0216 387 0 388

İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza nedeniyle uğradığı ve iş gücü kaybı nedeniyle gelecekte uğrayacağı zararların karşılanmasıdır.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir miyim?

Bu tür davaları açabilmek için belirli şartların varlığı gereklidir. Öncelikle meydana gelen kazanın iş kazası kapsamında olması gerekmektedir. Bu kaza neticesinde bedensel zararın meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bunlara ilaveten kaza ile zarar arasında uygun bir nedensellik bağı olması gerekmektedir. Uygulamada iş yerinde gerçekleşen hemen hemen her iş kazasında tazminat alınabilmektedir.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

İş kazası geçiren işçi tarafından talep edilebilecek ilk husus maddi tazminattır. İş kazası sonucu bedensel zarara uğrayan işçi bu tür istemlerde bulunabilmektedir. Maddi tazminata ilişkin düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu’nda bulunmaktadır.  Maddi tazminat kapsamında işçinin isteyebileceği masraflar kanunda sayılmıştır.

TBK 54. madde gereğince maddi tazminat kapsamında istenmesi mümkün olan kalemler 4 başlık altında toplanmıştır. İşçinin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle uğramış olduğu zararların telafisi amacıyla yapılan tedavi giderleri bu kalemlerden ilkidir. İş kazası sonucu ortaya çıkan zarar sebebiyle belirli bir süre çalışamayan işçinin uğramış olduğu kazanç kaybı da bu kalemler arasındadır.

Bir diğer kalem ise çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden doğan kayıplardır. Bu kayıp geçici bir kayıp olabileceği gibi kalıcı olması da mümkündür. Geçici kayıptan anlaşılması gereken işçinin çalışma gücünde kayıp olmadığı veya kayıp olmakla birlikte bu kayıp halinin sonradan ortadan kalktığı durumlardır. Bu halde SGK tarafından işçiye geçici iş göremezlik ödeneği bağlanmaktadır. İş kazası sonucu işçinin sürekli olan bir kayıp yaşaması da mümkündür. Bu durumda sürekli iş göremezlik tazminatı istenmesi mümkündür. Sürekli iş göremezlik haline örnek olarak işçinin parmaklarından bir kısmını kalıcı olarak kaybetmesi verilebilir.

Son olarak ise ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplardan bahsetmek gerekmektedir. Bu kalem türüne örnek olarak işçinin geçirdiği iş kazası sonucu yüzünde kalıcı iz oluşması verilebilir. İşçi bu iz nedeni ile daha sonra iş bulmakta zorlanabilir.

İş Kazası Tazminat Miktarı 2020 de Neye Göre Belirlenir?

Dikkate alınacak ilk husus işçinin almış olduğu ücret miktarıdır. Hesaplamanın doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için işçinin almış olduğu ücretin tespiti büyük önem arz etmektedir. Bir diğer etken işçinin aktif olarak çalışabileceği süredir. Yargıtay’ın istikrar kazanmış kararları doğrultusunda işçiler için bu yaş sınırı 60 yaş olarak belirlenmiştir. Yaşam süresi hesaplamaya etki eden başka bir faktördür. Yaşam süresi kişinin ortalama yaşayabileceği süre dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bir başka faktör işçinin meslekte kazanma gücü oranıdır. Son olarak kazada tarafların kusur oranları da dikkate alınmaktadır. Kusur oranının saptanması ile birlikte ödenecek iş kazası tazminat miktarı önemli ölçüde değişmektedir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

İş kazası tazminat hesaplama yapılırken işçinin kaza geçirmemiş olsaydı elde edeceği gelir dikkate alınmaktadır. İş kazası tazminat hesaplama yöntemi içtihatlar ile ilerlemektedir. Hesaplamada dikkate alınması gereken bazı hususlar mevcuttur.

İş kazası geçiren işçinin belirli bir süre veya sürekli olarak bakıcıya muhtaç hale gelmesi durumunda bakıcı masrafları da tazminat hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Tazminat isteminde aktif dönem ve pasif dönem hesapları da hesaplamaya dahil edilmektedir.

Tazminatın hesaplamasında indirilmesine kanun tarafından izin verilen durumlar da söz konusudur. Bunlardan ilki olayda zarar görenin kusurunun bulunmasıdır. İş kazasında ölen işçinin karısının yeniden evlenme olasılığının bulunması da dikkate alınan başka bir durumdur. Bu durumda hakim her somut olayın gereklerine göre ayrı ayrı karar vermektedir. Zararın oluşmasına sebep olan kişinin ekonomik olarak zor durumda bulunması durumunda hakim takdir yetkisi çerçevesinde belirli bir indirim uygulayabilir.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Hesaplama Tablosu Nasıl Yapılır?

Ölümlü iş kazası tazminat hesaplama tablosu uyarınca yukarıda belirtilen hesaplamalar yapıldıktan sonra cenaze giderleri ve işçinin yakınları lehine hükmedilecek manevi tazminat miktarları da eklenecektir.

İş Kazası Hasar Dereceleri Nelerdir?

İş Kazası Hasar Dereceleri

 

İş kazası nedeniyle oluşan iş gücü kaybı yani maluliyet oranı Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin ekinde yer alan cetvellere göre hesaplanır. Yukarıda bir örneğini vermiş olduğumuz bu cetvellere göre iş kazası hasar dereceleri yani maluliyet oranı tespit edilecektir. Buna ilaveten işverenin kusur oranı da dikkate alınarak ortalama 60 yaşına kadar elde edebileceğiniz tahmini gelir hesaplanacaktır.

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

İş kazası tazminat davalarında talep edilebilecek bir diğer husus manevi tazminat davasıdır. Manevi tazminat ile iş kazası sonucu oluşan ruhsal zararın karşılığı olarak belirli bir tutar para istenmektedir. Manevi tazminat istenebilmesi için zarar, uygun nedensellik bağı ve hukuka aykırı fiilin bir arada bulunması gerekmektedir. Manevi zarara ilişkin açılacak olan tazminat davalarını diğer tazminat davalarından ayıran önemli bir durum söz konusudur. Genel kural gereği tazminat istenebilmesi için ortada bir kusurluluk halinin mevcut olması gerekmektedir. Ancak manevi tazminata ilişkin düzenlemeler ve Yargıtay tarafından bu konu hakkında verilen kararlar göz önüne alındığında durum farklı bir boyut kazanmaktadır. Tazminat istemleri için aranan kusurluluk şartı manevi tazminat için şart olmaktan çıkmıştır. Yani işverenin kusuru olmasa dahi hakim somut olayın gerektirdiği ölçüde manevi tazminat ödenmesine hükmedebilmektedir.

Manevi zarar ilişkin tazminatın belirlenmesinde hakime geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır. Hakim her somut olayın kendine özgü durumlarını göz önüne alarak hakkaniyete uygun bir miktar belirlemelidir. Manevi tazminat istenmesinin nedeni iş kazası sonucu duyulan elem, acı ve keder gibi duyguların ortaya çıkmasıdır.

Manevi tazminat kural olarak iş kazası geçiren işçi tarafından istenebilmektedir. Ancak bazı şartların varlığı halinde iş kazası geçiren işçinin yakınları da manevi tazminat isteminde bulunabilir. Yakınların manevi tazminat isteminde de hakim somut olaydaki illiyet bağının bu duruma olanak tanıyıp tanımadığına göre karar verebilir. Kusurluluk hali bu durumda da somut olay gerektiriyor ise aranmaz.

İş Kazası Tazminat Dava Açma Süresi

İş kazası sonucu açılacak olan tazminat davaları Borçlar Kanunu genel hükümleri çerçevesinde 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  Ancak meydana gelen kaza neticesinde ceza davası açılmış ve ceza davası dava zamanaşımı süresi 10 yıldan fazla ise ceza dava zamanaşımı dikkate alınmaktadır.

İşçi de iş kazası sonucu meydana gelen maluliyet zamanla artmakta ve tam net tespit edilemiyor ise iş kazası zamanaşımı süresi maluliyet oranının kesin olarak tespitinin yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

İş Kazası Tazminat Davası Yetkili Mahkeme

Genel yetki kuralınca yetkili mahkeme davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir. Ayrıca zararın meydana geldiği yer mahkemesinde yetkili mahkeme konumundadır. Son olarak malul olan işçinin veya ölüm halinde yakınlarının yerleşim yeri de yetkili mahkeme konumundadır. İş kazası hakkında detaylı bilgiye şu sayfadan ulaşabilirsiniz: İş Kazası Avukatı

İş Kazası Tazminat Davası Yargıtay Kararları
Karar 1:

“İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle sigortalının maddi tazminatının hesaplanmasında gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Öte yandan, gerçek ücretin ise; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, iş yeri ve/veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır.
Somut olayda, hakkaniyete uygun maddi tazminatın tespiti açısından, sigortalının yaptığı iş, yaşı ve kıdemi belirtilmek suretiyle emsal ücret araştırması yapıldığı,…Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından olay tarihi olan 15.09.2009 tarihi için net 793 TL aylık gelir bildirildiği, bu bağlamda müteveffanın tır şoförü olarak çalıştığı, vasıflı çalışan olması hasebi ile asgari ücret üzerinde geliri olmasının olağan olduğu gözetilmeksizin asgari ücret üzerinden yapılan hesaba itibarla destekten yoksun kalma tazminatlarına hükmedilmesi hatalı olmuştur.”

Yargıtay 21. Hukuk D. 2019/1518 E.  ,  2019/6657 K.

Karar 2:

“Dairemizin ve giderek Yargıtay’ın yerleşmiş görüşleri, Kurumca bağlanan gelirlerin peşin sermaye değerinin ve geçici işgöremezlik ödeneklerinin hesaplanan zarardan indirilmesi, Kurumun rücu hakkının korunması ve mükerrer ödemeyi önleme ilkesine dayandığından, kamu düzenine ilişkin olarak kabul edilmiştir. Kaldı ki, 6098 sayılı Kanunun 55. maddesi de emredici bir hükme yer verdiğinden gerçekleştiği tarihe bakılmaksızın tüm fiil ve işlemlere uygulanmalıdır.
Davaya konu işkazası , 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce meydana geldiğinden, Kurumca rücu edilebilen peşin değer 506 sayılı Kanunun 26. maddesine göre belirlenmelidir. İşverenin 506 sayılı Kanunun 10. maddesine dayanan sorumluluk hali, kendisinin zamanında bildirimde bulunmamasından kaynaklandığından, hiç kimse kendi kusurundan yararlanamayacağından, bu halde dahi 26. maddeye göre rücu edilebilen miktar kadar indirim yapılması gerekecektir.

Anayasa Mahkemesinin 21.03.2007 gün ve 26649 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 23.11.2006 gün ve E: 2003/10, K: 2006/106 sayılı Kararı ile 26. maddedeki “sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere…” bölümünün Anayasaya aykırılık nedeniyle iptaline karar verilmiştir. 26. maddedeki anılan cümlenin iptali ile Kurumun rücu hakkının yasadan doğan kendine özgü ve sigortalı yada hak sahiplerinin hakkından bağımsız basit rücu hakkına dönüşmüş olması karşısında, rücu davasında, ilk peşin değerli gelirin tazmin sorumlularının kusuruna isabet eden miktarla sınırlı şekilde hüküm kurulması gerekir.”

Yargıtay 21. Hukuk D.  2019/2006 E.  ,  2019/6541 K.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

106 Soru

 • Kubilay Çağlar 23 Eylül 2020 16:38

  İyi günler 15 gün önce iş kazası geçirdim inşaatta çalışırken düşüp iki ayak topuğumuda kırdım ve şuan ikisde alçıda işveren sigortamı yapmayı unuttuklarını söyleyerek hastanede iş kazası tutanağı tutturma ben be gerekiyorsa senin için yapacağım diyerek beni kandırdı bende iş kazası olarak göstermedim ancak hiçbirşeyimle ilgilenmiyor aramıyor bile 45 gün işgörememezlik raporu aldım iki ay sonrada nikahım var evleneceğim çalışamıyor ihtiyaçlarımı gideremiyorum tazminat davası açabilir miyim

  • Besler Hukuk 23 Eylül 2020 17:44

   Çok ciddi bir zararınız var. Dava açabilirsiniz.

 • Abdulselam bolat 23 Eylül 2020 00:58

  İyi geceler ben iş kazası geçirdim işaret parmak orta parmak ve yüzük parmaklarım presete kaldı 4 aylık bi tedavi gördüm hastaneden hemen çıktıktan sonra bana şikayetci olmadığımı söyle dediler tutanak tutuldu ben dava açsam hakkımı savunsam ne gibi bisey yapmam lazım rapor tutarken dalginlima geldi dedim

  • Besler Hukuk 23 Eylül 2020 11:14

   Şikayetçi olmamanızın bir önemi yok. Dava açabilirsiniz.

 • İbrahim Halil çiçek 22 Eylül 2020 01:35

  Merhaba 2020 Eylül ayı 12 sinde iş yerinde düştüm ve düşme sonucu kalça kemiğinde çatlak oluştu rapor verdiler ve iş kazası tutanağı tutuldu toplamda 26 gün rapor verdiler bunun ile ilgili tazminat hakkım nedir bilgi alabilir miyim?

  • Besler Hukuk 22 Eylül 2020 09:55

   SGK tarafından maluliyet oranı tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Recep doğan 21 Eylül 2020 19:05

  Merhaba 2010 yılında iş kazası geçirdim sağ gözüme tornavida ile kestim ameliyat oldum 3 hafta hastanede kaldım maddi manevi tazminaat davası açıldı 2015 yılında mahkeme sonuçlandı ama şirket iflas ettiği için alavağım parayı alamadım sıraya koydular beni geçen haftada ceza mahkemesi açılmış mağdur olarak beni yazmışlar 2 ay sonra mahkemem var ve ne yapmam lazım bu sureç hızlanması için artık sonuç almak istiyorum 10 yıldır devam ediyor bu yardımcı olur musunuz

  • Besler Hukuk 22 Eylül 2020 09:58

   Şirketin mal varlığı yoksa yapacak bir şey yok maalesef.

 • Görkem çaldır 18 Eylül 2020 23:12

  Merhaba ıy geceler 15.09.2020 tarihinde gece 12 sıralarıydı trafik kazası geçirdim iş yeri servisi ile kafamı servis demirine çarptım ambulansla hastaneye kaldirildim tedavim devam ediyo raporluyum ne yapmam gerekiyo tazminat için

  • Besler Hukuk 21 Eylül 2020 10:47

   İş kazasını SGK’ya bildirin. İş gücü kaybınız olduğu tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Tolga kaya 18 Eylül 2020 20:37

  Merhaba. Sol omuz TENDOM yırtılması oldu işyerinde merdivenden düştüm. % 4maluliyet raporum çıktı. Madi ve manevi ne kadar TAZMİNAT alabilirim. Yaş 42, çocuk sayısı 2, SSK prim dolu. Asgeri ücret pirimler

  • Besler Hukuk 21 Eylül 2020 10:38

   Buradan tazminat hesaplaması yapamıyoruz.

 • Turgay çoban 16 Eylül 2020 15:05

  Merhaba mermer ocağında gece vardiyasinda çalışırken ,gündüz ocakta patlatma yapmışlar ,patlayıcılar dan birisi kalmış ve ben gece çalışırken üzerime patladı kolumda falan cam izleri kaldı ,iş makinası cam çerçeve kalmadı yüzümde cam kırıkları battı tam anlamıyla bi şok durumu yaşadım ,sahitlerim mevcut ,dava açabilir miyim açsam kazanılır mı

  • Besler Hukuk 16 Eylül 2020 15:33

   Manevi tazminat ve varsa tedavi giderlerinizi talep edebilirsiniz.

 • Tufan yılmaz 13 Eylül 2020 16:00

  Merhaba İş mahkemesi davasında İlk celselerde avukatımız uzlaşma istemiyoruz demiştir. Dava daha sonuçlanmadı sonradan uzlaşma talebimiz olabilirmi ?

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 12:36

   Davanın her aşamasında uzlaşmaya varabilirsiniz. Ancak avukatınızın bilgisi dahilinde yapmanız sizin lehinize olacaktır.

 • Tufan yılmaz 13 Eylül 2020 15:54

  Merhabalar 2011 senesinde inşaatımızda çalışan işçi iş kazası geçirdiği iddia ediliyor 7-8 sene sonra maddi manevi dava açtı %41 oranında malülük raporu aldı. Yalnız 2015 senesinde normal olarak emekli oldu. Emekli olduktan sonrada halen inşaatlarda Usta olarak çalışarak sigorta pirimi yatırıldı. Maddi olarak bize yük düşüyor galiba ama manevi olarak tazminat alabilirmi. Çünkü kazadan sonra sürekli çalışmaya devam etmiş ve ssk pirimleri sürekli yatmıştır

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 12:35

   Manevi tazminat hakkı da var tabii ki. Dava açılmadan uzlaşmaya varmanız sizin yararınıza olacaktır.

 • İskender türkcan 13 Eylül 2020 00:37

  2012 yılında bir iş kazası gecirdim yüzük parmagım ve orta parmagımda kalıcı hasar meydana geldi ama kaza gecirdigim iş yerini bıraktım dava acmak istiyorum sonuc ne olur sizce

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 11:59

   Yüzük ve orta parmak sertliklerinde % 8’e kadar maluliyet oranı belirlenebiliyor. Dava açmanızı tavsiye ederim.

 • Cemal yavuz 10 Eylül 2020 23:05

  Selam iyi günler 2015 de tekstil fabrikasında calisirken haksiz yere is aktim fesh edildi. Tazminatim verecelerini söylediler yanliz tazmi atimi 4taksitle alacagimi şöylediler. Bunun yasal olmadigini söyledim bu surede benimle alakasi olmayan enerji makina muduruyle sozlü tarisma yasandi müdur daga ileri giderek bana vurmaya başladı daga ileri giderek tekme atarak sag elime geldi elimden darbe alarak meteryal olan tarak kemigim kirilmis mahkemelik olduk dava devam ediyor istanbul adli tip kurumu % 8 guc kaybi verdi sag elim icin mahkeme bilir kisiye gonderdi sonuc ne cikar. Ölum ve cismani sebebiyle acilan tazminat davasi dava hala sürüyor elimi kiran müdür ceza aldi paraya cevirdi mahkeme. 5 yilda gozetim altinda duracak. Avukatim fabrikaya acti davayi is kazasi olarak. Sonuc ne olacak merak ediyorum nekardar tazminat alirim

  • Besler Hukuk 11 Eylül 2020 11:25

   Dosyanın tamamını gören avukatınız en doğru bilgiyi verecektir.

 • Fatih gökrem 10 Eylül 2020 01:31

  Kolay gelsin 3 senedir bir fabrika da çalışıyorum dün yani 09.09.2020 de iş kazası geçirdim sol kolum ayak bileğim ve vücudumun bazı yerlerinde 2. derece ve 1.derece kimyasal yanıklar oluştu 2 tane hastaneye gittim müdahaler yapıldı yanık bölümüne sevk edildi raporu ilacımı yanık bölümü yazacak bu süreçte neye dikkat etmeliyim ne yapmalıyım tazminat davası açmama değer mi teşekkürler

  • Besler Hukuk 10 Eylül 2020 09:50

   Hastane kayıtlarında iş kazası olarak geçmesine dikkat etmelisiniz. Maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

 • Melek demir 9 Eylül 2020 20:04

  Merhaba benim erkek kardesim 24 yasindayken 2018 yilinda is kazasi gecirdi yuk asansoruyle birlikte 2.kattan asagiya dustu sol bacagi baldir kismindan icten koptu damarlar sinirler koptu ezilmeler falan oldu platin takildi kazadan 1 hafta sonra da diz kapaginin asagisinda damar tikanikligi oldu suni damar takildi suan yureyebiliyor ama bilek ve parmaklarini oynatamiyor % 39 engelli raporu aldi o raporu aldiktan sonra bi daha ameliyat gecirdi bilegi yere dusuk oldugu icin bilek sabitlendi bu sene de dava actik bu davanin sonuclanmasi ne kadar surer ve kesin olarak davayi kazanma sansimiz var mi? Bi de engelli raporuna ameliyattan sonra itiraz etsek % orani ni yukseltir mi?

  • Besler Hukuk 10 Eylül 2020 09:43

   Dava ortalama bir yıl daha sürer. Orana itiraz etmenizi tavsiye ederim.

 • Doğan kartal 7 Eylül 2020 00:24

  Merhabalar ben bir özel sektörde 6 yıldır çalışıyordum. kullanmış olduğum ekipmanın gövdesinde kaçak akım olduğundan dolayı elimle tutunca elektrik çarpması meydana geldi. Herhangi bir yerimde yara VS yoktu fakat sonrasında psikolojik olarak etkilendim. Hastane iş kazası olarak geçti 5 saat müşade de kaldım. Olayın üstünden yaklaşık 1 yıl geçti sonrasında ne yapabilirim diye araştırdım işyeri Sgk ya iş kazasını bildirmemiş. İş yeri ne kadar ceza alır işyeri 1.sınıf ağır sanayi olarak geçiyor Elimde o gün tadevi eden doktorların ve verilen ilaçların kağıtları var. Psikolik olarak etkilenmeden dolayı manevi tazminat davası açmam mı gerekiyor ve ne yapmam lazım

  • Besler Hukuk 7 Eylül 2020 13:47

   İş gücü kaybı olmasa dahi işveren manevi tazminat ödemek zorundadır.