0216 387 0 388

Babalık Davası Nedir? Kimler Açabilir?

Babalık davası, baba ile evlilik dışı doğan çocuk arasındaki soybağının hukuki anlamda kurulmasına mahkemece karar verilmesidir. Çocuk ile baba arasındaki soybağı baba ve annenin evli olması ya da tanıma yoluyla da kurulabilmektedir. Babalık davası soybağının tespitine ilişkin davalardandır.

 

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık davası açabilmek için ilk şart, çocuğu doğuran annenin belli olmasıdır. Yargıtay’ın görüşü de babalık davasını açabilmek için ananın belli olması gerektiği yönündedir. Babalık davası için ikinci şart ise, çocuk ile başka bir erkek arasında soybağının kurulmamış olmasıdır. Örneğin evli bir kadının kocasından başka bir erkekten hamile kalması ve çocuğun evlilik içinde doğması halinde Türk Medeni Kanunu’na göre çocuk evli olan babaya bağlıdır.

Davayı açabilmenin son şartı ise ihbar yükümlülüğün yerine getirilmiş olmasıdır. Buna göre babalık davasını açacak tarafın durumu Cumhuriyet Savcısına ve Hazineye ihbar etmesi gerekmektedir.

 

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

Babalık davası, sanılanın aksine baba olduğunu iddia eden kişi tarafından açılamamaktadır. Baba olduğunu iddia eden kişi şartlarını taşıması halinde çocukla arasındaki soybağını tanıma yöntemiyle kurabilir. Kanun koyucu tanıma yöntemini kullanmaya sahip bu kişiye babalık davası açma yetkisi vermeyi kişinin herhangi bir hukuki menfaati bulunmadığından uygun görmemiştir. Bu davayı açabilecek olanlar ana ve çocuktur. Ana ve çocuk birlikte babalık davası açabilecekleri gibi ayrı ayrı da açabilirler. Davalardan biri için verilen karar diğeri için kesin hüküm niteliği taşımaz. Yine ananın veya çocuğun davadan feragat etmesi veya sulh yoluna gitmesi de diğerinin dava hakkını etkilememektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta, babalık davası hakkından feragat dava açılmadan önce yapılamaz. Çocuğun davada temsilini kayyım üstlenmektedir.

Babalık davası ana tarafından açıldığı takdirde, çocuğun baba olduğu iddia edilen kişiyle arasındaki soybağının kurulması istenir. Ana tarafından ayrıca doğum nedeniyle uğradığı maddi zararlar da istenebilir. Babalık davası ile birlikte öne sürülebileceği gibi ayrı bir dava konusu da yapılabilir. İstenebilecek maddi zarar kalemleri TMK 304. maddede sayılmıştır. Doğum giderleri, doğum öncesi ve sonrası altışar haftalık dönemdeki geçim giderleri ve bu halden kaynaklanan diğer giderler istenebilecektir. Bu tazminat çocuk ölü doğsa dahi istenebilmektedir. Ayrıca ana tarafından çocuğun yararına olmak şartıyla nafaka talebinde de bulunulması mümkündür.

Babalık davası çocuk tarafından da açılabilmektedir. Çocuk, baba ile arasındaki soybağının kurulmasını isteyecektir. Çocuk eğer başka bir erkeğe soybağı ile bağlıysa öncelikle bu soybağının reddini istemelidir. Bunu yapmadan babalık davası açabilmesi mümkün değildir. Çocuk tarafından babalık davası ile nafaka da istenebilir. Nafakanın süresi çocuğun ergin olduğu yaşa kadar devam eder. Nafaka ile ilgili daha detaylı bilgiye Nafaka ve Türleri makalesinden ulaşabilirsiniz.

Dava, baba olduğu iddia edilen kişiye, bu kişi ölmüş ise mirasçılarına karşı açılabilir. Eğer ölen kişinin hiç mirasçısı bulunmuyor ise miras devlete kalır. Bu durumda babalık davası devlete karşı açılabilir.

 

Babalık Davası DNA Testi

Babalık Davası DNA Testi

Günümüzde babalık davalarında tarafların iddialarını ispatlamak için en çok kullandığı yöntemlerin başında DNA testi geliyor. Bu test ile örnek alınan kişinin çocuğun babası olup olmadığı çok yüksek doğruluk oranlarıyla tespit edilebilmektedir. DNA testleri taraflarca hâkimden talep edilebileceği gibi hâkim tarafından da istenmesi mümkündür. DNA testi hâkim açısından bilirkişi raporu niteliğindedir. Yani hâkim söz konusu rapor ile bağlı değildir. Ancak soybağının tespitinin teknik ve özel bilgi gerektirdiği ve özellikle DNA testinin sonuçlarının bilimsel olarak çok yüksek bir oranda doğru çıktığı bilinmektedir. Hâkimin bu test sonuçlarına aykırı karar vermesi mümkün değildir. Her ne kadar bilirkişi raporları hâkimi bağlamasa da objektif olarak yapılan, bilimsel içeriğe sahip ve doğruluk oranı çok yüksek olan bu yönteme aykırı karar vermesi mantığa terstir.

 

Babalık Davasında İspat

Babalık davası açan taraf yani anne veya çocuk tarafından baba olduğu iddia edilen şahsın babalığının ispatı gerekir. Yani ana veya çocuk iddialarını kanıtlamak zorundadırlar. Kanun koyucu ispat edilmesi zor olan bu durumu kolaylaştırmak için babalık karinesi kurumunu getirmiştir.

Babalık karinesine göre davalı, çocuğun doğumundan önceki 300 ila 180 gün arasında anayla cinsel ilişkiye girmiş ise bu durumun babalık için karine oluşturulacağı kabul edilmiştir. Davacı tarafından bu ilişkinin varlığını kanıtlamak için her türlü delil kullanılabilir. Cinsel ilişkinin varlığını gösterir kuvvetli emarelerin olması yeterlidir. Ayrıca cinsel ilişki sırasında hamilelik önleyici ilaçlar alınması veya ilişkinin tam gerçekleşmemesi gibi haller babalık karinesinin oluşumu açısından sorun teşkil etmez. Ancak unutulmamalıdır ki bu karinenin aksinin ispatı her zaman mümkündür.

Davalı tarafça babalık karinesinin çürütülmesi mümkündür. Kanun koyucu bu bakımdan iki olanak sunmuştur. İlk olarak söz konusu çocuğun anayla olan cinsel ilişkiden olmasının imkânsız olduğunu kanıtlama ya da böyle bir ilişkinin olmadığını kanıtlamadır. Diğer yöntem ise başka bir erkeğin baba olma ihtimalinin kendi ihtimaline nazaran daha yüksek olduğunun kanıtlaması durumudur.

Bu ispat araçlarının yanında davalı ve davacı tarafça bilimsel yöntemlere de başvurulması mümkündür. Ayrıca babalık davası resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu bir davadır. Bu nedenle taraflarca talep edilmemiş olsa daha hâkim tarafından soybağının tespiti için ilgililerden kan ve doku örneği alınmasına karar verilebilir. Hâkim tarafından verilen bu karara karşı taraflarca veya üçüncü kişilerce araştırma herhangi bir tehlike yaratmadığı müddetçe karşı koyulması mümkün değildir. Davalı tarafından rıza gösterilmemesi durumunda uyuşmazlığın çözümü için gerekli olması ve rıza vermeyen bakımından herhangi bir tehlike arz etmemesi durumunda hâkim zor kullanılarak örnek alınmasına karar verebilir.

 

Babalık Davası Zamanaşımı

Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilmektedir. Ana, babalık davasını en geç çocuğun doğumundan itibaren bir yıl içerisinde açmalıdır. Ancak çocuk, ana başka bir erkekle evliyken dünyaya gelmiş ise doğal olarak evlilik birliği içinde doğduğu kabul edilip ananın evli olduğu erkeğe bağlanır. Böyle bir durumda babalık davası açılabilmesi için diğer erkekle olan soybağının ortadan kaldırılması gerekir. İşte böyle bir durum var ise bir yıllık süre soybağı ilişkisinin ortadan kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu sürenin geçirilmesini haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde ise kanun koyucu bu sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içerisinde davanın açılması gerektiğini söylemiştir. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen bu süreler niteliği gereği hak düşürücü sürelerdir. Yani bu süreler geçirildikten sonra babalık davası açmak mümkün değildir.

Yargıtay tarafından çocuğun dava açması durumunda herhangi bir süre sınırına tabi olmayacağı kabul edilmektedir.

 

Babalık Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Babalık davalarına bakmakla görevli mahkeme aile mahkemesidir. Eğer davanın açılacağı yerde aile mahkemesi bulunmuyor ise asliye hukuk mahkemesinde açılabilmektedir.

Babalık davasında yetkili mahkeme, taraflardan birinin dava anındaki veya çocuğun doğumu anındaki yerleşim yeri mahkemesi olarak düzenlenmiştir.

Tarafların Türkiye’de yerleşim yerlerinin bulunmaması halinde davanın açılacağı yer MÖHUK kapsamında belirlenecektir. İlgili kanuna göre babalık davası yabancı ülkede açılmadığı veya açılamadığı durumda, Türkiye’deki yetkili mahkemede, bunun bulunmaması halinde kişinin sakin olduğu yerde, bununda olmaması durumunda kişinin son yerleşim yerinde, bu da yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemeleri davaya bakmakla yetkili hale gelir.

 

İlgili Yargıtay Kararları 

Karar 1:  

“Kamu düzeni ile yakından ilgili olan soybağının reddi davalarında, Türk Medeni Kanunu’nun 284. maddesinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 292/1. maddesinde, uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak ve ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla, herkesin soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorunda olduğu, haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması halinde hâkimin incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar vereceği hükmü bağlandığından, mahkemece sözkonusu hüküm çerçevesinde soybağının reddi iddiası ile ilgili olarak DNA testi yaptırılıp, alınacak rapor da gözetilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi”

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/16239 E.  ,  2019/5995 K.

 

Karar 2:

“Somut olay yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda değerlendirildiğinde, Anayasa Mahkemesi’nin Türk Medeni Kanunu’nun 301/4.maddesi hakkındaki iptal kararı yürürlüğe girmiş olduğundan, çocuk tarafından açılan babalık davasında artık herhangi bir hak düşürücü süre sözkonusu değildir.
Mahkemece, Türk Medeni Kanunu’nun 301/3. maddesi gereğince davanın Hazine ve Cumhuriyet savcısına ihbar edildikten sonra işin esasının incelenip iddia ile ilgili taraf delillerinin toplanması, DNA incelemesinin yapılması, bütün delillerin birlikte değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu husus nazara alınmadan “hak düşürücü süre geçtiğinden” bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.”

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2018/969 E.  ,  2019/5721 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

24 Soru

 • Tarık keçeli 30 Ekim 2020 11:28

  Merhaba ben 33 yaşındayım babamla annemin resmi nikâhı yok 6 kardeşiz babam 1989 da vefat etmiş biz mezarını bulamadık dna testi için biz başka türlü nasil geçebiliriz babamın üstüne tesekurler

  • Besler Hukuk 30 Ekim 2020 14:22

   Baba ve annenizin birlikte yaşadığını tanıkla da ispatlamanız mümkün.

 • Yasemin 28 Ekim 2020 21:16

  Merhaba ben evliyim fakat boşanma sürecindeyken başka bi adamdan hamile kaldım bebegim 7 aylik evli oldugum esim boşanma davasına gelmiyor bosanamiyorum bebegim doğmadan davayı açmak istiyorum ama nasıl yaparım yardımcı olursanız sevinirim

  • Besler Hukuk 29 Ekim 2020 13:03

   Doğumdan sonra soy bağının reddi davası açabilirsiniz.

 • Amine Karasu 19 Ekim 2020 20:12

  4,5 aylık hamileyim , babalık davasını hemen açmak istiyorum ama dna testi gebeyken yaptırmak risk oluşturuyor bende yaptırmak istemiyorum zaten babası da ondan olduğunu biliyor sadece duyulsun istemiyormuş o yüzden kaçıp gidecekmiş ben dava açtığımda eğerki baba da dna talep etmezse yine de dna isterler mi yani zorunlu mu ? Zorunluysa doğması beklenir mi ?

  • Besler Hukuk 20 Ekim 2020 11:47

   Babalık davasında dna testi aşamasına gelmeniz 4,5 ay civarı tutar zaten. O yüzden beklemenize gerek yok.

 • Kader Ertunç 19 Ekim 2020 16:01

  Merhaba 30 yaşındayım ve babamın öz olmadığını yeni öğrendim annemin sonraki eşinin soyadını taşıyorum. Ben doğduğumda annem biyolojik babamla resmî olarak evliymiş onun nüfusuna geçmek için neler yapabilirim Fakat kendisi 7 sene önce Vefat etmiş miras falan bişey talep edebilir miyim Hiç olmazsa da gerçek soyismimi kullanmak istiyorum napabilirim? Şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 20 Ekim 2020 11:27

   Nüfusa geç kaydedildiyseniz ve evlilik birliği içerisinde doğduysanız babalık karinesi sizin lehinize. Babalık davası açabilirsiniz.

 • Özlem kara 17 Ekim 2020 10:20

  Merhaba benim 18 yasinda oglum var kiz arkadaşıyla birlikte olmuşlar ve kız hamile,sizin dedi evlenmemerini kabul ettik. Fakat kiz bizi birakip gitti bebeğe bakamayacağını düşünüyormuş esirgemeye vericekmiş fakat bebek bizim ise istiyoruz evlenmelerini kabul etmeden önce babalık davası açmıştılar onuda geri çekiceklermiş kızın annesi böyle söylüyor bebegin oğlumdan olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz dava açamıyoruz ama bebek oğlumun ise esirgemeye verilmesini istemiyoruz bu konuda kanunen bizim yapabileceğimiz birsey yokmu ?

  • Besler Hukuk 17 Ekim 2020 13:31

   Anneyi ya da kuruma verildikten sonra kurumdaki memurları ikna edip DNA testi yaptırmanız lazım. Velayet sizde olmadığı için hukuken yapılacak bir şey yok.

 • Mstf93 11 Ekim 2020 22:19

  Merhaba ben aşk yaşadığım bir kadını hamile bırakmış olabilirim şuan ayrıyız. Hamileyse bana haber vermesi gerekiyor mu veya ben benim için oluşabilecek kötü sonuçlar için ne yapabilirim

  • Besler Hukuk 12 Ekim 2020 11:05

   Bir şey yapmanıza gerek yok. Dava açmak isterse karşı taraf açar.

 • Yasemin aydogdu 10 Ekim 2020 11:45

  Meraba 25 yasndym . oglum var 3bucuk yasinda. Hayatima giren kisi tarafindan hamile birakildm . hayatimi maffetti ve herseyi yalandi adi bile yalanmis . daha sonra ogrendim hakkinda bir cok gercegi evliymis mesela. Cocuklari bile varmis .ben cocugumu ustune almasi icin gerekli bilgileri yeni ogrendim. Mahkeme acsam gec oldumu diye korkuyorum . kendisi para teklifi ediyor surekli ama ben soy adini almak istiyorum cocugum icin

  • Besler Hukuk 10 Ekim 2020 15:14

   Sizin için süre geçmiş. Çocuğunuz reşit olduğunda dava açabilir.

 • Salih AKINCI 5 Ekim 2020 18:33

  Selam. Verdiğiniz bilgiler gerçekten bir avukata yakışır ölçüde kalite içeriyor, sizi tebrik ve takdir ediyorum. Size birkaç sorum olacak, lütfen hiçbirini es geçmeden cevaplarsanız çok sevinirim. Evlilik birlikteliği içinde doğan çocuğuma (ergin, engelli) ve annesine karşı nesebin reddi davası açtım. Aile mahkemesi, vasi atanması için sulh hukuk mahkemesini bekliyor.
  1- Annenin vasiliği kabul olunur mu? (Aile mahkemesi hakimi, eğer annesi atanırsa, vasiliğini kabul etmem dedi.)
  2- Diyelim ki, çocuk benden çıkmadı ve davam kabul edildi. Çocuğumun, biyolojik babaya karış açacağı Babalık
  davasına ben resmi olarak dahil edilirmiyim? Eğer edilmezsem gerçek babasının kim olduğunu nasıl öğrenebilirim?
  SAYGILAR HÜRMETLER

  • Besler Hukuk 5 Ekim 2020 19:17

   Anne vasi olabilir. Çocuğun açacağı davada taraf olamazsınız.

 • Selçuk karadeniz 17 Eylül 2020 07:54

  Merheba günaydın ben 2007 yılında dini nikah sonrası ayrılık yasandım ve bu nikah sonrası askere gittim bu birliktelik sonucundan bir erkek evlat dünyaya geldıgını düşünüyorum babalık davası açmak istiyorum dava açabilir miyim su anda o kışı bir başka bırısyle evli soy adı haklarının reddi davasıda açmak istiyorum bu iki dosya aynı mahkemede gorulebılırmı en önemlisi babalık davası ve DNA talebi isteyebilir miyim

  • Besler Hukuk 17 Eylül 2020 11:15

   Babalık davasını çocuk veya anne açabilir. Siz açamazsınız maalesef.

 • Hakan 6 Eylül 2020 23:10

  Eşimle iki buçuk senedir boşanma davamız devam ediyor .boşanma davasını ben 2018 Mart’ta açtım.kendisi de yine 2018 Nisan da doğum yaptı yani ben davayı açtıktan bir ay sonra.ben bu şahsa bir senedir tedbir nafakası adı altında yaklaşık 1000 TL ödüyorum.fakat ben doğan çocuktan şüpheliyim bana hiç benzemiyor ayrıca evli kaldığımız süre içerisinde de çocuk yapmaya yönelik ciddi bir cinsel birlikteliğimiz olmadı.ben bu babalık davasını açacağım sormak istediğim şey; eğer çocuk benden değil ise karşı tarafa ne gibi bir yaptırım olur sonuçta ben bu şahsa aylık maaşımdan para ödüyorum cevaplarsanız sevinirim . saygılar

  • Besler Hukuk 7 Eylül 2020 13:49

   Çocuğun başkasına ait olduğu anlaşılırsa eşinizden maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz.

 • Isimsiz 2 Eylül 2020 00:34

  Peki 300 gun gecmeden dogum yaptim ve eski esimin ustune kayitli oldu kizim ve suan ewlenicegim kisi kizimin oz babasi degil eski esim babalik red davasi acsa direk ewlwncek oldugun kisinin uzerine alabilirmiyim kizimi

  • Besler Hukuk 2 Eylül 2020 13:51

   Evet alabilirsiniz. O dava açsın siz direk davayı kabul edin.

 • Birgül tanrıverdi 27 Ağustos 2020 23:05

  Çok saçma bir kanun benim eşim vefat etmeden önce oğlunun öz olmadığını öğrendi ve dna davası açmak için avukata gittik zaman aşımı olmuş ama yinede acarız bir yol var dedi ve 30 bin TL istedi para olmadığı için açamadık beklediğimiz bir para vardı o gelince acacaktık fakat vefat etti vefat etmeden önce bana vasiyet etmişti ben açtım fakat red edilldi bu saçma kanun yuzunden bu sebeple turkiye de soysuz çok maalesef.

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:45

   Her davada olduğu gibi babalık davalarında da zamanaşımı süresi önemli.