0216 387 0 388

İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA

İş kazası

 

İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza nedeniyle uğradığı ve iş gücü kaybı nedeniyle gelecekte uğrayacağı zararların karşılanmasıdır.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir miyim?

İş kazası geçirildiğinde tazminat alabilmek için belirli şartların varlığı gereklidir. Öncelikle meydana gelen kazanın iş kazası kapsamında olması gerekmektedir. Bu kaza neticesinde bedensel zararın meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bunlara ilaveten kaza ile zarar arasında uygun bir nedensellik bağı olması gerekmektedir. Uygulamada iş yerinde gerçekleşen hemen hemen her iş kazasında tazminat alınabilmektedir.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

İş kazası geçiren işçi tarafından talep edilebilecek ilk husus maddi tazminattır. İş kazası sonucu bedensel zarara uğrayan işçi bu tür istemlerde bulunabilmektedir. Maddi tazminata ilişkin düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu’nda bulunmaktadır. Maddi tazminat kapsamında işçinin isteyebileceği masraflar kanunda sayılmıştır.

TBK 54. madde gereğince maddi tazminat kapsamında istenmesi mümkün olan kalemler 4 başlık altında toplanmıştır. İşçinin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle uğramış olduğu zararların telafisi amacıyla yapılan tedavi giderleri bu kalemlerden ilkidir. İş kazası sonucu ortaya çıkan zarar sebebiyle belirli bir süre çalışamayan işçinin uğramış olduğu kazanç kaybı da bu kalemler arasındadır. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar da tazminat kapsamındadır. Bu alacak türüne örnek olarak işçinin geçirdiği iş kazası sonucu yüzünde kalıcı iz oluşması verilebilir. İşçi bu iz nedeni ile daha sonra iş bulmakta zorlanabilir.

Bir diğer kalem ise çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden doğan kayıplardır. Bu kayıp geçici bir kayıp olabileceği gibi kalıcı olması da mümkündür. Geçici kayıptan anlaşılması gereken işçinin çalışma gücünde kayıp olmadığı veya kayıp olmakla birlikte bu kayıp halinin sonradan ortadan kalktığı durumlardır. Bu halde SGK tarafından işçiye geçici iş göremezlik ödeneği bağlanmaktadır. İş kazası sonucu işçinin sürekli olan bir kayıp yaşaması da mümkündür. Bu durumda sürekli iş göremezlik tazminatı istenmesi mümkündür. Sürekli iş göremezlik haline örnek olarak işçinin parmak kaybı verilebilir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

İş kazası tazminat hesaplama yapılırken işçinin kaza geçirmemiş olsaydı elde edeceği gelir dikkate alınmaktadır. İş kazası tazminat hesaplama yöntemi içtihatlar ile ilerlemektedir. Hesaplamada dikkate alınması gereken bazı hususlar mevcuttur. İş kazası tazminat isteminde aktif dönem ve pasif dönem hesapları da hesaplamaya dahil edilmektedir.

Tazminatın hesaplamasında indirilmesine kanun tarafından izin verilen durumlar da söz konusudur. Bunlardan ilki olayda zarar görenin kusurunun bulunmasıdır. İş kazasında ölen işçinin karısının yeniden evlenme olasılığının bulunması da dikkate alınan başka bir durumdur. Bu durumda hakim her somut olayın gereklerine göre ayrı ayrı karar vermektedir. Zararın oluşmasına sebep olan kişinin ekonomik olarak zor durumda bulunması durumunda hakim takdir yetkisi çerçevesinde belirli bir indirim uygulayabilir.

İş Kazası Hasar Dereceleri Nelerdir?

İş kazası nedeniyle tazminat hesaplaması yapılırken önce iş gücü kaybı hesaplanır. Yani maluliyet oranı Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin ekinde yer alan cetvellere göre SGK tarafından hesaplanır. Bu cetvellere göre iş kazası hasar dereceleri yani maluliyet oranı tespit edilecektir. Daha sonra işverenin kusur oranın ne kadar olduğu kusur bilirkişisi tarafından tespit edilerek aşağıdaki hesaplamaya geçilir.

İş Kazası Tazminat Miktarı 2020 de Neye Göre Belirlenir?

İş kazası tazminat miktarı hesaplamasında dikkate alınacak ilk husus işçinin almış olduğu ücret miktarıdır. Hesaplamanın doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için işçinin almış olduğu ücretin tespiti büyük önem arz etmektedir. Bir diğer etken işçinin aktif olarak çalışabileceği süredir. Yargıtay’ın istikrar kazanmış kararları doğrultusunda işçiler için bu yaş sınırı 60 yaş olarak belirlenmiştir. Yaşam süresi hesaplamaya etki eden başka bir faktördür. Yaşam süresi kişinin ortalama yaşayabileceği süre dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ortalama 70 yaşına kadar 60-70 yaş arası pasif dönem de hesaplamaya dahil edilmektedir.

 3000 TL Ücretle Çalışan 46 Yaşındaki %20 Kusurlu Bir İşçinin İş Kazası Tazminat Hesaplama Örneği

İş Kazası İş Kazası Nedir

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

İş kazası davalarında talep edilebilecek bir diğer husus manevi tazminat davasıdır. Manevi tazminat ile iş kazası sonucu oluşan ruhsal zararın karşılığı olarak belirli bir tutar para istenmektedir. Manevi tazminat istenebilmesi için zarar, uygun nedensellik bağı ve hukuka aykırı fiilin bir arada bulunması gerekmektedir. İş kazasında tazminat alanlar bu şartları sağlamaktadır. Manevi zarara ilişkin açılacak olan tazminat davalarını diğer tazminat davalarından ayıran önemli bir durum söz konusudur. Genel kural gereği tazminat istenebilmesi için ortada bir kusurluluk halinin mevcut olması gerekmektedir. Ancak manevi tazminata ilişkin düzenlemeler ve Yargıtay tarafından bu konu hakkında verilen kararlar göz önüne alındığında durum farklı bir boyut kazanmaktadır. Tazminat istemleri için aranan kusurluluk şartı manevi tazminat için şart olmaktan çıkmıştır. Yani işverenin kusuru olmasa dahi hakim somut olayın gerektirdiği ölçüde manevi tazminat ödenmesine hükmedebilmektedir.

Manevi zarar ilişkin tazminatın belirlenmesinde hakime geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır. Hakim her somut olayın kendine özgü durumlarını göz önüne alarak hakkaniyete uygun bir miktar belirlemelidir. Manevi tazminat istenmesinin nedeni iş kazası sonucu duyulan elem, acı ve keder gibi duyguların ortaya çıkmasıdır.

Manevi tazminat kural olarak iş kazası geçiren işçi tarafından istenebilmektedir. Ancak bazı şartların varlığı halinde iş kazası geçiren işçinin yakınları da manevi tazminat isteminde bulunabilir. Yakınların manevi tazminat isteminde de hakim somut olaydaki illiyet bağının bu duruma olanak tanıyıp tanımadığına göre karar verebilir. Kusurluluk hali bu durumda da somut olay gerektiriyor ise aranmaz.

İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi

İş kazası sonucu açılacak olan tazminat davaları Borçlar Kanunu genel hükümleri çerçevesinde 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  Ancak meydana gelen kaza neticesinde ceza davası açılmış ve ceza davası dava zamanaşımı süresi 10 yıldan fazla ise ceza dava zamanaşımı dikkate alınmaktadır.

İşçi de iş kazası sonucu meydana gelen maluliyet zamanla artmakta ve tam net tespit edilemiyor ise iş kazası zamanaşımı süresi maluliyet oranının kesin olarak tespitinin yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

İş Kazası Davalarında Yetkili Mahkeme

Genel yetki kuralınca yetkili mahkeme davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir. Ayrıca zararın meydana geldiği yer mahkemesinde yetkili mahkeme konumundadır. Son olarak malul olan işçinin veya ölüm halinde yakınlarının yerleşim yeri de yetkili mahkeme konumundadır. İş kazası hakkında detaylı bilgiye İş Kazası Avukatı sayfamızdan ulaşabilirsiniz: Eğer kıdem ve ihbar tazminatınızı hesaplamak istiyorsanız tazminat hesaplama sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Davası Yargıtay Kararları
Karar 1:

“İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle sigortalının maddi tazminatının hesaplanmasında gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Öte yandan, gerçek ücretin ise; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, iş yeri ve/veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır.
Somut olayda, hakkaniyete uygun maddi tazminatın tespiti açısından, sigortalının yaptığı iş, yaşı ve kıdemi belirtilmek suretiyle emsal ücret araştırması yapıldığı,…Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından olay tarihi olan 15.09.2009 tarihi için net 793 TL aylık gelir bildirildiği, bu bağlamda müteveffanın tır şoförü olarak çalıştığı, vasıflı çalışan olması hasebi ile asgari ücret üzerinde geliri olmasının olağan olduğu gözetilmeksizin asgari ücret üzerinden yapılan hesaba itibarla destekten yoksun kalma tazminatlarına hükmedilmesi hatalı olmuştur.”

Yargıtay 21. Hukuk D. 2019/1518 E.  ,  2019/6657 K.

Karar 2:

“Dairemizin ve giderek Yargıtay’ın yerleşmiş görüşleri, Kurumca bağlanan gelirlerin peşin sermaye değerinin ve geçici işgöremezlik ödeneklerinin hesaplanan zarardan indirilmesi, Kurumun rücu hakkının korunması ve mükerrer ödemeyi önleme ilkesine dayandığından, kamu düzenine ilişkin olarak kabul edilmiştir. Kaldı ki, 6098 sayılı Kanunun 55. maddesi de emredici bir hükme yer verdiğinden gerçekleştiği tarihe bakılmaksızın tüm fiil ve işlemlere uygulanmalıdır.
Davaya konu işkazası , 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce meydana geldiğinden, Kurumca rücu edilebilen peşin değer 506 sayılı Kanunun 26. maddesine göre belirlenmelidir. İşverenin 506 sayılı Kanunun 10. maddesine dayanan sorumluluk hali, kendisinin zamanında bildirimde bulunmamasından kaynaklandığından, hiç kimse kendi kusurundan yararlanamayacağından, bu halde dahi 26. maddeye göre rücu edilebilen miktar kadar indirim yapılması gerekecektir.

Anayasa Mahkemesinin 21.03.2007 gün ve 26649 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 23.11.2006 gün ve E: 2003/10, K: 2006/106 sayılı Kararı ile 26. maddedeki “sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere…” bölümünün Anayasaya aykırılık nedeniyle iptaline karar verilmiştir. 26. maddedeki anılan cümlenin iptali ile Kurumun rücu hakkının yasadan doğan kendine özgü ve sigortalı yada hak sahiplerinin hakkından bağımsız basit rücu hakkına dönüşmüş olması karşısında, rücu davasında, ilk peşin değerli gelirin tazmin sorumlularının kusuruna isabet eden miktarla sınırlı şekilde hüküm kurulması gerekir.”

Yargıtay 21. Hukuk D.  2019/2006 E.  ,  2019/6541 K.

 

4.3/5 - (20 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

370 Soru

 • Engin Kınık 20 Eylül 2023 00:13

  İŞ kazası geçirdim sağ elbilegimi kestirdim heyet yüzde 4 güç kaybı 25 derece ver elimin tendon larikesilmis ne kadar tazminat alabilirim

  • Besler Hukuk 20 Eylül 2023 09:57

   İki farklı bilirkişi raporu ile hesaplanıyor bu tür tazminatlar. Kusur oranına, maluliyet oranına, yaş ve cinsiyete, aldığınız ücrete göre alacağınız tazminat miktarı değişir.

 • Esmanur Bakır 15 Eylül 2023 11:21

  2 yıldır çalıştığım yerde elimde çatlama meydana geldi iş kazası sonucu ne kadar tazminat alırım dava açarsam

  • Besler Hukuk 18 Eylül 2023 10:05

   Maluliyet oranı tespit edilmeden bir şey söylemek zor.

 • Ertuğrul Karakaya 15 Ekim 2022 19:17

  Selamün aleyküm 2019 da iş kazası geçirdim 💯 37 hasar aldım davam halen devam ediyor 1750 ₺iş göremezlik maaşı bağlandı.Bu aldığım 1750₺ maaş alacağım tazminattan düşecek mi.. teşekkür ederim

 • İsmail mert 24 Eylül 2022 00:53

  Merhaba 2015 yılında iş kazası geçirdim. Sol el başparmağım gitti ve %22 ortopedik raporum var. O zamanki maaşım 3bin di. Şuan mahkemeye verdim. Ne kadar tazminat hakkım doğar. Ayrıca işten tazminatlı ayrılabilir miyim?

 • Mahmut Şengül 18 Ağustos 2022 15:41

  Merhabalar kolay gelsin iş kazası sonucu sol ayak kaval kemiğinde 3 kırık sağ ayağım topuk tan kırıldı sol ayağına 3 platin takıldı sağ ayağıma 2 vida takıldı maddi ve manevi tazminat davası açsam nekadar para alabilirim

 • Durmuş Gültekin belen 20 Nisan 2022 19:38

  Yurt dışında kullanmış olduğum kasasından düştüm düşme sonucunda sol orta parmağımın 1 bölümü koptu ve kesildi yanı sıra kafa tasimda büyük çatlak oldu kafa tramvasi çektim yaklaşık 20 gün hastanede yattım ve sonrası tedaviler sürerken vücudumda yaralar döktü ruhsal ve psikolojik olarak çok acı çektim.turkiyeye geldiğimde hastane raporlarına göre çatlak devam ediyor vücudum strese bağlı egzama olmuş piskoljim bozuk olması sebebi ile esimlede tartışmam oldu ayrıldık sinir krizi geçirdim.kalici olarak sağ kulakta yuzde32 sol kulakta yüzde 27 işitme engelli oldu tedavilerim sürüyor.ne kadar nasıl tazminat alabilirim ne kadar talep etmem gerekiyor

  • Besler Hukuk 27 Nisan 2022 16:27

   İş kazası nedeniyle SGK sürecini işletmeniz ve tazminat davası açmanız gerekiyor.

 • Yusuf Gözbaşı 19 Nisan 2022 02:43

  Kolay gelsin şimdiden teşekkür ederim kereste atölyesinde sağ el işaret parmağımı kopma seviyesinde kestirdim sinirler ve lifler koptu ve orta kemik ikiye ayrıldı ameliyat oldum ve parmağımın içine 5 cm uzunluğunda metal çubuk yerleştirildi işveren kusurları var maddi manevi tazminat hakedermiyim ve raporum bitmeden dava açamazmıyım

  • Besler Hukuk 20 Nisan 2022 14:40

   İş kazası nedeniyle dava açmanız için rapor süresinin dolmasını beklemenize gerek yoktur.

 • Gökhan kartal 17 Nisan 2022 23:11

  31.03.2022 de iş yerinde yapmamam gereken bir işi bana yaptırdılar ve bu iş sonucunda boyum kadar yüksekten bileğimin üstüne düştüm ve sol bileğim oynak yerinden kırıldı ameliyata karar verdi doktorlar 4 saat ameliyatta kaldım sonrasında doktor kireçlenme olabilir dedi yani ömrüm boyunca bunu çekeceğim bu durumda nasıl bir yol izleyebilirim dava açsam ne kadar alabilirim

  • Besler Hukuk 20 Nisan 2022 15:26

   Rakam vermek zor ancak dava açtığınıza değecektir.

 • Gülten turhan 8 Nisan 2022 11:26

  Mrh ben 2020 nin 6 ayında is kazasi geçirdim 2 katın merdivenden merdiven bosluguna düştüm başıma 30 dikiş atildi 1 ameliyat geçirdim sol ayakta iki parmağına vida takıldı sol elimde 2 parmak kırığın vardi 3 ay is goremezlik raporum vardi ama şimdi aksayarak yürüyorum ama dava açmadım şimdi dava alabilirmiyim ama halen aynı işyerinde calismaktaym

 • Mahmut Gürbüz 30 Mart 2022 00:11

  Merhaba 02 09 2022 tarihindr iş kazası gecirdim sağ elimin orta oarmağı ilk boğumundan havalandırma pervanesine kapıldı ve cıkacağımız yeri kapatmışlar ordan cıkma mecburiyetindeydim ve pervaneyi iterken parmağım pervaneye kapıldı kemik te kesildi budurumda tazmina alabilirmiyim teşekurler

  • Besler Hukuk 31 Mart 2022 12:36

   İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz.

 • Özkan gerçek 27 Mart 2022 23:31

  Kurumsal bir firmada ahşap mobilya imalatı yapan atölyede, yatar daire de çalışırken sağ elimin baş parmağında kalıcı hasar oluştu. Doku ve kemik kaybı gözlenmiştir. Flep şeklinde kesildiği için sinirler onarılamamıştır diye doktor raporunda mevcut. Sigortamın yapılmadığını hastanede öğrendim. 18 günlük bir çalışma sürem var. Anlaşmazlık üzerine şikayette bulundum. 3 aylık zaman kaybım var. Maaşımı asgari ücretten değil de hakkım olan 8 binden vermesi gerekmez mi. Maddi ve manevi tazminatı bu 18 günlük sigortasız çalışma süresinde nasıl hesaplanıyor. Arabuluculuk yakın avukatımı da üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmiyor. Geçirdiğim iş kazasında ki makinaların cok eksiği olması ve iş güvenliğine aykırı olarak kullanılması gibi bir çok etken durum var. Eski çalışanların hiyerarşi mantığıyla çalışması, (firma yetkililerin bundan haberi olduğunu sanmıyorum) gibi anlatılacak çok şey var. Nasıl bir yol izliyim biraz karışık ve uzun oldu galiba vaktinizi aldığım için kusura bakmayım

 • GÜRCAN AKSOY 23 Mart 2022 19:11

  25.05.2021 TARİHİNDE İŞ YERİMDE AYAĞIMA MERMER DÜŞMESİ SONUCU İŞ KAZASI GEÇİRDİM, SOL AYAK BAŞPARMAK KOPTU VE 4 PARMAK DA AYNI SEKILDE KEMİK KIRILMASI KOPMA MECUTTU BUTUN PARMAKLARIM KIRILMISTI, BUNUN SONUCUNDA HASTANEYE YATIS YAPTIM 2 DEFA AMELİYAT OLDUM İLK AMELİYATIMDA PARMAKLAR DIKILDI VE 2. AMELİYATIMDA 2VE3 PARMAKLARIM KESİLDİ VE SUAN BASPARMAKDA HALA YARA VE HASAR MEVCUT, BUNUN SONUCUNDA TAHMİNİ NE KADAR TAZMİNAT ALIRIM VE MALULİYET ORANIM NE OLUR.

  • Besler Hukuk 29 Mart 2022 13:22

   Ne kadar maluliyet çıkacağı tıbbi bir konu. Ancak dava açtığınıza değeceği kesin.

 • Engin kabakçı 23 Mart 2022 13:15

  Merhaba 2 ay önce kömür madeninde iş kazası geçirdim ve 1 ay olmamıştım işe gireli ayağıma 250.300 kilolük malzeme duştu ilk mudaliyeyi iş yeri reviri yaptı sonra beni ozel hastaneye getirdiler doktorbey baktı alcıya aldı 4 ayak parmağım kırık olduğunu soyledi sonra eve yolladılar 2 gun sonra gelmemizi iştedi gittik doktor bizi hiç gormedin rontgeni cekildi eve yolladılar ve aradan 4.5 gun sonra tekrar gittik ve 3ve 4 parmağım kangiren oldugunu soyledi 13 gun hastanede tedavi yaptılar ama kurtaramadılar ve ameliyat İle iki parmağımı aldılar ve aradan Bi hafta sonra 2ci parmağımın ortasından aldılar yani 2.bucuk parmağımı kaybettim yaşım 26 ne yapmam lazım bana yardımcı olurmusunuz şimdiden cok teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 4 Nisan 2022 13:21

   İş kazası nedeniyle tazminat davası açmalı ve SGK’da maluliyet oranınızın tespiti için gerekli işlemleri başlatmalısınız.

 • Hacı ali canlı 22 Mart 2022 10:44

  Merhabalar ben kaynakçıyim 250 tl yevmiyeye çalışırken yüksekten düşüp 4 kaburgam kırdım ve şimdi mahkemeligim şikayetçi oldum hastanede ama sigortam yoktu tazminat alırmıyım tahmini ne kadar alırım saygılarımla

 • Senem oflaz 9 Kasım 2021 12:27

  Merhabalar babam şubat ayında iş kazası geçirdi ve kolunda ufak çaplı kırıklar elinde yarılmalar oluştu sinirleri vs koptu ameliyat oldu. 6 ay boyunca pansuman fizik tedavi arasında mekik dokudu eli hala eski halinde değilken 6 ayın sonunda ise başladı. Fakat 3. Ayda yeniden iş kazası geçirdi ve parmağı kopma seviyesinde artık kullanılamaz halde. Is yerinden bi geçmiş olsun araması dahi gelmedi. Hem şubat ayı için hem de bu ay için aynı anda dava açabilir miyiz

  • Besler Hukuk 9 Kasım 2021 12:49

   İki iş kazası için de ayrı ayrı tazminat talep edebilirsiniz.

 • Ali aydın 26 Ekim 2021 09:25

  2019 7 aynı 6sında işkazası gecirdim sag işaret parmagım 2ci bogumdan koptu %14.1 surekli iş görememezlik raporu verdiler dava acabilirmiyim

  • Besler Hukuk 26 Ekim 2021 17:09

   Maluliyet oranınız da belli olmuş. İş kazası nedeniyle dava açabilirsiniz.

 • Yusuf çatar 20 Ekim 2021 23:28

  Mrb ben traktör fabrikasında iş kazası geçirdim ve parmağım kırıldı sağ el yüzük parmağı şekil bozukluğu var 4 yıl oldu iş kazası rapor tutuldu ama ozaman şikayetçi olmadım şimdi şikayetçi olsam olasılık varmı sağlık kurulu raporu 100/3 cikti

 • Pembe bassiz 18 Ekim 2021 15:26

  2019 yilinda is kazasi gecirdim ayagima makina demiri dustu hastaneye goturduler ama is yerinde gerekli is duzeyi yani demir ayakkabi falan yoktu o yuzden bashekimi gorup is kazasi gecirmediler bu yuzden bir ay ayagim alcida yattim evde ssk dan rapor parasida almadim is verende vermedi ayagim da distan gorunen bir hazar yok ama uzun sure yani sabahtan aksama kadar ayakta duramiyom doktora gittim surekli fizik tedavi gormen gerekli dedi dava actim is yerine kazanma olasiligim ne kadar bana 10000 binlira teklif ettiler davadan vacgecmem icin ve benim simdi ne yapmam lazim

 • Nazli Bozok 26 Eylül 2021 22:28

  Merhaba is kazasi gecirdim normalde kasiyerim patron istedigi uzerine kasap reyonuna gectimm kaza sonucu sol isaret parmagim ikinci bogumdan koptu. Sizce tazminat ne kadar alirim.

  • Besler Hukuk 27 Eylül 2021 11:39

   Rakam vermek zor ancak dava açacağınıza değeceği kesin. Sizin durumunuzda maluliyet tespit edilir.

 • Nurullah Genç 29 Ağustos 2021 14:26

  Merhaba, 10 ay önce iş kazasında sol el işaret parmağı nın ucunun ezilmesi sonucu ilk eklemini ve parmağın komple derisini kaybettim. Surekli kısmi iş göremezlik, Maluliyet tespiti için sgk ya başvuru yaptım. Sonuç 4,3 geldi. Bu oran çok düşük geldi,itiraz etmeli miyim?

 • Mehmet ATILMIŞ 28 Ağustos 2021 03:37

  Merhaba. Ben yaklaşık 5 ay önce bi iş kazası geçirdim. Makina da arıza olduğundan dolayı kayış ve kasnak olan bölümün korumasını çıkartıp kayışları çıplak vaziyette çalıştırdılar. Tüm çalışanlar bu kayış bir gün elimizi yakalar koparır diye ustalara bilgi verdiği halde önemsenmedi ve sonunda benim elimi yakalayıp sağ el işaret ve orta parmağımı tırnaklarla beraber ilk boğumdan itibaren kopardı. 2 ameliyat geçirdim parmaklarım dikildi çok şükür ama his kaybı ve şekil bozukluğu var. İş yerim hiç bişeyle ilgilenmedi. Aldığım rapor parasını da hastane masraflarına harcadım. Şu an raporum bitti ve çalışmaya başladım. Dava açmak istiyorum ama nasıl açılır ne kadarlık bi tazminat davası açılır kazanırmıyım ve muhtemelen de dava açılınca işten çıkarılrım korkusu var .Bana bi yol gösterirmisiniz.şimdiden çok teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 13:34

   İş kazası nedeniyle dava açarsanız kazanma ihtimaliniz yüksek. Önce maluliyet tespiti için SGK’ya başvurun.

 • Emre boyacı 23 Ağustos 2021 22:40

  2018 senesinde yuksekyen düserek omurilik kırılması yasadım 3 ay rapor aldım 10 tane platin takıldı su anda vucudumu fazla zorladım zaman sıkıntı oluyor sikayetci olmadım ilerleyen dönemlerde sikayetci olsam maddi manevi tazminat ve malulen emeklilik yasım 26

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 17:39

   Yaşınız da genç olduğu için kesinlikle dava açmalısınız. %60’dan fazla maluliyet oranı çıkarsa malulen emeklilik mümkün.

 • Erkan ağrı 20 Ağustos 2021 20:56

  Inşaattan düştüm kolumda iki platin 3 tel ve 8 çivi var .tedavim devam ediyor.doktor hareket kısıtliğı kalacağını söyledi. Tazminat alabilirmiyim .saygılar

  • Besler Hukuk 28 Ağustos 2021 18:36

   Ciddi bir tazminat alma ihtimaliniz yüksek. Bir iş kazası avukatına başvurarak muhakkak dava açın.

 • Ökkeş Baydemir 12 Ağustos 2021 00:40

  İş kazası geçirdim şikayetçi olmadım ilerki zamanda iş veren beni işten çıkarırsa siyayetci olabilir miyim

 • Sefa polat 5 Ağustos 2021 23:25

  04/10/2020 iş kazsai geçirdim sol kolum bilek üstünden iki kemiğim kırıldı kolumda iki platin 6 vida var 90 gün raporluydum ve 06/01/2021 iş başı yaptım ve eylulde platini almak için tekrardan ameliyat olacağım 90 günlük iş kaybim calisamazligim var o iş kaybı ödeneği ni alabilirmiyim teşekkürler halen aynı iş yerinde calismaktayim

 • Remzi gurkan 5 Ağustos 2021 16:34

  Merhabalar.2020 nin 9.ayinda iskazasi geçirdim.11 ay raporum var.dr.raporu bitirecek.ayak bileğim iki ayrı yerden kırık platin var.suan aksayarak yürüyorum.merak ettiğim ben mahkemeye vereceğimi söylüyorum.ancak dışarıdan söylenen mahkemeye verme değmez,birsey alamazsın diyorlar.sizce vermelimiyim.

 • Yüksel Ünal 9 Temmuz 2021 00:07

  21 şubat 2021 de iş kazasi geçirdim sol ayak bileğimde 3 kırık oluştu 5 ay is goremezlik rapor parasi aldım şimdi yürüyorum ama ayakta fazla kalmak çok yoruyor ve şişkinlik yapıyor doktor oran belirlemedi sgk ya maluliyet için başvursam durum ne olur özel guvenlik görevlisiyim

 • Yaşar Bozkurt 5 Temmuz 2021 16:57

  21 mart 1998 yılında sol gözümü kaybettim işyerimde çalışmaya devam ettim ve emekli oldum gözüm için tazminat alabilirmiyim.konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum

 • Mustafa yenilmez 1 Haziran 2021 01:19

  2017 yılında iş kazası geçirdim sol el bileğim kırıldı ameliyat oldum 2 platin 8 vida var aynı şirkette çalışıyorum halen. Tazminat alırmıyım yada aylık bağlanırmı.

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2021 16:03

   Sizin durumunuzda maluliyet çıkacağı kesin olduğu için doğrudan iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz.

 • Murat bayram 27 Mayıs 2021 22:33

  Merhabalar İş kazası sonrası %10,2 oranla sürekli iş göremezlik geliri almaktayım tazminat davası açmaya değer mi teşekkür ederim

 • erdem lermi 25 Mayıs 2021 12:49

  iş kazası

 • Bayram YÖRÜK 10 Mayıs 2021 13:11

  merhaba,ben 28.06.2011 yılında iş kazaı geçirdim ilk tesbitte %18 işkaybı iapıldı ve sgk tarafından maaşa bağlandım
  2019 yılında tekrar heyete girdim ve şu an %31 oldu iş gücü kaybım ayrıca 272 seans fizik tedavi gördüm ve bunun182 seansını kendim ücretli olarak girdim ve yaklaşık 7,5 ay çalışmadım zamanaşımı süresü 28 haziranda doluyor dava açarsak tahmini ne kadar maddi ve manevi tazminat alabiliriz dava açmaya değermi (aynı zamanda 1997 yılından beri aynı firmada çalışıyorum kazadan sonrada çalışmaya devam ediyorum konu hakkında değerli dönüşlerinizi bekliyorum)

  • Besler Hukuk 16 Mayıs 2021 14:09

   Dava açtığınıza kesinlikle değer. Tazminat miktarı iki farklı bilirkişi incelemesi ile tespit ediliyor. Bu nedenle rakam vermek zor.

 • Nurettin bulut 5 Mayıs 2021 06:17

  Is yerın de yandığım ıcın vucudu da yanık izleri var maddi yada manevi tazminat acabıkırmıyım izler kakıcı

  • Besler Hukuk 14 Mayıs 2021 12:37

   Açabilirsiniz.

 • Önder Çelik 2 Mayıs 2021 16:16

  Merhabalar 3.aydır çaliştıgım yerde iş kazası geçirdim sol elimde şaft kırıgı oluştu 2 adet kortikal 6adet kilitli vida ile fikse edildi.radial sınır devamlılığın mevcut olduğu görüldü. şuan hala herhangi bir evrakta imzalamadım 45 günlük rapor verildi rapor bitiminde tekrar 45 gün rapor verilecekmiş doktorun söylemiyle artık.tazminat a
  alabilirmiyim iş yerinden şikayettçi olsam hastanede sonra hiç aramadılar bakmadilar

  • Besler Hukuk 10 Mayıs 2021 13:57

   Size maluliyet çıkar büyük ihtimalle. Dava açabilirsiniz.

 • ramazan yıldız 30 Nisan 2021 14:30

  sol işaret parmağım 1.boğımdan koptu yüzde 7 rapor verdiler mahkemem 6.senesine girdi hala bir sonuç yok işyeri %75 ben ise % 25 suçlu bulundum onların şahit tuttuğu kişi onların lehine konuşmadı olay nasıl oldu ise öyle anlattı ne zaman birde ne kadar ücret alabilirim onlar yüzdelik oranına itiraz ettiler doğum tarihim 1985 kaza 2016 da oldu

 • Raif Öznur 28 Nisan 2021 15:05

  İş kazası geçırdim 2019 belim kırıldı 14 platin takıldı işyeri kapandı ne yapmam gerek lütfen yardımcı olun

  • Besler Hukuk 2 Mayıs 2021 12:43

   İşyerine karşı yapacak çok bir şey yok. Sürekli iş göremezlik maaşı alabilmek için SGK’ya başvurun.

 • Doğan karatas 22 Nisan 2021 01:54

  iş kazası geçirdim 10 gün rapor verildi tekrar rapor verilme olasılığı yüksek ayağımda kırık var tazminat davası sonrası işten çıkarılma gibi bir durum söz konusu olursa ise iade davası açabilir miyim ? Ayrıca şimdi davacı olmazsam daha sonra tazminat açma hakkım var mıdır?

  • Besler Hukuk 26 Nisan 2021 16:53

   İş kazası nedeniyle dava hakkınızı kullandığınız için işten çıkarılırsanız işe iade davası açabilirsiniz.

 • Nurullah Genç 18 Nisan 2021 11:33

  Merhaba 4 ay önce iş kazasında sol el işaret parmağı nın ucunun ezilmesi sonucu ilk eklemini ve parmağın komple derisini kaybettim.
  Sürekli kısmi iş göremezlik başvurusu yaptım evrakları verdim
  Sonuç Ne kadar sürede belli olur ve sürekli kısmi iş göremezlik maaşı bağlanır mı ?

 • Halil örs 4 Nisan 2021 18:16

  2 gün ünce sağ işaret parmağımı yarısına kadar koptu ve dikemediler ezilmiş sigortasız çalışıyordum tazminat davası açmalı mıyım ne yapabilirim

  • Besler Hukuk 17 Nisan 2021 16:45

   Açabilirsiniz. Sigortanızın yapılmamış olması işverenin kusurunu artırır.

 • İsmail sercan 26 Mart 2021 12:35

  Merhabalar is kazasinda ayak metetaral denilen kemik kirildi hastahaneden verdiler tazminat davasi acabilirmiyim 45 gun rapor verdiler.ayrica is basindan sonrada cikartabilirler bunun için dava icin bir süre varmidir şu kadar zaman icinde acabilirsiniz diyebilirmisiniz.ayrica açsam sknti olurmu iş yeri ile

  • Besler Hukuk 27 Mart 2021 12:35

   İş kazası nedeniyle dava açtığınız için işten çıkarmaları halinde tazminat ödemek zorunda kalırlar.

 • Harun derin 21 Mart 2021 03:58

  Merhabalar 3.aydır çaliştıgım yerde iş kazası geçirdim ayak bilegimde şaft kırıgı oluştu kalıcı olarak ayak bilegimde vida takıldı geçi ci olarakta 3 adet atel mevcut sol ayagım alçıda şuan hala herhangi bir evrakta imzalamadım 45 günlük rapor verildi rapor bitiminde tekrar 45 gün rapor verilecekmiş doktorun söylemiyle artık agır iş yapamazssın malulen emeklilik alabilirmiyim iş yerinden şikayettçi olmasam malulen emeklilik olurmu

 • Kadir 15 Mart 2021 23:21

  Merhaba! Is Kazası geçirdim, İş yeri hiç ilğilenmedi serçe parmağımda tendon koptu. 2.ameliyatımı oldum ama hala düzelmedi. 3 ameliyat olmak istemiyorum tazminat davası açtım sizce kazanırmıyım

 • Aydın 4 Mart 2021 01:26

  Yurtdışında 22ay çalıştım inşaat işi aylık 1800dollar kıdem tazminatım ne kadar çıkması gerekiyor acaba bilgi verebilirseniz çok sevinirim teşekkürler

 • Serkan Çalık 17 Şubat 2021 22:24

  Merhabalar yeğenim 17 yaşındayken sigortasız çalıştığı iş yerinde küçük bir yangın sonucu vücudunda yanık izleri kaldı ceza davası açıldı henüz sonuçlanmadı, manevi maddi tazminat açabilir miyiz? Açarsak sonuç alabilir miyiz?

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 16:08

   Manevi açabilirsiniz. Maddi olandan ciddi bir tazminat çıkması için maluliyet oranının tespit edilmesi gerekir.

 • güzin 10 Şubat 2021 14:31

  6 ay önce iş kazası gecirdim sol kolumda kemige kadar kesik oluştu sinirler tamamen kesildi 6 aylık raporum bitti ve halen çalışamıyorum ameliyat oldugum özel hastane (şirketin anlaşmalı hastanesi ) 6 aydan sonra rapor vermıyor kalıcı hasar raporu alacagım iş yerine tazminat davası açsam kazanırmıyım

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:57

   İş kazası sonucunda sürekli iş gücü kaybı oluştuysa dava açablirsiniz.

 • Hakan Koçak 4 Şubat 2021 02:30

  Iyi akşamlar 5 Ocak 2021 tarihinde işyerinde arkadaşımın izinli olduğu tezgahta ayağıma 1100 kg. Demir parça düştü. Ayağımda metatarsal kırık oluşdu. 3 tane platin takıldı halen raporluyum baya bir zamanda yatacak gibi görünüyorum. Benim öğrenmek istediğim bizim işyerinde ssk haricinde özel kaza sigorta mız var. Dava süreci daha başlatmadım. Dava sürecinde işveren özel sigorta firması namı dava açıyor. Çünkü geçen sene Bi arkadaşımın parmağı koptu. Işveren sigorta şirketine dava açtı. Ben dava açacak olsam işveren imi sigorta şirketinimi dava edeceğim yoksa işvereni. Bir diğer sorum da ben kazayı sorumlusu olmadığım makina da geçirdim. Herhangi bir görevlendirme yapılmadan sadece sözlü olarak ve işyerinde kaza iş güvenliği uzmanı yoktu. Bunlar sürecinde bir etken mi. Şimdiden alakanız için teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.

  • Besler Hukuk 8 Şubat 2021 10:23

   Sizin iş kazası nedeniyle işverene dava açmanız gerekiyor. Sigorta ile işveren arasındaki ilişki sizle ilgili değil.

 • X 3 Şubat 2021 13:30

  4 ay önce elime demir kalıp düşmesi sonucu . 2 parmağımda coklu kırık oldu. 60 gün raporum var .Uzlaşmak istemedim ve rapor bitiminde işe devam etmek icin ise gittim. Mobbing uygulayıp işten çıkmamı sağladılar. 3 tır dolusu koliyi şikayetçi olduğum icin bana taşıttılar. Davaya hazırlanıyorum sizce kazanır mıyım

 • Remzi gurkan 1 Şubat 2021 15:45

  Merhabalar ben 4 ay önce iş kazasi geçirdim.ayak bileğinde çoklu kemik kırılması var.2 ameliyat geçirdim ve 2 platin var.merak ettiğim iş kazasi davası açsam aynı işte çalışabilir mıyım.su an iş kazasi raporu alıyorum.

  • Besler Hukuk 6 Şubat 2021 14:41

   İş kazası nedeniyle dava açmanız işten çıkarılmanız için haklı bir sebep değildir.

 • akif 31 Ocak 2021 23:29

  merhabalar ben yakın bir zamanda iş kazası giçirdim kuryeyyim siparişe giderken aracın biri önüme kırdı bende araca vurmamak için fren yaptım motor 4 5 metre sürüklende ayagım kırıldı 6 gün hastanede yattım 30 gün rapor verdi doktor tazminat hakkım varmı şu an ayagıma basamıyorum çok kırık parça çıkardılar ayagımdan kemik durumumm kötü yürümekte sorun yaşıyorum bu konuda ne yapmalıyım nereye başvuru yapmalıyım

  • Besler Hukuk 6 Şubat 2021 14:22

   SGK’ya iş kazası bildirimi yapmalı ve maluliyet oranının tespiti için dilekçe vermelisiniz.

 • Necmettin Balcı 31 Ocak 2021 12:41

  Öncelikle iyi günler dilerim.
  28.03.2020 de iş kazası geçirdim sol el bilegimin üzerine yarım tonluk demir düştü Allah’tan o an ki refleks ile çektim bilekten iki kemik kırıldı 9ay raporlu kaldım ve 2 ameliyat geçirdim herşey nizami SGK’ya iş kazası bildirimi yapıldı hastane epikriz raporları istirahat raporlari vesaire hepsi mevcut maluliyet hesaplaması yaptırmadım fakat iş yeri benim zararımı karşılamadı ben oradan ayrıldım. Ve dava açacağım maluliyet hesaplaması için nereye başvuracağım kendi doktoruma gitsem beni sevk edermi şuan sol el bilegim sağa sola dönmüyor sabit bir şekilde kitlendi. Birşey kaldıramıyorum veya iş yaparken tam güç kullanamıyorum bu durumda düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum teşekkürler şimdiden

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 15:11

   SGK’ya başvurup meslek hastalıkları hastanesine sevkinizi istemeniz gerekir.

 • rıdvan özkuul 30 Ocak 2021 22:10

  Merhaba,
  ben 2020 Ocak ayında iş kazası geçirdim ayak tarak kemiği 3 tane kırık üst bacağımda kırık platin var ve sol ön kolum da kırık var platin de var be baş parmak ve 2. parmağım hareket kısıtlığı var bileğimde de var aynı şekilde engeli raporu baş vurduum ve %47 sürekli engggeli raporu çıktı. Bunlara rağmen mahkeme açarsam kaz ay yada yıl sürer mahkemem ve ne kadar bi tazminat alabilirim. Yardımcı olursanız sevinirim.

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 14:50

   Büyük ihtimalle kazanırsınız. İş kazası davaları ortalama iki yıl sürer.

 • Berat Vuruci 30 Ocak 2021 00:43

  Merhaba iyi geceler 2016 yılında sağ el 4ve5 serçe parmağın tırnak ucundan koptu dava açtım 4 senedir sürüyor kazanır mıyım sizce kaza yaşandında 17 yaşındaydım ve çaliştim makına bozuktu sizce nasıl bi yol çizebiliriz

 • Recep öztopraj 27 Ocak 2021 20:40

  Slm.22.08 2019 iş kazası geçirdim.sag el baş parmağım ikinci boğumdan çapraz olarak koptu .işaret parmağım çift seviyeli kapsülden ve ikinci boğumdan koptu. Orta parmağım tendom va damar koptu .yüzük parmağım parcanaldi ve serçe parmağım ikinci boğumdan kesi var .tedavim sürüyor hala bilir ikisi raporunda iş veren asli kusurlu bulundu .hastene masraflarımı iş veren karşılamadı kendim yaklaşık 80 bin tl ödedim maddi manici 500 bin tazminat davası acım.peki hastene masrafları için ek bir mahkeme açma şansım varmı.birde hayete girmek istiyorum izmirde angi devlet hastanesine hayete girmek daha iyi olur.tesekur şimdiden.

 • Ali cukurcimen 24 Ocak 2021 17:57

  Merhaba 1 ay önce ayrildiğim iş yerinde.2 ay önce döküm dökerken ayağim yandi toplamda 10+10+7= 27 gün iş kazasi raporu aldim.tazminat alabilir miyim?ne yapmam gerekir?

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 16:08

   İş kazası nedeniyle maluliyet çıkarsa dava açabilirsiniz.

 • Levent cenikli 24 Ocak 2021 13:56

  Merhaba iş kazası sonucu belımde lomber vertebra denen yerde 2 tane kucuk kırık olustu 45 bı 45 bı 90 gun rapor verıldı ve belımde celık korseyle düz sekılde yatıp kaynamasını beklıyorum tazmınat ve sureklı iş gormezlık maası alabılırmym

 • Kübra Ersoy 23 Ocak 2021 16:07

  Öncelik le kolay gelsin.Maluliyet oranım yüzde on üç ten, adli tıp kararı ile 16 ya çıktı. İşveren yüzde altmış kusurlu. 2017 den beri mahkeme devam ediyor. Maddi ve manevi tazminat alma oranım ne olabilir.

 • Ali kebeli 23 Ocak 2021 01:36

  Benim babam 64 yaşında iş yerinde işçi taşıyan kamyonun freninin boşalması sonucu kaza meydana geliyor.kaza babam hayatını kaybetti.Isveren %90 kusurlu bulundu
  Izlenecek yol denir bilgilendirir mısınız.

 • Zeynep Baykut 20 Ocak 2021 11:40

  Merhaba şuan çalıştığım yerde boyun fıstığım ortaya çıkmıştır çalıştığım süre ise 4 yıldır çalışıyorum tazminat hakkı doğarmı peki

 • said can özen 19 Ocak 2021 23:31

  iyi akşamlar ben 1 haftadır yeni bir işe girdim dün de iş kazası gecirdim sol işaret parmağim koptu .. iş yeri ilgilenmedi ne gibi haklarım var? Dava açma sansım var mı ? parmagimin tedavi edilmesini istiyorum bu dogrultuda ücret talep edebilir miyim bu arada yaşım 38 ne gibi haklarım var simdiden cok tesekkür ederim

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 09:59

   Dava açarak tazminat talep edebilirsiniz.

 • Kemal Aktaş 19 Ocak 2021 21:22

  Merhaba yaklaşık 1 sene önce çalıştığım yerde yüksekten düştüm belde kırık oluştu 9 tane platin var ama herhangi maluliyet hesaplatmadım 6.5 ay raporlu kaldım sonra işbaşı yaptım dava açmadım açsam kazanma ihtimalim var mı

  • Besler Hukuk 24 Ocak 2021 09:48

   Maluliyet tespit edilir sizin durumda. İş kazası nedir sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 • Emrah Bayram 19 Ocak 2021 20:55

  Merhaba ben 2018 in mart ayında kaza geçirdim.Sag el bas parmagim kopma derecesine geldi ameliyat oldum.His kaybı var.Harket etmiyor.Ve parmak bükük duruyor.%21 iş goremez raporu verdiler davayi kazanirmiyim.Yaklasik tutar ne olur.Simdiden teşekkürler.

 • Ümit Tanlasi 17 Ocak 2021 21:49

  Bir ay önce inşaatta düştüm sağ kulumda kırık ve çatlak var şuan sadece sgk dan para alıyorum şirket ilgilenmedi bile ne yapmam gerekiyor

 • Hakan şahin 17 Ocak 2021 05:12

  Merhabalar metal sanayide kolum yaklaşık 15 cm uzunluğunda derim ve kasım derin bi kesik oldu 10 gün rapor verdi iş kazası olarak. elimi kolumu kullanım da bi engelim yok çok şükür bende iş kazası davası açsam kazanabilirmiyim

  • Besler Hukuk 19 Ocak 2021 17:59

   Kalıcı bir hasar olmadığında maluliyet tespit edilmiyor genelde.

 • Muhammet atmaca 14 Ocak 2021 00:24

  Mrb ben 1 mayıs 2020 tarihinde iş kazası geçirdim makine hatasından dolayı sağ el yüzük parmağım ilk boğumdan koptu ben hastaneye gittikten sonra yarım saat sonra başka bi arkadaşı veriyolar makineye aynı kaza onunda başına geliyo kazadan sonra dört ay piskolojik tedavi gördüm şimdide heyete girdim oranın belirlenmesini bekliyorum oran çıktıktan sonra iş yeri sıkıntı yaşatırmı bana şuan hala orda çalışıyorum nasıl bir yol izlemem gerek teşekkürler

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 18:43

   İş kazası nedeniyle dava açabilirsiniz. Dava açtığınız için işten çıkarırlarsa kıdem ve ihbar tazminatı alırsınız.

 • Kürşat Kara 13 Ocak 2021 03:39

  Merhabalar özel güvenlik görevlisi olan eşim 31 Aralık 2020 günü yaya olarak işe giderken çalıştığı avm’nin önündeki caddeden karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu trafik kazası geçirdi ve hastane iş kazası olarak adli rapor düzenledi 14 gün iş göremezlik raporu verildi eşim belinden ve sağ ayağından burkulma ve travma nedeni ile rapor aldı hala yürümekte zorlanıyor raporu 14 Ocakta bitecek eşim işinden olurum korkusu ile birdaha rapor almayacağını ve işe başlayacağını söylüyor eğer tekrar rapor almaz ise sonradan rahatsızlığı artarsa tekrar işgöremezlik alabilir mi ? İş kazasından dolayı

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 14:33

   İş yerine tazminat davası açmazsa onları rahatsız edecek bir şey yok. SGK’dan maluliyet oranının tespitini talep etsin. %10’dab fazla çıkarsa sürekli iş göremezlik maaşı alır.

 • Ökkeş Baydemir 11 Ocak 2021 00:59

  Merhaba 2019 yılında iş kazası geçirdim sağ ayak baş parmağının tırnak kısmı kesildi şuan ameliyat olan parmak yeri çok ağrıyor ve belime vuruyor ağrısı iş yerinde de çelik burunlu ayakkabı giyiyorum işten ayrılmak istesem tazminat alabilir miyim

  • Besler Hukuk 14 Ocak 2021 10:58

   Dediğiniz hususları ispatlarsanız alabilirsiniz.

 • Atilla vuran 9 Ocak 2021 01:02

  ben 2 ay önce iş kazası geçirdim 2 parmağımda his yok diğer 3 parmağımda çok yavaş hareket ediyor ve engelli olarak çalışıyorum dava açsam kazanabilirmiyim

 • M. P 7 Ocak 2021 16:03

  Merhaba 2018 Eylül ayında izmirde özel bir okulda oğlumun serçe parmağı koptu maddi ve manevi dava açmadık şuan açabilirmiyiz?

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 16:37

   Açabilirsiniz.

 • Yusuf Ayturk 6 Ocak 2021 03:35

  2019 ‘ün şubat ayında iş kazası geçirdim sağ diz çapraz bağı yırtığı ve menüsküs yırtığı oluştu. Aynı zamanda fibula kemigimdede kırık vardı. Ameliyat olmadım. Dava acabilirmiyim .

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 14:17

   Maluliyet tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Aydın deniz 3 Ocak 2021 22:28

  Merhaba 2017 de is kazasi geçirdim sol gözümde %80 görme kaybım var %13.1 rapor verdiler mahkemem 3 yıldan fazla oldu devam ediyor sizce sonuç nasil sonuçlanır ??

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 14:58

   Kazanma ihtimaliniz yüksek.

 • Sabah değer 3 Ocak 2021 22:27

  Ben 20 gün önce iş yerinde kaza yaptım
  Ayagımda kırık var tazminat açabilir miyim
  1.5 ay yatış verdi doktor

 • Hasan onur durmuş 3 Ocak 2021 02:58

  Merhabalar iş yerinde orta parmağım koptu %90hasarlı raporum var 4yıl geçti dava açmadım açabilirmiyim ? Ayrıca 49yaşımdaydım bu kaza olduğunda sigortam aktiftti dava açsam kazanabilirmiyim ?

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 16:32

   İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz.

 • Ali DOĞRU 2 Ocak 2021 22:12

  1999 yılında orta parmağımın uç eklemini iş yerinde çalışırken kaybettim ve sgk yok diye o tarihte hastaneden gizlice kaçırdılar herhangi bir dava açmak aklıma gelmedi çünki çalışmak zorundaydım şimdi herhangi bir dava açabilirmiyim bu iş yerinden ayrılırkende herhangi bir tazminat ödemediler yapılacak birşey varmı

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 16:19

   10 yıllık süre geçmiş maalesef.

 • Oktay degirmenci 2 Ocak 2021 21:54

  Slm 2015 is kazası geçirdim sag elimde serce parmakta parçalı kırık vardı doktor platin tutmaz dedi yüzük parmağımda dikiş atıldı şimdi o iki parmağımda güç kaybı var serce parmağım yamuk bitti şimdi dava açsam bisey çıkarım bide maasımı ödemedi iş veren nasıl bi yol izleyim hersey için tesekkür ederi

 • Özcan Bayram 2 Ocak 2021 02:31

  Merhalar ben askari ücretle caliştıgım fabrikada 09/05/2009 bir iş kazası geçirdim ve kaza sonucu sol kolum da cift yonlu cok parcalı bir kırık meydana geldi ameliyat oldum ve 2 platin takıldı ve ben 9 bucuk yıl sonra fabrikayı mahkemeye verdım soruşturmalar acildi rapor istenildı rapor sonucum ise %5.20 olarak tespit edildi kusur soruldu araştırıldı %80 fabrıka da kusur bulundu 7 celse yasandı 8 cı celse işe 4 mart ta yapılacak buna gore ortalama ne kadar ücret alabirim teşekkürler

 • tayyar cetin 30 Aralık 2020 00:55

  Is yerinde sag elimin orta parmagi tirnak bitiminden kopuk olustu isaret ve yuzuk parmagimda da kirik var tazminat alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 3 Ocak 2021 13:15

   Büyük ihtimalle maluliyet oranı belirlenir size. Dava açabilirsiniz. İş kazası nedir sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 • ömür özen 26 Aralık 2020 22:15

  merhaba 25 ocak 2019 da iş kazası geçirdim.%68 sürekli iş görmezlik raporu verildi. hali hazırda 4750 tl sürekli iş görmezlik ödemesi alıyorum..maddi ve manevi tazminat davası acmaya değer mi acaba

  • Besler Hukuk 29 Aralık 2020 17:58

   Çok ciddi bir zararınız var. İş kazası nedeniyle muhakkak dava açın.

 • Emre 23 Aralık 2020 00:17

  2 ay önce iş kazası geçirdim. Yüzük parmak ve orta parmak uçları kırıldı.dava açmaya değer mi.

 • Çağlar turan 20 Aralık 2020 13:21

  Mrb ben 2017de is kazasi gecirrek sol bas parmagimi kaybttm raporum%15cikti ve surekli.is goremezlilik maasi.aliyrm davam kac yilda sonuclanir

 • Enes hakseven 19 Aralık 2020 17:19

  Merhabalar ben motor kazası geçirdim karşı taraftan çarpan adam suçlu bulundu heyette yüzde 13 verdiler mize sigortada kabul etmedi yüzde 8 dediler bizde tahkime verdik sizce sonuç ne olur ve yüzde 8 fiyatı nekadar yüzde 13 olunca ne kadar tazminat alabiliyoruz bilgi verirsenin mutlu olurum

  • Besler Hukuk 25 Aralık 2020 16:47

   Avukatınız en doğru bilgiyi verecektir.

 • Emrah demiröz 18 Aralık 2020 22:56

  İyi gunler ben 1 hafta önce is kazasi gecirdim ve 3 ayak parmagim kirik is ayakabisi vermediler ve ayak etimde yirtilma oldu 12 tane dikiş atildi tazminat davasi acabilirmiyim

 • Ümit ARIK 17 Aralık 2020 05:12

  17.09.2020 tarihinde iş kazası geçirdim. Ben Tavşanlı orman işletmesinde işçi olarak çalışanım işletmenin verdiği bir iş için arazide düşerek ayağımda kırıklar oluştu bu netice itibariyle yukarıda belirtilen tarihten itibaren iş kazası raporluyum benim tazminat alma gibi bir imkanım varmıdır. Bir diğer konuda iş verenin maaşımı yatırıp SSK nın iş göremez parasını geri istemeleri

 • Mesut cengiz 12 Aralık 2020 22:25

  2017 de iş kazası geçirdim sağ el yüzuk parmağım kisaldı %4 raporla daha açtım 15 01 1990 doğumluyum davayıda 2018 mart ayında açtım ne kadar tazminat alırım yardımcı olursanız sevinirim

  • Besler Hukuk 14 Aralık 2020 19:17

   Tazminat miktarı hesaplayamıyoruz.

 • melüt akyol 12 Aralık 2020 20:56

  iş kazası meslek hastalıklarında iş kazasında ben 2010 yılı ekim ayı 22sin iş kazsı geçirdim ssk bidirimin askeri üçrettenmiş 4 ay geçiçi iş göremezligim daimi iş güçü kaybim 42.2 rapor tarihi başlangıçı.10.2010 rapor tarihi bitişi 17.02.2011 tarihi iş başı tarihi ise 18.02.2011 buma göre bana ssk kaç para maaş baglar ben çalışan emekliyim 2010 yılında askri üçret 796.50 bürüt 2010yılı 837.00 2011 yılında ise 888.50 buna göre ssk bana daimi skallıktan %42.2 ne kadar maaş baglar meyil adresim kalem_silgi.m.a@hotmail.com bildirisenin cok sevinirim emekli maaşları sistemi formülünü bana meyıl adresime bu konuda bana yardımcı olurmusunuz

 • Mehmet polat 10 Aralık 2020 01:01

  Selamlar benim abim inşaatın 12. Katından düşerek vefat etti yıl 2012 de eşinden bosanmisti iki çocuğu var ben ölenin kardeşi olarak maddi manevi tazminat davası açabiliyormuyum teşekkurler

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 16:49

   Manevi tazminat davası açabilirsiniz.

 • Ali kaya 7 Aralık 2020 16:55

  Ben hali fabrikasında yükleme yaparken sırt üstü düştüm belimde bir kemik kırıldı 3ay rapor lu idim rapor yeni bitti maddi tazminat açarsam alirmiyim şimdiden teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 14:15

   Maluliyet oranı tespit edilirse alabilirsiniz.

 • Yasin karakuş 7 Aralık 2020 07:13

  Kolay gelsin benimde iş yerin de kaza başıma geldi olay şu ki sağ elimde orta parmağım da 3 cm kopma oldu doktor raporu heyet %6 verdi bir kaç avukata sordum hepsi de farklı rakamlarda tazminat ücreti söyledi lütfen yardımcı olurmusunuz ne kadar ilk bir tazminat hakkına sahip olurum maaşım 3 bin TL ve bu süreç ne kadar surer

  • Besler Hukuk 12 Aralık 2020 14:05

   İş kazası davaları ortalama 2 yıl sürer. Net bir rakam vermek mümkün değil.

 • Şükran Okyay 6 Aralık 2020 15:04

  Benim oğlum %40 engelli raporu ile çalışan biriydi..Fabrikada meydancı olarak çalışıyordu..Fakat patron makinada çalışmaya zorlamış ve makinanın üzerine düşüp iş saatinde kaza oluyor..Bilincini yitiriyor ayrılmasını bekleyip öğle arası eve yolladılar..Ve bana kaza geçirdi yolladık dediler.Oglum 16 saat boyunca evde kendine gelemedi ÜNİVERSİTEYE acile bir gittik 6 ay çıkamadık zaten beyin ameliyatı geçirmişti kazadan sonra hasar oluşmuş ve beyin pili taktılar..Asla çalışamaz dediler Heyet %70 rapor verdi..Ben işimi bıraktım oğluma bakıyorum..İş kazası sonucu istinaftan çıktı..Yargıtaya yollamışlar fabrika itiraz ediyor..Peki bunun sonucu ne olur ..Ben yanlız bir anneyim ..

  • Besler Hukuk 9 Aralık 2020 19:03

   Üç yıl sürer maalesef.

 • Ahmet Buğra 5 Aralık 2020 23:05

  Merhabalar ben 08.02.2015 yılında iş kazası geçirdim vinç şirketinde kanca ile zincir arasında parmağım sıkıştı sol işaret parmağm tırnak kökünden itibaren koptu SGK yüzde 5 verdi kayıp oran olarak tahminen ne kadar tazminat alabilirim

  • Besler Hukuk 9 Aralık 2020 17:59

   İş kazası tazminatı iki farklı bilirkişi tarafından hesaplanmaktadır. Buradan rakam veremeyiz.

 • Erman ÇAVA 5 Aralık 2020 02:08

  Merhaba siz bilir kisilere bir sorum olucak eşim pres faprikasinda çalışıyordu tasaron bir firma uzerinden is yerinde 2 aylik elamandi ve is egtimi vermemisler ogretmemisler hemen prese gecirmisler ve sag elinin isaret parmaginin ucunu zinrcire kaptirmis tirnak ve parmak ucundaki et kopmus kemigi gorunuyordu simdi bizim nasil bir yol izlememiz lazim yardimci olursaniz sevinirim yasi daha 25

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 16:04

   Maluliyet oranı tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Mahmut ÖZKAN 3 Aralık 2020 19:04

  Merhaba ben 2017 yılında 46 yaşında iken iş kazası sonucu felç geçirdim. Is gücü kaybim %42.5 olarak hesaplandi. Dava süreci devam ediyor. Is verene %40 kusur verilmiş ancak diğer %60 kusur kimde belli değil. Avukatım küsür oranının tekrar tespiti için itirazda bulundu ve bilirkişi ye gönderildi. Kaza sebebi ışveren
  tarafından ileri derecede hakaret mobing ve agir küfürlere sonucu ani tansiyon yükselmesine bağlı felç geçirme durumudur. Tahmini ne kadar tazminat alabilirim. Aydınlatırsanız sevinirim.

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 14:42

   Avukatınız en doğru bilgiyi verecektir.

 • Abdullah uz 3 Aralık 2020 02:35

  Merhaba bir ay once is kazasi gecirdim.. calistigim orman urunlerinde makine bicaklari arasindaki agac parcasinin yuzume firlamasi sonucu yuzumde (gozumun kenarinda )8 cm lik kalici bir iz meydana geldi ayrica kafatasi kemiginde kirik olmasi sebebiyle 1ay rapor aldim. Sikayetci oldum ilk ifademde fakat maddi manevi tazminat davasi acmadim. Sizce acmali miyim.ceza mahkemesinden is yeri sahibine ceza cikarsa isten cikarabilir diye simdilik davaci olmak istemedim bilgilendirebilirseniz sevinirim ne yapmaliyim.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • İKALE SÖZLEŞMESİ
  İKALE SÖZLEŞMESİ
  18 Mart 2020 İkale, işçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini feshetmelerine verilen addır. Son dönemde uygulamada işçi ve işverenin aralarındaki sözleşme ilişkisini karşılıklı irade beyanları ile sona...
 • İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK
  İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK
  22 Mart 2019   İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca, bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacaklarının ve/veya tazminatlarının talebi için açılan davalarda arabuluculuk sürecinin sona ermiş...
 • İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  6 Aralık 2019   İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza...
 • SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK
  SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK
  24 Aralık 2019   İş kazası sayıları günümüzde oldukça artmıştır. İş kazası geçirdikten sonra çoğu kimse ne yapacağını tam olarak bilememektedir. Bu makalemizde iş kazası sonucu Sosyal Güvenlik...
 • İŞE İADE DAVASI
  İŞE İADE DAVASI
  14 Şubat 2020   İşe iade davası çoğu işçinin geçimini sağladığı ücretinin güvencesidir. Normal şartlarda işveren tarafından işçinin sözleşmesi, haklı veya haksız olarak sonlandırılabilir. Her somut olayın özelliğine...