0216 387 0 388

BABALIK DAVASI

babalık davasının sonuçları

 

Babalık davası, baba ile evlilik dışı doğan çocuk arasındaki soybağının hukuki anlamda kurulmasına mahkemece karar verilmesidir. Çocuk ile baba arasındaki soybağı baba ve annenin evli olması ya da tanıma yoluyla da kurulabilmektedir. Babalık davası soybağının tespitine ilişkin davalardandır.

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık davası açabilmek için ilk şart, çocuğu doğuran annenin belli olmasıdır. Yargıtay’ın görüşü de babalık davasını açabilmek için ananın belli olması gerektiği yönündedir. Babalık davası için ikinci şart ise, çocuk ile başka bir erkek arasında soybağının kurulmamış olmasıdır. Örneğin evli bir kadının kocasından başka bir erkekten hamile kalması ve çocuğun evlilik içinde doğması halinde Türk Medeni Kanunu’na göre çocuk evli olan babaya bağlıdır.

Davayı açabilmenin son şartı ise ihbar yükümlülüğün yerine getirilmiş olmasıdır. Buna göre babalık davasını açacak tarafın durumu Cumhuriyet Savcısına ve Hazineye ihbar etmesi gerekmektedir.

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

Babalık davası, sanılanın aksine baba olduğunu iddia eden kişi tarafından açılamamaktadır. Baba olduğunu iddia eden kişi şartlarını taşıması halinde çocukla arasındaki soybağını tanıma yöntemiyle kurabilir. Kanun koyucu tanıma yöntemini kullanmaya sahip bu kişiye babalık davası açma yetkisi vermeyi kişinin herhangi bir hukuki menfaati bulunmadığından uygun görmemiştir. Bu davayı açabilecek olanlar ana ve çocuktur. Ana ve çocuk birlikte babalık davası açabilecekleri gibi ayrı ayrı da açabilirler. Davalardan biri için verilen karar diğeri için kesin hüküm niteliği taşımaz. Yine ananın veya çocuğun davadan feragat etmesi veya sulh yoluna gitmesi de diğerinin dava hakkını etkilememektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta, babalık davası hakkından feragat dava açılmadan önce yapılamaz. Çocuğun davada temsilini kayyım üstlenmektedir.

Babalık davası ana tarafından açıldığı takdirde, çocuğun baba olduğu iddia edilen kişiyle arasındaki soybağının kurulması istenir. Ana tarafından ayrıca doğum nedeniyle uğradığı maddi zararlar da istenebilir. Babalık davası ile birlikte öne sürülebileceği gibi ayrı bir dava konusu da yapılabilir. İstenebilecek maddi zarar kalemleri TMK 304. maddede sayılmıştır. Doğum giderleri, doğum öncesi ve sonrası altışar haftalık dönemdeki geçim giderleri ve bu halden kaynaklanan diğer giderler istenebilecektir. Bu tazminat çocuk ölü doğsa dahi istenebilmektedir. Ayrıca ana tarafından çocuğun yararına olmak şartıyla nafaka talebinde de bulunulması mümkündür.

Babalık davası çocuk tarafından da açılabilmektedir. Çocuk, baba ile arasındaki soybağının kurulmasını isteyecektir. Çocuk eğer başka bir erkeğe soybağı ile bağlıysa öncelikle bu soybağının reddini istemelidir. Bunu yapmadan babalık davası açabilmesi mümkün değildir. Çocuk tarafından babalık davası ile nafaka da istenebilir. Nafakanın süresi çocuğun ergin olduğu yaşa kadar devam eder. Nafaka ile ilgili daha detaylı bilgiye bu konudaki makalemizden ulaşabilirsiniz.

Dava, baba olduğu iddia edilen kişiye, bu kişi ölmüş ise mirasçılarına karşı açılabilir. Eğer ölen kişinin hiç mirasçısı bulunmuyor ise miras devlete kalır. Bu durumda babalık davası devlete karşı açılabilir.

Babalık Davası DNA Testi

Günümüzde babalık davalarında tarafların iddialarını ispatlamak için en çok kullandığı yöntemlerin başında DNA testi geliyor. Bu test ile örnek alınan kişinin çocuğun babası olup olmadığı çok yüksek doğruluk oranlarıyla tespit edilebilmektedir. DNA testleri taraflarca hâkimden talep edilebileceği gibi hâkim tarafından da istenmesi mümkündür. DNA testi hâkim açısından bilirkişi raporu niteliğindedir. Yani hâkim söz konusu rapor ile bağlı değildir. Ancak soybağının tespitinin teknik ve özel bilgi gerektirdiği ve özellikle DNA testinin sonuçlarının bilimsel olarak çok yüksek bir oranda doğru çıktığı bilinmektedir. Hâkimin bu test sonuçlarına aykırı karar vermesi mümkün değildir. Her ne kadar bilirkişi raporları hâkimi bağlamasa da objektif olarak yapılan, bilimsel içeriğe sahip ve doğruluk oranı çok yüksek olan bu yönteme aykırı karar vermesi mantığa terstir.

Babalık Davasında İspat

Babalık davası açan taraf yani anne veya çocuk tarafından baba olduğu iddia edilen şahsın babalığının ispatı gerekir. Yani ana veya çocuk iddialarını kanıtlamak zorundadırlar. Kanun koyucu ispat edilmesi zor olan bu durumu kolaylaştırmak için babalık karinesi kurumunu getirmiştir.

Babalık karinesine göre davalı, çocuğun doğumundan önceki 300 ila 180 gün arasında anayla cinsel ilişkiye girmiş ise bu durumun babalık için karine oluşturulacağı kabul edilmiştir. Davacı tarafından bu ilişkinin varlığını kanıtlamak için her türlü delil kullanılabilir. Cinsel ilişkinin varlığını gösterir kuvvetli emarelerin olması yeterlidir. Ayrıca cinsel ilişki sırasında hamilelik önleyici ilaçlar alınması veya ilişkinin tam gerçekleşmemesi gibi haller babalık karinesinin oluşumu açısından sorun teşkil etmez. Ancak unutulmamalıdır ki bu karinenin aksinin ispatı her zaman mümkündür.

Davalı tarafça babalık karinesinin çürütülmesi mümkündür. Kanun koyucu bu bakımdan iki olanak sunmuştur. İlk olarak söz konusu çocuğun anayla olan cinsel ilişkiden olmasının imkânsız olduğunu kanıtlama ya da böyle bir ilişkinin olmadığını kanıtlamadır. Diğer yöntem ise başka bir erkeğin baba olma ihtimalinin kendi ihtimaline nazaran daha yüksek olduğunun kanıtlaması durumudur.

Bu ispat araçlarının yanında davalı ve davacı tarafça bilimsel yöntemlere de başvurulması mümkündür. Ayrıca babalık davası resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu bir davadır. Bu nedenle taraflarca talep edilmemiş olsa daha hâkim tarafından soybağının tespiti için ilgililerden kan ve doku örneği alınmasına karar verilebilir. Hâkim tarafından verilen bu karara karşı taraflarca veya üçüncü kişilerce araştırma herhangi bir tehlike yaratmadığı müddetçe karşı koyulması mümkün değildir. Davalı tarafından rıza gösterilmemesi durumunda uyuşmazlığın çözümü için gerekli olması ve rıza vermeyen bakımından herhangi bir tehlike arz etmemesi durumunda hâkim zor kullanılarak örnek alınmasına karar verebilir.

Babalık Davası Zamanaşımı

Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilmektedir. Ana, babalık davasını en geç çocuğun doğumundan itibaren bir yıl içerisinde açmalıdır. Ancak çocuk, ana başka bir erkekle evliyken dünyaya gelmiş ise doğal olarak evlilik birliği içinde doğduğu kabul edilip ananın evli olduğu erkeğe bağlanır. Böyle bir durumda babalık davası açılabilmesi için diğer erkekle olan soybağının ortadan kaldırılması gerekir. İşte böyle bir durum var ise bir yıllık süre soybağı ilişkisinin ortadan kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu sürenin geçirilmesini haklı kılacak nedenlerin varlığı halinde ise kanun koyucu bu sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içerisinde davanın açılması gerektiğini söylemiştir. Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen bu süreler niteliği gereği hak düşürücü sürelerdir. Yani bu süreler geçirildikten sonra babalık davası açmak mümkün değildir.

Yargıtay tarafından çocuğun dava açması durumunda herhangi bir süre sınırına tabi olmayacağı kabul edilmektedir.

Babalık Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Babalık davalarına bakmakla görevli mahkeme aile mahkemesidir. Eğer davanın açılacağı yerde aile mahkemesi bulunmuyor ise asliye hukuk mahkemesinde açılabilmektedir.

Babalık davasında yetkili mahkeme, taraflardan birinin dava anındaki veya çocuğun doğumu anındaki yerleşim yeri mahkemesi olarak düzenlenmiştir.

Tarafların Türkiye’de yerleşim yerlerinin bulunmaması halinde davanın açılacağı yer MÖHUK kapsamında belirlenecektir. İlgili kanuna göre babalık davası yabancı ülkede açılmadığı veya açılamadığı durumda, Türkiye’deki yetkili mahkemede, bunun bulunmaması halinde kişinin sakin olduğu yerde, bununda olmaması durumunda kişinin son yerleşim yerinde, bu da yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemeleri davaya bakmakla yetkili hale gelir.

İlgili Yargıtay Kararları 

Karar 1:  

“Kamu düzeni ile yakından ilgili olan soybağının reddi davalarında, Türk Medeni Kanunu’nun 284. maddesinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 292/1. maddesinde, uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak ve ayrıca sağlık yönünden bir tehlike oluşturmamak şartıyla, herkesin soybağının tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorunda olduğu, haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması halinde hâkimin incelemenin zor kullanılarak yapılmasına karar vereceği hükmü bağlandığından, mahkemece sözkonusu hüküm çerçevesinde soybağının reddi iddiası ile ilgili olarak DNA testi yaptırılıp, alınacak rapor da gözetilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi”

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/16239 E.  ,  2019/5995 K.

Karar 2:

“Somut olay yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda değerlendirildiğinde, Anayasa Mahkemesi’nin Türk Medeni Kanunu’nun 301/4.maddesi hakkındaki iptal kararı yürürlüğe girmiş olduğundan, çocuk tarafından açılan babalık davasında artık herhangi bir hak düşürücü süre sözkonusu değildir.
Mahkemece, Türk Medeni Kanunu’nun 301/3. maddesi gereğince davanın Hazine ve Cumhuriyet savcısına ihbar edildikten sonra işin esasının incelenip iddia ile ilgili taraf delillerinin toplanması, DNA incelemesinin yapılması, bütün delillerin birlikte değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu husus nazara alınmadan “hak düşürücü süre geçtiğinden” bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.”

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2018/969 E.  ,  2019/5721 K.

3.6/5 - (5 votes)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

99 Soru

 • Sibel Eksen 4 Nisan 2022 21:07

  Merhaba ben birlikte olduğum kişiden hamileyim kendisni terk etti babalık davası Aca bilir miyim durum yok Barodan avukat talep edebilir miyim?

  • Besler Hukuk 6 Nisan 2022 15:13

   Doğumdan itibaren bir yıl içerisinde açabilirsiniz.

 • Cansu Çelik 7 Aralık 2021 18:10

  Merhabalar, annemin ilk imam nikahlı eşinden ablam bulunmakta. Ablam iki yaşındayken babası vefat etmiş. Mezarın açılıp dna alınması şart mıdır? Sağ olan amcaları var onlardan DNA alınabilir mi? Ek olarak ablamın vefat eden babası ölmeden sigortalıymış ablamın emekli maaşı alma olanağı var mıdır? Şimdiden teşekkürler.

 • Tahir aslan 6 Temmuz 2021 12:03

  İyi günler ben birlikte olduğum kadın 2020Haziran ayında eski eşinden boşanmış 2021 Mart ayında hamile kaldığını iddia ediyor kısacası kumpas kurulmuş bir proje bana babalık davası açmış çocuk olduğunu da düşünmüyorum DNA testi için doğumdan sonra yapılacağını beyan ediyor çocuk zarar görmesin diye sözde çocuk benimse şayet cinsel ilişkiye girdiğimiz tarih onun evli olduğu tarih babalık hakkı kimin oluyor bu süreçte

  • Besler Hukuk 6 Temmuz 2021 13:19

   Evlilik içinde doğan çocuk nikahlı eş adına kaydolur. Ancak dava açılarak aksi ispatlanabilir.

 • zeki koçak 10 Mayıs 2021 01:11

  merhaba bir yakınım 33 yıl önce evlilik dışı birlikte olduğu kadından 2 kız çocuğu olduğu idda edilmekte bu şahıslar babalık davası aça bilirlermi sonrasında her hangi 1 tazminat davası aça bilirlermi.

  • Besler Hukuk 16 Mayıs 2021 13:54

   Açabilirler. Çocuklar için dava açma süresi söz konusu değil.

 • Nazmiye Yaman 5 Mayıs 2021 21:58

  Merhaba
  Benim 12 yaşında bir oğlum var.
  Resmi nikahsız birlikteliğimden oldu.
  Ben babalık davasının 1 yıl içinde açılması gerektiğini bilmiyordum. Oğlum engelli özel bir çocuk ve babasının nüfusuna geçmesini istiyorum. Yasal olarak nasıl bir yol izlemem lazım?

  • Besler Hukuk 16 Mayıs 2021 12:59

   Oğlunuz 18 yaşına geldiğinde dava açabilir.

 • Gül Hasan 3 Mayıs 2021 02:01

  Ben 24 yaşındayım bekarım, babam annemi bana hamile iken terketmiş babamı 11 yaşımda bir kere gördüm oda tesadüfen ilgilenmedi hiç bir zaman zerre maddi manevi bişey görmedim, ismi ve soy ismi harici hiç bir bilgiye sahip degilim, dava açabilir miyim, açabilirsem maddi destek alabilir miyim?

  • Besler Hukuk 10 Mayıs 2021 14:32

   Tazminat davası açabilirsiniz.

 • İrem 17 Şubat 2021 21:06

  Merabalar ben cocugum icin babalik davasi acicam ama baba yurt disinda ise dava görülür mu ? Mahkeme icin barodan avukat isteyebilir miyim ?

  • Besler Hukuk 20 Şubat 2021 15:53

   Fakirlik belgesi alarak baroya başvurabilirsiniz.

 • şakir 12 Şubat 2021 15:10

  davamızın 10 duruşması babam olacak adam DNA Testi vermekten ısrarla kaçıyor hakimde her seferinde adreslere polis gönderiyor (yakalama kararı çıkmıyor tabi aile mahkemesi olması sebebiyle) ama polisler 1 defa gidiyor eli boş dönüyor. yerimizde sayıyoruz. ne yapmamız gerekir

  • Besler Hukuk 18 Şubat 2021 15:28

   Avukatınız en doğru bilgiyi verecektir.

 • Ayşe 9 Şubat 2021 19:14

  Ben babalık davası açmak istiyorum ama yanlız 7 sene oldu evli değildim ama imamnikahli evliydim ve haklarım nelerdir

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:34

   Doğumdan sonra bir yıl içerisinde açmanız gerekiyordu.

 • Muhammed Halil 9 Şubat 2021 13:15

  Merhaba, ben 20 yaşındayım, yabancı uyrukluyum, bir hayat kadınıyla 4 ay içinde 5 kez prezervatifsiz cinsel ilişki yaptım.
  Şu an kadın hamile kalmış.
  Çocuğun babası ben olup olmadığımı bilmiyorum ama bundan endişe duyuyorum.
  Çocuk benden ise, kadın benim karşıma babalık davası açabilir mi?
  Ayrıca kadın hamile kalmamak için iğne kullandığını söyledi.

  • Besler Hukuk 17 Şubat 2021 14:13

   Sizden ise dava açabilir.

 • Neslihan Demir 5 Şubat 2021 22:09

  İyi günler ben evlilik yaşadım 7 ay sonra ayrıldık tabi boşanma sureci biraz uzadı 2 .evliliğim yaptım imam nikahlı sonra hamile kaldım ama doğum yaptım ama soyisimi ilk evlendigim kisinin üstünde kayıtlı oldu daha sonra karşı tarfla konuştuk soybagi reddi davası açtı 2 senedir uğraşıyoruz yeni DNA testi istediler daha davamız sürüyor ben babalık davasını nasıl açabilirim ??

  • Besler Hukuk 16 Şubat 2021 15:52

   Açılmış davayı bekleyin. Karar çıktığında ikinci eşiniz nüfus müdürlüğüne giderek üzerine alabilir.

 • Cansu 26 Ocak 2021 23:58

  Merhaba babalik testi davasi en kisa ne zaman sonuclanir

  • Besler Hukuk 31 Ocak 2021 10:05

   Ortalama bir yıl sürer.

 • Ahmet yılmaz 25 Ocak 2021 05:14

  Merhaba ben 24 yaşındayım annem bir adamla evliyken başka bir adamla cinsel birliktelik yaşamış ve ben olmuşum. Soyadım evli olduğu adama ait. Biyolojik babama dava açabilir miyim? Açarsam ne kadar tazminat alabilirim?

  • Besler Hukuk 30 Ocak 2021 16:26

   Açabilirsiniz. Tazminat miktarı belirtmek zor.

 • Akın Sarıaslan 24 Ocak 2021 19:37

  Merhaba iyi günler eşim boşanma davası açmış mahkemede ben boşanmak istemiyorum desem bile hakim boşar mı

 • Seda 9 Ocak 2021 03:23

  Merhabalar evlilik dışı 2 çocuğum var biri 6 diğeri 7 yaşında . Benim üzerime kayıtlı ikisi de . Babası çocukları üzerine almak istiyor iki taraf da kabul eder ise mahkeme ne kadar sürer ve bizden ne talepleri olur

  • Besler Hukuk 12 Ocak 2021 17:38

   Nüfus müdürlüğünden tanıma işlemi yaparak halledebilir.

 • Zeynep duğun 5 Ocak 2021 03:23

  İyi günler benim şuan 1 yaşında bir evladım var ama eski eşimle boşanma kesinleştikten sonra yani iddet müddeti içerisinde doğum yaptım ve eski eşim üzerine kayıt yapıldı şu an maddi olarak durumum yok dava açmak için bu yüzden çalışmayı bekliyorum acaba böyle bir şeyin zaman aşımı gibi bir sorunu var mı ve böyle bir durumda ben nasıl bir dava ile daha çabuk sonuca ulaşırım eski eşim zaten çocuğu kabul etmiyor yeni eşim de kabul ediyor ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olun

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 16:14

   Eski eşiniz soybağının reddi davası açabilir.

 • Esra 4 Ocak 2021 18:29

  Evli bir adamdan evlilik dısı hamile kaldim. Suan gebeyim ama babası kabul etmiyor kaçıyor telefonlarima bile cvp vermiyor beni heryerden engellemiş ona ulasmayım diye. Tazminat davasi açabilir miyim?

  • Besler Hukuk 10 Ocak 2021 15:53

   Doğumdan sonra bir yıl içerisinde dava açmanız gerekir.

 • Yasin sağlam 29 Aralık 2020 20:14

  Merhabalar eski es ile 3 yildir boşanma asamasinda olan esim ile birlikte yasamaktayiz bu birliktelikte bir evladimiz oldu nufusta kaydi eski es adina yapildi.ben evladimi kendi nufusuma almam icin illa dna testimi yapmam gerek zaten ben evladimi tanıyorum kabul ediyorum.dolayisi ile mahkemeye evladimin bizim birlikteligimizden olan cocuk desem evladimi kabul etsem illa mahkeme dna testi mi ister bunun kolay bir çözumu yok mudur. Iyi calismalar

  • Besler Hukuk 30 Aralık 2020 17:36

   Boşanamadığı eşi soy bağının reddi davası açarsa ve kazanırsa. Siz tanıma yoluyla üzerinize alabilirsiniz.

 • Mustafa UÇKUN 25 Aralık 2020 01:28

  Merhaba amcam 2002 yılında çocuksuz olarak öldü 2013 yılında miras kalan bir arsasını daire karşılığı mütaite verdik ve 4 daire aldık herkez dairesini sattı bir ben satmadım şimdi ise evlilik dışı bir çocuğu babalık davası açmış bu daire ve dierleri geri alınacakmi yoksa sadece benim dairem mi alinacak yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tesekkurler

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 19:37

   Miras payı için hepinizden alacak talebinde bulunabilir.

 • Seda agac 24 Aralık 2020 01:43

  Merhaba ben 28 yaşımdayım ve evlilik dışı bir çocuğum bunu yeni öğrendim babam bildiğim adam babam değilmiş annem hepimizi kandırmış biyolojik babami buldum nasil bir yol izleyebilirim onun nüfusuna geçmek icin

  • Besler Hukuk 26 Aralık 2020 18:50

   Babalık davası açabilirsiniz.

 • Ece naz 19 Aralık 2020 19:15

  Merhaba benim evlilik dışı çocugum var şuan babasıyla yaşıyorum ma cocugumu ustune almadı dava acabilie miyim

  • Besler Hukuk 25 Aralık 2020 16:59

   Doğumdan bir yıl geçmediyse açabilirsiniz.

 • Gamze CELEP 14 Aralık 2020 09:48

  Merhaba ben evlilik dışı bir kadınım biyolejik babam 2005te vefat etti öz ben dahil 5 kardeşiz ve resmi babanın üzerindeyim yıllardır kızı olmadığımı hep alkolluyken söylerdi şimdilerde ise alkol almadan da söylüyor. Biyolejik babamdan olan abim dava açarsan senin kardeşim olduğuna dair test verir ve şahitlik yaparım diyor. Biyolejk babam olduğu için ve üerinden zaman geçtiği için nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum. Sizce ne yaparım nasıl bir yol izleyebilirim iyi çalışmalar kolay gelsin.

  • Besler Hukuk 22 Aralık 2020 18:09

   Abiniz üzerinden DNA testi alınabilir. Dava açabilirsiniz.

 • Ahmet ulu 13 Aralık 2020 17:50

  Merhaba amcam 3 yıl önce vafat etti ve 4 tane çocuğu var eşi yabancı uyruklu ve başkasının üzerine nikahlı.ve çocuklar resmi nikahlı eşinin üzerine kayıtlı.. amcam bekar olarak olduğundan borcundan dolayı bize icra geldi.suana kadar malvarlığı üzerinde herhangi bir işlem yapmadik.ama icra geldi ne yapmamız gerekiyor..bu konuda aydınlatıcı ve yol gösterici bir bilgi verirseniz seviniriz.. şimdiden tesekkurler

 • Yasin tünel 6 Aralık 2020 01:05

  Slm 10 yıl önce eşimden boşandım ben ilk çocuğum Bn askerdeyken oldu ben askerken izine geldigimde iş arkadaşım diyerek tanıştırdıgı adamla ilişki yaşamamış ve ben bunu askerken geldikten 2 yıl sonra en yakın kız arkadaşından ögrenip bu kadını terk etmiştim hep benim mi değil. Mi çocuk diye bu şekilde 10 yıl geçti suan 3 yıllık evliyim vijdanen rahat etmek istyorum. Ve dena desti yaptırıp çocukları bana karşı kötülüyor ve göremiyorum bile onlar Mersin’de yaşıyor ben İzmir’de ne yapmam gerekiyor bana yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim

  • Besler Hukuk 9 Aralık 2020 18:07

   Mahkeme kararında çocukla ilişki kuracağınız tarihler belirlendiyse icra yoluyla alabilirsiniz. O sırada da dna testi yaptırabilirsiniz.

 • Sibel Kalkan 5 Aralık 2020 13:52

  Merhaba. Benim bosanma davam cok uzun sürdü resmi bosanma da uzun surdu ben bu surede ikinci evliligimi yaptim 300 gun dolmadan 2. Esimden olan cocugum eski esimin ustune gitti. Dava acin diyorlar avukat tutmaniza gerek yok dediler sadece bir dilekce yazdirin dediler. Avukatlara soruyoruz sadece1 dilekceye 1000.2000 lira istiyorlar. Maddi durumumuz buna elverisli degildir. Size sorum bu dilekceyi biz yazsak olmuyor ku yada baska bir yerden yazsak avukat olmasa olmuyor mu? Cok yuksek fiyatlar talep ediliyor zor durumdayiz lutfeb yardim ediniz.

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 16:32

   Geliriniz ve üzerinize mal varlığı yoksa fakirlik belgesi alarak barodan avukat talep edebilirsiniz.

 • nur aksoy 4 Aralık 2020 10:05

  mrb ben babama tazminat davasi nasil acabilirim evlilik disi yapmis oldugum bir kadinim suan evliyim

  • Besler Hukuk 5 Aralık 2020 15:27

   Bir avukatla anlaşarak dava açabilirsiniz.

 • Zühal oztunali 2 Aralık 2020 23:05

  Merhaba benim ilk evliligimden 14 yaşında bir kizim var kızım 3yasindayken boşandık ve mahkeme tüm velayeti bana verdi kısa süre sonra eski eşim cezaevine girdi ve sanırsam bu sene çıktı kızım hiçbir şekilde eski eşimle görüşmüyor görüşmedi yeniden evlendim ve şimdiki eşime baba diyo soybagi red davası açmak istiyor halen açabilirim yoksa nasıl bir yol izlememiz gerekiyor 11 senedir varlığı bile yokdu ama kızım büyüdükçe isminden de soyismindede rahatsız oluyor

  • Besler Hukuk 4 Aralık 2020 17:58

   Soyadını değiştirebilirsiniz ancak babasının ismini değiştiremezsiniz.

 • Berna icelli 1 Aralık 2020 01:10

  Merhaba. Ben bundan 1 yıl once bir arkadaşım yurtdışına çıkabilsin diye onunla sahte evlilik yaptım. Çifte vatandaşım.
  Aramizda hicbir cinsel yada duygusal yakınlaşma olmadı. 1 gün bile aynı evde kalmadık. Zaten kendisi ankarada yaşıyor ben istanbul’da. Şimdi ise sevdiğim adamdan hamile kaldım. Sahte evliliğimi bitirip aşık olduğum adamla evleneceğiz. Bebeğim karnımda 4 aylıkken boşanmış olacağım. Fakat sanırım çocuk benim önceki evlendiğim adamın soyadini alacakmış. Bununla alakali cocuk doğmadan yapabileceğim herhangi bir şey yokmudur? Mesela evlendiğim adam gelse cocuk benden degil dese. Olmuyor mu? Çocuğun vukuatli nufus kaydinda bu tarz şeyler çıksın istemiyorum. Veya gidip yurtdışında mı doğurayım? Çocuk Türk vatandaşı olmasa nolur ki, oturma izni falan mı almam gerekiyor? Nolur bi fikir verin kafayı yemek üzereyim.

  • Besler Hukuk 3 Aralık 2020 18:47

   Yurt dışında doğum yapın o halde. Başka bir çözüm yok maalesef.

 • Eray uçar 30 Kasım 2020 00:34

  Ben babamı tanımıyorum doğumdan önce beni terk edip gitmiş 19 yaşına geldim nerdeyse daha birkez bile yüzünü ismini hiç birşey bilmiyorum ona daģir ve babalık davası açmak istiyorum sizce bu mümkün müdür yoksa degilmidir

  • Besler Hukuk 2 Aralık 2020 19:08

   Mümkündür. Tazminat da talep edebilirsiniz.

 • Dilan kucuk 25 Kasım 2020 18:48

  Merhaba ben 21 yaşındayım bosanma aşamasındayım 2 yaşına gircek bir oğlum var evlilik dışı olan bir çocuk çocuğumun babası çocuğunu istemiyor çocuk benim değil diyor bende dava açabilirmiyim durumun da yok dna testini yaptırmadan istiyorum iftiraya bile uğradım bu yuzden

  • Besler Hukuk 1 Aralık 2020 16:54

   Doğumdan sonra 1 yıl içerisinde açmanız gerekiyordu.

 • Fahri KURT 24 Kasım 2020 22:32

  kızının kendi öz babası olmadığı yönünde kuvvetli şüpheleri olanbir yakınım.kızına babalık davası açtı.dna testi yüzde doksan oranında kendisinin babası olduğu yönünde geldi.Hala şüphesi devam etmektedir.Tekrar farklı bir kurumdan dna testi isteyerek teyit edip tam kanaat getirmek için hakimden 2. bir test yapılmasını talep edebilir mi.Çünkü son zamanlar dna testlerini yapan kurumların da güvenirliği tartışılır oldu.Başka bir kurumdan yeni bir test istenebilir mi?

  • Besler Hukuk 30 Kasım 2020 16:28

   İstenebilir.

 • Mehmet Karaman 21 Kasım 2020 04:58

  Merhabalar ;
  Annem başka biriyle evli iken biyolojik babam ile birliktelik kurmuş , bana hamile kalmış fakat bunu sakladıkları için evli olduğu kişi ile soybağım olmuş . 27 yaşındayım ve biyolojik babama babalık davası açmak istiyorum , maddi durumum yeterli değil sizden ricam bana sırası ile hangi yolları izlemem konusunda yol göstermeniz . Teşekkürler .

  • Besler Hukuk 23 Kasım 2020 15:53

   Geliriniz yoksa fakirlik belgesi alıp baroya başvurun. Size avukat tayin ederler. Kendiniz yapabileceğiniz bir iş değil babalık davası.

 • Rahime aydemir 19 Kasım 2020 02:06

  Merhaba ben biri tarafından kandirildim hamile kaldım bebeği kabul etmedi bebeğim dün düştü 8 haftalıkken ona maddi manevi veya babalık davası acabilrmiyim dna olurmu ölmüş bebeğe babası oldugunu nasıl kanitlarim TESK ederim

  • Besler Hukuk 19 Kasım 2020 17:20

   Babalık davası açabilirsiniz. Dna testi yapılabilir.

 • Meryem Doğuş 18 Kasım 2020 19:16

  Merhaba. Annem ile babam arasında imam nikahlı bir evlilik oldu. Annemin soyadını taşıyorum.18 yaşına yeni girdim Ben ve babam onun soyadını almamı istiyoruz ancak annem istemiyor. Bunun için dava mı açmam gerekiyor? Veya başka bir yolu varsa bilgilendirebilir misiniz?

  • Besler Hukuk 19 Kasım 2020 17:08

   Anneniz başka biriyle evlilik yapmadıysa babanız tanıma yoluyla sizi kendi nüfusuna alabilir.

 • İrem cora 18 Kasım 2020 15:18

  Merhaba, Eşimin evli bir kadınla olan birlikteliğinden bir çocuk dünyaya geldi ve bu çocuğun eşimden olduğunu söylüyor fakat DNA testini kabul etmiyor babalık davası açmak istiyoruz ama bunu sadece anne ve çocuk açabiliyormuş acaba babalık davasını eşimin açması için başka bir yol veya yöntem var mi ?

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 17:51

   Yok maalesef.

 • nazlı ertan 18 Kasım 2020 15:10

  merhaba ben imam nikahlı evlendim bu süreçte 4 yaşında bir oğlum var baba soy adını verdi ama doğumdan sonra terketti hiç bir şekilde ilgilenmiyor dava açmak ıstiyorum ama maddi durumum yok bu konuda devlet yardımcı oluyormu açsam nafaka alabilirmiyim

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 17:48

   Fakirlik belgesi alarak baroya başvurun. Yardımcı olurlar.

 • Duygu aşık 17 Kasım 2020 11:24

  Merhaba ben 1 yıl önce boşandım ama 300 günüm dolmamış bu süre içinde yeni biriyle imam nikahlı evlendim ve bebeğim oldu. Soyağacı davası açtığım zaman hakim DNA ister mi. Yoksa hemen halledilir mi.

  • Besler Hukuk 18 Kasım 2020 18:04

   DNA testi istenir genelde bu tür davalarda.

 • Adem tanış 16 Kasım 2020 14:00

  Merhaba amca Suriyeli bi kadınla evlendi erkek bi çocuğu oldu fakat kadın daha sonra tekrar kaçmak sureti ile Suriye’ye döndü iletişim kurulamamakta doğan çocuk için kimlik alınamıyor dava açılması gerekiyormuş çocuk 3 yaşında yapılması gereken nedir belirli bir zamanaşımı söz konusumudur. Teşekkürler

  • Besler Hukuk 16 Kasım 2020 17:48

   Soy bağının tespiti davası açması gerek. Zamanaşımı olmaz.

 • Tarık keçeli 30 Ekim 2020 11:28

  Merhaba ben 33 yaşındayım babamla annemin resmi nikâhı yok 6 kardeşiz babam 1989 da vefat etmiş biz mezarını bulamadık dna testi için biz başka türlü nasil geçebiliriz babamın üstüne tesekurler

  • Besler Hukuk 30 Ekim 2020 14:22

   Baba ve annenizin birlikte yaşadığını tanıkla da ispatlamanız mümkün.

 • Yasemin 28 Ekim 2020 21:16

  Merhaba ben evliyim fakat boşanma sürecindeyken başka bi adamdan hamile kaldım bebegim 7 aylik evli oldugum esim boşanma davasına gelmiyor bosanamiyorum bebegim doğmadan davayı açmak istiyorum ama nasıl yaparım yardımcı olursanız sevinirim

  • Besler Hukuk 29 Ekim 2020 13:03

   Doğumdan sonra soy bağının reddi davası açabilirsiniz.

 • Amine Karasu 19 Ekim 2020 20:12

  4,5 aylık hamileyim , babalık davasını hemen açmak istiyorum ama dna testi gebeyken yaptırmak risk oluşturuyor bende yaptırmak istemiyorum zaten babası da ondan olduğunu biliyor sadece duyulsun istemiyormuş o yüzden kaçıp gidecekmiş ben dava açtığımda eğerki baba da dna talep etmezse yine de dna isterler mi yani zorunlu mu ? Zorunluysa doğması beklenir mi ?

  • Besler Hukuk 20 Ekim 2020 11:47

   Babalık davasında dna testi aşamasına gelmeniz 4,5 ay civarı tutar zaten. O yüzden beklemenize gerek yok.

 • Kader Ertunç 19 Ekim 2020 16:01

  Merhaba 30 yaşındayım ve babamın öz olmadığını yeni öğrendim annemin sonraki eşinin soyadını taşıyorum. Ben doğduğumda annem biyolojik babamla resmî olarak evliymiş onun nüfusuna geçmek için neler yapabilirim Fakat kendisi 7 sene önce Vefat etmiş miras falan bişey talep edebilir miyim Hiç olmazsa da gerçek soyismimi kullanmak istiyorum napabilirim? Şimdiden teşekkürler

  • Besler Hukuk 20 Ekim 2020 11:27

   Nüfusa geç kaydedildiyseniz ve evlilik birliği içerisinde doğduysanız babalık karinesi sizin lehinize. Babalık davası açabilirsiniz.

 • Özlem kara 17 Ekim 2020 10:20

  Merhaba benim 18 yasinda oglum var kiz arkadaşıyla birlikte olmuşlar ve kız hamile,sizin dedi evlenmemerini kabul ettik. Fakat kiz bizi birakip gitti bebeğe bakamayacağını düşünüyormuş esirgemeye vericekmiş fakat bebek bizim ise istiyoruz evlenmelerini kabul etmeden önce babalık davası açmıştılar onuda geri çekiceklermiş kızın annesi böyle söylüyor bebegin oğlumdan olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz dava açamıyoruz ama bebek oğlumun ise esirgemeye verilmesini istemiyoruz bu konuda kanunen bizim yapabileceğimiz birsey yokmu ?

  • Besler Hukuk 17 Ekim 2020 13:31

   Anneyi ya da kuruma verildikten sonra kurumdaki memurları ikna edip DNA testi yaptırmanız lazım. Velayet sizde olmadığı için hukuken yapılacak bir şey yok.

 • Mstf93 11 Ekim 2020 22:19

  Merhaba ben aşk yaşadığım bir kadını hamile bırakmış olabilirim şuan ayrıyız. Hamileyse bana haber vermesi gerekiyor mu veya ben benim için oluşabilecek kötü sonuçlar için ne yapabilirim

  • Besler Hukuk 12 Ekim 2020 11:05

   Bir şey yapmanıza gerek yok. Dava açmak isterse karşı taraf açar.

 • Yasemin aydogdu 10 Ekim 2020 11:45

  Meraba 25 yasndym . oglum var 3bucuk yasinda. Hayatima giren kisi tarafindan hamile birakildm . hayatimi maffetti ve herseyi yalandi adi bile yalanmis . daha sonra ogrendim hakkinda bir cok gercegi evliymis mesela. Cocuklari bile varmis .ben cocugumu ustune almasi icin gerekli bilgileri yeni ogrendim. Mahkeme acsam gec oldumu diye korkuyorum . kendisi para teklifi ediyor surekli ama ben soy adini almak istiyorum cocugum icin

  • Besler Hukuk 10 Ekim 2020 15:14

   Sizin için süre geçmiş. Çocuğunuz reşit olduğunda dava açabilir.

 • Salih AKINCI 5 Ekim 2020 18:33

  Selam. Verdiğiniz bilgiler gerçekten bir avukata yakışır ölçüde kalite içeriyor, sizi tebrik ve takdir ediyorum. Size birkaç sorum olacak, lütfen hiçbirini es geçmeden cevaplarsanız çok sevinirim. Evlilik birlikteliği içinde doğan çocuğuma (ergin, engelli) ve annesine karşı nesebin reddi davası açtım. Aile mahkemesi, vasi atanması için sulh hukuk mahkemesini bekliyor.
  1- Annenin vasiliği kabul olunur mu? (Aile mahkemesi hakimi, eğer annesi atanırsa, vasiliğini kabul etmem dedi.)
  2- Diyelim ki, çocuk benden çıkmadı ve davam kabul edildi. Çocuğumun, biyolojik babaya karış açacağı Babalık
  davasına ben resmi olarak dahil edilirmiyim? Eğer edilmezsem gerçek babasının kim olduğunu nasıl öğrenebilirim?
  SAYGILAR HÜRMETLER

  • Besler Hukuk 5 Ekim 2020 19:17

   Anne vasi olabilir. Çocuğun açacağı davada taraf olamazsınız.

 • Selçuk karadeniz 17 Eylül 2020 07:54

  Merheba günaydın ben 2007 yılında dini nikah sonrası ayrılık yasandım ve bu nikah sonrası askere gittim bu birliktelik sonucundan bir erkek evlat dünyaya geldıgını düşünüyorum babalık davası açmak istiyorum dava açabilir miyim su anda o kışı bir başka bırısyle evli soy adı haklarının reddi davasıda açmak istiyorum bu iki dosya aynı mahkemede gorulebılırmı en önemlisi babalık davası ve DNA talebi isteyebilir miyim

  • Besler Hukuk 17 Eylül 2020 11:15

   Babalık davasını çocuk veya anne açabilir. Siz açamazsınız maalesef.

 • Hakan 6 Eylül 2020 23:10

  Eşimle iki buçuk senedir boşanma davamız devam ediyor .boşanma davasını ben 2018 Mart’ta açtım.kendisi de yine 2018 Nisan da doğum yaptı yani ben davayı açtıktan bir ay sonra.ben bu şahsa bir senedir tedbir nafakası adı altında yaklaşık 1000 TL ödüyorum.fakat ben doğan çocuktan şüpheliyim bana hiç benzemiyor ayrıca evli kaldığımız süre içerisinde de çocuk yapmaya yönelik ciddi bir cinsel birlikteliğimiz olmadı.ben bu babalık davasını açacağım sormak istediğim şey; eğer çocuk benden değil ise karşı tarafa ne gibi bir yaptırım olur sonuçta ben bu şahsa aylık maaşımdan para ödüyorum cevaplarsanız sevinirim . saygılar

  • Besler Hukuk 7 Eylül 2020 13:49

   Çocuğun başkasına ait olduğu anlaşılırsa eşinizden maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz.

 • Isimsiz 2 Eylül 2020 00:34

  Peki 300 gun gecmeden dogum yaptim ve eski esimin ustune kayitli oldu kizim ve suan ewlenicegim kisi kizimin oz babasi degil eski esim babalik red davasi acsa direk ewlwncek oldugun kisinin uzerine alabilirmiyim kizimi

  • Besler Hukuk 2 Eylül 2020 13:51

   Evet alabilirsiniz. O dava açsın siz direk davayı kabul edin.

 • Birgül tanrıverdi 27 Ağustos 2020 23:05

  Çok saçma bir kanun benim eşim vefat etmeden önce oğlunun öz olmadığını öğrendi ve dna davası açmak için avukata gittik zaman aşımı olmuş ama yinede acarız bir yol var dedi ve 30 bin TL istedi para olmadığı için açamadık beklediğimiz bir para vardı o gelince acacaktık fakat vefat etti vefat etmeden önce bana vasiyet etmişti ben açtım fakat red edilldi bu saçma kanun yuzunden bu sebeple turkiye de soysuz çok maalesef.

  • Besler Hukuk 31 Ağustos 2020 10:45

   Her davada olduğu gibi babalık davalarında da zamanaşımı süresi önemli.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • kira sözleşmesi örneği
  KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
  8 Temmuz 2021   Kira sözleşmesi örneğine çoğu kişi ihtiyaç duymuştur. Günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir döneminde bir kez de olsa...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Yıllık İzin
  İSTİFA EDEN İŞÇİNİN HAKLARI
  12 Kasım 2018   İstifa eden işçinin hakları sanılanın aksine oldukça fazladır. İş yerinde yaşadığı olumsuzluklar veya daha iyi bir iş bulması nedeniyle her gün bir çok işçi...

BENZER BAŞLIKLAR

 • AYRIMCILIK TAZMİNATI
  AYRIMCILIK TAZMİNATI
  31 Ağustos 2020   İş hayatında az bilinen konulardan biri ayrımcılık tazminatıdır. İşverenin çalışanlarına eşit davranması gerektiği toplumumuzda kabul edilmektedir ancak bu durumun kaynağının kanunlar değil örf ve...
 • HİZMET TESPİT DAVASI
  HİZMET TESPİT DAVASI
  8 Eylül 2020   Hizmet tespit davası konusuna girmeden önce; iş hayatında en sık karşılaşılan sorunlardan biri, işveren tarafından sigortalı işçilerin Kuruma bildirilmemesi veya işçilerin ücretlerinin daha az...
 • HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?
  HAKLI FESİH SEBEPLERİ NELERDİR?
  2 Temmuz 2022   Haklı fesih sebepleri, işçi ile işveren arasındaki hizmet sözleşmesini her iki tarafın sona erdirebilmesini sağlar. Bu kapsamda sözleşme ilişkisini devam ettirmek fesih hakkını kullanan...
 • İŞ KAZASI DAVALARI
  İŞ KAZASI DAVALARI
  9 Aralık 2019 İş kazası günümüz toplumunda en çok karşılaşılan kaza türlerinden biridir. İş kazası davaları iş kazası geçirmiş olan işçinin kaza sonucu oluşan zararını karşılamaya yönelik davalardır....
 • İŞ KAZASI BİLDİRİMİ
  İŞ KAZASI BİLDİRİMİ
  28 Kasım 2019   İş kazası bildirimi, iş kazasının kanunda düzenlenen yerlere bildirilmesidir. Bir işverene tabi çalışan kişilerin iş kazası geçirmesi durumunda bildirim yükümlülüğü işverene aittir. İşveren kanunda...