0216 387 0 388

İŞ KAZASI ZAMANAŞIMI

iş kazalarında zamanaşımı

 

İş kazası zamanaşımı süresi iş kazasına dayalı olarak maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkin olarak ya da iş kazası sonucu işçinin ölmesi sonucu destekten yoksun kalma tazminatında gündeme gelmektedir. Sigortalı işçinin ilgili kanunda sayılan hallerden birine girecek şekilde kaza geçirmesi durumunda iş kazasından bahsedilir. İş kazası geçiren sigortalı işçinin işverenden tazminat isteminde bulunabilmesi için belirli şartların varlığı gereklidir. Peki iş kazası geçiren sigortalı işçi hangi süreler içerisinde tazminat davası açmak zorundadır? Bu soruya cevap vermeden önce zamanaşımının ne olduğunu bilmek gerekmektedir.

Zamanaşımı ceza hukuku ve özel hukuk alanında ayrı ayrı düzenlenmektedir. Konumuz gereği biz sadece özel hukuk alanındaki zamanaşımını açıklayacağız. Zamanaşımı kişiye hukuk düzeni tarafından tanınan bir hakkın yine hukuk düzeni tarafından belirlenen süreler içerisinde kullanılmamasıdır. Hukuk düzeni tarafından belirlenen bu sürelere uyulmadığı durumda hakkın kaybedilmesi durumunun ortaya çıkar. Zamanaşımı geçtikten sonra dava edilen bir hakka karşı davalının zamanaşımı definde bulunması durumunda mahkemece dava reddedilecek ve davacı hakkına kavuşamayacaktır.

İş Kazası Zamanaşımı

İş kazası geçiren sigortalı işçinin işverenden belirli şartların varlığı halinde tazminat isteme hakkı bulunduğunu daha önce belirtmiştik. Özel hukuk alanındaki ihtilaflara ilişkin genel zamanaşımı süresi Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmektedir. İş kazaları nedeni ile açılacak tazminat davalarında özel olarak bir zamanaşımı süresi öngörülmediği için genel kurala tabi olacaklardır.

Borçlar Kanunu çerçevesinde sözleşmeye aykırılık nedeni ile doğacak ihtilaflara ilişkin zamanaşımı süresi 10 yıl olarak düzenlenmiştir. Sigortalı işçinin iş kazası geçirmesi durumunda bu kazaya işverenin kusurlu olarak sebep olduğunun tespiti halinde sözleşmeye aykırılıktan bahsedilecektir. İşverenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile işçinin zarara uğramasından dolayı iş kazası tazminat davası zamanaşımı 10 yıllık süreye tabi olacaktır. 

İş kazası sonucu sigortalı işçinin ölmesi durumunda işçinin yakınları tarafından açılabilecek olan destekten yoksun kalma tazminatı açısından süreler farklı olabilmektedir. Borçlar Kanunu’nun genel yapısı gereği sözleşmeye aykırılık nedeni ile tazminat talebinde bulunabilecek olanlar sadece sözleşmenin taraflarıdır. Destekten yoksun kalma tazminatı ise bu genel kuralın bir istisnası durumundadır. Ölen kişinin yakınları tarafından sözleşmeye taraf olmamalarına rağmen tazminat isteminde bulunabilmektedir. Bu nedenle iş kazasına neden olan haksız fiil ceza kanunlarında daha uzun zamanaşımına tabi kılınmışsa ceza zamanaşımı uygulanacaktır.

İş Kazası Tespit Davası Zamanaşımı

İş kazasının meydana gelmesinden sonra işveren tarafından ilgili yerlere iş kazası bildirimi yapılmalıdır. İş kazası bildirimi yapılacak yerlerden birisi de Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Kuruma iş kazası bildirimi yapıldıktan sonra kurum tarafından görevlendirilen müfettişler aracılığı ile kazanın meydana geldiği yerde inceleme yapılır ve durumun iş kazası olarak kabul edilip edilemeyeceğine karar verilir. Kaza geçiren kişi ile ilgili sağlık tetkiklerinin yapılması istenir. Bu tetkikler sonucu işçinin maluliyet oranı belirlenir.

Maluliyet oranı iş kazası geçiren işçinin tazminat isteminde dikkate alınmaktadır. İşçinin maluliyet oranına göre kurumca kendisine yardımlarda bulunulur ve bu yardımların bir kısmı tazminat miktarından indirilir. İş kazası maluliyet oranına karşı kuruma itiraz edilebilir. İtiraz reddedilir ise iş kazası maluliyet oranının tespiti için ayrıca dava açılabilmektedir. İş kazası tespit davası Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı açılmaktadır. Bu dava ile meydana gelen kazanın iş kazası olarak kabul edilmesi istenmektedir.

İş kazasına dayalı olarak açılan tazminat davasında kazadan kurumun haberdar edilmediğinin anlaşılması üzerine mahkeme tarafından kuruma haber verilmesi için süre verilir. Kurum tarafından durum iş kazası olarak değerlendirilir ise tazminat davasına devam olunur. Kurum tarafından olayın iş kazası olmadığı sonucuna varıldığı durumda ise tazminat talep eden tarafında kuruma karşı iş kazası tespit davası açılmalıdır.

İş kazası tespit davası bakımından zamanaşımı süresi ve hak düşürücü süre söz konusu değildir. İş kazaları ile ilgili detaylı bilgiye şu makalemizden ulaşabilirsiniz: İş Kazası Avukatı

İş Kazası Zamanaşımı Yargıtay Kararları

Karar 1:

“İş kazası tarihinde geçerli olan Mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 60/2. ve aynı yöndeki 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 72/1. maddelerine göre eylem aynı zamanda suç oluşturuyorsa artık o suç için öngörülen ceza zamanaşımı süresi uygulanır.
Somut olayda zararlandırıcı sigorta hadisesinin aynı zamanda olay tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK’nun 89. maddesinde belirtilen “Taksirle Yaralama” suçunu oluşturduğu ve aynı Kanunun 66/1-e ve 67/4. maddelerinde belirtilen uzamış ceza zamanaşımı süresinin uygulanması gerektiği, bu uzamış zamanaşımı süresinin ise kesilmelerle birlikte 8+4=12 yıl olduğu, buna göre ıslah tarihi itibariyle zamanaşımı süresinin henüz dolmadığı açıktır. Hal böyle olunca maddi tazminatın ıslahla arttırılan kısmının zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.
Yukarıda açıklanan kapsamnda ceza zamanaşımının değerlendirilmesi gerekirken zamanaşımı sebebiyle ıslah talebinin reddedilmesi hatalı olmuştur ve hükmün bozulması gerekmiştir.”

Yargıtay 21. Hukuk D.  2019/1084 E. 2019/5930 K. 

Karar 2:

Uyuşmazlık bu tür davalarda uygulanmakta olan 10 yıllık zaman aşımı süresinin hangi tarihte başlatılması gerektiği noktasında toplanmaktadır.
Uygulama ve öğretide kabul edildiği üzere, zamanaşımı failin ve zararın öğrenildiği tarihten başlatılmalıdır. Zarar görenin zararı öğrenmesi demek, zararın varlığı, mahiyeti ve esaslı unsurları hakkında bir dava açma ve davanın gerekçelerini göstermeye elverişli bütün hal ve şartları öğrenmiş olması demektir. Bedensel zararın gelişim, gösterdiği durumlarda zamanaşımına başlangıç olarak hastalık seyrinin yani gelişimin tamamlandığı tarihin esas alınması gerekir.

Dava konusu olayda, davacının 13/02/1992 tarihinde  kazası geçirmesi üzerine sürekli  göremezlik oranının 17/12/1993 tarihli raporla %75 olarak tespit edildiği, aradan geçen süre içerisinde kontrol kaydı devam etmesine rağmen maluliyette değişen ve gelişen bir durumun söz konusu olmadığı, giderek olayla birlikte zararın öğrenildiği ve zamanaşımının başlangıç tarihinin olay tarihi olarak kabulü gerektiği ortadadır. Hal böyle olunca, ıslaha karşı davalı vekili tarafından süresi içerisinde ileri sürülen zamanaşımı def’i nin kabul edilerek, ıslah dilekçesi ile istenilen maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ıslaha itibar edilmek suretiyle karar verilmesi hatalı olmuştur.”

Yargıtay 21. Hukuk D. 2019/4197 E. 2019/5879 K.

4.2/5 - (4 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 Soru

 • Ertuğrul Karakaya 23 Haziran 2022 21:18

  Merhaba 2019 Haziran’da inşaatta iş kazası geçirdim omurgada kırıklar nediyle amaliyat oldum 10 adet vida atıldı omurgama.heyete girdim 💯 37 hasar aldım 2020 Ocak da dava açtım yaklaşık 30 ay oldu 7 duruşma oldu halen devam ediyor.maaşım asgari ücret den ödeniyordu . üzerini elden alıyordum.Kazada 15 ay raporlu kaldım çalışmadım.15,sonunda iş çıkmak zorunda kaldım.Tekrar inşaat’a gidemedim başka işe girmek zorunda kaldım.bilirkişi suçun 💯 95 onlara çıkardı.Saçma sapan gerekçe ile itiraz edip zaman kazanıyorlar.Halen aktüel hesaplama yapılmadı Benim sorum (1) Davayı kazanırsam bu 15 ayın maaşını alabirmiyim.(2)Bu 💯 37 hasar karşılığında ne kadar tazminat çıkar.(yaşım 39 du.O zaman.asgari ücret 2324 ₺aldığım toplam ücret 4500 ₺ idi) (3) aktüel hesaplama yapılmadı bu hesaplama şimdiki asgari ücretle çarpılarakmı yapılacak.Yoksa o zamanki asgari ücretlemi.(4) Birde bu enflasyon farkı olcakmı.Cevaplar için çok teşekkür ederim. Türkiye’de adalet sistemi çökmüş durumda..Hakim savcı vatandaşların. Vergisiyle maaş alıyor bir iş davası bu kadar sürermi.Tekrar teşekkür ederim.

 • Yasin Dzg 1 Nisan 2022 00:08

  Ben 06/07/2017 yılında fabrikada iş kazası geçirdim.Sağ baş parmağım 1,5-2 cm kopma sebebiyle şuanda kısa kalmıştır.Dava açma süresi kaç sene içinde zaman aşımına uğrar.

  • Besler Hukuk 1 Nisan 2022 15:03

   İş kazası davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Ancak enflasyon nedeniyle alacağınız rakamın erimesi söz konusu olabilir.

 • hayriye uluer 26 Eylül 2021 00:59

  ben bir otelde 20/9/2019da iş kazası geçirdim iş kazası olarak rapor tutuldu darbe gören ayağım yürüyüşlerinde ağrı yapıyor 2 yıl geçti bizim görevimiz olmayan iş yaptırdıkları için suçlu durumda oluyormu iş veren dava açmak istiyorum . ayrıca kazadan 1 ay sonra çıkartıldım

  • Besler Hukuk 27 Eylül 2021 11:53

   İş kazası nedeniyle dava açabilmek için kalıcı bir işgücü kaybı oluşturacak hasar olması gerekir.

 • ali cukurcimen 7 Temmuz 2021 19:04

  20.11.2020 de iş kazasi sonucu sol ayağimda 2.derece yanik oluştu.toplamda 28 gün rapor aldim.kendi aramizda halledeceğimiz düşüncesi ile karakola ifadeye gitmedim.hic bir vaadlerini yerine getirmediler.7.5 ay oldu şimdi şikayetçi olabilir miyim.
  teşekkürler.

 • Büşra Budak 9 Nisan 2021 19:08

  Makaleniz harika..Ben sağlık calisaniyim o zaman taseronda çalışıyorduk şimdi 696 olarak iş yerinde ıslak zeminde kayarak ayağım kayıp düştüm ve sonucunda çenem kırıldı fakat o zamanki şirket ayağı kayarak sert zemine düşme yazdi kimse arayıp sormadı bile iki defa ameliyat oldum tam 18 kg verdim üzerinden 5 yıl gecmis olmasına rağmen hala daha dişlerine uğraşıyorum kırıldılar çünkü ve ben kimle konustuysam bu işten bişey çıkmaz uğraşma dedi ve dava bile actirmadilar oysaki ben hala açmak istiyorum sizce?

  • Besler Hukuk 18 Nisan 2021 10:34

   Kalıcı bir işgücü kaybı olmasa dahi iş kazası nedeniyle yaptığınız tedavi masrafları ve manevi tazminat için dava açabilirsiniz.

 • Bayram yavuz 17 Mart 2021 14:10

  BEN İŞ YERİND İŞ KAZASI GEÇİRTİM İŞ YERİ BİLDİRİM YAPMADI BİR DE BANA İŞ KAZASITIR DEME DEDİ ŞİMDİK HİÇ ORALI OLMUYOR İŞE ŞUANDA GİTMİYORUM RAPORLUYUM İŞ KAZASI TARİHİ 27.28.022020 BU KONUDA YARTIMCI OLURMUSUNUZ

  • Besler Hukuk 17 Mart 2021 17:39

   İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz. Hastanede verdiğiniz ifade çok önemli değil.

 • Avukat 25 Temmuz 2020 10:38

  Makale ve kararlar için teşekkürler, emeğinize sağlık. Yalnız son kararın künyesinde bir yanlışlık olmuş, kararı arayıp da bulamayanlar için düzelteyim: Yargıtay 21. Hukuk D. 2018/4197 E. 2019/5879 K.

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 17:49

   Teşekkürler meslektaşım

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • SENELİK İZİN
  SENELİK İZİN
  11 Aralık 2020   Senelik izin hakkı, temel bir insani hak olup işçinin çalışma hayatında daha verimli olması açısından  gereklidir. Nitekim başta anayasamız olmak üzere birçok evrensel sözleşme...
 • FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?
  FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?
  12 Mart 2021   Fazla mesai ya da İş Kanunu’nun düzenlediği kapsamda fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. İş Kanunu’na göre üç tür fazla çalışma vardır. İlki...
 • İŞE İADE DAVASI
  İŞE İADE DAVASI
  14 Şubat 2020   İşe iade davası çoğu işçinin geçimini sağladığı ücretinin güvencesidir. Normal şartlarda işveren tarafından işçinin sözleşmesi, haklı veya haksız olarak sonlandırılabilir. Her somut olayın özelliğine...
 • İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK
  İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK
  22 Mart 2019   İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca, bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacaklarının ve/veya tazminatlarının talebi için açılan davalarda arabuluculuk sürecinin sona ermiş...
 • AYRIMCILIK TAZMİNATI
  AYRIMCILIK TAZMİNATI
  31 Ağustos 2020   İş hayatında az bilinen konulardan biri ayrımcılık tazminatıdır. İşverenin çalışanlarına eşit davranması gerektiği toplumumuzda kabul edilmektedir ancak bu durumun kaynağının kanunlar değil örf ve...