0216 387 0 388

NAFAKA NEDİR?

Nafaka nedir

 

Nafaka, “geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü” şeklinde tanımlanmaktadır. Nafaka borcu kanundan kaynaklanan bir borçtur. Nafaka düzenlemesi denilince akla sadece boşanma davasıyla bağlantılı olan nafaka türleri gelse de Medeni Kanun’da boşanma davasıyla alakası olmayan nafakalar da mevcuttur. Bu yazıda ise somut olay sayısının çokluğu nedeniyle ağırlıklı olarak boşanma davasıyla bağlantılı olan nafakalardan bahsedilmekle birlikte diğer nafaka türlerine, son nafaka düzenlemeleri ve nafakada son durumlara da değinilecektir.

Nafaka Türleri

Nafaka türleri, boşanma davası sırasında talep edilenler ve boşanma davasıyla bağlantısı olmayanlar şeklinde iki üst başlıkta toplanabilir.

Nafaka türlerini 4 başlıkta incelemek mümkündür. Bunlar; tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakasıdır.

Nafaka davasına bakmakla görevli mahkemeler aile mahkemeleridir.

Boşanma Davası esnasında talep edilen nafakalar boşanma davasıyla birlikte talep edilebileceği gibi ayrı bir dava açılarak boşanma davasından bağımsız olarak da istenebilir. Boşanma durumunda düğün takıları kime aittir sorusunun cevabını sitemizden öğrenebilirsiniz.

İştirak Nafakası Nedir?

Evlilik birliğinin doğurduğu sonuçlardan biri; çocukların bakım, eğitim ve gözetim gibi sorumluluklarının eşler tarafından birlikte üstlenilmesidir. Her iki eş de çocukların maddi anlamdaki bu giderlerini karşılamada eşit derecede sorumludurlar. Bu durum Türk Medeni Kanunu’nun 327. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Boşanma durumunda ise çocuğun velayetini elinde bulunduran eşin, çocuğa ait tüm giderleri tek başına üstlenmek zorunda kalmasının önüne geçilmek istenmiş ve Medeni Kanun’un 182. ve 329. maddesinde iştirak nafakasına yer verilmiştir. Buna göre; küçüğe fiilen bakan veya velayeti elinde bulunduran eş veya çocuk ayırt etme gücüne sahip değilse gerekli hallerde atanan vasi ve kayyım veya çocuk ayırt etme gücüne sahipse bizzat küçüğün kendisi tarafından, velayeti elinde bulundurmayan eşe karşı nafaka davası açabilir. Bu davanın açılması için kusur bulunmasına gerek yoktur.

Mahkeme tarafından, mahkeme sonuçlanmadan tedbir nafakası ödenmesine hükmedilen kişi boşanmanın kesinleşmesi ile birlikte iştirak nafakası ödemeye devam edecektir.

Nafaka hesaplamaya gelindiğinde, burada ödenecek miktarının belirlenmesi konusunda küçüğün giderleri ve ödeme yapacak olan eşin ödeme gücünü göz önünde bulunduracak olan hakim, takdir yetkisine sahiptir. Ayrıca hakim, kendisine bir talep olmasa dahi velayeti elinde bulundurmayan eşin iştirak nafakası ödemesine hükmedebilir.

Nafaka çocuğa ne kadar ödenir, sorusunun cevabı ise şu şekildedir: Nafaka süresi ise çocuğun ergin olmasına kadar geçecek olan süredir. Eğer çocuğun eğitimi devam ediyorsa, çocuk 18 yaşından büyük olsa bile eğitim süresi boyunca nafaka devam eder.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Medeni Kanun’un 175. maddesinde belirtilen yoksulluk nafakası, boşanma davası sonucunda yoksulluğa düşecek olan tarafın diğer taraftan maddi gücü oranında isteyebildiği nafaka türüdür. Sanılanın aksine bu nafakadan sadece kadınlar değil, erkekler de yararlanabilir. Önemli olan husus tarafın boşanma sonucunda yoksulluğa düşecek olmasıdır.

Çok karıştırılan diğer bir konu ise boşanmada edinilmiş malların paylaştırılması sırasında hakim tarafından belirlenen katılma alacağı tazminatının yoksulluk nafakası zannedilmesidir. Boşanmada malların paylaşımı konusunda bilgi sahibi olmak isterseniz katılma alacağı yazımızı okuyabilirsiniz. Yoksulluk nafakasının bazı şartları vardır ve bu şartların hepsinin gerçekleşmiş olması gerekir.

 • Yoksulluk nafakası talep eden tarafın boşanma sonucu yoksulluğa düşecek olması gerekir.
 • Boşanmaya sebep teşkil eden olaylarda nafaka talep eden tarafın nafaka yükümlüsü olan taraftan daha ağır kusurunun bulunmaması gerekir.
 • Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için talep edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için evlilik birliğinin boşanma davası sonucunda ortadan kalkması gerekmektedir. Süresi ise belirli sınırlarla çizilmiş olmasa bile birkaç durumda hakim, nafakanın hükümsüz kılınmasına karar verebilir. Yani nafakanın kaldırılması aşağıdaki durumlarda mümkün olabilir.

Bunlarda ilki nafaka alacaklısının veya yükümlüsünün ölümüdür. İkinci durum ise nafaka alacaklısı olan tarafın evlenmesi veya evlenmese bile fiilen evliymiş gibi hayat sürdürmesidir. Üçüncü durumda da nafaka alacaklısının yoksulluk halinin ortadan kalkmasıdır. Yoksulluk nafakasını sona erdiren son hal ise nafaka alacaklısının haysiyetsiz bir yaşam sürmesidir.

Tedbir Nafakası Nedir?

Özellikle uzun süren boşanma davalarında, dava devam ederken yukarıda bahsedilen nafakalardan yararlanamayacak olan eş ve çocuğun muhtaç duruma düşmemesi ve hayatlarını idame ettirebilmesi için gerekli olan maddi imkanların sağlanabilmesi amacıyla tedbir nafakası adıyla bir tür belirlenmiştir. Nafaka ne kadar sorusuna ise kanuna bakılarak şu cevap verilebilir:

“Boşanma davasındaki tarafların dava süresince zora düşmemesini sağlamak üzere düzenlenmiş bir nafaka türüdür.”

Türk Medeni Kanunu’nun 169. Maddesinde belirtildiği üzere; “boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.”  Süresi geçici önlem özelliği taşıması sebebiyle dava sonuçlanıncaya kadar geçecek olan süredir. Yani tedbir nafakası süresiz nafaka değildir.

Yardım Nafakası Nedir?

Yardım nafakası kişinin altsoyu, üstsoyu ve kardeşlerinden talep edeceği bir nafaka türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 364. Maddesine göre herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoy, altsoy ve kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Bu nafakanın verilebilmesi için yükümlünün refah içinde bulunması gerekmektedir. Bir boşanma durumunda çocuk için ver çocuk ergin oluncaya kadar (kural olarak 18 yaş) yukarıda bahsedilen iştirak nafakası adı altında verilirken ergin olduktan sonra buna yardım nafakası denmektedir.

Eğer ki çocuk ergin olmuşsa ve eğitimi devam etmiyorsa, yine de anne/babasından onların altsoyu olması sebebiyle yardım nafakası yoluna başvurarak kendisinin yoksulluğa düşmesini engelleyecek maddi yardım talep edebilir. Fakat anne/babasının refah içinde bulunması gerekir.

Yardım nafakasında dava açılabilmesi için bir sıra takip edilmelidir. Yani dava kişinin dilediği herhangi bir kişiye açılamayacaktır. Bu sıralama miras hukukundaki “mirasçılık sırası” şeklinde olacaktır. Türk Hukukunda kabul edilen miras paylaşımında zümre sistemi uygulanmaktadır. Buna göre zümreler; 1. zümre, 2.zümre ve 3.zümre şeklinde ilerlemektedir. 1. zümrede kişinin altsoyu bulunmaktadır. Yani kişi yardım nafakası için dava açmak istiyorsa önce altsoyuna gitmelidir. 2. zümreye gidilmesi durumu ise kişinin altsoyunun olmaması veya reddi miras yapılması durumunda mümkün olacaktır.

2. zümre ile belirtilmek istenen kişinin üstsoyu yani anne ve babasıdır. 3. sırada ise kardeşleri bulunmaktadır. Yani kişi ilk 2 zümreyi takip ettikten sonra kardeşlerine yardım nafakası için başvurabilecektir.

Nafaka ve Nafaka Türleri Hakkında Yargıtay Kararları

“…Böylece, öteden beri uygulanagelen bu hükme göre hakimin, bu konuda bir talebin varlığı aranmaksızın, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, malların yönetimine ilişkin geçici önlemleri resen alması gerekir. Bu geçici önlemlerden birisi de tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası, talebe bağlı olmaksızın resen takdir edilir ve geçici bir önlem olarak davanın başından itibaren karar kesinleşinceye kadar hüküm altına alınır. Dolayısıyla tedbir nafakası takdirine ilişkin kararın davanın açıldığı tarih itibariyle tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin araştırma sonuçlarının dosya gelişini takiben hemen verilmesi gerekir. Boşanma ve ayrılık davalarında, tarafların kusur durumu hiçbir şekilde tedbir nafakasının takdirine etkili bir unsur değildir. Kusurlu eş yararına dahi, bu tedbirlerin alınması mümkündür. Yine, her iki tarafında gelirinin bulunması tedbir nafakası verilmesini engelleyici bir hal değildir. Ancak eşlerin ekonomik güçlerinin birbirine yakın olmaması durumu söz konusu ise bu durumda geçici tedbir nafakası verme zorunluluğunun ortadan kalkacağı söylenebilir.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2017/2-1891 E. 2018/1577 K.

“… Bu durumda, mahkemece; yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde olaylar değerlendirilip; davacı ile davalı tarafın boşanmaya karar verdiği tarih itibariyle ekonomik ve sosyal durumunun belirlenip, şimdiki durumları ile kıyaslanarak; boşanma kararından sonra tarafların mal varlığında ve gelirinde bir değişiklik olup olmadığı detaylı bir şekilde araştırılarak, değişiklik var ise, bunun kararlaştırılan nafaka miktarına ne ölçüde etkisi bulunduğu tartışılarak, başlangıçtaki denge gözetilerek, bununla birlikte “çoğun içinde azı da var” kuralı gereği, nafakanın tamamen kaldırılması yerine,  hakkaniyet ölçüsünde indirilebileceği de gözetilerek, yapılacak yargılama sonucunda hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş, bu hüküm bozmayı gerektirmiştir.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/3-1532 E. 2017/1465 K.

Nafakanın Artırılması Davası

Yukarıda söylenildiği ve tanımı yapıldığı üzere nafakanın amacı, boşanma davasında nafaka talebinde bulunan eşin boşanmadan kaynaklanan hayat standartındaki düşüşün giderilebilmesidir. Bununla birlikte geçen zaman içerisinde değişen ekonomik şartlar veya kişinin artan ihtiyaçları nedeniyle nafaka miktarı yeterli olmayabilmektedir.

Bu sebeplerle nafaka miktarının yetmemesi durumunda bireyler haklı gerekçelere dayanarak nafakanın artırılması için nafaka artırma davası açabilmektedir.

Medeni Kanunun 176. Maddesinin 4. fıkrasında düzenlendiği üzere “tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.” Bu madde çerçevesinde anlaşılabileceği üzere nafakanın artırılması mümkün olduğu gibi nafakanın azaltılması da mümkündür. Dilerseniz boşanma avukatından destek alabilirsiniz.

Hakimin nafaka artırımına yönelik karar verebilmesi için talepte bulunacak tarafın “nafaka artırım istemli dava” açması gerekmektedir. Bu davada yetkili mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri Aile Mahkemesidir. Hakim istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Yani nafaka artırım davasını açacak kişiler, mahkemeden ileriki yıllarda oluşacak artış miktarını belirlemesi şeklinde talepte bulunabilecektir. Böylece kişiler sürekli dava açmak zorunda kalmamış olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 Soru

 • Sinem 7 Aralık 2020 20:47

  Abim 9 senedir evli abimin üstüne bir ev bir arsa var şuan mahkemeye boşanma davası açtı eşinin telefonunda Başka biriyle Fotoğrafları yakaladı aldattığını itiraf etti şimdi babasının evinde bu durumda mal varlığına el koyabilir mi alabilir mi üstelik iki tane erkek çocuğu var bunların velayetinin abimde olmasını istiyor anlaşmalı boşanıyor

 • Özlem yiğit 12 Kasım 2020 00:16

  Merhabalar anne babaya çocuklarının bakması yasada yeri varmı yani dava açabilirmi çocuklarının bakması için annem yüzde 95 görme engelli 67 yaşında babam 76 11 kardeşiz ve sadece ben ilgileniyorum bakıyorum bende yetişemiyorum annem engelli olduğu için haliyle çalışamıyorum durum belli hiç bir şwklde maaş alamıyo sosyal yardımda bulunduğumda TED kararı çıktı nafaka alınabilir diye

  • Besler Hukuk 12 Kasım 2020 15:35

   Çocukların zengin anne babanın çalışamaz durumda olması halinde yardım nafakasına hükmedilebilir.

 • esra beste eren 6 Mart 2020 17:30

  MERHABA .Adım Esra Beste. 1977 dogumluyum. Ankara Sincan da oturuyoruz.Eşimle severek evlendim. Aslında içim çok dolu ama kısaca yazmak istiyorum. Size sorma cesaretini internet sitenizdeki sorularınızı sorabilirsiniz kısmıydı. Eşimin 2. eşiyim. Adı Erdal. eşim 1996 senesinde evlenmiş ve 2006 da boşanmış. İyi ki boşanmış 🙂 Cünkü eşimi çok ama çok seviyorum. Neyse bu arada 1 oğulları olmuş. Enes Eren. Ama Eşimin eski eşi Semra sadece İlk okul 2.sınıfa kadar evde bulunmuş. Bu arada enes %50 zihinsel engelli ve raporu var. Bu arada erdaldan imza istemişler eşim bir kağıda imza atmış ve enesi babasına yani Erdala vermişler. O saatten sonra eşimin çocuğuna yani enese kayınvalidem ve kayınpederim bakmış. Onlarda Ankara nallıhanda. Ne çocuğunu görmek istemiş nede sormuş. artık enes 22-23 yaşlarında ve hala nallıhanda. Eşimle ikimizin ne sigortalı bir işi nede devamlı bir işimiz var. Ama bu zaman zarfında semra devamlı nafaka davası açtı bize. Ve hep ben internetten yani e-ticaretle ufak tefek şeyler satıp o çocuğuna hiç bakmayan kadının nafakasını ödüyorum. Hani diyorlar ya kadın her zaman en üsttedir. Bende kadınım. Benim nafakam nerede. Açıkçası eşim ve ben çok yemek yiyemiyoruz çünkü dişlerimiz döküldü. 🙂 Bunu gerçek söylüyorum. Ve özel dişçiye gitmemiz lazım ama biliyorsunuz Türkiye de yaşıyoruz. Burada herzaman parasız insan 2.hatta 3. sınıf tabakadayız. Çünkü devlet hastaneleri kasap gibi. Bazen keşke Suriyeli olsaymışız diyorum. Şu zamana kadar ne devletten 1 lira aldık nede yardım. Zaten etmezler. Gıda yardımı için bile gittik. Ama biz yalvarmayı bilemediğimiz için…Neyse, açıkçası ve kısacası ben o kadına yani Semra hanıma beni sömürdüğü için maddi ve manevi tazminat açmak istiyorum. 8 senedir kapıma gelip nafaka için kocamı alacaklar diye yaygın anksiyete yani panik atak hastalığına tutuldum. Çünkü bir gece öyle oldu ve ben sabahı sabah ettim. 1. Bu tazminat davasını açabilirmiyim. 2. açarsam nereye veririm. 3.Barodan Avukat verirler mi. 4. Bir dilekçe örneği var mı?

  • Besler Hukuk 7 Mart 2020 16:24

   Anlattıklarınız çok üzücü şeyler tabi ama nafaka talep ettiği için kimseye dava açamazsınız. Eşiniz işsiz ve eski eşinin gelirleri varsa nafakanın kaldırılması ya da iptal edilmesi için dava açabilirsiniz. Adli yardım bürosuna başvurursanız sizi bir avukata yönlendireceklerdir.

Popüler Konular

 • İstinaf mahkemesi nedir
  İSTİNAF MAHKEMESİ NE KADAR SÜRER?
  18 Mayıs 2020 İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ve davalar ne kadar sürer sorularının cevabı birçok farklı kritere bağlıdır. Bu kriterler; Mahkemenin iş yoğunluğu Hakimin yargılama hızına verdiği...
 • Avukat Maaşları
  AVUKAT MAAŞLARI
  29 Eylül 2020   Avukatlık ve hukuk okumak bu ara çok popüler. Sürekli aldığımız sorular arasında “avukat maaşları ne kadar?” “hukuk okumak mantıklı mı?” soruları başı çekmeye başladı....
 • Tapu İptal
  TAPU İPTAL DAVASI
  23 Kasım 2018   Tapu iptal davası; bir taşınmazın hukuka aykırı olarak tapuya tescili halinde tapu kaydının mahkeme aracılığıyla düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Bir mülkün miras ya...
 • İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI - TAZMİNAT HESAPLAMA
  İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA
  6 Aralık 2019   İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin hakları arasında en önemli olandır. İş kazası tazminat hesaplama bakımından dikkat edilmesi gereken husus; işçinin kaza...
 • İstihkak Davası
  İSTİHKAK DAVASI NEDİR?
  22 Kasım 2019   İstihkak davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istihkak ne demek ile başlamakta fayda var. İstihkak, Arapça kökenli bir kelime olup hak kazanma, hak kazanılan şey...

BENZER BAŞLIKLAR

 • TESPİT DAVASI NEDİR?
  TESPİT DAVASI NEDİR?
  3 Mayıs 2019   Tespit davası, bir hukuki ilişkinin ya da hakkın varlığının ya da yokluğunun mahkeme kararıyla saptanmasıdır. Bu dava sadece hukuki ilişkinin varlığının tespitinde açılabilir. Tespit...
 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
  İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
  29 Mayıs 2019   İlamsız bir icra takibinde borçlu, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine yedi gün içerisinde itiraz edebilir. Usulüne uygun yapılan itiraz ile takip durur. Takibin devam...
 • İHTİYATİ HACİZ NEDİR?
  İHTİYATİ HACİZ NEDİR?
  7 Kasım 2019   İhtiyati haciz, para ve parayla ölçülebilen teminat alacaklarına özgü takiplerde alacaklının korunması ve takibin semeresiz kalmaması için getirilmiş geçici bir hukukî korumadır.  İcra ve...
 • İSTİRDAT DAVASI NEDİR?
  İSTİRDAT DAVASI NEDİR?
  4 Aralık 2020   İstirdat davası nedir sorusunu cevaplandırmadan önce istirdat kelimesi ile başlayalım. İstirdat, Arapça kökenli bir kelime olup verilen şeyin geri alınması demektir. İcra hukukumuzun sistematiği, ...
 • TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
  TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
  30 Nisan 2019   Tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla üçüncü kişilerle birlikte yapmış olduğu hukuki işlemlerin iptali için açılan davadır. Tasarrufun iptali davası, İcra İflas...