0216 387 0 388

İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA

İş kazası

 

İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza nedeniyle uğradığı ve iş gücü kaybı nedeniyle gelecekte uğrayacağı zararların karşılanmasıdır.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir miyim?

İş kazası geçirildiğinde tazminat alabilmek için belirli şartların varlığı gereklidir. Öncelikle meydana gelen kazanın iş kazası kapsamında olması gerekmektedir. Bu kaza neticesinde bedensel zararın meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bunlara ilaveten kaza ile zarar arasında uygun bir nedensellik bağı olması gerekmektedir. Uygulamada iş yerinde gerçekleşen hemen hemen her iş kazasında tazminat alınabilmektedir.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

İş kazası geçiren işçi tarafından talep edilebilecek ilk husus maddi tazminattır. İş kazası sonucu bedensel zarara uğrayan işçi bu tür istemlerde bulunabilmektedir. Maddi tazminata ilişkin düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu’nda bulunmaktadır. Maddi tazminat kapsamında işçinin isteyebileceği masraflar kanunda sayılmıştır.

TBK 54. madde gereğince maddi tazminat kapsamında istenmesi mümkün olan kalemler 4 başlık altında toplanmıştır. İşçinin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle uğramış olduğu zararların telafisi amacıyla yapılan tedavi giderleri bu kalemlerden ilkidir. İş kazası sonucu ortaya çıkan zarar sebebiyle belirli bir süre çalışamayan işçinin uğramış olduğu kazanç kaybı da bu kalemler arasındadır. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar da tazminat kapsamındadır. Bu alacak türüne örnek olarak işçinin geçirdiği iş kazası sonucu yüzünde kalıcı iz oluşması verilebilir. İşçi bu iz nedeni ile daha sonra iş bulmakta zorlanabilir.

Bir diğer kalem ise çalışma gücünün azalmasından veya yitirilmesinden doğan kayıplardır. Bu kayıp geçici bir kayıp olabileceği gibi kalıcı olması da mümkündür. Geçici kayıptan anlaşılması gereken işçinin çalışma gücünde kayıp olmadığı veya kayıp olmakla birlikte bu kayıp halinin sonradan ortadan kalktığı durumlardır. Bu halde SGK tarafından işçiye geçici iş göremezlik ödeneği bağlanmaktadır. İş kazası sonucu işçinin sürekli olan bir kayıp yaşaması da mümkündür. Bu durumda sürekli iş göremezlik tazminatı istenmesi mümkündür. Sürekli iş göremezlik haline örnek olarak işçinin parmak kaybı verilebilir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

İş kazası tazminat hesaplama yapılırken işçinin kaza geçirmemiş olsaydı elde edeceği gelir dikkate alınmaktadır. İş kazası tazminat hesaplama yöntemi içtihatlar ile ilerlemektedir. Hesaplamada dikkate alınması gereken bazı hususlar mevcuttur. İş kazası tazminat isteminde aktif dönem ve pasif dönem hesapları da hesaplamaya dahil edilmektedir.

Tazminatın hesaplamasında indirilmesine kanun tarafından izin verilen durumlar da söz konusudur. Bunlardan ilki olayda zarar görenin kusurunun bulunmasıdır. İş kazasında ölen işçinin karısının yeniden evlenme olasılığının bulunması da dikkate alınan başka bir durumdur. Bu durumda hakim her somut olayın gereklerine göre ayrı ayrı karar vermektedir. Zararın oluşmasına sebep olan kişinin ekonomik olarak zor durumda bulunması durumunda hakim takdir yetkisi çerçevesinde belirli bir indirim uygulayabilir.

İş Kazası Hasar Dereceleri Nelerdir?

İş kazası nedeniyle tazminat hesaplaması yapılırken önce iş gücü kaybı hesaplanır. Yani maluliyet oranı Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin ekinde yer alan cetvellere göre SGK tarafından hesaplanır. Bu cetvellere göre iş kazası hasar dereceleri yani maluliyet oranı tespit edilecektir. Daha sonra işverenin kusur oranın ne kadar olduğu kusur bilirkişisi tarafından tespit edilerek aşağıdaki hesaplamaya geçilir.

İş Kazası Tazminat Miktarı 2020 de Neye Göre Belirlenir?

İş kazası tazminat miktarı hesaplamasında dikkate alınacak ilk husus işçinin almış olduğu ücret miktarıdır. Hesaplamanın doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için işçinin almış olduğu ücretin tespiti büyük önem arz etmektedir. Bir diğer etken işçinin aktif olarak çalışabileceği süredir. Yargıtay’ın istikrar kazanmış kararları doğrultusunda işçiler için bu yaş sınırı 60 yaş olarak belirlenmiştir. Yaşam süresi hesaplamaya etki eden başka bir faktördür. Yaşam süresi kişinin ortalama yaşayabileceği süre dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ortalama 70 yaşına kadar 60-70 yaş arası pasif dönem de hesaplamaya dahil edilmektedir.

 3000 TL Ücretle Çalışan 46 Yaşındaki %20 Kusurlu Bir İşçinin İş Kazası Tazminat Hesaplama Örneği

İş Kazası İş Kazası Nedir

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

İş kazası davalarında talep edilebilecek bir diğer husus manevi tazminat davasıdır. Manevi tazminat ile iş kazası sonucu oluşan ruhsal zararın karşılığı olarak belirli bir tutar para istenmektedir. Manevi tazminat istenebilmesi için zarar, uygun nedensellik bağı ve hukuka aykırı fiilin bir arada bulunması gerekmektedir. İş kazasında tazminat alanlar bu şartları sağlamaktadır. Manevi zarara ilişkin açılacak olan tazminat davalarını diğer tazminat davalarından ayıran önemli bir durum söz konusudur. Genel kural gereği tazminat istenebilmesi için ortada bir kusurluluk halinin mevcut olması gerekmektedir. Ancak manevi tazminata ilişkin düzenlemeler ve Yargıtay tarafından bu konu hakkında verilen kararlar göz önüne alındığında durum farklı bir boyut kazanmaktadır. Tazminat istemleri için aranan kusurluluk şartı manevi tazminat için şart olmaktan çıkmıştır. Yani işverenin kusuru olmasa dahi hakim somut olayın gerektirdiği ölçüde manevi tazminat ödenmesine hükmedebilmektedir.

Manevi zarar ilişkin tazminatın belirlenmesinde hakime geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır. Hakim her somut olayın kendine özgü durumlarını göz önüne alarak hakkaniyete uygun bir miktar belirlemelidir. Manevi tazminat istenmesinin nedeni iş kazası sonucu duyulan elem, acı ve keder gibi duyguların ortaya çıkmasıdır.

Manevi tazminat kural olarak iş kazası geçiren işçi tarafından istenebilmektedir. Ancak bazı şartların varlığı halinde iş kazası geçiren işçinin yakınları da manevi tazminat isteminde bulunabilir. Yakınların manevi tazminat isteminde de hakim somut olaydaki illiyet bağının bu duruma olanak tanıyıp tanımadığına göre karar verebilir. Kusurluluk hali bu durumda da somut olay gerektiriyor ise aranmaz.

İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi

İş kazası sonucu açılacak olan tazminat davaları Borçlar Kanunu genel hükümleri çerçevesinde 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.  Ancak meydana gelen kaza neticesinde ceza davası açılmış ve ceza davası dava zamanaşımı süresi 10 yıldan fazla ise ceza dava zamanaşımı dikkate alınmaktadır.

İşçi de iş kazası sonucu meydana gelen maluliyet zamanla artmakta ve tam net tespit edilemiyor ise iş kazası zamanaşımı süresi maluliyet oranının kesin olarak tespitinin yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

İş Kazası Davalarında Yetkili Mahkeme

Genel yetki kuralınca yetkili mahkeme davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir. Ayrıca zararın meydana geldiği yer mahkemesinde yetkili mahkeme konumundadır. Son olarak malul olan işçinin veya ölüm halinde yakınlarının yerleşim yeri de yetkili mahkeme konumundadır. İş kazası hakkında detaylı bilgiye İş Kazası Avukatı sayfamızdan ulaşabilirsiniz: Eğer kıdem ve ihbar tazminatınızı hesaplamak istiyorsanız tazminat hesaplama sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Davası Yargıtay Kararları
Karar 1:

“İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle sigortalının maddi tazminatının hesaplanmasında gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Öte yandan, gerçek ücretin ise; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, iş yeri ve/veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır.
Somut olayda, hakkaniyete uygun maddi tazminatın tespiti açısından, sigortalının yaptığı iş, yaşı ve kıdemi belirtilmek suretiyle emsal ücret araştırması yapıldığı,…Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından olay tarihi olan 15.09.2009 tarihi için net 793 TL aylık gelir bildirildiği, bu bağlamda müteveffanın tır şoförü olarak çalıştığı, vasıflı çalışan olması hasebi ile asgari ücret üzerinde geliri olmasının olağan olduğu gözetilmeksizin asgari ücret üzerinden yapılan hesaba itibarla destekten yoksun kalma tazminatlarına hükmedilmesi hatalı olmuştur.”

Yargıtay 21. Hukuk D. 2019/1518 E.  ,  2019/6657 K.

Karar 2:

“Dairemizin ve giderek Yargıtay’ın yerleşmiş görüşleri, Kurumca bağlanan gelirlerin peşin sermaye değerinin ve geçici işgöremezlik ödeneklerinin hesaplanan zarardan indirilmesi, Kurumun rücu hakkının korunması ve mükerrer ödemeyi önleme ilkesine dayandığından, kamu düzenine ilişkin olarak kabul edilmiştir. Kaldı ki, 6098 sayılı Kanunun 55. maddesi de emredici bir hükme yer verdiğinden gerçekleştiği tarihe bakılmaksızın tüm fiil ve işlemlere uygulanmalıdır.
Davaya konu işkazası , 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce meydana geldiğinden, Kurumca rücu edilebilen peşin değer 506 sayılı Kanunun 26. maddesine göre belirlenmelidir. İşverenin 506 sayılı Kanunun 10. maddesine dayanan sorumluluk hali, kendisinin zamanında bildirimde bulunmamasından kaynaklandığından, hiç kimse kendi kusurundan yararlanamayacağından, bu halde dahi 26. maddeye göre rücu edilebilen miktar kadar indirim yapılması gerekecektir.

Anayasa Mahkemesinin 21.03.2007 gün ve 26649 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 23.11.2006 gün ve E: 2003/10, K: 2006/106 sayılı Kararı ile 26. maddedeki “sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere…” bölümünün Anayasaya aykırılık nedeniyle iptaline karar verilmiştir. 26. maddedeki anılan cümlenin iptali ile Kurumun rücu hakkının yasadan doğan kendine özgü ve sigortalı yada hak sahiplerinin hakkından bağımsız basit rücu hakkına dönüşmüş olması karşısında, rücu davasında, ilk peşin değerli gelirin tazmin sorumlularının kusuruna isabet eden miktarla sınırlı şekilde hüküm kurulması gerekir.”

Yargıtay 21. Hukuk D.  2019/2006 E.  ,  2019/6541 K.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

303 Soru

 • Aydın 29 Kasım 2020 22:30

  Merhaba ben iş kazası sonucu sol elimin Orta parmağımda 1.5 cm üzerinde kopma oluştu tırnağımdan koptu maddi manevi dava açmaya değer mi acaba tsk

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 18:57

   SGK’ya başvurun. Maluliyet oranı tespit edilirse dava açmaya değer.

 • hüseyin acun 29 Kasım 2020 21:12

  merhaba ben iş kazası geçirdim yaklaşık 12 metreden iskeleden düştüm hiç bir iş güvenliği alınmamıştı bileğim kırıldı yüzümde kaşımın altında bir kırık vardı bayada bir acı çektim iş veren herhangi bir gönül alıcı bir şey yapmadı oda kaza anında yanımdaydı sadece izledi ben karar verdim dava açacam sizce nasıl bir yol izleyebilirim biraz aydınlatabilirseniz iyi olur teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 18:55

   İş kazası nedir ve dava süreci ile her türlü sorunun cevabını bu konudaki makalemizde bulabilirsiniz.

 • Kerem gökdeniz 28 Kasım 2020 02:30

  Merhaba babam iş yerinde kendi işi olmadığı halde patronunun söylemesiyle çatıya çıkıp tamir yaparken bastığı eternit kırılıp 7 metreden aşşağı düştü 2 el bileklerden kırık 7 şer tane platin takıldı öyle duruyor sağ bacak komple kırık omurga kırık omurgada 15 tane pilatin var kalça kemiğinde çatlaklar var şuan hastanede tedavimiz bitti evde yatarak tedavisine devam ediyor patronları ne arayıp ne soruyor ilk polis ifadesinde şikayetçi olmadık babam 53 yaşında

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 17:44

   Şikayetçi olmasanız da iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz.

 • Erdem lermi 27 Kasım 2020 15:43

  İş araci ile kargo dagitimina giderken kaza gecirdim trafikce suclu bulundum yavaslamam gereken yerde hizli gitmisim yavas gidince bu dagitim bitmez hergun 50km bi ilceye gidiyorum kaburgalarim kirildi omurga kirigindanda ameliyat oldum şu an 2 ay raporluyum tazminat alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 18:30

   İşyerinin size zaman sınırı koyduğunu tanıkla ispatlarsanız tazminat alırsınız.

 • Harun Seyhan 26 Kasım 2020 20:14

  Iyi günler.ben 5 yıl önce iş kazası geçirdim. Bir firmada kurye olarak çalışıyordum.çalışirken bir aracın çarpması sonucu yoğun bakımda yattım. Darbeyi kafadan aldığım için bir kulağım duyma yitisini kaybettim. Bu kazadan sonra işten ayrıldım.sadece çalıştığım yılların tazminatını verdiler. Şuan elimdeki raporlarda duyma sorunumun kazaya bağlı olduğunu gösteren yüzde 35 raporum var. Bu raplarla bu firmaya dava açsam. Manevi tazminat alabilirmiyim. Teşekkürler.

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 17:52

   İş kazası nedir sorusunun cevabı için bu konudaki makalemizi inceleyebilirsiniz.

 • Ömer sayim çelebi 25 Kasım 2020 10:17

  İyi çalışmalar kardeşim mesai saatleri içerisinde şirket arabası ile kazaya maruz kaldı hiç bir suçu olmadıgı halde trafikde kurallar içinde seyahat ederken arkadan başka bir araba çarpması kafatası kırılıyor ve şu anda beyinde hasar oldugu söyleniyor şirket hastanın şu anda tüm sağlık giderlerini karşılıyor fakat hasta evde yatar durumda ve beynindeki hasar yüzünden yeme içme ve konuşma yetisi yok doktorlar bu durum onda kalıtsal bir hastalık bırakacak dedi fakat ne oldugu şimdi bilinmiyor diyorlar biz ailesi olarak maddi ve manevi dava açabiliyormuyuz açılacak bu davada istenmesi gereken ücretler nelerdir şimdiden teşekkür ederim

 • Celalettin canbulat 25 Kasım 2020 07:21

  Mhb .işkazası geçirdim AVM’de elektirikci olarak çalışıyordum asma tavandan düştüm omirligim de 8 adet pilatin var nekadar tazminat alırım

  • Besler Hukuk 30 Kasım 2020 18:11

   Maluliyet ve kusur oranlarını bilmeden rakam vermek zor.

 • Nuri 24 Kasım 2020 20:38

  İyi günler ben 17.03.2020’de iş kazası geçirdim sol elimi makinaya kaptırdım ve şuan bileğim bükülmüyo heyet %8 rapor verdi çaliştigim sürede sigortam yoktu işveren sigorta yapmadi ve çaliştiğim makinanin acil stop butonu olması gerekiyo ama yoktu işverenin vaatlerine kanıp şikayetçi olmadım sizce şimdi bu %8 oranla dava açsam açdiğima değermi

  • Besler Hukuk 25 Kasım 2020 15:56

   Tabii ki değer. 70 yaşınıza kadar elde edebileceğiniz gelirin %8’ini kaybetmişsiniz gibi tazminat hesaplama yapılıyor. Haklarınızı bırakmayın kesinlikle.

 • selim ay 21 Kasım 2020 14:20

  iyi günler bn 11.02.2020 bi iş kazası gecirdim mermer işçisiyim yüksek den düşme 7 m ve düştüm yerin üzerine bi sunta atılmış ve boşluk olduğunu gösteren bisey yoktu sol el bileğim de en kisitlili çenem de 8 vide 1 plak ve amaliyat dolayi sağ yanayım felç kaldi gozumdede sıkın ti var ve davayı 5 ay sonra aca bildim her hangi bi sıkıntı ola bilirmi iyi bi tazminat ala bilirmiyim 3 tanede sahidim var. Teşekkürler

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 16:07

   İş kazası nedeniyle tazminat alırsınız büyük ihtimalle.

 • Emre kul 20 Kasım 2020 20:53

  2019 şubat ayında iş kazası geçirdim malüliyet oranım yüzde 30 aldım sgk bana ne kadar maaş bağlamalı ve mahkeme sonuç ne olur lütfen beni aydınlatın

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 17:47

   İş kazası davasını kazanırsınız büyük ihtimalle.

 • serdal duman 20 Kasım 2020 16:18

  İşkazası geçirdim üçparmak uçu ezildi koptu 234 ne yapmalıyım saygılar teşekkürler

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 14:55

   Sizin durumunuzda maluliyet çıkacağı kesin. Dava açabilirsiniz.

 • Ercan ercaglar 19 Kasım 2020 20:46

  Bir iş kazası geçirdim 4 ay önce
  O gün çok am çok safer ber oldular
  Is veren am biti dahada aramadılar bir omurga ve belvis kemigim kirilmis
  Am piskolojiim çok bozulmuş
  Yeni dava actim

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 14:03

   Dava açarak doğru yapmışsınız. Hakkınızı aramanızdan doğal bir şey yok.

 • Tayyip Oğuz 18 Kasım 2020 19:50

  İş kazasında ayak başparmağımın 1_2 santimini kaybettim parmakta büyük oranda his kaybı var ve hareket kısıtlılığı oluştu ve parmak eklem yerinden bükülmüyor yürürken denge kaybı oluştu şikayetçi olmaya değer birşey mi

  • Besler Hukuk 19 Kasım 2020 17:12

   SGK’ya başvurun. Maluliyet tespit edilir büyük ihtimalle.

 • İbrahim 18 Kasım 2020 15:01

  İyi gunler ben agustos 16 da iş kazası geçirdim işaret ve orta parmaklarım 1ve2 ci bogum arasından kesildi tento ve liflerde komma oldu parmaklarımı tam kullanamıyorum raporum 2 aralıkta bitiyor şikayetci olacagım ne yapmamlazım teşekürler

 • Erhan Bulut 15 Kasım 2020 13:17

  Merhaba inşaat ustasıyım 17.08.2020 150cm lik bir ıskeleden düştüm sol elimde parçalı kırık teşhisi kondu tedavim bitti ama doktorum ileriki günlerde bileğimden ameliyat olman gerektiğini söyledi platin atılması gerekirmiş benim sorum o anda hastanede iş kazası olarak bildirilmedi ama ben isrtirahatlı olarak ücret aldım bu duruma göre bir tazminat hakkım olurmu. Teşekkürler bilgilendirme için.

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 14:17

   Maluliyet oranı tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Mustafa Çatal 14 Kasım 2020 17:58

  Ben mermer fabrikasında çalışıyordum kendi işimle ilgili olmadığı halde bir eve mermer masa götürttüler. Bu sırada ayağıma mermer masa düştü ayağım üstten ve alttan patladı ayağımda ezik kırık ve dikişler vardı.baş parmağımın eklemindeki kırıkların iyileşmeyeceği söylendi ayrıca o parmağa dondurma işlemi de yapılma ihtimali var. Topuğuma basarak yürüyorum ama ayağım şişliği inmiyor ve böyle olduğu için eskisi gibi yürüyemiyorum aksamalar oluyor. Hem psikolojik hem de maddi olarak çok etkilendim. Maddi ve manevi tazminat davası açmak istiyorum tahmini olarak ne kadar alabilirim ? Doktorum da dava açmamı söyledi.

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 16:00

   Rakam vermek zor ancak dava açtığınıza değecektir.

 • Aysel taşkın 14 Kasım 2020 04:42

  Merhaba. 31 ocak 2020 de iş kazası geçirdim. Sağ işaret parmağımın bir boğumundan uzuv kaybı yaşadım. Yaşım 23 . Parmağımı makineye kaptırdım ve makinenin durdurma tuşu bozuktu. 2 ay heyet raporum vardı şu anda hala işte çalışıyor gözüküyorum ama daha işe başlamadım ve pandemi maaşı ödeniyor. işverenim doktor konusunda arkamda olucağını söyledi ama aylardır kimseden ses soluk çıkmıyor. Sizce ne yapmalıyım? Dava dilekçemde işverenin maddi manevi destekçim olmadığı takdirde dava açıcağım diye de yazdırmıştım. Sizce maddi manevi tazminat açmalı mıyım ? Birde uzuv kaybı yüzdelik dilimlerini nasıl öğrenebilirim ?

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 13:29

   Tıbbi bir konu olduğu için maluliyet oranı hakkında bir şey söylememiz zor. Ancak iş kazası nedeniyle dava açtığınıza değecektir.

 • Satılmış SERT 14 Kasım 2020 00:49

  Merhabalar, çalıştığım ağır sanayi fabrikasında kumlama makinesi ürün çıkış yapılan yerde malzemeye kumların temizlenmesi için raylı sistemin üzerinde hava hortumu ile malzemeye hava tutarken yürüyen bant ile tonajlı saç arasında kaldı ayak bileğim , kırık ve 2. derece doku zedelenmesi oldu yaklaşık 2 ay olacak ve ben daha iyilesemedim daha da sürecek belki bir iki ay daha , zaten iş yerinden ilk gün bir sefer arandım daha da ne arayan ne soran var, maddi manevi tazminat davası açsam değer mi acaba is kazası olarak kayıtlara geçti ama sahtekârlık yapabilir mi kusur iscide diye, yürüyen bant üzerinde olmadan işimi yapmam imkansız ve işimi yapmam için de bundan başka bir seçenek yok yetkili seçenek sunmuyor. Yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim.

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 13:17

   SGK sizi meslek hastalıkları hastanesine sevk edecek. İş gücü kaybı tespit edilirse iş kazası nedeniyle dava açabilirsiniz.

 • Yusuf 12 Kasım 2020 20:06

  Is kazasında kaynaklı SGK mufettıs raporu ne kadar sürede cıkar acaba sımdeden tesekkur ederim

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 11:29

   İş yoğunluğuna bağlı ancak ortalama bir ay sürer.

 • çağla karademir 12 Kasım 2020 18:41

  Merhaba 22.02.2019 da iş kazası geçirdim şehir dışında ölümden döndüm araba pert oldu yüzümde ve kafamda dikiş izleri kaldı ayrıca psikolojik olarakta panik atak başladı ilaç kullanıyorum iş kazası olarak bildirmediler ayrıca kaza sonrası yanıma gelmediler raporları 3 ay sonra ben jandarmadan gidip aldım hiç bir masrafımı ödemediler kazası sonrası mobing uyguladılar ve şimdide 3 ihtar ile işime son
  verdiler hem işe iade hem mobing hemde iş kazası için tazminat davası açabilirmiyim

 • Naciye satılmış 11 Kasım 2020 19:15

  Iyi akşamlar ben 04.09.2019 da iş kazasi geçirdim sol elimin ici ve üstü patladı işaret parmağım kırık heyet yüzde 10 rapor verdi ne kadar tazminat alabilirim yaşım 33 bankaya yatan maaşım asgeri ücrettir

  • Besler Hukuk 12 Kasım 2020 14:54

   Rakam vermek zor ancak dava açtığınıza değer.

 • Adem Tepeçınar 11 Kasım 2020 16:15

  merhaba 3 temmuzda havaifişek fabrikasında babam vefat etti 3 kardeşiz ve annem sağ sizce hangi tazminatları açabiliriz ve ne kadar sürer

  • Besler Hukuk 11 Kasım 2020 17:07

   İş kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talep edebilirsiniz.

 • Mustafa Demir 10 Kasım 2020 12:37

  Öncelikle simdiden cevabınız icin teşekkür ederim. Her soruya cevap vermeye calistigiz icin. Benim babam 21.11.2014 de is kazasi geçirdi kaza is sahası icinde tır gerii gelmesi sonucu vefat ettii. Kendisi emekli 62 yaşında calisandi. Is yeri davali 2015den beri sonunda ceza dosyasi bitti. Maddi manevi tazminati almamiz ne kadar surer acaba. Tır dorse sigortasi da davalı ortalama ne tutar. Niye bu kadar uzun suruyor bu davalar. Kolay gelsin

  • Besler Hukuk 10 Kasım 2020 13:35

   Ortalama 8 yıllık ücreti üzerinden maluliyet ve kusur oranları doğrultusunda hesaplama yapılır. Rakam vermek zor.

 • şerif mantarcı 8 Kasım 2020 23:13

  21.10.2020 is kazasi geçirdim ehliyeti olmayan forklift sürücüsü beni 5 metrelik bir rafa kaldırdı ve düştüm kalça kemiğinde iç kırık ve dış kırık olup sağ bilegim de kırık oldu 2 ay olacak hala raporluyum ve ben sikayetci olsaydim isveren seni isten atariz davayida alamassin ustunu kapatiriz dedi bende sikayetci olmadim.

  • Besler Hukuk 10 Kasım 2020 12:46

   Şikayetçi olmasanız dahi iş kazası nedeniyle tazminat talep edebilirsiniz.

 • Yunus emre 8 Kasım 2020 21:43

  4 gün önce iş kazası geçirdim. İki parmağımın ucu kırıldı. İş kazası raporu aldım 1 ay. Ama hastaneden sonra emniyete götürdüler soru sordular şikayetçi misin falan diye yok dedim şimdi dava açsam yine tazminat alabilir miyim. Ama işten çıkış almadım raporluyum. Bi de iş kazasında SGK rapor parası yatırdığında şirket rapor parasını tekrar bizdn istiyor. Vermesek işten çıkartılar diye veriyoruz.daha öncekiler vermiş

  • Besler Hukuk 10 Kasım 2020 12:38

   Karakolda şikayetçi olmasanız dahi iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz. Maaşınızı tam olarak yatırıyorlarsa istedikleri parayı verebilirsiniz. Normalde yapmaları gereken aradaki maaş farkını vermeleri.

 • Ertuğrul Karakaya 7 Kasım 2020 15:41

  Selam 19 Haziran 2019 da iş kazası geçirdim omurgama on âdet platin takıldı sgk ? 26 hasar verdi 40 yaşındayım 150 ₺ günlük alıyordum inşaatta ..maaşım 4000 ₺ geliyordu mahkemeye verdim ikinci duruşma ayın 11 ne olcak kaç duruşmada sonuçlanır ne kadar tazminat çıkar teşekkür ederim

 • ALİ KANTEMİR 6 Kasım 2020 23:09

  babam 60 yasında emekli iken calısıyordu iş kazası ucu vefat etti şirket anlasma istiyr ne kadar istemeliyim

  • Besler Hukuk 9 Kasım 2020 18:59

   İş kazası sonucu ortalama 10 yıllık geliri hesaplanır. Net bir rakam vermek zor.

 • adnan uçat 6 Kasım 2020 15:05

  19.02 2020 de iş kazası geçirdim sol işaret ve orta parmağım tam ortadan kaybettim dikilmesi güdük onarımı yapıldı iş kazası olarak sgk iş gücü kaybı 8.3 geldi çok düşük marangoz um işimi yapamıyorum ne yapacağımı bilemedim

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 15:59

   İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz. Yüksek Sağlık Kurulu’na maluliyet oranı için itirazda da bulunabilirsiniz.

 • Ferhat uyar 4 Kasım 2020 19:54

  20.11.2019 bir iskele firmasın da iş kazası geçirdim hastanede şikayet deilm dedim ama sonra sağ elim serce parmağım oynamadıgını gördüm sgk başvurdum /22iş görememezlik raporum var ve işverenim 80 binlira verim beni şikayet etme diyor napmalıyım

  • Besler Hukuk 6 Kasım 2020 12:29

   İşverenin teklifi az bence ama acil paraya ihtiyacınız varsa pazarlık yapıp anlaşabilirsiniz.

 • Mutlu güzel 3 Kasım 2020 21:16

  Kereste fabrikasında ayağımdan portif geçti tazminat alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 5 Kasım 2020 18:00

   SGK’ya iş kazasının bildirildiğinden emin olun. Maluliyet oranı tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • murat öz 2 Kasım 2020 03:59

  bir is kazasi gecirdim… sag kolumda is kazasindan kalma iz var..ayrica sag 3 parmak(isaret orta ve yuzuk parmaginda) hareket kisitlanmasi oldu..1 ay gibi sure is kazasindan rapor aldim.. tazminat hakki dogar mi? hem iz hemde parmaktaki hareketsizlikten dolayi maddi manevi acabilir miyim…

  • Besler Hukuk 2 Kasım 2020 19:20

   İş kazası nedeniyle maluliyet oranı tespit edilirse dava açabilirsiniz. SGK’ya başvurun.

 • Aytekin polat 28 Ekim 2020 01:34

  Çalıştığım iş yerine 10 yıl zaman aşimina bir ay kala kıdem tazminatı açtım dava hala sürüyor meslek hast. Rapor çıktı şimdi oran bekliyoruz manevi tazminat davasi ‘da acabilirmiyim. Zaman aşımı geçerli mi.

  • Besler Hukuk 28 Ekim 2020 16:43

   Manevi tazminat için de on yıllık zamanaşımı süresi var.

 • Selahattin şeker 27 Ekim 2020 00:38

  Öncelikle merhaba 03 09 2020 tarihinde işyerindeki iş kazası gecirdim göğsüme 4 adet dikiş atıldı fakat işveren beni hastaneye yollamadı işyerindeki dikiş attılar ama suan elimde kaza tutanagım var %100 haklıyım kazada işveren iş kazamı sgk ya bildirmemiş ben ise bunu yeni öğrendim bununla ilgili dava açsam herhangi bir tazminat talep edebilirmiyim

  • Besler Hukuk 28 Ekim 2020 18:11

   Kalıcı bir iş gücü kaybı gerekiyor maddi tazminat davası açabilmek için.

 • Ahmet büyükpınar 21 Ekim 2020 18:31

  Özlem çotur abla kesinlikle şikayetçi olun sonrandan sonraya siz pişman olursunuz şimdi patronların baktığına bakmayın detaylı bilgi için watsap 0551 0228931

 • Samet sazci 21 Ekim 2020 00:50

  Yaralanmalı trafik kazası yaptım 2014 te sağ kolda zayıflık sağ ayağımda aksaklık sekme var boynumda platinim var kiriktan dolayı iş bulamıyorum raporum %72 manevi dava açabilir miyim

 • Semiha 20 Ekim 2020 00:18

  İş kazası geçirdim şarküteri bölümündeki kırık camdan orta parmağım kesilse sinir ve damar kesilmiş bana bardak kesti dedirttiler kusurlu sensin diyorlar şikayet edebilir miyim şikayet etsem tazminat davası açabilir miyim?

  • Besler Hukuk 20 Ekim 2020 12:11

   SGK tarafından maluliyet oranı tespit edilirse iş kazası nedeniyle dava açabilirsiniz.

 • Özlem çotur 19 Ekim 2020 22:16

  Eşim şuan yogunbakimda kazan patlamasindan yuzde 35 kaybi var yanik tedevisi goruyor patronlarimiz bizle ilgileniyor polis beni aradi sikayetcimisiniz dedi bende eşim bi duzelsin şikayetçi olacagini düşünüyorum dedim bu süreçte napmaliyim

  • Besler Hukuk 20 Ekim 2020 12:08

   Sonradan da siz veya eşiniz şikayetçi olabilirsiniz. Hastane kayıtlarında iş kazası olarak geçmesine dikkat etmelisiniz.

 • recep durkal 17 Ekim 2020 20:32

  is yerinde calisirken elimi carptim ve elim kirildi is kazasi raporu aldim tazminat hakkina sahip oluyormuyum

  • Besler Hukuk 17 Ekim 2020 20:48

   SGK tarafından maluliyet oranı tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Besler Hukuk 16 Ekim 2020 12:34

  Kıdem tazminatı hesaplama işlemini bu konudaki sayfamızdan program aracılığıyla yapabilirsiniz.

 • Muammer selvi 14 Ekim 2020 16:54

  ISKAZSI GECIRDIM TOPUK AMELYATI OLDUM ON ADETVIDA PLATINVAR 8AYDIR RAPORLUYUM DAVA ACSAM KAZANIRMIYIM

  • Besler Hukuk 15 Ekim 2020 13:46

   Maluliyet oranı çıkar büyük ihtimalle sizin olayda. İş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirsiniz.

 • onur kara 5 Ekim 2020 01:09

  bn 1 ay önce kaza geçirdim üstüme 1700 ton agrlignda makina düştü kacarken sol ayagım altinda kaldi 3 kere amaliyat oldum ve kemik nakli de ola bilirm 6 ay icinde belli olcak kendi isyerimde amirlerin yolladi başka fabrikaya iş yapmaya gittim ve gittiğim fabrikada oldu kaza ve o makinayda başka tasuren firma koymuş ben şimdi kimi makkemeye vereyim tedavilerim hala devam ediyor kimse arayip sormuyorsa beni hep kendi inkanlarmla hastaneye gidyorm davayı kazana bilirmiyiz eğer kazanrsak nakdar miktar alrz

  • Besler Hukuk 5 Ekim 2020 19:20

   İkisine birden dava açabilirsiniz.

 • Halil İbrahim Akiş 1 Ekim 2020 21:09

  16 Mayıs 2016 fail kazası geçirdim gözüme tel battı tedavilerimden sonra sürekli iş görmezlik gelirine baş vurdum 100/35 rapor verildi ve SGK maaş bağladı bu raporla tazminat davası açabilirmiyim açarsam ortalama ne kadar tazminat alabilirim maaşım ortalama 6000 TL

  • Besler Hukuk 2 Ekim 2020 12:24

   Tazminat miktarı iki farklı bilirkişi raporu ile hesaplanmaktadır. Buradan hesaplama yapamıyoruz.

 • Yücel Taner 30 Eylül 2020 23:32

  Merhabalar ben 2014 te bı isnkazasi geçirdim elimi makinaya kaptırdım son mahkemem 2021 Şubat ayında en son gelen bildirgede maddi tazminatın hesaplaması için bilirkişiye gönderilmesi diye yazı gönderilmiş yani son hesaplamalar yapılacak durum nedir avukat bey

  • Besler Hukuk 1 Ekim 2020 11:10

   Durumu en iyi davanıza bakan avukat açıklayacaktır.

 • Yavuz Erdoğan 30 Eylül 2020 00:00

  Kolay gelsin 7 ay önce iş kazası geçirdim omuz dan ameliyat oldum omzumun eski sağlığı yerinde değil ne gibi haklarım var

  • Besler Hukuk 30 Eylül 2020 11:48

   SGK tarafından maluliyet oranı tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Aytaç Şahin 28 Eylül 2020 17:27

  İyi çalışmalar 2 ay önce çalıştığım iş yerinde iş kazası geçirdim başımda açılma oldu fakat ben şikayetçi olmadım.Tekrar şikayeti geri çekip dava açma hakkım var mı acaba.

  • Besler Hukuk 28 Eylül 2020 18:31

   Kalıcı bir işgücü kaybı varsa dava açabilirsiniz.

 • Tuğrul kutbay 28 Eylül 2020 17:16

  Merhaba ben iş kazası geçirdim sağ elim ortadan koptu sadece baş parmağım duruyor sürekli iş görememezlik oranım %45 mahkeme devam ederken avukatım sigorta şirketiyle anlaşmaya vardı 143 bin tl maddi manevi tazminat için %22 sini avukat aldi bana 114 bin tl kaldı parayı hesabıma yatırmadan boş bir kağıda bu davayla ilgili daha dava açmayşacağıma dair yazı yazdırıp imzalattı bu aldığim tazminay normalmi vede 4.asliye ceza mahmekemesi devam ediyor dosya yargıtay dan döndü bozma sonrası açilis yaziyor bu ne demektir

  • Besler Hukuk 28 Eylül 2020 18:31

   Uzlaşma şartları davanın sonuçlanmasından farklı. Uzlaşmasaydınız yıllarca dava sonucunu beklerdiniz. Sizden onay alarak anlaşma yapmış. Yani her şey normal.

 • Kubilay Çağlar 23 Eylül 2020 16:38

  İyi günler 15 gün önce iş kazası geçirdim inşaatta çalışırken düşüp iki ayak topuğumuda kırdım ve şuan ikisde alçıda işveren sigortamı yapmayı unuttuklarını söyleyerek hastanede iş kazası tutanağı tutturma ben be gerekiyorsa senin için yapacağım diyerek beni kandırdı bende iş kazası olarak göstermedim ancak hiçbirşeyimle ilgilenmiyor aramıyor bile 45 gün işgörememezlik raporu aldım iki ay sonrada nikahım var evleneceğim çalışamıyor ihtiyaçlarımı gideremiyorum tazminat davası açabilir miyim

  • Besler Hukuk 23 Eylül 2020 17:44

   Çok ciddi bir zararınız var. Dava açabilirsiniz.

 • Abdulselam bolat 23 Eylül 2020 00:58

  İyi geceler ben iş kazası geçirdim işaret parmak orta parmak ve yüzük parmaklarım presete kaldı 4 aylık bi tedavi gördüm hastaneden hemen çıktıktan sonra bana şikayetci olmadığımı söyle dediler tutanak tutuldu ben dava açsam hakkımı savunsam ne gibi bisey yapmam lazım rapor tutarken dalginlima geldi dedim

  • Besler Hukuk 23 Eylül 2020 11:14

   Şikayetçi olmamanızın bir önemi yok. Dava açabilirsiniz.

 • İbrahim Halil çiçek 22 Eylül 2020 01:35

  Merhaba 2020 Eylül ayı 12 sinde iş yerinde düştüm ve düşme sonucu kalça kemiğinde çatlak oluştu rapor verdiler ve iş kazası tutanağı tutuldu toplamda 26 gün rapor verdiler bunun ile ilgili tazminat hakkım nedir bilgi alabilir miyim?

  • Besler Hukuk 22 Eylül 2020 09:55

   SGK tarafından maluliyet oranı tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Recep doğan 21 Eylül 2020 19:05

  Merhaba 2010 yılında iş kazası geçirdim sağ gözüme tornavida ile kestim ameliyat oldum 3 hafta hastanede kaldım maddi manevi tazminaat davası açıldı 2015 yılında mahkeme sonuçlandı ama şirket iflas ettiği için alavağım parayı alamadım sıraya koydular beni geçen haftada ceza mahkemesi açılmış mağdur olarak beni yazmışlar 2 ay sonra mahkemem var ve ne yapmam lazım bu sureç hızlanması için artık sonuç almak istiyorum 10 yıldır devam ediyor bu yardımcı olur musunuz

  • Besler Hukuk 22 Eylül 2020 09:58

   Şirketin mal varlığı yoksa yapacak bir şey yok maalesef.

 • Görkem çaldır 18 Eylül 2020 23:12

  Merhaba ıy geceler 15.09.2020 tarihinde gece 12 sıralarıydı trafik kazası geçirdim iş yeri servisi ile kafamı servis demirine çarptım ambulansla hastaneye kaldirildim tedavim devam ediyo raporluyum ne yapmam gerekiyo tazminat için

  • Besler Hukuk 21 Eylül 2020 10:47

   İş kazasını SGK’ya bildirin. İş gücü kaybınız olduğu tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Tolga kaya 18 Eylül 2020 20:37

  Merhaba. Sol omuz TENDOM yırtılması oldu işyerinde merdivenden düştüm. % 4maluliyet raporum çıktı. Madi ve manevi ne kadar TAZMİNAT alabilirim. Yaş 42, çocuk sayısı 2, SSK prim dolu. Asgeri ücret pirimler

  • Besler Hukuk 21 Eylül 2020 10:38

   Buradan tazminat hesaplaması yapamıyoruz.

 • Turgay çoban 16 Eylül 2020 15:05

  Merhaba mermer ocağında gece vardiyasinda çalışırken ,gündüz ocakta patlatma yapmışlar ,patlayıcılar dan birisi kalmış ve ben gece çalışırken üzerime patladı kolumda falan cam izleri kaldı ,iş makinası cam çerçeve kalmadı yüzümde cam kırıkları battı tam anlamıyla bi şok durumu yaşadım ,sahitlerim mevcut ,dava açabilir miyim açsam kazanılır mı

  • Besler Hukuk 16 Eylül 2020 15:33

   Manevi tazminat ve varsa tedavi giderlerinizi talep edebilirsiniz.

 • Tufan yılmaz 13 Eylül 2020 16:00

  Merhaba İş mahkemesi davasında İlk celselerde avukatımız uzlaşma istemiyoruz demiştir. Dava daha sonuçlanmadı sonradan uzlaşma talebimiz olabilirmi ?

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 12:36

   Davanın her aşamasında uzlaşmaya varabilirsiniz. Ancak avukatınızın bilgisi dahilinde yapmanız sizin lehinize olacaktır.

 • Tufan yılmaz 13 Eylül 2020 15:54

  Merhabalar 2011 senesinde inşaatımızda çalışan işçi iş kazası geçirdiği iddia ediliyor 7-8 sene sonra maddi manevi dava açtı %41 oranında malülük raporu aldı. Yalnız 2015 senesinde normal olarak emekli oldu. Emekli olduktan sonrada halen inşaatlarda Usta olarak çalışarak sigorta pirimi yatırıldı. Maddi olarak bize yük düşüyor galiba ama manevi olarak tazminat alabilirmi. Çünkü kazadan sonra sürekli çalışmaya devam etmiş ve ssk pirimleri sürekli yatmıştır

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 12:35

   Manevi tazminat hakkı da var tabii ki. Dava açılmadan uzlaşmaya varmanız sizin yararınıza olacaktır.

 • İskender türkcan 13 Eylül 2020 00:37

  2012 yılında bir iş kazası gecirdim yüzük parmagım ve orta parmagımda kalıcı hasar meydana geldi ama kaza gecirdigim iş yerini bıraktım dava acmak istiyorum sonuc ne olur sizce

  • Besler Hukuk 14 Eylül 2020 11:59

   Yüzük ve orta parmak sertliklerinde % 8’e kadar maluliyet oranı belirlenebiliyor. Dava açmanızı tavsiye ederim.

 • Cemal yavuz 10 Eylül 2020 23:05

  Selam iyi günler 2015 de tekstil fabrikasında calisirken haksiz yere is aktim fesh edildi. Tazminatim verecelerini söylediler yanliz tazmi atimi 4taksitle alacagimi şöylediler. Bunun yasal olmadigini söyledim bu surede benimle alakasi olmayan enerji makina muduruyle sozlü tarisma yasandi müdur daga ileri giderek bana vurmaya başladı daga ileri giderek tekme atarak sag elime geldi elimden darbe alarak meteryal olan tarak kemigim kirilmis mahkemelik olduk dava devam ediyor istanbul adli tip kurumu % 8 guc kaybi verdi sag elim icin mahkeme bilir kisiye gonderdi sonuc ne cikar. Ölum ve cismani sebebiyle acilan tazminat davasi dava hala sürüyor elimi kiran müdür ceza aldi paraya cevirdi mahkeme. 5 yilda gozetim altinda duracak. Avukatim fabrikaya acti davayi is kazasi olarak. Sonuc ne olacak merak ediyorum nekardar tazminat alirim

  • Besler Hukuk 11 Eylül 2020 11:25

   Dosyanın tamamını gören avukatınız en doğru bilgiyi verecektir.

 • Fatih gökrem 10 Eylül 2020 01:31

  Kolay gelsin 3 senedir bir fabrika da çalışıyorum dün yani 09.09.2020 de iş kazası geçirdim sol kolum ayak bileğim ve vücudumun bazı yerlerinde 2. derece ve 1.derece kimyasal yanıklar oluştu 2 tane hastaneye gittim müdahaler yapıldı yanık bölümüne sevk edildi raporu ilacımı yanık bölümü yazacak bu süreçte neye dikkat etmeliyim ne yapmalıyım tazminat davası açmama değer mi teşekkürler

  • Besler Hukuk 10 Eylül 2020 09:50

   Hastane kayıtlarında iş kazası olarak geçmesine dikkat etmelisiniz. Maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

 • Melek demir 9 Eylül 2020 20:04

  Merhaba benim erkek kardesim 24 yasindayken 2018 yilinda is kazasi gecirdi yuk asansoruyle birlikte 2.kattan asagiya dustu sol bacagi baldir kismindan icten koptu damarlar sinirler koptu ezilmeler falan oldu platin takildi kazadan 1 hafta sonra da diz kapaginin asagisinda damar tikanikligi oldu suni damar takildi suan yureyebiliyor ama bilek ve parmaklarini oynatamiyor % 39 engelli raporu aldi o raporu aldiktan sonra bi daha ameliyat gecirdi bilegi yere dusuk oldugu icin bilek sabitlendi bu sene de dava actik bu davanin sonuclanmasi ne kadar surer ve kesin olarak davayi kazanma sansimiz var mi? Bi de engelli raporuna ameliyattan sonra itiraz etsek % orani ni yukseltir mi?

  • Besler Hukuk 10 Eylül 2020 09:43

   Dava ortalama bir yıl daha sürer. Orana itiraz etmenizi tavsiye ederim.

 • Doğan kartal 7 Eylül 2020 00:24

  Merhabalar ben bir özel sektörde 6 yıldır çalışıyordum. kullanmış olduğum ekipmanın gövdesinde kaçak akım olduğundan dolayı elimle tutunca elektrik çarpması meydana geldi. Herhangi bir yerimde yara VS yoktu fakat sonrasında psikolojik olarak etkilendim. Hastane iş kazası olarak geçti 5 saat müşade de kaldım. Olayın üstünden yaklaşık 1 yıl geçti sonrasında ne yapabilirim diye araştırdım işyeri Sgk ya iş kazasını bildirmemiş. İş yeri ne kadar ceza alır işyeri 1.sınıf ağır sanayi olarak geçiyor Elimde o gün tadevi eden doktorların ve verilen ilaçların kağıtları var. Psikolik olarak etkilenmeden dolayı manevi tazminat davası açmam mı gerekiyor ve ne yapmam lazım

  • Besler Hukuk 7 Eylül 2020 13:47

   İş gücü kaybı olmasa dahi işveren manevi tazminat ödemek zorundadır.

 • Cemil Can 6 Eylül 2020 02:23

  Merhaba ben 24.07.2020 de iş kazası geçirdim sol elimin orta parmağı sakat kaldı tazminat davası açmama değermi? Ayrıca inşaat şefi diye beni sigorta primimi yatırmışlar fakat kanunen ben şantiye şefi olamıyorum ve bundan haberim yoktu sizde kayda değer bir tazminat alırmıyım

  • Besler Hukuk 7 Eylül 2020 13:57

   Maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Dava açmanıza değer bence.

 • Davut toptaş 31 Ağustos 2020 13:41

  Selamun aleyküm ben 2019 Aralık ayında iş kazası geçirdim o tarihten bu yana ağrım geçmedi ve artık ağır iş yapamıyorum ağır iş yapamadığımdan dolayı işten beni ayırdılar. Ben nasıl bir dava açabilirim nasıl bir yol izleye bilirim bilgiverseniz memnun olurum teşekkürler

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 16:38

   İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.

 • Zafer uslu 31 Ağustos 2020 02:07

  Merhabalar ben bi tershanede bi taşeron firmaya boyacı ustası olarak çalışıyordum iskeleden düştüm omurga kemiğim iki yerden kırıldı bir yerdende çatladı altı kaburgam kırıldı bide omuz kemiğim kırıldı bide iç kanama geçirdim ve şimdi yüzde 68 iş kaybım var 3200 günüm var 2003 yılında sigorta girişim var yaşım 42 mahlulen emekli olabilirmiyim bide dava açtım çok madur oldum tazminat alabilirmiyim ve ne kadar tazminat alabilirim teşekürler

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:24

   Olabilirsiniz. Tüm şartları sağlıyorsunuz.

 • Ertan buran 27 Ağustos 2020 16:25

  Ben iş yerinde makine başında iken yüz felci geçirdim ve tedavi sürecinde doktorumun verdiği kortizonlu hapların yan etkisi var idi bu esnada raporluyum tedavi süreci devam ederken iş veren işlerin yoğun olduğunu ve işe gelmemi emretti bende işten atılma korkusundan dolayı tedavi sonrası işime gidiyordum hapların beni sersem yaptığını söylediğim halde işveren dikkate almadı bunun sonucunda istirhatli iken sağ el 3 parmağım koptu ve bilincim dışında gerçekleşen bir olay idi iş verene bana ev almaları halinde dava açmaya ağzımı belirttim ve iş kazası olarak belirtmemiş idik şimdi iş veren bana git istediğin yere şikayet et dedi serçe parmak tutmadı diğer 2 parmak dikildi ama iş görmüyor donduruldu kısacası dava açsam mı uzlaşma yoluna mı gitsem karlı çıkarım ve ben yeni emekli oldum 8 yada 10 sene çalışmayı düşünüyordum elimden dolayı mesleğimi icra edemediğim için emekli olmak zorunda kaldım dava açsam tahmini ne kadar maddi manevi tazminat alabilirim. SAYGILARIMLA

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:59

   Rakam veremiyoruz ancak dava açmanıza değeceği kesin. Uzlaşma ihtimali kalmamış gibi görünüyor anlatımınıza göre.

 • Sinan elbistanlı 25 Ağustos 2020 17:29

  Merhaba ben 17 yaşında 2013 tarihinde iş kazası geçirdim bu kazadan sağ elimin 2.3ve 4 parmak uçlarım koptu dikilme şansı yoktu bu olaydan dolayı bana 10.33 oranında iş gücü kaybı raporu verildi.Dava açtım ve 2015 tarihinde 65 bin lira maddi manevi tazminat parası aldım bu paradan 20 bin lira gibi miktarı avukatım aldım. Şimdi ben yeniden dava açabilir miyim yoksa üstüne bir bardak soğuk su mi içmem gerek?

  • Besler Hukuk 25 Ağustos 2020 18:16

   Kesinleşmiş mahkeme kararına karşı yeni bir delil çıkmadıktan sonra tekrar dava açılamaz.

 • Muhammed ayan 24 Ağustos 2020 22:12

  Merhaba İş yerinde bel fıtığım patladı iş kazası tutanağı tutulmadı ocak ve haziran aylarında olmak üzere 2 ameliyat geçirdim ve şuan platin atılacak ayağımda ağrılarım devam ediyor
  İşyeri ile görüştüm bu şekilde çalıştıramayız dediler muhtemelen tazminatımı verip çıkaracaklar bu hafta içerisinde
  Tazminatımı aldıktan sonra maddi manevi tazminat davası açabilirmiyim teşekkürler

  • Besler Hukuk 25 Ağustos 2020 12:38

   Yüksek sağlık kurulu bel fıtığını meslek hastalığı olarak kabul edebiliyor. SGK’ya meslek hastalığınızı bildirin. Maluliyet oranı tespit edilirse dava açabilirsiniz.

 • Emine genç 18 Ağustos 2020 16:34

  Merhaba 6yıl önce eşim iş kazası geçirdi yanında çalıştığı arkadaşı yük taşımakta kullanılan atabayı eşimin üzerine sürerek yaralanmasına sebep oldu mahkemeye verdik kazandık itiraz edilmiş ikinci kez kazanmamıza rağmen hala sonucu bekliyoruz benim sormak istediğim eşimin ayağı kalçadan kırılmıştı ilk amaliyatında vida daha sonra ağrıları dayanılmaz hale gelince ikinci amaliyatla ayağına pilatin takıldı ağır kaldıramıyacagını söylediler yüzde onbeş rapor verdiler iş yeri çalışabildiği kadar iş yerinde kalacağını söylemişti fakat başka bir bölümden birinin sürekli takılması işine karışması yüzünden tartışmışlar ve işine son verildi ikinci amaliyatının olduğu iki yıl oldu ayağındaki pilatininde belirli bir zaman sonra değişmesi gerekiyor eşimin kazasında iş yerinin ihmalinin büyük olduğunu düşünüyorum o şahıs defalarca şikayet yemiş şiddetten dolayı çıkarmamışlar en bu kazada çıkardılar iş yerine dava açmamıştık çalışacak diye şahısa dava açtık iş yerine mahkemeye versek kazanabilirmiyiz eşim ,54 yaşında bir avukata sordum yaşından dolayı kazanamayacağımızı söyledi bu doğrumu

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:15

   Yaşla ilgisi yok. Zaten kazanmışsınız. En doğru bilgiyi kendi avukatınız verecektir.

 • Ahmet İspir 17 Ağustos 2020 21:44

  İş kazası mahkeme ye verme süresi kaç yıla kadar geçerlidir

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:21

   On yıl içerisinde dava açabilirsiniz.

 • Sakine küçük 14 Ağustos 2020 22:18

  Merhaba oglum iş kazasından öldü 2018 de % de 100 iş yeri hatalı dava açtık ama iş veren bilerek iş yerini iflas ettirmiş bana oyle dedi beni tehtit ediyor oglum 22 yaşındaydı bir bilgi lütfen

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 14:44

   Borca batık durumda olup olmadığını araştırın. Eğer kapanma ihtimalleri varsa anlaşma yoluna gitmeye çalışın.

 • Ramazan cetın 11 Ağustos 2020 19:59

  Iyı aksamlar ben petrolde calısan ıscıyım basımdan gasp olayı gectı ve bıcaklandım elımde raporum var tazmınat alabılırmıyım

 • Mehmet eriş 11 Ağustos 2020 19:19

  19.08.2018 tarihinde iş kazası geçirdim. sırtımda ki omuriliğin tam ortadaki baklası kırıldı ve 6 adet platin çivi takıldı. ağırlık kaldırmama raporum var. maddi ve manavi tazminat acsam neticesi ne olur. lütfen bilgi verirmisiniz…?

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 15:11

   Rakam vermek zor ancak dava açmanıza değer kesinlikle.

 • Ahmet ilbay 10 Ağustos 2020 23:53

  Merhaba özel bir sektörde operatör olarak çalışmaktayım ayağımın takılması sonucu düştüm ve sol kol dirsek bölgesinde kırık oluştu ameliyat oldum platin takıldı ve fizik tedavi görmeme rağmen %15ila 20 arasında kayıp oluştu Net ücretim şuan çalışıyor olsaydim 4200tl olacakti buna göre bu kaybima göre ne kadar tazminat alabilirim ve ne kadar sürekli iş göremezlik ödeneği odenir. 1982 doğumluyum

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 15:16

   İş kazası tazminat hesaplaması iki farklı bilirkişi tarafından yapılan detaylı bir hesaplamadır. Rakam vermek zor.

 • Melih koyun 10 Ağustos 2020 02:51

  2012 yilinda sol isaret parmagim koptu ve dikildi yuzde 3.30 maluliyet aldim dava actm kazanma ihtimalim nedir ve ortalama ne kadar olur

 • Osman öztürk 7 Ağustos 2020 20:33

  2016 yilinda is kazasi gecirdim sol orta parmagim neredeyse kopmak uzereydi 2018 yilina kadar 5 ameliyat gecirsim ama duzelmedi.ve diger parmaklarimda bu esnada eklem bozukluklari olustu.isgucu kaybi icin sgk basvurdum ve bana surekli olarak işgucu kaybindan dolayi maaş baglandi.halen ayni isyerinde calismaktayim
  Ben ne gibi dava acabilirim kazanma olasılıgım nedir

  • Besler Hukuk 8 Ağustos 2020 12:19

   İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Kazanma ihtimaliniz yüksek.

 • Hakan şenel 6 Ağustos 2020 13:18

  Merhaba 2020 haziran ayında iş kazası geçirdim.( sağ el orta parmak is makinasına kapatırdım, parmağım koptu ameliyat ile parmağım dikildi ancak parmağımı hiç bir şekilde kapatamıyorum ve bu benim normal hayatımı bile etkiliyor yazı dahi yazamıyorum.) 45 gün rapor verdiler ancak fizik tedavi sürecim henüz başlamadı tazminat davası açmak için fizik tedavi sürecini beklemem gerekiyormu. Saygılarımla

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 16:06

   İş kazası nedeniyle tazminat davası açmak için tedavinizi beklemenize gerek yoktur.

 • ZEYNEP 5 Ağustos 2020 15:20

  Merhaba, benim eşim geçen sene haziran ayında iş kazası yaşadı ve sol kolu tendonlara kadar kesik oldu. Ameliyat geçirdi ve aynı şirkette halen çalışmaktadır. Fakat çalışmış olduğu iş ağır kasa taşıma sebebi ile tekrar aynı kolda ağrı ve iş gücü kaybı bulunmaktadır. Buna istinaden tazminatlı çıkış hakkı olabiliyor mu ? Konu ile ilgili bilgi verebilirseniz sevinirim.

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 16:38

   İş kazasında işverenin kusuru varsa ve işçinin sağlık sorununu bildiği halde böyle bir işe zorluyorsa haklı nedenle iş akdini feshedebilir.

 • mustafa akpınar 26 Temmuz 2020 14:51

  31 yaşındayım kamuda çalışıyorum sağ gozumun arkasina parca gitti calisirken gozumun arkasina mercek önünede lens takıldı 3 ay oldu görme kaybim%80 dava açsam durum ne olur

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 17:19

   Görme kaybı ciddi bir iş gücü kaybıdır. Dava açmanıza değecektir.

 • Ali dursun turkan 26 Temmuz 2020 10:27

  Mrhb ben 2014 yılında iş kazası geçirdim sol elimin baş parmak hariç diğer 4 parmağımı plastik folyo çeken merdaneye kaptırdım
  3uncu eklemin kemiklerine kadar bütün dokularını siyirdi sonra sağ koldan ve sağ bacaktan doku nakli yapıp birleşik bir şekilde amputasyon yaptılar parmak eklemleri tutmadı doktor ameliyatla aldı doku kaynadı fakat parmak denen bir şey kalmadı 3uncu eklemin 1cm kadar uzun 4 parmak da birbirine yapışık bir sekilde amputasyon takoz şeklinde önce %7.2 verdiler sonra itiraz ettim %19.2 çıkardım halende düşük diyorum tekrar itiraz etmek istiyorum sunuda öğrenmek istiyorum hocam parmakta tek taraflı iki taraflı nedemek eğer ben doğru anladıysam ibenim parmaklarda iki taraflı amputasyom ona göre oran vermeliler ama farklı bir terimi varsada onunda öğren istiyorum Maltepe’de bölge sağlık kuruluna gittim niye bu parmak kayibina niye düşük verdiniz sorduğumda biz senin parmaklarını ucunda görüyoruz dediler yah nasıl olur benim cdlerim rontgenlerim gönderildi hadi doktor hata yaptı cdlerim rontgenlerimde hatalı bu nasıl olur işte hocam kurumlarda maalesef boylekul hakkına giren bir sürü şerefsiz namussuz dolu birde karşında bir işveren varsa eğer işverenin çalıştığı hastahane sahibi siyaset lede bağlantısı varsa vay haline uğraş dur kim nerede ne hata ne yapıyor kimi kime sikayet edecen belli değil neyse hocam kafan fazla şişirdiysem kusuruma bak ben sadece kurumlarda yapılan şaibeli hatalar insanların bilgisi olsun diye son olarak benim parmaklarımın gerçek oranı kaçtır onu öğren mek istiyorum birde sağ elimi kulaniyorum sol elimin 4 parmagini kazada kaybettim kolay gelsin Hocam bekliyorum cevabini

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 17:34

   Tıbbi bir konu ama birden fazla parmak kaybı halinde iş gücü kaybı toplu olarak hesaplanması gerekiyor. Kurumda büyük ihtimalle tek tek parmak üzerinden hesaplama yapıp toplamışlar. Peşini bırakmayın bence.

 • Melih Buzağcı 26 Temmuz 2020 02:17

  Yazınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
  Çalışmış olduğum iş yerinde bir buçuk yıldır çalışıyorum ustası olduğum işi değil başka türlü işleri yaptırdılar. Bende bu yüzden istifa etmek istedim çıkış verilmedi inceleme olur sıkıntı yaşarız dendi ve tekrar ise devam etmem söylendi. İki gün sonra sag bileğim üst kısımdan alt kısma kadar falcata ile kemik dışarı çıkacak şekilde kesildi. Beni ambulansla degil çalışan aracı ile götürüyorlar dı yolda birde trafik kazası yaptık. Kendi imkanlarım ile dsb ambulansina gittim kankaybindan bayıldım. Hastanede ise saat 11 den aksam 13.30 kadar sira bekledim. Kaza oluşumu tamamen is verenin hiçbir koruyucu oönem almaması ile oldu. Benimle ne hastanede nede cikisinda ilgilenmediler hastanede yeme icme masrafları ni kendim odedim. Avans isteyin ce de 200 tl verip yolladılar. Polise haber verilmemiş ve ben mesaj atınca biz hallettik sen davamı acacaksin dediler bende evet dedim. Doktor bileğin eskisi gibi asla olmaz dedi. Ben im kazancım bu sag bilek ile. Dava acarim diyince aşırı usulsüz işçi çalıştıran bir yer oldugu icim daha once neredeyse her ay bu kazalari sakladiklari icin bir denetleme ile cezalar ve fabrika kapatılacağı icin gel konusalim dediler. Sizce nasıl bir yol izlemem lazım. Esim hamile ve bu cok kotu durumda benim mesleğim i artik icra edemeyeceğim için gelirim düşecek yasim 30 asıl isim boya pistole ustası yaşboya tabanca ile atim. Bütün is bilek ile. Ne yapmam lazim lütfen bir yol gösterin

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 17:36

   İş kazası konusunda uzman bir avukatla dava açmanız gerekiyor. Üç beş kuruş için hakkınızdan vazgeçmeyin.

 • Okan şanlı 25 Temmuz 2020 09:36

  İyi günler ben 18 Haziran’da yattığını binada merdivenden düştüm omurgam kırıldı platin takılacak ayağım iki yerden kırıldı yattığını binada hiçbir önlem alınmamış merdivenlerde korkuluk yok bina kaba inşaat tazminat davası açarsan kazanirmiyim teşekkürler

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 17:51

   İşçi olarak çalıştığınız bina ise dava açmalısınız. Tazminat alma ihtimaliniz yüksek.

 • Özenç Eski 25 Temmuz 2020 08:40

  Merhaba,

  10 Ekim 2020 yılında iş kazası geçirdim. Ben dava için zaman aşımını 5 yıl olarak biliyordum yeni alınan karara göre 10 yıla uzatılmış. Bu durum benim içinde geçerli mi ?

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 17:53

   İş kazalarında zamanaşımı uzun süredir 10 yıl. Sizi de kapsar merak etmeyin.

 • Atakan Sabahoğlu 23 Temmuz 2020 17:22

  Merhaba,
  Benim sorum aslında psikolojik destek anlamında da olacak.
  10 Ekim 2015 yılında iş kazası geçirdim. 6 adet platin, beyin kanaması akciğer safra kesesi leke travması atlattım. Platinlerim; sol kol bilek ve dirsek, sağ kol dirsek, sol ayak diz, sağ ayak diz ve bilek’lere takıldı. Kazadan sonra kalan hasar sağ kolumu tam kapatamamak örneğin; sağ kolumla çay içemem sigara içemem hep sol kolumu kullanmak zorunda kalıyorum. Çok şükür dışarıdan bakıldığında travma atlattığım belli olmuyor. Jandarma kayıtlarında iş kazası, hastane kayıtlarında HASTALIK olarak gösterildim. Ben iş yerinden şikayetçi olmadım sadece güzel bir yaşantı ve mühendislik okulunu kazandığımda gönderilmek istemiştim. Gel zaman git zaman hem tecrübem olmuş oldu hemde okulu kazanmış oldum yalnız okula gitmek istediğimde okula gitme burada güzel pozisyonda güzel maaşla çalıştıralım denildi. Ve kabul ettim. Proje yöneticisi olarak 4 bin TL ücret karşılığında çalışıyorum ve malesef tabiki hem emeğimin karşılığını hemde yaşam şartlarına göre normal bir ücretle çalışıyorum. Size 2 sorum olacaktı; İş kazalarında zaman aşımı süreci 10 yıl’a uzatılmış bu benim içinde geçerli oluyor mu ? Diğer sorum ise; Evet biliyorum sonsuza kadar haklıyım ve davayı kesinlikle kazanırım o zamanlar sadece kariyer odaklı düşünerek güzel meslek istemiştim ama şuan bu kararımdan pişmanım. Olaydan 4 sene 10 ay geçti. Bu süre zarfında hem işi öğrendim hem bir çok birimde çalıştığım için firma bir proje nasıl yönetilir onu öğrendim. Şuan mahkemeye vermek sizce insan karakterine yakışır mı yoksa sizlerde o kadar emek vermişler eğitmişler diye mi düşünürsünüz ?

  Yazımla ilgilendiğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:14

   Onlar size bilgi ve ücret verdiyse sizde onlara 5 yıllık emeğinizi ve sağlığınızı vermişsiniz. Emeğinize karşılık ücretinizi almışsınız ancak sağlığınızın bozulmasının karşılığını almamışsınız. Bu nedenle dava açmalısınız.

 • Vedat taş 18 Temmuz 2020 13:40

  2017 yılında iş kazası geçirdim belim iki ayağım bide kolum kırıldı ve halen platin bulunmakta malullük oranı %38 şirketin kusur oranı %90 çıkmış buna bağlı ne kadar tazminat alırım

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:41

   Tazminat miktarı hesaplamıyoruz.

 • Ümit kahraman 17 Temmuz 2020 03:00

  2012 yilinda is kazasi gecirdim 2017 yilinda dava actim suan son asamalardayiz davayi kazandigim takdirde karar verilen miktar tarafima ne kadar süre icinde teslim edilir. ?

  • Besler Hukuk 20 Ağustos 2020 18:58

   Teminat yatırıp üst mahkemeye başvururlarsa üç yıl uzar. Anlaşırsanız ya da icra yolu ile alabilirseniz yerel mahkeme kararından sonra bir iki ay içerisinde alabilirsiniz.

 • Yigit cakan 16 Temmuz 2020 05:00

  Iyi gunler ben staj yaptigim yerde is yaparken yuksekten dustum be iki ayagim birisi 3 birisi 2 yerinden kirildi yaklasik 30 tane civi ve 5 tane platin var merak ediyorum maddi manevi tazminat davasi actik ve ben bu daavdan ne kadar para alırım okudugunuz icin tessekurler. Yasim 17

  • Besler Hukuk 16 Temmuz 2020 13:32

   Tazminat hesaplama yapamıyoruz buradan.

 • Erdi ozdemir 15 Temmuz 2020 14:10

  Mrhba iş kazası geçirdim 2019 yılında sağ kol dirsek altından koptu ve diktiler fakat tüm fonksiyonlar kayboldu kullanamıyorum kolu şimdi SGK gittim durum tespit için beni bir hasaneye sevk etti heyet için gittim fakat bana bir oran söylemediler SGK ya yollucagiz dediler henüz dava açmadım orana göre dava açılacak mis iş verenin sorumluluk sigortası varmış kaza oluşumu ben usta yardımcısı olarak gorevliyim bir başka usta yardımcısıyla makineye bir parça bağlarken ben işlem yaparken diğer usta dalginlikla makineyi calistirdi ve olay gerçekleşti şimdi neye göre kusur oranı çıkartıyorlar ve ben burda kusur oranım ne kadar çıkar ve bu ustami sorumlu benim tazminatimdan yoksa iş veren bünyesinde olduğu için iş verenmi karşılayacak teşekkürler iyi çalışmalar

  • Besler Hukuk 16 Temmuz 2020 13:39

   Tazminatınız işveren tarafından ödenir. Kusur durumu için dosyayı görmeden bir şey söylemek zor.

 • İlhami 14 Temmuz 2020 00:16

  S a 2017 de iş kazası geçirdim 2kol ve belde kırık oluştu sağ kol dirsek te ameliyat oldum platin taktılar . benim sürekli iş göremezlik raporu nu mahkeme kararı ile almam gerekiyor.yoksa kendimde avukat aracılığıyla SGK dan alabilirmiyim.mahkeme devam ediyor

  • Besler Hukuk 14 Temmuz 2020 15:21

   Maluliyet oranınız belli olduysa ve % 10’dan fazla ise SGK’ya başvurabilirsiniz. Mahkeme sonucunu beklemenize gerek yok.

 • Mucahit 12 Temmuz 2020 15:27

  İs yeri normalde fabrikaya servisle goturuyor.fakat hafta sonu mesai az kisi oldugundan calisan bir kisiyi gonderdi.oda asiri surat ve makas atti ve direge vurdu.3gun acilde yattim bobregimde 5cm yirtilma oldu ve anjiyo yaptilar.7unite kan verildi.omurgada kucuk kirilmalar oldu.bacak femur kirildi civi var .kolumda platin var ve koldan 2 amelyat oldum.suan iyim bu dava acma nasil olcak ve bu sofor %100 suclu bulundu işyeri de bu konuda suclumu sayglarimla

  • Besler Hukuk 13 Temmuz 2020 10:50

   Tabii ki kusurlu. Muhakkak hakkınızı arayın.

 • Ali aytas 7 Temmuz 2020 23:23

  05.10.2019 da is kazasi gecirdim.dalagim alindi sag kalca felur kemigimde protez takildi yaklasik bir yildir raporluyum rapaor bitisi heyete girdim sizce yude kac rapor cikar ve ne kadar tazminat alirim

  • Besler Hukuk 8 Temmuz 2020 13:49

   Ne kadar maluliyet oranı çıkacağı meslek hastalıkları hastanesinde yapılacak tıbbi inceleme neticesinde belli olacaktır. Bir hukukçu olarak tahminde bulunmam yerinde olmaz.

 • Mustafa Demir 6 Temmuz 2020 06:42

  5.1.2020 tarihinde is kazasi gecirdim sol el bilegime metal sac carmasi sonucu acildi 6 dikis atildi ama is kazasi gecirdigim yer calistigim fabrika degil de farkli fabrikasinda gecirdim soyleki ben a fabrikasinda calisiyorum b fabrikasinda gecirdim a fabrikasi hasanagada b fabrikasi akcalarda tazminatli cikis hakkim varmi bilginiz icin tesekkur ederim

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2020 11:33

   İşverenin talimatıyla başka bir yerde çalışırken kaza geçirdiyseniz iş kazası nedeniyle tazminat hakkınız var. Kıdem tazminatı için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uyarınıza rağmen almamış olması gerekmektedir.

 • Şeyma doğan 5 Temmuz 2020 20:59

  Eşim iş kazasından vefaat etti. 2017 yılında ve şuan devam eden tazminat davaöız var hiçbir sonuç alamadık bu davalar ne kadar sürer ve ii mahkemesi tarafından yeni açılan bir dava var bu davanın ilerlediğinimi gösterir. Birde eşim 24 yaşındaydı inşaata yüksek gerilim akımına kapıldı tahmini alacağımız tazminat ne kadardır.

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2020 11:29

   Bu tür davalar ortalama iki yıl sürer fakat mahkemenin iş yoğunluğuna göre bu süre uzayabilir. Yeni davanın ne olduğunu avukatınıza sormanızda fayda var. Üst mahkemeye gitmiş olabilir. Tazminat miktarı konusunda bir tahminde bulunmak zor. Ancak eşiniz genç yaşta vefat ettiği için tatmin edici bir tazminat alacağınızı söyleyebilirim.

 • Servet Demir 4 Temmuz 2020 12:11

  02.07.2020 tarihinde çalıştığım fabrikada sol paş parmağım makinanın silindirine girdi ve baş parmak ezildi. İş kazası raporu yapıldı. 20 günlük rapor verildi şuan ama parmağımın durumu iyi değil. Birde 3 gündür işe başladım. Tazminat alma şansım varmı. Dava açmaya gerek varmı acaba

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2020 11:16

   Baş parmağınız kullanamaz hale geldiyse iş gücü kaybı söz konusu olmaktadır. Dava açabilirsiniz.

 • Mert deniz 3 Temmuz 2020 00:58

  Merhaba,2017 yılında iş kazası geçirdim.14ay tedavi oldum, ameliyat oldum tekrar çalıştım fakat hastalığım nuksettl. Sağlık kuruluna girdim ama güç kaybı oranını ağrı dan dolayı ölçemedi doktor, sanırım oran çıkmayacak.. bütün doktorlar hayat boyu, atma , çekme kaldırma vidalama döndürme yapamazsın diyor.kolumdaki hastalık tedavi olmayacak (lateral epikondilit) güç kaybı oranı olmadan tazminat davası açabilir miyim?

  • Besler Hukuk 3 Temmuz 2020 11:50

   İş gücü kaybı tespit edilemezse yalnızca manevi tazminat talep edebilirsiniz. SGK’ya başvurarak iş gücü kaybınızın olmadığına dair karara itiraz edebilirsiniz.

 • Yusuf İşleyen 2 Temmuz 2020 13:46

  2019 yılında iş kazası yaşadım sol gözüm görmüyor şu anda ve hayatın bana verdiği rapor yüzde 39 acaba kazanma ihtimalim var mı

  • Besler Hukuk 2 Temmuz 2020 14:57

   İş gücü kaybı yaşayan yani mesleğini yapması zorlaşan herkes iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilir. Sizin durumunuz da bu kritere fazlasıyla uyuyor.

 • Kader 30 Haziran 2020 21:48

  Merhaba; Mayis 2017 de is kazasi gecirdim. inceleme sonucunda Her iki tarafa %50 kusur orani cikti. Ayrica sgk %64 maluliyet tespiti yapip beni is gormezlik maasina bagladi. Halen ayni isyerinde geri hizmette calismaktayim. Kaza tarihinde burut maasim 7.300 TL idi ve bu maas uzerinden is gormezlik gelirine baglandim. Kaza tarihinde 36 yasimdaydim. Maddi manevi tazminat davasi acmadim. Dava acsam yaklasik olarak ne kadar tazminat alabilir kazanma olasiligi nedir.

  • Besler Hukuk 1 Temmuz 2020 12:20

   Kazanma ihtimalinizin yüksek olduğunu söyleyebilirim ancak miktar belirtemem. Bu tür hesaplamalar detaylı bilirkişi raporları ile tespit ediliyor. Ancak dava açmanıza değeceği kesin.

 • Durmuş Ali Keskin 28 Haziran 2020 21:10

  Selamın aleyküm 07.01.2020 tarihinde işkur(işbaşı eğitim programı) ile çalıştığım bir fabrikada gece vardiyasında iş kazası geçirdim sağ el serçe parmagim eklem kısımından koptu ve tekrardan dikildi suân parmağım çalışmıyor herhangi bi işlem görmüyor tazminat alabilirmiyim acaba

  • Besler Hukuk 29 Haziran 2020 11:41

   Ciddi bir iş gücü kaybınız oluşmuş. Tazminat davası açabilirsiniz.

 • Raşit Şahin 26 Haziran 2020 19:08

  İyi günler ben iş kazası geçirdim ve %12 heyet raporum var ben iş yerinden bişey talep etmiyorum onların bana yapmış olduğu özel sigortada var bu raporla Bi tazminat alabilir miyim sigorta şirketinden alabilirsem tutar nolur teşekkürler

  • Besler Hukuk 29 Haziran 2020 11:33

   İşveren sorumluluk sigortasıdır o büyük ihtimalle. Böyle bir sigorta yaptırmışsa karşılar. Ancak siz bu şekilde ben sizden bir şey istemiyorum derseniz onlar sigorta primleri artmasın diye sigortaya dahi başvurmazlar. Siz kanuni haklarınızı ısrarlı bir şekilde istemelisiniz.

 • Özcan aydın 19 Haziran 2020 23:13

  Merhaba ben 25 12 2019 tarihinde yüksekten düşme sebebi nedeniyle her iki ayak topuklarım kırıldı bide beyin kanaması geçirdim ve her iki topuğumda platin takıldı neredeyse 6 ay oldu hala yürüyemiyorum en son kontrole gittiğim ortapedi doktoruma bana elimizde gelen bir şey yok ameliyatın başarılı geçti dedi. Acaba malulen emekli ve tazminat hakka sahip miyim şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 22 Haziran 2020 14:59

   İş gücü kaybınız % 60’dan fazla ise malulen emekli olabilirsiniz. Tazminat davası açma hakkınız da mevcuttur.

 • Mehmet Elmastaş 31 Mayıs 2020 00:52

  S.a besler hukuk ben 16.05.2020 tarihinde malatya hekimanda yol tünelinde iş kazası geçirdim normalde tünel içinde kepçede işçi çalıştırmak yasak ama bizi çalıştırıyorlardı bende elimi kepçenin kovasıyla pistonbomun arasında kaldı ve ezdi sağ elimin yüzük parmağımın tendomu koptu tarak kemikleri kırıldı avucumun içi parçalandı şimdi raporluyum ameliyatı mı yapan doktorun dediğine göre yüzük parmağım önceki gibi çalışmaya bilir dedi bu durumda tazminat davası açabilirmiyim

  • Besler Hukuk 1 Haziran 2020 16:32

   Tabi açabilirsiniz. SGK’ya iş kazası bildiriminde bulunulmadıysa kendiniz bildirin. Maluliyet oranınız tespit edildikten sonra dava açabilirsiniz.

 • Sinan KÖKÜSOY 8 Mayıs 2020 03:09

  2013 Nisan ayında iş kazası geçirdim 2019 yılında maluliyet tespiti için heyete girdim oran yüzde sıfır verdiler sol kürek kemiğim elektrik çarpması sonucu kırıldı spakula ameliyatı oldum yaklaşık 3 ay raporluydum.yeni işe başladım ancak istenilen seviyeye gelmedi kolum ve vücudum ve dava devam ediyor bundan maddi ve manevi tazminat davası alabilirmiyim. Not maaşım o zaman asgari ücretin yüzde 40 fazlasiydi.

  • Besler Hukuk 8 Mayıs 2020 10:08

   Maluliyet oranına itiraz etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sadece manevi tazminat ve tedavi masraflarını talep edebilirsiniz.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI - TAZMİNAT HESAPLAMA
  İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  6 Aralık 2019   İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza...
 • İstihkak Davası
  İSTİHKAK DAVASI NEDİR?
  22 Kasım 2019   İstihkak davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istihkak ne demek ile başlamakta fayda var. İstihkak, Arapça kökenli bir kelime olup hak kazanma, hak kazanılan şey...

BENZER BAŞLIKLAR

 • ÖDEME EMRİNE İTİRAZ
  ÖDEME EMRİNE İTİRAZ
  5 Mart 2019   Ödeme emrine itiraz, borçlunun borcunu ödemesi için alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından gönderilen ödeme emrine ilişkin itirazdır. Ödeme emri, ilam yani mahkeme kararı...
 • TESPİT DAVASI NEDİR?
  TESPİT DAVASI NEDİR?
  3 Mayıs 2019   Tespit davası, bir hukuki ilişkinin ya da hakkın varlığının ya da yokluğunun mahkeme kararıyla saptanmasıdır. Bu dava sadece hukuki ilişkinin varlığının tespitinde açılabilir. Tespit...
 • İSTİRDAT DAVASI NEDİR?
  İSTİRDAT DAVASI NEDİR?
  4 Aralık 2020   İstirdat davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istirdat kelimesi ile başlayalım. İstirdat, Arapça kökenli bir kelime olup verilen şeyin geri alınması demektir. İcra hukukumuzun sistematiği, ...
 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
  İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
  29 Mayıs 2019   İlamsız bir icra takibinde borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine yedi gün içerisinde itiraz edebilir. Usulüne uygun yapılan itiraz ile takip durur. Takibin devam...
 • İHTİYATİ HACİZ NEDİR?
  İHTİYATİ HACİZ NEDİR?
  7 Kasım 2019   İhtiyati haciz, para ve parayla ölçülebilen teminat alacaklarına özgü takiplerde alacaklının korunması ve takibin semeresiz kalmaması için getirilmiş geçici bir hukukî korumadır.  İcra ve...