilir kişi hesaplamasına gönderecek atk kararı değişmez ise sgk mahkemenin tamamen bitmesinimi bekler yoksa atk nin raporuna göre hemen iş göremezlik maaşi alabilirmiyim saygılar.

 • Remzi gürkan 12 Ekim 2022 19:04

  Ben şu anda kısmı isgorememezlik aylığı almaktayım.48 engelli raporu aldım.emeklilik için başvuru yaptığımda ve emekli olduğumda is görmemezlik aylığım in kesintiye uğrar mı acaba.tsk.

 • Ali Riza Kazan 8 Nisan 2022 22:33

  Merhabalar bn 2014 .10 qyinda iş kazasi gecirdim şuana kadar da mshkeme surecimiz devam ediyor sag el bilegim hareket kabiliyetini yitirdi iki kez qmeliyat gecirdim cok da agrilarim var tekrar ameliyat olacagim 1 ay icerisinde raporum %24’6 sanirim sag el bilegim tanamen bloke edilecek yani do urulacakmış dolayisiyla raporda yukselecek bnm engelli maaşimda yükselirmi saygilar efendim

 • Remzi gurkan 8 Nisan 2022 17:54

  Mrh.ben 07.09.2020 de iş kazası geçirdim.sol ayagim eklem yerinden 2 yerden kırık.2 yerde platin var ve oynatmam da kısıtlı.oranim 19 geldi.ben şimdilik bir yerde çalışıyorum.is göremezlik başlandığında çalışsam maaşım kesilir mi.birde vergi indirimden faydalanarak engelli uzerinden emekli olsam.tekrar çalışmama engel mi acaba.bu oranla maddi tazminat tahminen ne alabilirim.simdiden tsk.

 • Tekin 4 Nisan 2022 15:33

  Merhaba ben 03 07 2021 günün iskazasi geçirdim sol kolumun içine bir 1.5 mm çapında demir girdi altermediya bagalttı doku içerisinde kaldı doktorlar çıkarılırsa sakat kalma ihtimali vveriyor ne yapmam gerek rapor alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 6 Nisan 2022 15:20

   Yüzde ondan fazla maluliyet çıkarsa sürekli iş göremezlik maaşı alabilirsiniz.

 • Bayram yılmaz 30 Mart 2022 23:05

  Ben 2017 tarıhınde iş kazası gecirdim iki kez sgk sağlık kuruluna heyete girdim raporum yüzde sifir geldi mahkeme adli tıpa sevketti oradan yüzde 16 geldi bu durumda sgk den surekli is goremezlik maasi baglanir mi adli tipin raporu sgk da geçerli mi tşk ederim

 • Yalçın aslan 22 Mart 2022 12:35

  Merhaba hocam 01.07.2021 günü iş makinesi sağ Ayak bileği mı ezmesi sebebiyle kaza geçirdim sağ ayak bileğimde 2 adet vida bulunmakta iş göremezlik derecesi %3.3 olarak tespit edilmiştir bunun için bana bilgi verirseniz sevinirim çok teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 4 Nisan 2022 13:30

   İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilir, maluliyet oranınıza itiraz için Yüksek Sağlık Kurulu’na başvurabilirsiniz.

 • Cesim guzel 20 Kasım 2021 19:52

  Merhaba geriye donuk 5 yil maas almak icin zaman asimi varmidir benim davam 2018 de bitti kaza tarihim 2008 maas baglanma tarihi 2013

 • Cesim guzel 22 Ekim 2021 21:19

  Mrb avukat bey 2008 de is kazasi gecirdim sigortam yoktu davaci oldum 2013 te surekli is goremez geliri baglandi 2014 almaya basladim geriye donuk 5 senelik maasi alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 23 Ekim 2021 12:59

   SGK’ya başvuruda bulunduğunuz tarihten geriye dönük olarak 5 yıllık maaş alabilirsiniz.

 • Yusuf özden 26 Eylül 2021 09:51

  04-07-2020 de iş kazası geçirdim. Geçici iş göremezlik maaşım 2020 nin 11 ayında sonaerdi. 2021 in 8 ci ayında da engelli maaşı için sgk ya baş vurdum. Ben yüzde 10 un üzerinde rapor alırsam. Bana engelli maaşını geriye dönük verirlermi Sayılar.

  • Besler Hukuk 27 Eylül 2021 11:50

   Başvuru tarihinden geriye dönük olarak 5 yıla kadar veriliyor.

 • Nurullah Genç 29 Ağustos 2021 19:00

  Merhaba, 10ay önce iş kazasında sol el işaret parmağı nın ucunun ezilmesi sonucu ilk eklemini ve parmağın komple derisini kaybettim. Sürekli kısmi iş göremezlik başvurusu yaptım oran 4,3 geldi itiraz etmeli miyim? oran düşük değil mi?

 • Sezai adıgüzel 29 Ağustos 2021 01:06

  Merhaba ben 2010 yılında iş kazası geçirdim ssk tarafından hastaneye sağlık kuruluna sevk edildim bu kazaden dolayı sol kulağım da işitme kaybı oldu elmacık kemiğim ve çenem de platin var dişlerim kırıldı yaklaşık 8 ay oldu ssk tarafından herhangi bir geri dönüş olmadı ssk yı aradığım da rapor sonuçunuz 0 oralarak çıkmıştır diyor bu kadar hasar olmasına rağmen nasıl sıfır oran verirler anlamış değilim adli tıp raporum bile var % 10.4 bu konu hakkında nasıl bir yol izlemem lazım bilgilendirirseniz çok sevinirim teşekkürler iyi çalışmalar dilerim

 • çiğse kırmızı 23 Ağustos 2021 12:34

  merhabalar ;

  Babam iş kazası geçirerek parmaklarını pres makinesinde kaybetti, sigortadan iş göremezlik ödeneği almamız mümkün mü ?

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 17:56

   Maluliyet oranı %10’dan fazla çıkarsa alabilir.

 • Duran havadar özdal 22 Ağustos 2021 23:46

  Ben iş kazası geçerdim hastaneye sevek edildim ama 1 ay oldu bi gelmişse yok nasıl yapamam lazım hastanenin heyeti benim e devlet üzerinde göremiyorum

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 18:04

   SGK’ya başvurmanız gerekir.

 • Özlem Tunç 15 Temmuz 2021 09:30

  Eşim isyerinde intihar ederek vefat etti bana ve kızıma ölüm geliri adı altında maaş bağlandı bu maaş kesilirmi tesekkurler

 • İbrahim Taşdoğan 6 Temmuz 2021 01:24

  Babam kalp krizi geçirdi iş yerinde ve vefat etti annem malulen emekli oldu ve ssk iş kazası için soruşturma başlattı peki biz ne kadar alabiliriz

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2021 13:44

   İş kazası tazminatı için rakam vermek zor ancak dava açtığınıza değeceği kesin.

 • Erol demir 29 Nisan 2021 14:53

  Merhaba ben fabrikada çalışıyorum bir buçuk ay önce iş kazası geçirdim o iş kazasıda benim çalıştığım bölümde değil bizim fabrikada ek bina yapılıyor oranın işaatinde meydana geldi olay ön çapraz bağ ve meniküs yırtıldı ameliyat oldum şuan ayağıma basamıyorum 4 aya kadar anca düzelir dedi doctor piskoljim bozuldu şan piskolojik ilaçlarda kullanıyorum heyete girsem bana yüzde kaç oranında puan verirler bide iş yerine tazminat davası açarsam birşeyler kazanma şansım varmı

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2021 13:11

   Tıbbi bir konu olduğu için oran söylemek zor. İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • İŞ KAZASI BİLDİRMEME CEZASI
  İŞ KAZASI BİLDİRMEME CEZASI
  12 Aralık 2019   İş kazası geçiren çalışan sigortalının durumunun işveren tarafından SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. İşveren tarafından iş kazası bildiriminin yetkili yerlerden biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu’na zamanında...
 • İŞ KAZASI NEDİR?
  İŞ KAZASI NEDİR?
  23 Kasım 2018   İş kazası geçiren işçilerin sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır. 2020 yılının ilk beş ayında 737 işçi hayatını kaybetmiştir. Bir yılda ortalama 422.000...
 • PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  PAZAR MESAİ HESAPLAMA
  6 Nisan 2021   Pazar günleri ve hafta tatilleri, işçilerin dinlendiği, sosyal hayatına vakit ayırdığı ve aynı zamanda verimini de arttırdığı zaman dilimidir. İşçilerin sürekli bir biçimde çalışması...
 • İŞ KAZASI DAVALARI
  İŞ KAZASI DAVALARI
  9 Aralık 2019 İş kazası günümüz toplumunda en çok karşılaşılan kaza türlerinden biridir. İş kazası davaları iş kazası geçirmiş olan işçinin kaza sonucu oluşan zararını karşılamaya yönelik davalardır....
 • İŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?
  İŞÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ EN FAZLA NE KADAR OLUR?
  11 Mayıs 2023 İşçi çalışma saatleri, işçilerin haklarını korumak adına İş Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Her çalışan ne kadar süre ile çalıştırılması gerektiğini haklarını koruyabilmek için bilmelidir. Bu yazımızda...