0216 387 0 388

Arabuluculuk ve İş Hukukundaki Yeri

İş Mahkemeleri Kanununa, bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacakları, tazminatları veya işe iade talepli açılacak davalarda, arabuluculuk sürecinin geçilmiş olması dava şartı olmuştur. Arabulucuya başvurulmadan dava açılması durumunda dava şartı yokluğu sebebiyle dava usulden reddedilir. İş hukuku avukatlık hizmetine İş Hukuku Avukatı makalesinden ulaşabilirsiniz.

 

Zorunlu Arabuluculuk Kapsamında Bulunan Davalar

 • Kıdem Tazminatından Doğan Davalar
 • İhbar Tazmiatından Doğan Davalar
 • İşe İade Davaları
 • Fazla Mesai Ücretinden Doğan Davalar
 • Sendikal Tazminatından Doğan Davalar
 • Ücret Alacağından Doğan Davalar
 • Yıllık İzin Ücretinden Doğan Davalar
 • Boşta Geçen Süre Tazminatından Doğan Davalar
 • İşe Başlatmama Tazminatından Doğan Davalar
 • Kötü Niyet Tazminatından Doğan Davalar
 • Bakiye Süre Ücreti Alacağından  Doğan Davalar
 • Eşit Davranmama Tazminatından Doğan Davalar
 • Yol ve Yemek Ücretinden Doğan Davalar
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretinden Doğan Davalar
 • Prim veya İkramiye Ücretinden Doğan Davalar

 

Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Girmeyen Davalar

 • Meslek Hastalığından Doğan Maddi Tazminat Davaları
 • Meslek Hastalığından Doğan  Manevi Tazminat Davaları
 • Meslek Hastalığından Doğan Maluliyet ve İş Göremezlik Oranının Tespiti Davaları
 • İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davaları
 • İş Kazasından Doğan Manevi Tazminat Davaları
 • İş Kazasından Doğan Maluliyet ve İş Göremezlik Oranının Tespiti Davaları
 • İş Kazasından Doğan Maluliyet Oranına İtiraz Davaları
 • İş Kazası Nedeniyle İşverene ve Sair Kusurlu Kişilere Karşı Açılan Rücu Davaları

 

Arabuluculukta Yetki ve Yetki İtirazı

Arabuluculuk işlemi için gerekli başvuru, karşı tarafın (birden fazla karşı taraf varsa herhangi birinin) yerleşim yerindeki veya iş yapılan yerdeki arabuluculuk bürosuna eğer bu büro yoksa sulh hukuk mahkemesine yapılır. Yetki incelenmesi arabulucu tarafından resen dikkate alamaz ancak karşı taraf en geç ilk toplantıda ilgili belgelerle birlikte itirazda bulunabilir. İtirazın kabulü halinde, kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu ihtimalde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir.

 

Arabuluculuk Süresi ve Sona Ermesi

Arabuluculuk Süresi ve Sona Ermesi

Arabulucu görevlendirildikten itibaren 3 hafta içerisinde süreci sonuçlandırır, bu süre yalnızca zorunlu hallerde 1 hafta uzatılabilir. Taraflardan yalnızca bir tanesinin toplantıya katılmaması sebebiyle sürecin sona ermesi halinde daha sonra açılacak davada kısmen veya tamamen haklı olup olmaması fark etmeksizin yargılama giderlerinden sorumlu tutulur ve lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da katılmaması halinde ise yaptıkları yargılama giderleri kendileri üzerinde bırakılır.

 

Arabulucuk Görüşmelerinde Tarafların Uzlaşması, Uzlaşma Sağlanamaması ve Dava Süreci

Görüşmelerde uzlaşma sağlanması halinde arabulucu tarafından uzlaşma tutanağı düzenlenir. Sulh hukuk mahkemesinden bu tutanak için icra edilebilirlik şerhi alınabilir ve anlaşma yerine getirilmemesi halinde icra takibi başlatılabilir. Uzlaşılan hususlar hakkında dava açılması halinde reddedilmesi gerekmektedir.

Uzlaşma sağlanamaması halinde ücret alacakları için 5 yıl, işe iade için ise 2 hafta içerisinde arabulucu tutanağı ile birlikte dava açılabilmektedir. Arabuluculuk görüşmeleri sırasında elde edilen bilgi ve belgeler aksi kararlaştırılmadığı sürece gizlilik kapsamındadır ve dava konusu edilemezler.

Arabulucuk görüşmelerinde haklarınızı tam olarak bilmek ve menfaatlerinizi korumak için iş hukuku konusunda uzman bir avukat tarafından hem arabuluculuk sürecinde hem de uzlaşma olmaması durumunda dava sürecinde temsil edilmeniz faydanıza olacaktır.

 

Arabuluculuk ile İlgili Yargıtay Kararları

“…arabuluculuk süreci sonunda düzenlenen anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilip verilmeyeceğine ilişkin inceleme anlaşma içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı hususlarıyla sınırlıdır. Ancak dosyada mevcut arabulucu nezaretinde düzenlenen anlaşma belgesinin iş sözleşmesinin 03.02.2016 tarihinde sonlanması üzerine aynı gün arabulucu ile birlikte görüşüldüğü ve bir gün sonra 04.02.2016 tarihinde düzenlendiğinin belirtildiği, tutanakta içeriğinden arabuluculuğa kimin hangi tarihte başvurduğu, anlaşmanın nerede ve ne şekilde sağlandığı konularının belirtilmediği, ikinci maddesinde kıdem ve ihbar tazminatları toplamından oluşan 11.668,82 TL. ödeme dışında işveren nezdindeki kıdem, ihbar, fazla çalışma, genel tatil hafta tatili, yıllık izin prim, ikramiye, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları dahil olmak üzere hiçbir hak ve alacağı kalmadığı kalmış olsa bile bu miktarın dışındaki alacaklardan feragat ettiğini, işvereni her şekilde ibra ettiğini kabul ettiği yönünde ibare bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir