0216 387 0 388

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK MAAŞI NE KADAR?

İş kazası sayıları günümüzde oldukça artmıştır. İş kazası geçirdikten sonra çoğu kimse ne yapacağını tam olarak bilememektedir. Bu makalemizde iş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan sürekli iş göremezlik maaşı anlatılacaktır. İş kazası nedir sorusunun cevabı için bu konudaki diğer makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Sürekli İş Göremezlik Maaşının Şartları

İş kazası geçiren işçinin haklarından biri de sürekli iş göremezlik geliridir. Şartlarının varlığı halinde iş kazası geçiren işçiye kurumca bağlanabileceği gibi ölüm gerçekleşmiş ise işçinin yakınlarına da bağlanması mümkündür. Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanabilmek için öncelikle meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında kaybedilmiş olması gerekmektedir. Bu oranın tespitini Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık sunucularının sağlık kurulları raporlamaktadır. Bu raporlara dayanarak Kurum Sağlık Kurulu tarafından meslekte kazanma gücü kaybı ve maluliyet oranları belirlenerek sürekli iş göremezlik ödeneğinin bağlanıp bağlanmayacağı belirlenmektedir.

Kısaca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş kazası geçiren sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için aranan iki şart vardır. İlk olarak iş kazası sonucu bedensel veya ruhsal bir zararın ortaya çıkması gerekir. İkinci olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yukarıda bahsedildiği üzere ortaya çıkan bu zararın oranının en az %10 olarak belirlenmesi gerekir. Bu iki şartın gerçekleşmesi halinde iş kazası geçiren işçiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır. Kurum tarafından gerekli incelemeler yapılarak 3 ay içerisinde inceleme sonuçlandırılır. İş kazası geçiren işçinin bu karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz sonucu meslekte kazanma gücü kaybının hesabı bu sefer Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından hesaplanır.

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanan işçi çalışmaya devam edebilir. Yani işinden ayrılmasına gerek yoktur. Sürekli iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmek için ayrıca belirli bir süre prim ödemiş olmak aranmamaktadır. Yukarıda sayılan şartların varlığı halinde iş kazası geçiren her sigortalı işçiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilir.

Kurumca tespit edilen kazanma gücü kaybının yıllar içerisinde azalması veya artması durumunda yeniden hesaplama yapılması gerekir. Buna göre kazanma gücü kaybı yeni tedaviler sonucu veya zamanla %10 barajının altına düşen işçiye bağlanan gelir kesilir. Kaybın artması durumunda ise yeni orana göre belirlemeler yapılmaktadır.

SGK Tarafından Aranan Şartlar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sürekli iş göremezlik maaşı bağlanabilmesi için belirli şartların var olması gerekmektedir. Öncelikle iş kazasının sigortalı çalışanın başına gelmesi aranan en önemli şarttır. Bunlara ek olarak durumun iş kazası tanımına girmesi için önemli olan husus kazanın SSGSSK madde 13’te düzenlenen hallerden birine karşılıyor olması aranmaktadır.

Örneğin kaza iş yerinde meydana gelmiş olabilir. Kazanın iş yerinde sigortalı çalışan bir işçinin başına gelmesi bu kapsama girmektedir. Bir diğer örnek, kazanın işveren tarafından yürütülmekte olan bir iş sebebiyle ortaya çıkmasıdır. Bu kapsamda değerlendirme yapılırken kazanın iş yerinde olması aranmamaktadır. Aranan şart sigortalı tarafından gerçekleştirilmekte olan işin işverenin emir ve talimatlarına uygun şekilde yerine getirilmesi ve kazanın bu sırada olmasıdır. İşçi ile işvereni arasındaki ilişkinin bir hizmet sözleşmesi kapsamında olması aranmaktadır. Hizmet sözleşmesinden anlaşılması gereken işçinin işverene bağlı olması ve işveren tarafından verilecek olan emir ve talimatlara uygun olarak işin gereğini yapmasıdır. Sigortasız işçi iş kazası geçirdiğinde de kazanın iş kazası kapsamında olduğunun ispat edilmesi halinde sürekli iş göremezlik maaşı bağlanacaktır. İşverenin sunmuş olduğu servis hizmetinin kullanılması sırasında meydana gelen kazalar da iş kazasının içerisine girmektedir.

Sürekli İş Göremezlik Maaşı Ne Kadar?

İş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan yardımlarından biri olan sürekli iş göremezlik geliri kaza sonucu saptanan engellilik oranına göre ikiye ayrılmaktadır. İş kazası sonucunda meslekte kazanma gücü kaybı %100 olduğu takdirde işçiye sürekli tam iş göremezlik maaşı bağlanır. Ancak sigortalı işçinin meslekte kazanma gücü kaybı %10 ve üstünde ancak %100’ün altında ise sürekli kısmi iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.

SGK tarafından sürekli iş göremezlik ödeneği hesaplamasında meslekte kazanma gücü kaybı dikkate alınmaktadır. Sürekli tam iş göremezlik durumunda sigortalı işçiye aylık kazancının %70’i oranında sürekli iş göremezlik maaşı bağlanmaktadır. Sürekli iş göremezlik derecesi %100 olmayan kişilere de sürekli kısmi iş göremezlik ödeneği bağlanır. Sürekli kısmi iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasında ilk önce hesaplama %100 üzerinden yapılır ardından işçinin malullük oranına göre doğru orantı yapılır.

Eğer iş kazası sonucu sigortalı işçi başkasının bakımına muhtaç hale gelmiş ise bağlanacak ödenek prime esas kazancının %85’inden az olamayacaktır. İş kazası tazminat hesaplama işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak için diğer makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Sürekli İş Göremezlik Maaşı Ne Zaman Bağlanır?

Sürekli İş Göremezlik Maaşı Ne Zaman Bağlanır

 

İş kazası geçiren sigortalıya öncelikle çalışamadığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği bağlanmaktadır. Bu şekilde geçici iş göremezlik ödeneği bağlandıktan sonra sürekli iş göremezlik durumunun ortaya çıkması veya tespit edilmesi durumunda sürekli iş göremezlik maaşı geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihten sonraki ay başında başlamaktadır. Örneğin geçici iş göremezlik ödeneği 21 Aralık tarihinde sona erdiyse sürekli iş göremezlik ödeneği 1 Ocak tarihinden itibaren ödenmeye başlayacaktır.

Bazen de iş kazası sonucu meydana çıkan netice direkt sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanmasını gerektirebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise takip eden ayın başından itibaren sürekli iş göremezlik maaşı ödenmeye başlar.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Ne Zaman Kesilir?

Sürekli iş göremezlik geliri bağlanan kişi kendi isteği ile ya da kurum tarafından talep edilmesi halinde kontrol muayenesi katılır. İlgili kurumlarca yapılan muayene sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı işçinin malullük oranında artış var ise gelir yeniden hesaplanır. Ancak muayene sonucu malullük oranının sürekli iş göremezlik geliri bağlanmasını gerektiren sınırın altında kaldığı anlaşıldığı takdirde gelir muayeneyi takip eden ayın başından itibaren kesilir.

Kurum tarafından yazılı bildirim ile muayene yapılması talep edilmiş ancak sigortalı işçi tarafından geçerli bir mazeret bildirilmeden katılım sağlanmamış ise sürekli iş göremezlik geliri muayene tarihini takip eden ayın başından itibaren kesilir.

Kontrol muayenesi tarihinden sonraki 3 ay içerisinde kontrolünü yaptıran ve sürekli iş göremezlik durumunun devam ettiği tespit edilen işçinin geliri kesildiği tarihten itibaren yeniden ödenmeye başlanacaktır. Eğer bu 3 aylık süre de geçirilir ve daha sonrasında yapılan kontrol ile sürekli iş göremezlik halinin devamı tespit edilir ise gelir rapor tarihinden sonraki ay başından itibaren yeniden bağlanır.

Son olarak sigortalı işçi tedavisi devam ederken çalışmaya başlar ise gelir kesilecektir. Sürekli iş göremezlik geliri işe girince kesilmez ancak hekim tarafından tedavinin bittiğine ve işçinin çalışabileceğine dair rapor düzenlenmeden çalışmaya başlanması halinde kesilmektedir.

Sürekli İş Göremezlik Başvuru

Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için iş yerinin bulunduğu yer Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurulmalıdır. Kurum tarafından başvuruda belirli belgelerin bulunması aranmaktadır. Talep dilekçesi, iş kazası tutanağı, iş yeri işe giriş sağlık raporu, epikriz belgesi ve erkekler için askerlik terhis belgesi veya muaf tutulduğuna dair belge kurum tarafından işçiden istenmektedir.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Yargıtay Kararları
Karar 1: 

“Mahkemece her ne kadar kabul kararı verilerek, davacıya, kaza tarihinden itibaren sürekli iş göremezlik geliri bağlanmasına karar verilmiş ise de, kaza tarihini takip eden ay başından itibaren gelir bağlanmasına dair hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Ne var ki, bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
SONUÇ : Hükmün (2). paragrafındaki “kaza tarihinden itibaren” ibaresinin silinerek yerine “kaza tarihini takip eden ay başı olan 01.02.2003 tarihinden itibaren” ibaresinin yazılmasına ve bu şekliyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının davalı …’dan alınmasına, 18.09.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi         2019/191 E.  ,  2019/6229 K.

Karar 2:

“Davaya konu somut olayda, eldeki dava, dava dışı işveren yanında 11.11.1994 tarihinde gerçekleşen iş kazası sonucu iş kazasına dayalı kısa vadeli sigorta kollarından sürekli iş göremezlik oranının belirlenmesi istemine ilişkin olup Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun 29.08.2016 tarihli raporu ile davacının sürekli işgöremezlik oranının %27 olarak belirlendiği ve mahkemece bu rapora dayalı olarak hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu tip davalarda öncelikle sigortalının kazalanmasına sebebiyet veren olayın iş kazası olduğunun belirlenmesi gerekir. İş kazasının kabulü yönünde kurum veya Mahkeme kararı yoksa, sürekli iş göremezlik derecesinin tespitinde davacının hukuki yararı bulunmamaktadır. Mahkemece yapılması gereken iş; varsa kurum müfettiş raporunun celbi ile olayın iş kazası olduğunun kabul edilip edilmediğinin davalı kurumdan sorulması; kurum kabulü yoksa davacının talebi halinde usulünce verilecek mehille işveren hasım gösterilerek iş kazasının tespiti için dava açmak üzere süre verilmesi ile açılacak dava sonucuna göre karar verilmesi olup eksik araştırma sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması isabetsizdir.

Mahkemenin, yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda araştırma yaparak elde edilecek sonuca göre karar vermesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.”

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi        2017/544 E.  ,  2019/4558 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

31 Soru

 • Gökay aral 20 Temmuz 2020 20:58

  Devlet hastanesinden engelli durumuna göre tüm vücut fonksiyon bozukluğu yüzde 37 verildi SSK maluliyet imi reddetti ne yapmalıyım saygılarımla

 • yusuf karadaş 15 Temmuz 2020 01:10

  Merhaba.01.07.2019 da iş görememezlik geliri bağlandı ve her ay alıyorum.E devlet ten maaş bilgilerimi kontrol ettim ve maaş bağlama tarihi olarak 01.07.2017 olarak gösteriyor.Bu iki tarih arasındaki iki yıllık maaşlarımı sgk toplu olarak bana ödeme yapması gerekmiyormuydu acaba.Çünkü toplu bir ödeme almadım.Teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 16 Temmuz 2020 13:41

   Maddi hata vardır büyük ihtimalle. SGK ile bir görüşün isterseniz.

 • Türker 14 Temmuz 2020 14:08

  Iyi günler
  Havaalaninda şoför olarak çalışıyorum 2019 yılında iş kazası geçirdim ertesi gün belimden amaliyat oldum ve l4 diskte 4 adet vida platin var
  Sürekli iş görmezlik maaşı yada malulen emeklilige hak kazanabilir iyim

  • Besler Hukuk 14 Temmuz 2020 15:19

   Sürekli iş göremezlik maaşı alabilmek için % 10 malulen emekli olabilmek için % 60 iş gücü kaybı olması gerekmektedir. Tazminat alacağınız için işverene karşı dava da açabilirsiniz.

 • Kemal korkmaz 27 Haziran 2020 01:47

  Merhaba avukat bey.2005 yılından beri iş kazasından dolayı%22 oranından sürekli iş gorememezlik geliri almaktayım.fakat şuan artık sol elimi hiç kullanamaz duruma geldim.eger basvuru yapsam oranım yükselir mi?başvuruyu nereye yapmalıyım?çok teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 29 Haziran 2020 11:34

   Dediğiniz gibiyse maluliyet oranınız artmış demektir. SGK’ya başvurarak sürekli iş göremezlik gelirinizin artırılmasını talep edebilirsiniz.

 • Murat Tıraş 19 Haziran 2020 19:36

  Merhaba hocam Heyet rapor oranıyla sürekli iş göremezlik oranı aynımıdır

  • Besler Hukuk 22 Haziran 2020 14:55

   Meslek hastalıkları hastanesinde aldığınız raporsa aynı şeydir.

 • Recep zengin 7 Haziran 2020 04:47

  2015 yılında çalışırken verem hastalığı geçirdim ve 2017 yılında AKCİGERİNİ ALDILAR VE KOAH HASTASI ondan sonra hiç çalışmadım şimdi baş vursam işgöremezlik bağlana bilirmiş ben çalışırken hastalandım

  • Besler Hukuk 8 Haziran 2020 18:32

   SGK’ya başvurarak maluliyet oranınızı tespit ettirin. % 10’dan fazla çıkarsa maaş bağlanır.

 • Muhammet 15 Mayıs 2020 23:46

  Merhaba hocam;

  2010 yilinda stajerlik yaparken iş kazasi gecirdim sağ işaret parmağimi komple kaybettim dipden.o zaman sgk %8.3 cikarmis.Ama bende extra intihapli romatizma+Fmf var ben %40 raporu icin hasdaneye basvurdugumda Sağ işaret parmagimin kaybina %11 verdiler internette bakiyom oran %11 .bu surekli is gorememezligi yeni duydum.Basvurmalimiyim sizce tekrrdan tskler simdiden.

  • Besler Hukuk 16 Mayıs 2020 12:31

   Maluliyet oranına itirazda süre sınırı kaldırıldı. SGK’ya başvurarak itirazda bulunabilirsiniz. 10 yıl geçmediyse işverene karşı dava açabilirsiniz.

 • Emrah özdemir 13 Mayıs 2020 23:49

  Merhaba efendım bnm yuzde34 işitme kaybım var meslek hastalıgından sgk tarafından gonderıldım hastaneye ne kadar maas alırım ve fırmayla mahkemelım ve sgk kararımı bekler yoksa baglarmı maasa

  • Besler Hukuk 14 Mayıs 2020 10:43

   Sgk mahkeme kararını beklemeden iş göremezlik maaşınızı bağlayacaktır.

 • Recep zengin 12 Mayıs 2020 04:53

  Merhaba ben Recep 2015 yılında çalışırken verem hästâsi oldum ve bir daha hiç çâlişamadim ve. Akcigerimden ameliyat oldum sağ akcigerimi aldılar ben işsizlik ödeneği alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 12 Mayıs 2020 11:00

   Geçmiş olsun. Yaptığınız işle ilgili meslek hastalığı geçirmiş olmanız gerekiyor.

 • Şaban Aytekin 1 Mayıs 2020 03:26

  Mrb avukat bey ben 2019 mayıs ayında iş kazası geçirdim
  uzuv kaybim var dalagim alindi ve yüzde 16 oranında maluliyet verildi 331 tl iş göremezlik geliri alıyorum bu zamanla yukselecekmi bide sigortalı bi işte calisabilirmiyim etki edermi maaşa

  • Besler Hukuk 1 Mayıs 2020 12:53

   Geçmiş olsun. Her yıl zam yapılıyor. Başka işte çalışsanız da iş göremezlik maaşınızı alırsınız merak etmeyin.

 • Maşuk çalış 19 Nisan 2020 11:52

  Ben yüzde 13 iş gürememezlik maaşı almiyorum 200 tl almiyorum inşaatçiyim ayağımda platin var inşaata çalıştığım zaman beli bir saatten sonra ayağım ağrımaya başliyor üstüne baslamaz oluyorum akşam eve geldiğimde sabahlara kadar yatamıyorum ağrısında Bana yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla

  • Besler Hukuk 20 Nisan 2020 13:18

   Yüzden ondan fazla maluliyet olduğunda iş göremezlik maaşı bağlanması gerekir. SGK’ya başvursanız iyi olur.

 • İBRAHİM DANACI 15 Nisan 2020 16:43

  Merhaba.Normal şartlarda prim günüm tam ve yaş 50 de emekli olmak için müracat ettim.Ben 1999 yılından beride sürekli iş görememezlik maaşı almaktayım.Sürekli iş görememezlik maaşım da bir eksilme olurmu.Kimisi yarıya düşer dediler.Normal emekli maaşım ve sürekli iş görememezlik maaşımı kesilmeden alabilirmiyim.SSK dan emekli olacağım.Şimdiden vereceğiniz bilgi için çok teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 15 Nisan 2020 19:36

   Eğer emekli aylığınız daha yüksekse emekli aylığının tamamını, sürekli iş göremezlik gelirinin yarısını alırsınız. Sürekli iş göremezlik geliriniz daha fazla ise sürekli iş göremezlik gelirinin tamamını, emekli aylığının yarısını alırsınız.

 • Emre k 13 Nisan 2020 15:01

  Merhabalar avukat bey . Babam 2016 dan beri sürekli iş göremezlik raporundan dolayı maaş almaktaydi(%21) babam bu yıl kontrolüne muayene tarihinden 3 ay önce gitti. Ve sonuç olarak bize ” Sigortalanin sürekli iş göremezlik derecesi %21 olduğuna, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olmadığına, kontrol muayenesi gerekmediğine karar verdiği ” tespit edilmiş. Sürekli iş göremezlik derecesinde değişiklik olmadığından sürekli iş göremezlik gelirinizle ilgili yapılacak işlem bulunmamaktadır.” YAZILI bir kağıt geldi. Babamın maaşı kesilmişmidir. Bu konu hakkında bize bilgi verir misiniz

  • Besler Hukuk 13 Nisan 2020 16:22

   Herhangi bir işlem yapılmasına gerek yok anlamına geliyor gönderdiğiniz metin. Sürekli iş göremezlik geliri almaya devam edersiniz.

 • Ersan kocakaplan 4 Nisan 2020 06:50

  Ben meslek.hastaligindan surekli is gormezlik maasi aliyorum oranim %41 bu maas artislari ocak icin asgari ucrete uygulanan temmjz maasi ise emekliye verilen orandami.artis yapiliyor bunu ogrenmek istedim tsk

  • Besler Hukuk 4 Nisan 2020 15:09

   Asgari ücrete ya da emekli maaşına bağlı bir standardı yok. Genelde TÜFE’ye göre belirleniyor.

 • Vahap fındıklı 25 Mart 2020 20:46

  Merhaba ben 2008 de iş kazası geçirdim 70 tle iş göremezlik ödeneği bağladılar şu an 204 TL alıyorum bundan bu iş göremezlik ödeneği bağlandıktan 4 yıl sonra kalçama protez taktılar ve ayrıca ANKİLOZAN Spondilit hastalığım var kronik sürekli müracat etsem iş göremezlik ödeneğim yüselirmi bi cevap verirseniz sevinirim

  • Besler Hukuk 26 Mart 2020 13:08

   Biraz gecikmişsiniz ama bir dilekçeyle SGK’ya başvurmanızda yarar var.

 • DİLARA KAYA 2 Ocak 2020 11:24

  Merhaba,

  eşim iş yerine giderken yolda kendi aracı ile kaza yaptı iş kazası sayılır mı sonucta o işe giderken oldu.

  tşk.

  • Besler Hukuk 2 Ocak 2020 17:58

   İş yerine ait serviste gerçekleşen kazalar iş kazası sayılırken, toplu taşıma veya kendi aracıyla işe giden işçinin geçirdiği kaza iş kazası olarak kabul edilmiyor maalesef.